ಬಾಂಕ್

By

‘ಪಿಟಿ, ಏಯ್ ಪಿಟಿ, ಕಿತೆಂರೆ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ಯೇನಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್‍ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೊ ದಳ್ದಿರ್ ಬಾಂಕ್ ಮೊಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೊ ಕಾಡ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಸಿಸೆಂ ಭರ್ಲಾ, ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾನಾಕ್ ವಚನಾ.’

“ಬಾಬಾ… ತೆಂ… ತೊ… ಮಾಮ್ ಆಯ್ಕನಾ. ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ವೋಡ್. ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತನಾ ವಚೊನ್ ತಾಚೆರ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ನಿದ್ತಾ.”

‘ನಿದನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ? ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಏಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ್, ಎಲ್ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ್. ಆವ್ಕ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಫೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೆ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ತರಿ ಬೂದ್ ಬಸೊಂಕ್  ನಾ. ಪಳೆ… ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಟ್ವತಾಗೀ ನಾ. ಪಳೆರೇ…… ತುಂ ತರೀ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆ. ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಬಂಗ್ಲೊ, ಲಾಕಾಂನಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್  ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಶನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಮೊನೊ ಜಾತಾ. ಆಸ್‍ಪಾಸ್‍ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಅಸಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಹೊ ಬಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಳೊ ತಿಬೊಯೆರೆ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಬಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಕ್ಲಾಂ ತಾಚಿಂ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕೆಪ್ಪೊ ಜಾಲಾಂ.’

“ಸಾಂಗ್‍ರೇ ಆಸಾಗೀ ಹಾಕಾ ಯೇಕ್ ನಾಜೂಕಾಯ್? ವ್ಹಡಾ ಮೊಣಾ ಫಾತ್ರಾ ತಿತ್ಲೊ ಜಡ್. ಕಿತೆಂ ಹಾಕಾ ಮಾಣ್ಕಾಂ ಮೊತಿಯಾಂ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಗೀ? ವಾ ಜಾಣಾರಿ ಸುತಾರ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂತೈಲಾಂ? ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾೈನಾತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಖಡಾಪ್, ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಗೊರಾಭಾಯ್ರ್ ಉಡೈತೊಂ.” ರೊಯ್ಸ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಪೆದ್ರಾಮ್ ಪುತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆಯ್ಕೊನೀ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಬಾಂಕಾರ್ ನಿದೊನ್ ವಯ್ರ್ ಜಳಾರಿಂಕ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪಾಲಿಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

ಪಿಟಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆದ್ರಾಮಾಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ “ಮಾಮಾ…… ಊಟ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಿಟಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ದುಡ್ವಾದಿಕ್ ಪುತಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಚಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಉಟ್ತಾಂ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಖೆಂಡುನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ, ಪರ್ಕಿ, ಗತ್ ನಾತ್ಲೊ, ಭಿಕಾರಿ ತಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಪಿಟಿಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸನಾತ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್… ಭಿರ್ಮೊತ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ತೊ ಏಕ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ಮನಿಸ್. ದೀಸ್ ವಚಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಅನ್ನಾಡ್‍ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಯಿ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಡು ಸತ್ ತೊ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ.

“ಮಾಮಾ… ಊಟ್ ತ್ಯಾ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಬಸ್. ಹೊ ಬಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ರಾತಿಭಿತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ರೇ… ತೊ ಬಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾಚ್ತಾಗೀ? ಉಡ್ತಾಗೀ? ವಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾ? ತೆಂ ಅಸೊಂ ಪಿಟಿ, ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಂಗೀ ನಾ? ನಾ ತರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕ್…”

ಮೊಜೊ ಆಜೊ ಭಾರಿ ಬರೊ ಬಾಂಧ್ಪಿ. ತಾಣೆ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಂಧಪ್, ತ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾ ತಿ ನಾಜೂಕಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾಲೊ. ಮೊಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕೀನ್‍ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಅಪ್ಪು ಶೆಟಿನ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹೊ ಬಾಂಕ್. ಬಾಂಕ್ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ಬೀಟಿ ಪಾಂಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಾಗ್ವೊಣಿಚ್ಯಾ ಫೊಳ್ಯಾಚೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರುಕಾಡಾಂತ್, ಅಚಾರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕರೈಲ್ಲೊ ಬಾಂಕ್ ಹೊ.

ಮೊಜೊ ಆಜೊ ಮೊಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚೊ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದೆಚೊ ಮನಿಸ್‍ಕೀ ಜಾಕು ಪರ್ಬುಲು ಮಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತೀ ತೊ ಯೇಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮಾನಾಯ್, ಭಾರೀ ಬರೊ ಮೇಸ್ತ್. ಕಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ತಾಣೆ ಬಾಂದ್‍ಲಿಂ್ಲ ಜಾಣಾಂಯ್? ಆತಾಂಚ್ಯೆಪರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆನಿ ರೆಂವೆಂತ್ ಬಾಂದ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್, ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಗೋಡ್, ಚುನೊ, ಮಾತಿ ಆನಿ ಅಂಟ್ಲ್‍ಕಾಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ಸಾಪಾಂತ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಣ್ತಿ ಚಿರ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಘಟ್‍ಮುಟ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾತಸ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಪಳೆ… ತೀನ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ ತರೀ ಆನಿಕೀ ಯೇಕ್ ಸುವೆಚೊ ಬುರಾಕ್ ನಾ. ಆನಿಕೀ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ.

ಪೆದ್ರಾಬಾಕ್ ಆಜ್ ಬಾಂಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸಂದರ್ಬ್ ಮೆಳ್ಚೊ ದೆಕುನ್ ಭಾರಿ ಉಮೆದಿನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ರೊಯ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ಚ್. “ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ ತುಜೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ. ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಪುರಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಏಯ್, ತುಂ ಕಿತೆಂರೇ ಭೆರ್ಯಾಪರಿಂ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾಯ್? ವಚ್‍ರೇ ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್.”

`ಉಡಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ದುಕ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಬಾಂಕ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಮೋಗ್…..

“ಪುತಾ….. ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ರೇ ಪಿಶೆಂ ಪಾಂಗುರ್ತಾತ್? ಜಾಣಾಂಯೆರೇ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ರೋಸ್ ಕೊಳ್ಸೆ ಕೊಳ್ಸೆ ಜಾತಿತ್. ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ನೊವ್ರೆ, ವ್ಹಕ್ಲೊ ರೊಸಾಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಕುಡಿ… ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಚೆರ್ ನಿದೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್… ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ದ್ವೇಶ್. ಕೆದಳಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಥುಕ್ತಾಯ್? ಹಾಣೆ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ ಸಾಂಗ್?”

“ಥುಂಕ್ಚೆಂ? ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫೊಡ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತೊಂ. ತುಕಾ ಝಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜನಾ? ಹೊ ಬಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ಜಾಣಾಯ್? ಪೋರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮೊಜೆ ಈಶ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಲೆ ಮಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಹೊ ಕಿತೆಂ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೊ ಕುರ್ಹುಗಿ? ತುಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಗಾಡ್ವಾಚಿ ಜಾಲಿ ಆನಿಕೀ ಬಾರಿಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಳಿಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.”

ಪುತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಪುತಾ… ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯೆ ಕಿತ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಿಯಿ ನ್ಹಯ್ ಬುದ್ವಂತೀ ನ್ಹಯ್. ಮೊಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಚ್ಯೆ ಫೊಳಿಯೆಚಿ ಮಾತ್ರ್ ರೂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಣಾಂ. ಪಳೆ… ಹ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾಂಯ್. ಹಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಣೀ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಸೊಂದಿ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ ವರೇಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಆಸೊಂದಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಮೊಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಉತಾರ್ ದಿಲಾಂ ಹೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್‍ಚ್ ಹಿ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳಜೆ ಮಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.”

“ಓಹೋಹೋ.. ಹೊ ಬಾಂಕ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ. ಸಂತತಿಥಾವ್ನ್ ಸಂತತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾಣ್ಕಾಂ ಮೊತಿಯಾಂಚೆಂ ಸಿಂಹಾಸನ್!”

ಪುತಾಚೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಆಡೂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪುತಾಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಕಳಿತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿಕೀ ವಾಡ್ಲಿ.

“ಪುತಾ… ತುಂ ಬಾಂಕಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೈನಾಂಯ್. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಬಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೀಳ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಹಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ತುಂ ಹೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊಯ್.”

“ಆಹಾಹಾ… ಹೊ ಬಾಂಕ್… ಪರ್ನೊ ನಾಕಾರಿ ಬಾಂಕ್! ಹಾಕಾ ಮಹತ್ವ್? ಪಿಟಿ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಯ್? ಕಾಡ್‍ರೇ ತೊ ಮೊಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್.”

“ರೊಯ್ಸ್… ನಾಕಾ ಪುತಾ, ಆಯ್ಕ್”

“ನಾ… ತೊ ಮೊಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್‍ಚ್ ನಜೊ. ಕಾಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ರಾತಿಕ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಸಾಂ್ತ!”

ಆತಾಂ ಪೆದ್ರಾಮ್ ಏಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. “ನಾಕಾ ಪುತಾ…ತಿತ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆನಾಕಾ. ತುಕಾ ಹೊ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊಮೂ? ಬಾಂಕಾಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಕಾ. ಪಿಟಿ, ತುಂ ಹೊ ಬಾಂಕ್ ವ್ಹರ್. ಖಂಡಿತ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಿತೆಲಿಂ.”

ಪಿಟಿಕೀ ತ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ವೋಡ್. ಜಾಯ್ ಮಣೊಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್, ಆತಾಂ ಪೆದ್ರಾಮಾನ್‍ಚ್ ಹಾತ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಿತಾನಾ ತಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ರೇ ಪಳೆತಾಯ್? ವ್ಹರ್ ವ್ಹರ್ ತುಜೆಂ ದಾರ್ ಕಸೆಂ ಉಗಡ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ” ನಂಜಿ ವೊಂಕುನ್ ಗೆಲೊ. ಪೆದ್ರಾಮಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ತೊ ಬಾಂಕ್ ಪುಸ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ಲಿ, ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಬಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಸ್‍ಚ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

***

“ಡಾಡಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬೈಕ್ ಜಾೈ.” P.U.C. ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಸೋಹನಾಚೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಾಪಯ್ ರೊಯ್ಸಾಲಾಗಿಂ. ಆನಿಕೀ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆನಿಕೀ ಮೈನರ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ರೊಯ್ಸ್ಸಾಕ್ ನಾ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ವಾಹನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ರಸ್ತೆ ಮೆಜ್ತನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮಳ್ಳೊ ವಾದ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಶಾಲಿನಿಕ್ ಪುತಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆ ಘಡಿಯೆಚ್ ಮೆಳಜೆ ಮಳ್ಳಿ ಆಶಾ. ದೆಕುನ್ ಪುತಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ತವಳ್‍ಚ್ ದೀಜಯ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ದೆಕುನ್ ಪುತಾನ್ ಕೆದಾಳಾರೀ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ತಿ ವಸ್ತ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ರೊಯ್ಸ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ತಾಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮಾತಿ ಆಪ್ಡಿಲ್ಯಾರೀ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಭರಾನ್ ವಾಡ್ಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊರೊಡ್‍ಪತಿ ಜಾಲೊ, ತಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಅಂಗಲಾಪ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕೀನ್‍ಪಣ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ, ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಫೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ಸ್ವಾರ್ತಿ ತೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಹೊರ್ಬೊಸಾಚಿ ಗಡ್ ಮಿಕ್ವಾಲಿ. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮೆಲೆಂ, ದುಡ್ವಾಚೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಘರ್ಜಾಲೊ.

***

ಸೋಹನಾಕ್ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಜೊ, ಪುತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ಆವೈಚ್ಯಾ ದುದಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ವೋಂಟ್.. ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವೊರ್ ಸೊಡುನ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಪರ್ತಲ್ಲೆ. ಆಜೊ ನಾತ್ವಾಲಾಗಿಂ ಚಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ ತರೀ ನಾತು ಆಜ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಯಿ ಪಳೆನಾತ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರೀ “ಆಯ್ಕ್ ಮೊಜೆ ಶಿಮ್ಜೆ” ಮಣೊನ್ ವೆತಾಲೊ.

ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅವ್ಗಡಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್. ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಜೊ ಪಾಂಯಾಪಂದ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಜ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರ್ಸುಂಚೊ ಭಿಯಾಳೊ ಹೊ ನಾತು ಮಳ್ಳೊ ಅಬಿಮಾನ್. ಆಪ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಗಾಂಚ್ ಹೊ ನಾತು ಮಳ್ಳೊ ಗೌರವ್.

ಪೂಣ್… ನಾತು ಹ್ಯಾ ಪಿಕ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಲೆಗುನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲೊ. ದುಡು ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್ವಾನ್ ಪೆದ್ರಾಮಾಗೆಲೆಂ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಸಣಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೊ ಮಾತಾರೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತೆಂ ಹೆಂ ನೊವೆನಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ, ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉರುಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು ಲೆಗುನ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲಿಂ.

ಪಾದ್ರಿ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮಿಜಾಸ್ಕಿ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆ ಆನಿ ಮರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ. ಖಾಂವ್ಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಪರ್ಮಾಣೆ ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಖಾತಾಲಿಂ.

ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್. ಭಿರ್ಮತ್! ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ಗೊಡ್ಸೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಬಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲಿ. ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ದೀನಾತ್ಲೆಂ. ಶುಗರ್ ಯೆತಾ, ಬಿ.ಪಿ. ಚಡ್ತಾ ಅಶೆಂ ಮಣೊನ್ ಚಾಪ್ಪೆ, ಆಳ್ನಿ ದೀವ್ನ್ ಸತಯ್ತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆತಾಂ ತೊಂಡ್‍ಭರ್ ಉಲೊಂವ್ಕೀ ನಾ. ಪೊಟ್‍ಭತ್ ಖಾಂವ್ಕೀ ನಾ. ಪೆದ್ರಾಮ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ: `ಮೊಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕ್ಲಿಂ ಮೊರ್ತಾತ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರನಾ.’

***

ಬೈಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಸೋಹನಾನ್ ಭುಂಯ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬ್ಲೊ, ಕೆದಳಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾ ಕೆದಳಾ ಘರಾ ಯೆತಾ? ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಾ? ಖಂಯ್ ವೆತಾ? ಖಬರ್ ನಾ. ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ವೇಳ್, ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ತಾಳ್. ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಪರತ್ ಘರಾಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೀದ್ ನಾ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಗೇಟಿಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ.

“ಪಿಟಿ, ಬಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾಮೂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ಸರಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಘಾಯ್ ಕರ್ತಿತ್” ಪಿಟಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಪೆದ್ರಾಮಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ರಜಾರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ತಾಚೆಂ.

ಪಿಟಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಂ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ತ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವೋಡ್ ದೆಕುನ್…

‘ಆಬಾ, ಭಿಯೆನಾಕಾ ಬಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ…” ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ಸುನೆಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾಲೊ. ‘ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಕಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಪೆಟೆಸಂಗಿಂ ಬಾಂಕೀ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದವರ್ಯಾಂ, ನಾ ತರ್ ಉಟೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.” ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಲೈಲ್ಯಾರೀ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಂಕಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ರೊಯ್ಸ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾತಾಲೊ. ಪಿಯೊಣೆಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಪೆದ್ರಾಮ್ ಭಿಯೆಲೊ, ಪಿಯೊಣೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ತಾಚೆಂ. ತಾಚೊ ಆಜೊ, ಬಾಪಯ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲುವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆಕ್ ಪರ್ತಿಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್. ಮತಾಯಸಾಗೆಲೆಂ ಮಾನ್, ಮರ್ಯಾದೆಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಆಮಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊರೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಯೆತಾ. ಪೂಣ್… ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಆಮಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತನಾ ಪೆದ್ರಾಮಾಕ್ ತಡ್ವನಾ…

‘ಪುತಾ… ನಾಕಾರೇ ಆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಚಿಕ್ಲಾಂತ್ ಪಡನಾಕಾ. ಶಾಲಿನಿ ಘೊವಾಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸೊಡ್ನ್ ತುವೆಂಯ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್?”

“ರೊಯ್ಸ್… ಮ್ಹತಾರ್ಯಾಚೆ ಕರ್ಕರೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಬರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಭಿತರ್ ವಚ್, ನಾ ತರ್…” ಉಟ್ಲೆಂಚ್ಚ್. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬಿಂಡಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ, ಆಡ್ ಪಡ್ಚಿ ಜೀಬ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಚಿ ಆವಸ್ತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೆದ್ರಾಮ್ ಗೆಲೊ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕ್. ವೆಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ಆಜ್ ಸೋಹನ್ ಗೆಲೊ ಹೀರೋಬರಿ. ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿನ್ ಬೊಲ್ಸ್ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆವಯ್ ಪುತಾಕ್ ಝುಜಾಕ್ ದಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಪರಿಂ ದಾಡ್ತಾನಾ ಆಜೊ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ತಾಲೊ.

***

ದನ್ಪಾರ್ ಪರ್ತಾಲೊ, ಭುಂಯ್ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ದಾಟೆಲೊ. ಗೆಲ್ಲೊ ನಾತು ಆನಿಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಜ್ಯಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್. ಗೆಟಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಸುನ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಪುತಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಹೆರಾಂನಿ ಪಳೈಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವಿ ನಾ.

ಫೋನ್ ವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಉಕುಲ್ಲೆಂ. ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲೈತಾನ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ರೊಯ್ಸಾಚೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದಿಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ ಮಾಗ್ಗಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್?” “ಆಬಾ… ಸೋಹನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ …ತೊ..”… ಪೆದ್ರಾಬ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ವಾಹನಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಲೊಕಾಚಿ ಖಾತಡ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಪೆದ್ರಾಮ್ ಪಳೆತ್ ಆಸ್ಲೊ. ರೊಯ್ಸ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಸೊಫಾರ್ ಬಸೈಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ತೆಂ ರಡ್ತಾನಾ… “ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಖುನಿಗಾರ್ನ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. “ಆತಾಂ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ‘ಬಾಂಕ್’ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಎಕ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ. ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಕೊಣಾಗೆರ್ ಆಸಾ?

ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂನಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಲ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ದವರುಂಕ್ ಹಿಂದು ಲೋಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಗೆರ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಬಾಂಕ್‍ಚ್ ನಾಂತ್. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೋಫಾ ಕದೆಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ.

ಪೆದ್ರಾಮ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆೈಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ನೊವ್ರೆ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೊ ರೊಸಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಂಕಾರ್ ತೇಲ್ ರೋಸ್ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಪೆಟಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕಾನ್ ವಿಶೆವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತೊ ಕೀಳ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಂತುಂ ನಿದೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್… “ತುಕಾ ಚಂದನಾಚೊ ಬಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಕಸಲಿ ಶಿರಾಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ? ಕಸಲೊ ನಿರ್ಬಾಗಿ ಹಾಂವ್! ಮೊಜೊ ಪೂತ್ ಮೊಜೆಂ ಮರಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಮೊಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ” ಪೆದ್ರಾಮ್ ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ.

ಬಾಂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ… “ಪಿಟೀ ವಚ್ರೇ ಪುತಾ… ತುಮ್ಚೊ ತೊ ಬಾಂಕ್ ಹಾಡ್” ಮಣ್ತಾನಾ ಶಾಲಿನಿ ಆನಿ ರೊಯ್ಸ್ ಉಸ್ಕೆವ್ನ್ ಉಸ್ಕೆವ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More