ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚೊ ಅರ್ಸೊ ಫುಟ್ತಾನಾ

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಮಾಜಾರ್ ಮೆಜಾಕ್

By

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್

ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್

ಮಾಜಾರ್ ಮೆಜಾಕ್ ಉಡ್ತಾನಾ

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಲಕೊನ್ ಅರ್ಸೊ ಫುಟಲ್ಲೊ

 

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ

ಲಾಂಪ್ಯಾವಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್

ಎಕ್ದಮ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್  ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ

ಅಲ್ತಾರಿ ಕುಡಾಂತ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್!

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್!!

 

ತ್ಯಾ ಪರ್ಜಳಾಂತ್…

ಮಜ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಚಾ ಖೆಳಾನ್, ಕೊಪೊ ಉಸ್ಳೊನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ

ವೊಣೊದಿಚೆ ಮಾತಿಯೆ ಕಣ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಪರಿಂ ಹಾಸ್ಚೆ ದಿಸ್ತಾನಾ…

ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಪಾಯ್ನೆಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್

ಕೊವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಮಾ ಚುಡೆತಿಚಾ ಖುರ್ಸಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ

ಫೆಸ್ತಾಚಾ ತೊರ್ಣಾಂ ಪರಿಂ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ

ಗಯ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ದಿಸಾನಾತಲ್ಲೊ ಗಯ್ರೆಮ್

ಮುಕ್ತ್ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಧಲೊನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ…

 

ತೆರ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ

ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಸನಾತಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಸಯ್ತ್

ತಡ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಕುಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ

ಬಾಬ್ ಹಾಸ್ಲೊ

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವೆಳಿಂಯ್ ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ

ಬಾಯ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ

ದಟ್ಟುಯ್ ಹಾಸ್ಲೊ

ಮಾಮಾಚಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಮಿಸಾಕ್

ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಮಿಯ್ ಹಾಸ್ಲಿ

ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಕರಾಂ

ಆಜ್ ಫುಲಲ್ಲಿಂ, ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ.

ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್

ಆನಿ ಬಗ್ಲೆಂತ್ ದುಖಿ ಮಾತೆಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್

ಹಾಸ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾನಾ

ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಸಯ್ತ್

ಉಗ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆ!

ಹ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲಿ ಕಂತಿಗ್

ಅಂಜಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ನ್ ಹಾಸಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ!

 

ಸಕ್ಡಾಂ ಹಾಸ್ಲಿಂ ಬೆಶ್ಟೆಂ ಬೆಶ್ಟೆಂ

ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂತೊಸಾನ್

ಮುಕ್ತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್  ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ  ಕೂಡಾಂತ್

ಮೆಂದು ಮಂದ್ ಕರ್ಚಿಂ ಧಾಂಪ್ಣಿಂ

ತುಟೊನ್ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More