ആവയ്ന് രച്ല്ലൊ പൂത്

By

ഘർച്യാങ്ക് ഹാംവ് ജഡ് യാ ചഡ് ജാല്ലിം തെം ഹാംവ് നെണാ. പുൺ മ്ഹാകാ പുർതി വീസ് വർസാഞ്ചി പ്രായ് ജായ്ജയ് തർ മ്ഹജെം കാജാർ ഹ്യാ ജെരിലാഗിം മ്ഹജ്യാ ബാബാൻ കർൻ ദില്ലെം. മ്ഹജ്യെലാഗിം ഏക് ഉതർ സൈത് വിചാരുങ്ക്നാ മ്ഹള്ളൊ രാഗ് യാ ബെജാരായ് മ്ഹാകാ നാത്ല്ലിച്. ആനി ആസ്ല്ലി തർ, മ്ഹജ്യെ അഭിപ്രായെചി കൊൺ പർവാ കർതാ മ്ഹൺ?

“ബായെ, മ്ഹാകാ ഗൊബ്ള്യാന്ത് ഇല്ലെം ഉദക് ഹാഡ്ന് ദി” മ്ഹൺ ബാബാൻ മ്ഹൺജെ മ്ഹജ്യാ മാംവാൻ മ്ഹാകാ ഉലൊ ദിതാനാ മ്ഹജി സാസു ചാള്വാലി.

“കിത്യാ? ഹാംവെ ഹാഡ്ന് ദില്യാർ തുജ്യാ താള്യാന്ത് തെം ഉദക് ദെംവാനാംഗി? യാ ഹാംവ് കാംയ് താന്തും വീക് ഖിരവ്ന് ദിതാം മ്ഹൺ ഭിയെതായ്?”

`ഖൊക്ക്….. ഖൊക്ക്….’ കർൻ ബാബാൻ സൊപ്യാച്യാ പൊന്താ വയ്ല്യാ ത്യാ കസ്രൊ ആനി ഗുജിരി ഭർൻ ദവർല്ല്യാ അശീർ, ഭുശ്ര്യാ കുഡാന്ത് കൊൻശ്യാക് നിദുൻ ഖൊങ്ക്ലി കാഡ്താനാ മ്ഹാകാ താചി ഭിർമൊത് ദിസ്ലി.

ധൻപാരാചിം വൊരാം ദോൻ ഉതർല്യാന്ത്. ആമ്ചെം സക്ഡാഞ്ചെം ജെവൺ ജാവ്ന് തെം ജിരുങ്ക് ലാഗ്ലാം. പുൺ ബാബാച്യാ പൊടാന്ത്ലെ ദന്ത് ആജൂൻ ഭുഖെൻ ഉചാംബൾ ആസാത് മ്ഹള്ളെം താചി തി ഉപാസാചി ഖൊങ്ക്ലി സാംഗുൻ ആസാ. മ്ഹജ്യെ സാസുചെ കാൻ കെപ്പെ ജാംവ്ക്നാന്ത് തരീ തിചെം കാളിജ് തിച്യാ പതിഥംയ് ആജൂൻ കിത്യാക്ഗി മൊവ് പഡുങ്ക് നാ. ത്യാച് ദെകുൻ താകാ തിണെ ആതാം പര്യാന്ത് ഉപാശിഞ്ച് ദവർലാ.

മ്ഹാകാ ബാബാചി ഭിർമൊത് ദിസ്താ തരീ ഹാംവ് അസഹായക് ജാല്യാം. കാംയ് ഹാംവ് താകാ ഖഞ്ച്യെയ് രിതിചി കുമൊക് കരുങ്ക് ഗെലിം തർ തി മ്ഹാകാ ആനി മാംവാക് ബാന്ധുൻ ദിതാ. തിച്യെ ജിബെഥാവ്ന് ഉസാൾചിം തിം ജൾത്യാ കെണ്ഡാം തസലിം ഉത്രാം മ്ഹജെം കാളിജ് മാത്ര് ൻഹയ് ശിന്തിദ്യി ഹുൽപായ്താത്, ഉദ്കാക്യീ ഉജൊ ലായ്താത്.

ബാബ് പരത് താനെൻ പിംർഗാതാനാ ഹാംവെ മ്ഹജ്യെ സാസു കുശിൻ പളെലെം. തികാ ഹാചി പർവാച് നാ മ്ഹള്ള്യെപരിം സൊപ്യാച്യാ ആന്യേകാ പൊന്താർ ബസുൻ തി തൊണ്ഡാന്ത്ലി പാൻ-ഫൊഡ് ചാബുൻ, കംർഗടാവ്ന് ആസാ.

മ്ഹജെം കാളിജ് ആജ് കിത്യാക്ഗി ആയ്കാനാ. മാംവാചി മ്ഹാകാ അധിക് ഭിർമൊത് ദിസ്താ. സടക്ക് കർൻ ഉഠുൻ രാന്ദ്പാ കുഡാക് ധാംവ്താം. ഘഡ്യെൻ ഭായ്ര് യെതാനാ മ്ഹജ്യാ ഉജ്വ്യാ ഹാതാന്ത് ബാബാചൊ രംഗ് ഹൊഗ്ഡായില്ലൊ പർനൊ സ്ടീലാചൊ ഗൊബ്ളൊ ഉദ്കാൻ ഭരുൻ ആസ്ചൊ പളെവ്ന് മ്ഹജ്യാ സാസുച്യാ ആംഗാന്ത് പഞ്ജുർലി ഭുത് രിഗ്ലൊച്.

“ഹാംഗാ ഹാഡ് തൊ ഗൊബ്ളൊ ആലിസാ” തിണെ മ്ഹാകാ ഖഡക്ക് താകിദ് ദിലി. തിചി തി ആജ്ഞാ  പാളുങ്ക് ഹാംവ് കബൂൽ നാ ജാലിം ദെകുൻ ആയ്കാനാത്ല്ല്യെപരിം കരുൻ ശീദാ ഗൊബ്ളൊ വ്ഹർൻ ബാബാച്യാ ഹാതാന്ത് ഹാംവെ ദിലാ യാ നാ മ്ഹള്ളെം മ്ഹാകാ കൾച്യാ പയ്ലെഞ്ച് ഘൊണിപരിം യെവ്ന് തിണെ ഉദ്കാചൊ തൊ ഗൊബ്ളൊ ജൊംപയ് മാർൻ അസൊ വൊഡ്ന് ഘെത്ലൊ കി, ഗൊബ്ള്യാന്ത്ലെം ഉദക് സഗ്ളെം നിദുൻ ആസ്ലെല്യാ ബാബാച്യാ ആംഗാർ പഡ്ലെം.

സുക്ല്ല്യെ കാതിക് രെവ്ഡായില്ലൊ ഹാഡാഞ്ചൊ ഘുഡ് ജാവ്ന് ഉസ്വാസ് സൊഡ്ന് ആസ്ച്യാ ബാബാൻ ഏക് അസ്കത് ഖിളഞ്ച് മാർലി. ത്യാ വെളാർ രാഗാൻ ദാഡാമാം അഡ്ചുൻ ധർൻ നാകാ തൊണ്ഡാന്ത്ല്യാൻ ഹുനൊനി വാരെം സൊഡ്ച്യാ മാംയ്ചെം വിദ്രൂപ് ആനി ഹരാമിപൺ ഉസ്പുൻ യെംവ്ചെം തെം തോണ്ഡ് പളെംവ്ച്യാക് മ്ഹാകാച് കാണ്ഠാളൊ യെവ്ന് ഭിരാന്ത് ദിസ്ലി.

“ആതാം ജെവ്ണാച്യാ വെളാർ തും ഇത്ലെം ഉദക് ഘൊട്ശി തർ ഥംയ് ഹുൻ കർൻ ദവർലെലി തി പേജ് കൊണെ ഭൊകാംവ്ചി ലുസിഫെരാ?” മാംയ് ഫുട്ലിച്.

ബാബ് ഭാവ്ഡൊ ആംഗാർ പഡ്ലെല്യാ ഉദ്കാ നിമ്തിം ഹിംവാൻ ആങ്കുഡ്താലൊ ഏക് സാർകൊ. ഥൊഡ്യാ ദിസാന്ഥാവ്ന് തൊ താപാൻ അസൊ താപ്താലൊ കി താച്യാ തൊണ്ഡാചെം രൂപ്ച് ബദ്ലാല്ലെം. താചി ഹി പരിസ്ഥിതി പളെതാനാ തൊ ആനി ചഡ് ദിസാങ്ക് ജിവന്ത് ഉർചൊനാ മ്ഹള്ളെം മ്ഹാകാ സ്പഷ്ട് ഭഗ്താലെം.

“തും കിത്യാ മ്ഹാകാ ഹ്യാ നമൂന്യാർ കഷ്ടിതായ് എലിജാ? മ്ഹാകാ തും മൊരുങ്ക്യി സൊഡിനാംയ്, വാഞ്ചുങ്ക്യി ദിനാംയ്. ഹാംവെ തുകാ കിതെം അന്യായ് കെലാ?”

ഉത്രാം താചിം സ്പഷ്ട് ആസ്ല്ലിം തരീ അസ്കത്, കാംപെരിം  ആനി പൊക്ളിം ജാവ്ന് ആയ്കാലിം മ്ഹാകാ. ബാബാചി ഖരസ് ആനി ഖൊങ്ക്ലി ചഡ് ജാവ്ന് ആയ്ലി. ലാഗിഞ്ച് ഉഭിം ആസ്ല്ല്യാ ഹാംവെ ബാബാക് `ഉലയ്നാകാ’ മ്ഹൺ ദൊളൊ മൊഡ്ലൊ. തിത്ല്യാർ താച്യെ ഖൊങ്ക്ലെൻ താകാ വൊളാംവ്ക് സുരു കെലെം. ഹർദ്യാ ഭിതർല്യെ ദുഖിൻ ആനി ഹുലൊപാൻ ഗാംയ്ദൊൾ ഹുള്വുൾച്യെപരിം ദൊളെ ജാതാ തിത്ലെ ഭായ്ര് കാഡുൻ ഉസ്വാസ് സൊഡ്ച്യാക് തൊ കഷ്ടാലൊ.

താചി തി ദുർഗത് പളെവ്ന് മ്ഹജ്യാ ദൊള്യാംനി ദുഃഖാം ഭരുൻ ആയ്ലിം. കിതെം കർചെം മ്ഹള്ളെം സുസ്താനാസ്താം ഹാംവ് സന്താപാൻ ത്യാ കുഡാ ഥാവ്ന് ഭായ്ര് ആയ്ലിം, മാംയ്ക് ആംബാഡ്യാ ദൊള്യാംനി പളെവ്ന്.

“തുകാ മ്ഹജെർ രാഗ് യെതലൊച് ആലിസാ. ഹാണെ മ്ഹാകാ കഷ്ടിതാനാ തും മ്ഹജ്യെ സാംഗാതാ ഹ്യാ ഘരാന്ത് നാത്ല്ലെംയ് ൻഹയ്ഗി? ഹാണെÉ ആധാർല്ല്യാ കർമാങ്ക് ഘരാന്ത് ൻഹയ് ത്യാ ഗൊട്യാന്ത് ലെഗുൻ ഹാകാ ജാഗൊ ഹാംവെ ദിംവ്ക് ഫാവൊ ൻഹയ്. ആജ് ഹാംവെ ഹാകാ ഫകത് ഉദക് പിയെംവ്ക് സൊഡ്ലെംനാ. ഹാണെ മ്ഹജ്യാ തൊണ്ഡാന്ത്ലി ശിതാ ഉണ്ഡി സയ്ത് ബലാത്കാരാൻ ഭായ്ര് വൊഡ്ന് ജാലാന്ത് ബസുൻ ആസ്ല്ല്യാ സുണ്യാക് ഉഡയ്ല്യാ. ഗൊത്താസായേ തുകാ? തിത്ലൊ കസാപ്പി, ദൊള്യാന്ത് രഗത് നാത്ല്ലൊ ഹരാമി, യെമ്കുളൊ ഹൊ.”

“തും കിത്യാ നാകാ ജാല്ലെം ഘഡുൻ സാംഗുൻ ത്യാ നെണാര്യാചി മത് വികാർ കർതായ് എലിജാ? തുകാ ഹ്യാ ഫടിഞ്ചെം സഗ്ളെം ലേക് ദെവാക് ദിംവ്ക് ആസ്തലെം.” ഉലംവ്ച്യാക് ത്രാൺ ആനി ആസ്പവ് നാ തരീ മ്ഹജൊ മാംവ് കഷ്ടാംനി ബഡ്ബഡ്ലൊ കാംപെര്യാ താള്യാൻ.

“ഹാം….ഹാം….. തിത്ലെം തും മ്ഹാകാ ഭെഷ്ടായ്നാകാ ഹാം, ഘാത്കി ജുദാസാ. ത്യാ ദെവാചെ ദൊളെ കാംയ് ഫുടുങ്ക്നാത്ല്ലെ തുംവെ മ്ഹജ്യെ ഥംയ് കെല്ലിം അതുർവണാം കർതാനാ. താണെ മ്ഹജെം കസലെം ലേക് ഘെംവ്ചെം? അളെ, തുഞ്ച് ൻഹയ്ഗി ആതാം ജർകടുൻ ആസായ് തുജ്യാ അന്നാഡ്പണാച്യാ ഹര്യെക് കർതുബാചെം ലേഖ് ദിംവ്ക്.”

“ഏ മ്ഹജ്യാ പൊരാസ്ക് സായ്ബാ, ഏക് പാവ്ടിം ഹ്യാ ദൾദിർ  സൈതാനാച്യാ ഹാതാ ഥാവ്ന് മ്ഹാകാ സുട്കാ ദി. ആനി മ്ഹജ്യാൻ ഹി ഇഝാ സൊസുങ്ക് ജായ്നാ.” ഗർഗര്യാ ആവാജാൻ ബാബ് നിധാൻ കുഡ്ക്യാ കുഡ്ക്യാ ഉത്രാംനി അൽകന്ദ്ലൊ ഉസ്പുൻ യെംവ്ചി ഖൊങ്ക്ലി ബലാത്കാരാൻ ധാംബുൻ ധരുൻ.

“തിത്ല്യാ വെഗിം ദെവാൻ തുകാ കശെം വ്ഹർചെം-യാ? ഹാംഗാചെം സഗ്ളെം കാബാർ കർൻച് വ്ഹചാജയ് ൻഹയ്ഗി? തും തിത്ലൊ ബരൊ മനിസ് ജാല്ലൊയ് തർ തുംവെ അശെം വള്വളാജയ് മ്ഹൺ ആസ്ല്ലെംഗി? തൊ ബരൊ ദേവ് കിതെം മ്ഹാകാ അന്യായ് കരിത് മ്ഹൺ ചിന്തായ്ഗി തും ലുസിഫെരാ?”

ബാബാൻ ജാപ് ദിനാസ്താം ഫകത് സുസ്കാർ സൊഡ്ലൊ ധൊവ്യാ താഡാംനി ഭർലലിം ദാഡാമാചിം സുകിം ഹാഡാം ഹാലവ്ന്. ആഡൊസാക് രാവുൻ ആയ്കുഞ്ച്യാ മ്ഹജ്യാ കാനാങ്ക് താചെ ആടെവിടെ ആജ് ചിക്കെ ചഡ്ച് ദിസുങ്ക് ലാഗ്ല്യാത്. പുൺ മാംയ് മാത്ര് ആജ് ആനികി ചഡ് ധാരുൺ ജാല്ല്യെപരിം മ്ഹാകാ ദിസ്താ.

കാജാർ ജാവ്ന് ഹ്യാ ഘരാന്ത് ഹാംവെ പാംയ് ദവർൻ പാഞ്ച് വർസാം ഉതർല്യാന്ത്. ആയില്ല്യെ സുർവെർ മാംയ് ആനി ബാബാചൊ തൊ കാജാരി മോഗ് പളെതാനാ മ്ഹജൊ ഘൊവ് ജെരിചൊച് മോഗ് അസ്കത് കസൊ ദിസ്താലൊ. സകാളിം ഗുഡ്യാക് പാലൊ യാ ലാങ്കുഡ് ഹാഡുങ്ക് തിം ദൊഗാംയ് സാംഗാതാ വ്ഹെതിത് തർ ധൻപാരാം ജെവ്ണാച്യാ വെളാർ മാത്യാർ ഏക് വ്ഹഡ് സുക്യാ ആഡാരാഞ്ചൊ ഭൊരൊ ദവരുൻ ഘരാ പാടിം യെതാലിം മൊഗാചെം തുപെം ഭരുൻ.

ഭാരീ ഏക് മോഗ്, എക്വട് ആനി സാംഗാത് താഞ്ചൊ. ആനി മ്ഹജൊ എക്ലൊ ഘൊവ് ആസാ പളെ, തൊ കാസാക് പ്രയോജനാക് പഡാനാത്ല്ലൊ ബജീ ചാപ്പൊ മനിസ്. കാജാർ ജാവ്ന് പാഞ്ച് വർസാംനി മ്ഹജ്യെ സാസുമാംയ്ക് തെഗാം ഭുർഗിം ജാല്ലിം കംയ്. മ്ഹജെം കാജാർ ജാവ്ന് പാഞ്ച് വർസാം ഉതർല്യാരി പാഞ്ച് മഹിന്യാഞ്ചൊ ഗർഭ് സയ്ത് മ്ഹജ്യാ കുസ്വ്യാന്ത് രാവുങ്ക് നാ. തിത്ലൊ പൊകൊൾ ദാദ്ലൊ മ്ഹജൊ ജെരി.

മ്ഹജ്യാ ഉപ്രാന്ത് കാജാർ ജാല്ലിം മ്ഹജ്യാ സാംഗാതാചിം സർവാം എകാ-ദൊഗാം ഭുർഗ്യാഞ്ച്യൊ ആവയൊ ജാല്യാന്ത്. മ്ഹാകാ മാത്ര് ദെവാൻ തസലെം ഭാഗ് ആജൂൻ ദിംവ്ക്ച് നാ. ദെവാക് കിത്യാ ദുർസാജയ്? താണെ ദിതാനാ ഘെംവ്ക് മ്ഹജ്യാ ഘൊവാക് താങ്ക് ആസാജയ് ൻഹയ്ഗി? ഹിത്ലാന്ത്ലെം താചെം കാമ്ച് മുഗ്ദാനാ. രാതിം പുരാസണെൻ യെവ്ന്, ൻഹാവ്ന്, തേർസ് കരുൻ മാംയ്ന് ദില്ലെം ഇല്ലെം കൊപാചെം ഘൊടുൻ ജെവാൺ കർതാനാഞ്ച് താകാ കുംഭകർണാചി നീദ് ലാഗ്താ, വ്ഹെച്യാ കാളാചി. മ്ഹജ്യെ കുഡിന്ത്ല്യാ തൾമള്യാഞ്ചി, ആടെവിട്യാഞ്ചി താകാ ഖബർ നാ ദെകുൻ മ്ഹജെ ദൊളെ നിദെക് വെംഗുങ്ക് ബിൽകുൽ കബൂൽ ജായ്നാന്ത്.

മ്ഹജി ആവയ് ഹര്യെകാ മഹിന്യാന്ത് `കാംയ് ബരി ഖബർ ആസായെഗൊ?’ മ്ഹൺ വിചാർതാനാ ഖരി ഗജാൽ സാംഗ്ല്യാർ തികാ ബെജാർ ജാംവ്ചെംനാ? ഹൊ ഖൊഡു ഘൊട് ഹാംവ് മ്ഹജ്യാ പാത്കാഞ്ചെം പ്രാചിത് മ്ഹൺ സദാം ഘൊടുൻ ആസാം. ജെരിക് മാത്ര് ഹ്യെവിശിം കാംയ് ഖബർ, ഇച്ഛാ, അത്രെഗ്  യാ ഖന്ത് ആസ്ല്ലി മ്ഹാകാ ആജൂൻ ദിസുങ്ക് നാ. താചെം സൈംഭ് ആനി കാസ്ത്ച് ഥണ്ഡ്, ഗാർ മ്ഹൺ ദിസ്താ.

സാധാരൺ ച്യാർ, പാഞ്ച് മഹിന്യാം ആദിം ഗുഡ്യാക് ബാബാ സാംഗാതാ സൊപ് ഹാഡുങ്ക് ഗെല്ലി മ്ഹജി സാസു ആവ്ചിത് ഹർശെഞ്ച്യാ വെളാ ബദ്ലാക് വൊതാചിം സാഡെ ഇക്രാ വാജ്ച്യാ ആദിഞ്ച് രാഗാചൊ ഗോൽ ജാവ്ന് ഘരാന്ത് ഭിതർ സർല്ലി പളെവ്ന് ഹാംവെ സത്ത്യാൻ ബാബ് ഖംയ് ആസാ മ്ഹൺ വിചാർല്ലെം. തിത്ലെഞ്ച്, ഹാതാന്ത്ലി കൊയ്തി കാഡ്ന് ഭായ്ല്യെ ൻഹാണിയെച്യാ സൊപ്യാച്യാ കൊൻശ്യാക് ഉഡവ്ന്, ഉജ്യാചിം കിടാളാം ഉഠവ്ന് തി `ശിവ താണ്ഡവ’ നാച് കരുങ്ക് ലാഗ്ല്ലി. തി കിതെം കർതാ ആനി കിതെം ഉലയ്താ മ്ഹള്ളെം ഏക്യി മ്ഹാകാ സമ്ജാനാ ജാല്ലെÉം.

ഹാഞ്ച്യാ, ഘൊവ്-ബായ്ലെച്യാ ജെംബാരാന്ത് മധെം പഡ്ല്യാർ മ്ഹാകാച് സഞ്ചികാർ മ്ഹൺ ചിന്തുൻ ഹാംവ് രാന്ദ്പാന്ത് മഗ്ന് ജാലിം. പുൺ മാംയ് പർത്യാൻ ഖഞ്ച്യാൻ മായാഗ് ജാലി മ്ഹള്ളെം മ്ഹാകാ കള്ളെം നാ. ഹാംവെംയ് ത്യെ ദിശിം ചഡിത് ഗുമാൻ കെലെംനാ.

ഉപ്രാന്ത് മ്ഹാകാ കള്ളെം കി, ത്യാ ദീസ് മാംയ് ഖഞ്ച്യാൻ ഭായ്രി ജാലി മ്ഹൺ ബാബ് തികാ സൊധുൻ ഗെല്ല്യാ തവൾ മ്ഹജി സാസു ആനി സെജാർചൊ നികാം സാംഗാതാച് പയ്സ് ഥാവ്ന് ഹാസുൻ-ഉലവ്ന് യെതാനാ താണെ പളെലെം കംയ്. മ്ഹജ്യെ സാസുമാംയ്ചൊ പുരാസണെചൊ ജിനൊസ് ആനി ഘാമാൻ ഭിജ്ല്ലി കൂഡ് പളെവ്ന് ബാബാൻ ദുബാവാചി ദിഷ്ട് മാംയ്ചെർ ഘാല്ലിച് തി ബൊൽചെലി കംയ്. ഹിച് ആമ്ച്യാ ബാബാൻ കെല്ലി മഹാ ചൂക് കംയ്. ഹി ഗജാൽ മ്ഹാകാ ബാബാൻച് ഘുടാൻ സാംഗ്ല്ലി.

തിത്ലെഞ്ച്…ആപ്ണാച്യാ ഘൊവാക് മ്ഹള്യാർ മ്ഹജ്യാ മാംവാക് ബുർബുര്യാം വൊഡ്ൻച് ആയില്ലി കംയ് മ്ഹജി മാംയ് തിച്യെ ജിബെച്യാ പൊന്താഥാവ്ന് ഉസാൾച്യാ ഗാളി-സൊവ്യാഞ്ച്യെ സാങ്ക്ളിൻ ബാന്ധുൻ. ത്യാ ഉപ്രാന്ത് ഹാഞ്ചൊ മോഗ് കർപുൻ പഡ്ചാ ജാലൊഗി യാ ഗാംവ് സൊഡ്ന് പിഡ്ചൊ ജാലൊഗി കൊൺ ജാണാ? മാംയ് തിംഗാ തർ ബാബ് ഹിംഗാ. ഹാഞ്ചൊ സാംഗാത്, മോഗ്, സംബന്ധ് തീർ തിർകുട് ജാല്ലൊ. മ്ഹാകാ മാത്ര് ഹ്യാ ഘഡിതാ പാട്ലൊ മിസ്തെർ ആജൂൻ സാർകൊ സുസ്തൊങ്ക്നാ.

പുൺ ഹ്യാ ഉപ്രാന്ത് മ്ഹജൊ ഘൊവ് ജെരി സാഞ്ജെചെം ഘരാ വെഗിം യെതാ. ഘരാന്ത്ലെം തെം, ഹെം കാം കർൻ ആസ്താ. മ്ഹജ്യെലാഗിം ഏക് സബ്ദ് മൊഗാചൊ ഉലംവ്ച്യാക് താകാ ഭിരാന്ത് യാ ലജ്ഗി യാ ആനി കിതെം മാത്തിഗി..മ്ഹജി ആന്തരിക്  ആശെചി താൻ ഭാഗംവ്ച്യാക് താകാ മൻച് നാ കശെം ദിസ്താ. സാഞ്ജെർ ചിക്കെ വെഗിം ഹിത്ലാന്ത്ലൊ പാടിം ആയ്ലൊ തർ ശീദാ മാംയ്ച്യാ കുഡാന്ത് രിഗ്താ. തേർസ് സുരു കർതാനാ ഭായ്ര് യെതാ. പൂത് ആനി ആവയ് കിതെം ഉലയ്താത് യാ ഘുട്മൾ കർതാത് മ്ഹള്ളെം മ്ഹാകാ ഏക്യി സമ്ജാനാ.

ദോൻ ദീസ് ജായ്ജയ് തർ രാതിം നീസ്-പേജ് ജേവ്ന് നിദ്ല്ലൊ ആമ്ചൊ ബാബ് സകാളിം ഹാംവ് ഉഠ്താനാ ഗൊമ്ടി കുശിക് കരുൻ ദൊളെ ഉഗ്തെച് ദവരുൻ അർധി ജീബ് ഭായ്ര് ഘാലുൻ പഡ്ചാ ജാല്ലൊ. ജീവ് വ്ഹെച്യാ പയ്ലെം ബരൊച് ദഡ്ബഡ്ലാ യാ ഹുള്വുള്ളാ മ്ഹള്ള്യെപരിം ദിസ്താലെം.

ഹാംവ് മ്ഹജിം സകാളിഞ്ചിം കാമാം സഗ്ളിം കർൻ മാംയ് സർശിൻ വ്ഹെതാം തർ തി മ്ഹാകാ തിച്യെ മാന്ദ്രെർ ദിസ്ലിനാ. ഹർശെം ഹാംവെ വ്ഹചുൻ തികാ ഉഠയ്ല്യാ ശിവായ് തി മാന്ദ്രി സൊഡിനാത്ല്ലി. തിണെ ഉഠുൻ ൻഹാണ്യെക് വ്ഹെതാനാ തിചി മാന്ദ്രി ആനി വോൽ ഹാംവെ ഫാപുഡ്ന് കൊവുൾൻ ദവരിജയ് ആസ്ല്ലി. തിചിം സകാളിഞ്ചിം സഗ്ളിം കാമാം കർൻ തിണെ തിച്യാ കുഡാ ഭിതർ രിഗ്താനാ തിചി കാഫി ആനി നാഷ്ടൊ ഹാംവെ ഥംയ്സർ തയാർ ദവരിജയ്.

പുൺ ആയ്ചിം തിചിം കാമാം സഗ്ളിം ഉൾടിം ജാല്ലിം. തിചൊ പൂത്, മ്ഹജൊ പതി ജെരി മ്ഹാകാ ജാഗ് ജാതാസ്താനാ ഘരാന്ത് നാ മ്ഹള്ളെം മ്ഹാകാ കൾല്ലെം. ആനി മ്ഹജി സാസു കസല്യെഗി ഘഡ്ബഡെന്ത് മിസ്ളാല്യാ കശെം മ്ഹാകാ ദിസ്താലെം.

തിത്ല്യാർ എകാച്ഫരാ മാംയ്ച്യൊ ആരാബായൊ ആയ്കുങ്ക് ലാഗ്ല്യൊ. ഹാംവ് ഭായ്ര് സൊപ്യാക് ധാംവ്ലിം കിതെം ജാലെം തെം പളെംവ്ച്യാക്.

ബാബാചി മെല്ലി കൂഡ് ആപ്ല്യാ ഉസ്ക്യാർ ദവരുൻ, ദാവൊ ഹാത് ബാബാച്യെ തക്ലെ പന്ദാ ഉശ്യാപരിം പാത്ളാവ്ന് ഉജ്വൊ ഹാത് ആപ്ല്യാ ഹദ്ര്യാക് ബഡവ്ന്, ദൊള്യാംനി കൺകട് സിസ്രിചിം ദുഃഖാം ഗളവ്ന് ഹാക്-ബൊബ് തി മാർതാലി. ജാലാന്ത് ദോഗ് ദാദ്ലെ ഉഭെ ആസ്ചെ മ്ഹാകാ ദിസ്ലെ. ആജ് വരേഗ് താങ്കാം ഹാംവെ ആമ്ച്യാ വഠാരാന്ത് യാ സുത്തുരാന്ത് പളെല്ലെഞ്ച് നാ.

“ഏ ആലിസാ, തുജൊ ബാബ് ആമ്കാം സക്ടാങ്ക് സൊഡ്ന് ഗെലൊ ൻഹയെഗൊ… മ്ഹജെം ആയാപൺ ഹാംവെ ഹൊഗ്ഡായ്ലെം. ഏ മ്ഹജ്യെ മായ്, കാൽ രാതിം ഇത്ല്യെ ആപുർബായെൻ ജെവ്ലാ, മ്ഹജ്യെലാഗിം ഉലയ്ലാ. അളെ, സകാളിം ഉഠ്താനാ അശെം ജാലാം ൻഹയ്ഗി? ഏ ദെവാ, ഹാംവ് ആതാം കിതെം കരും? ജെരി ഖംയ് ഗെലാ ആലിസാ?”

തിണെ മ്ഹജ്യെലാഗിം എകാച്ഫരാ ഹെം സവാൽ കർതാനാ ഹാംവ് കാലുബുലിം ജാലിം. മധ്യാൻ രാതിം മ്ഹജ്യാച് കുഡാന്ത് നിദ്ലലൊ, ഹളൂ ഉഠുൻ ഭായ്ര് ഗെല്ലൊ ജെരി ഉപ്രാന്ത് ഥൊഡ്യാ വെളാൻ ഭിതർ യെവ്ന് മ്ഹജ്യെ സർശിൻ തിത്ല്യാ ലാഗ്സാർ യെവ്ന് നിദ്താനാ സഗ്ളൊ ഭിജുൻ വൊലൊ ജാല്ലൊ മാത്ര് ൻഹയ്, ബാരിക് കാംപ്താലൊ.

ഹാചൊ ഹൊ അഥ്വൊ ജിനൊസ് പളെവ്ന് മ്ഹാകാ ഭിരാന്ത് ദിസ്ലി. ബാബാചി പിഡാ ഹാകായ് ലാഗ്ലിഗായ് മ്ഹൺ ചിന്തുൻ ഹാംവ് താച്യെഥാവ്ന് പയ്സ് സരുൻ വൊണദിക് അഡ്ചുൻ നിദ്ലിം, ദൊള്യാങ്ക് ആജൂൻ ജാഗെ ദവരുൻ.

ഹ്യാ പര്യാന്ത് മ്ഹജൊ ജെരി കെദ്നാം മ്ഹജ്യെ സർശിൻ യെതലൊ മ്ഹൺ ഹാംവ് ആശെവ്ന് ആസ്ല്ലിം. പുൺ ആജ് താണെ മ്ഹജി സമീപായ് ജൊഡ്താനാ നിജാവ്ന് ഹാംവ് ഭിയാൻ ഫാണ്ട്രെല്ലിം.

പുൺ സദാഞ്ച്യാ വെളാർ മ്ഹാകാ നിദെന്ത്ലി ജാഗ് ജാതാനാ ജെരി മ്ഹജ്യാ ലാഗ്സാർ നാത്ല്ലൊ! തസൊ മ്ഹാകാ ചുകുൻ ഗെല്ലൊ തൊ ആജൂൻ കിത്യാ പാടിം ആയ്ലൊനാ മ്ഹള്ളൊ മിസ്തെർ മ്ഹാകാ സതായ്താലൊ.

ത്യാ ഉപ്രാന്ത്, ഥൊഡ്യാ വെളാൻ സഗ്ളിം കാമാം ജാലിം. സാഞ്ജെച്യാ പാഞ്ച് വൊരാർ ബാബാചെം മൊർൻ ഘരാഥാവ്ന് കാഡ്ലെം. രാതിം ദുഖിച്യെ പെജെ-ജെവ്ണാക് വാഡ്യാന്ത്ലിം ആനി സൈരിം-ധൈരിം മ്ഹണുൻ പന്നാസ് ജണാം ആസ്ല്ലിം. ബാബാച്യാ ആവ്ചിത് മർണാ നിമ്തിം ഘരാന്ത്ലെം കാം കർൻ മ്ഹജെം നപ്പട്-നാർ ജാല്ലെം. ഗുർകാരാ സാംഗാതാ സവയ് ആസ്ല്ല്യാ ദാദ്ല്യാങ്ക്, തർനാട്യാങ്ക് തശെം ഥൊഡ്യാ സ്ത്രീയാങ്ക് ജെരിൻ സൊര്യാചൊ ഗ്ലാസ് ദില്ലൊ.

ബാബാച്യാ മർണാദിസാ മാംയ് രഡ്ല്ലി തി ആജൂൻ ബാരാ ദീസ് ജാല്യാരി രഡുൻച് ആസാ, കൊൺ ഘരാ യെവ്ന് തികാ ഭുജയ്താനാ. ഹെർ വെളാർ തി തിചിം സദാഞ്ചിം കാമാം ജിവ്ദാളിപരിം സരസര കർൻ ഹർകത് നാസ്താം കർതാ ആപ്ല്യാ ദൊള്യാംനി ദുഃഖാചി ലംയ് സയ്ത് ദാഖയ്നാസ്താനാ.

മ്ഹജൊ ജെരി ആതാതാം തികാ ആനികീ ചഡ് ഖാൽതൊ ജാവ്ന് ചലുങ്ക് ലാഗ്ലാ. താച്യാ ഹാതാന്ത് കസലിംഗി ദസ്തവേജാം മാംയ് ദിവ്ന് ഖംയ്ഗി സദാംയ് ധാഡുൻ ആസാ. സാംഗാതാച് നൊടാഞ്ചി കൊവ്ളിയ് തവൾതവൾ ദിതാ.

കാൽച്യെ രാതിം ഹാംവ് ബൊര്യെ നിദെന്ത് ആസ്താം ജെരി യെവ്ന് മ്ഹാകാ ഉഠയ്ലാഗ്ലൊ. ഹാംവെ നിദെച്യാ ആമാലാൻ തശെഞ്ച് ഭിരാന്തെൻ സുജ്ല്ല്യാ ദൊള്യാംനി മ്ഹജ്യാ പതിരായാക് തിത്ല്യാ ലാഗ്സാർ ഥാവ്ന് പയില്ല്യെ പാവ്ടിം പളെല്ലൊ.

“ആലിസാ…. തും കാംയ് ഖന്ത് കരിനാകാ. ബാബ് മൊരുൻ ആമ്കാം കാംയ് ലുക്സാൺ ജാംവ്ക് നാ. മാംയ്ന് സഗ്ളി ആസ്ത് മ്ഹജ്യാ നാംവാർ കർതാം മ്ഹളാം. തുംവെ മാത്ര് സയ് ഘാലിജയ്.”

ഹാംവ് താകാച് ആജ്യാപ് പാവ്ലെല്യാ ദൊള്യാംനി ആതാം പളെംവ്ക് പഡ്ലിം. ഹൊ കിതെം ഉലയ്താ തെം മ്ഹാകാ കിതെഞ്ച് സമ്ജാനാ ജാല്ലെം.

“തുംവെ കിതെഞ്ച് കർചി ഗർജ് നാ ആലിസാ. ഥൊഡ്യാ തെംപാക് തുംവെ തുജ്യെ ആവയ് സാംഗാതാ തുമ്ഗെർ രാവ്ല്യാർ പുരൊ. ഹാംഗാചിം സഗ്ളിം കാമാം ജാതച് ഹാംവ് തുകാ പാടിം ആമ്ഗെർ ആപവ്ന് ഹാഡ്താം. തുംവെ കസലിച് ഖന്ത് യാ ബെജാരായ് കർചി ഗർജ് നാ.”

ജെരി ഖംയ്ഗി നോട് ദവരുൻ കിതെംഗി മ്ഹജ്യെലാഗിം സാംഗ്താലൊ. താചൊ ഇരാദൊ യാ ഹേതു കിതെം മ്ഹള്ളൊ തൊ ഉഗ്ത്യാൻ സാംഗുങ്ക് തയാർ നാത്ല്ലൊ.

“ഹാംവെ ഘരാ ഗെലിം തർ ഹാംഗാ ഘർചെം കാം സഗ്ളെം കൊൺ കർതാ? മാംയ്ക്….”

“തി സഗ്ളി രാടാവൾ തുകാ നാകാ. തെം സഗ്ളെം ആമി പളെവ്ന് ഘെതാംവ്. ചഡ് നാകാ, ഥൊഡ്യാ മഹിന്യാങ്ക് യാ എകാ  വർസാക് തുംവെ കുളാരാ രാവ്ല്യാർ പുരൊ.”

“ഏക് വർസാക്!?”

“വ്ഹയ്.. തിത്ല്യാ ഭിതർ ആമ്ചിം സഗ്ളിം ഹാംഗാചിം കാമാം ആമി കർൻ മുഗ്ദിതാംവ്. ഉപ്രാന്ത് തുകാ ഹാംഗാ ആപഡ്ന് ഹാഡ്തല്യാംവ്. തും കാംയ് ഭിയെനാകാ. തുകാ ധയ്രാക് ഹാംവ് ആസാം ൻഹയ്ഗി?”

ജെരി കിതെംഗി ഉലയ്താലൊ കൊണെംഗി സാംഗുൻ ദില്ല്യെ ഭാശെൻ. മ്ഹജെം തോഡ് ശീദാ പളെവ്ന് ഉലംവ്ച്യാ തിത്ലെം ധയ്ര് സയ്ത് താകാ നാത്ല്ലെം.

“കസലിം കാമാം കരുങ്ക് ആസാത് തുമ്കാം ഹാംവ് ഹാംഗാസർ നാത്ല്ല്യാ വെളാർ?”

“തെം സഗ്ളെം മായ് കർതാ കംയ്. തും ഹാംഗാസർ ആസ്ല്യാർ തികാ ധയ്ര് പാവാനാ കംയ്. തും ഹുശ്യാർ ആസായ് കംയ്. തശെം…തശെം……”

മ്ഹാകാ പിന്തെഗ് നിധാൻ ചഡുൻ യെതാലൊ. നീദ് മ്ഹജി ഖഞ്ച്യാൻഗി ധാംവ്ല്ലി. ഹാംവെ ത്യെച് രാഗാച്യെ നദ്രെൻ ജെരിക് പളെലൊ, പയില്ല്യെ പാവ്ടിം  ഥൊഡ്യാ വെളാക്. തൊവി മ്ഹാകാ പളെലാഗ്ലൊ ബോരൊ ഭിയെവ്ന്.

“ഹാംവ് ഹാംഗാ ഥാവ്ന് വ്ഹചാനാ ജെരി. തുംവീ മ്ഹജ്യെ സാംഗാതാ യെശി തർ മാത്ര്…”

“തശെം മ്ഹണാനാകാ ആലിസാ. മാഗിർ ഹാംവെ മാംയ്ന് സാംഗ്ല്ല്യെപരിഞ്ച് തുകായ് കരിജയ് പഡാത്.”

“മ്ഹള്യാർ…?”

“നാകാ. തുകാ നാകാ തി ഗജാൽ. തും ഹാംവെ സാംഗ്ല്ല്യാപരിം കർ. ചഡിത് സവാലാം കരിനാസ്താം തുമ്ഗെർ വ്ഹച് തും.” ജെരി കിത്യാക്ഗി ദിഷ്ട് ധർണിക് ലാവ്ന് ചിക്കെ പാദ്ദെവ്ന് ഉലംവ്ക് ലാഗ്ലൊ.

മ്ഹജൊ ദുബാവ് ആതാം ഥിർ ജാലൊ. തർ ബാബാക് ഹ്യാച് താച്യാ പുതാൻ ആവയ്ന് സാംഗ്ല്ല്യെപരിം ജിവെശിം മാർലാ!!

`അസല്യാ ഖുനിഗാരാം സാംഗാതാ ഹാംവെ കശെം രാംവ്ചെംഗെ ഏ മ്ഹജ്യെ ആവയ്?’ മ്ഹജെം കാളിജ് ഭിയാൻ ഖിളഞ്ച് മാരുങ്ക് ലാഗ്ലെം.

പുൺ മ്ഹാകാ കിത്യാ ഹിം ആവയ് ആനി പൂത് ഘരാ ഥാവ്ന് കുളാരാ ധാഡ്താത് മ്ഹള്ള്യാ സവാലാക് ജാപ് മെളാനാമൂ? മ്ഹജി സാസു കസലി ശിരിഗുണ്ഡി രചുൻ ആസാഗായ്? തികാ ഇസ്കൊലാചെം കാംയ് ശികപ് നാ ജാല്യാരി അസലിം കുതന്ത്രാം തി കശിം ജാര്യെക് ഹാഡ്താ?

* * *

ആതാം ഹാംവ് കുളാരാ ആസാം. മ്ഹജ്യെ ആവയ്ക് ഹാംവെ സഗ്ളി ഗജാൽ സുടാവെം സാംഗ്ല്യാ ഉപ്രാന്ത് തി മ്ഹാകാ മാംവാഡ്യാ വ്ഹെചെഞ്ച് നാകാ മ്ഹൺതാ. കൊണെംഗി സാംഗ്ല്ലെം ആയ്കാലെം ഹാംവെ, മ്ഹജ്യാ സാസുൻ ഘരാചി അഡി ഏക് ദവർൻ ഉർല്ലെം ഭുംയ്-ഭാട് സഗ്ളെം വിക്ലാം കംയ്. കിത്യാ മ്ഹള്ളെം കൊണ്യി നെണാ. ആവയ് ആനി പൂത് മാത്ര് സാംഗാതാ ജിയെതാത്. ജെരി സദാഞ്ച് സൊരൊ പിയെവ്ന് യെവ്ന് ആവയ്ലാഗിം ജഗഡ്താ കംയ്. തി ഭാവ്ഡി ദുഃഖാം ഗളവ്ന് പുതാ മുഖാർ ആപ്ലെ ഹാത് ഉദാരെ കരുൻ ആപ്ണാക് നികാമാൻ ഘാതാൻ ഭുലവ്ന്, ഫസവ്ന്, നാഗവ്ന് വാടെക് ലായില്ല്യാക് താകാ ഏക്സാർകൊ ശിരാപ് ദിതാ കംയ്.

മ്ഹാകാ ആപവ്ന് വ്ഹരുങ്ക് ജെരി ദോൻ പാവ്ടിം ആയില്ലൊ ഹ്യാ പാസാർ ജാല്ല്യാ ചവ്ദാ മഹിന്യാംനി. ഹാംവ് താച്യെ സാംഗാതാ പാടിം കുളാരാ വ്ഹചുങ്ക്ച് നാ.

പുൺ ഖൂബ് സന്തൊസാൻ ഭർല്യാം.

ഹാംവ് വെഗിഞ്ച് ആവയ് ജാംവ്ച്യാർ ആസാം!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts