ജെജ്വീത് പാദ്രി തൊമാസ് സ്ടീവ്ൻസ്, ജെ.സ.

By

ജെജ്വീത് വിദ്യാർഥി തൊമാസ് സ്ടീവ്ൻസ് 24 എക്ടൊബർ 1579 ഇസ്വെന്ത് ഗൊംയാ (ആതാഞ്ചെ പൊർനെ ഗൊംയ്) ജെജ്വീതാഞ്ച്യാ സാം। പാവ്ലു കൊലെജീന്ത് പാവ്ലൊ. ഭാരാതാക് ആയ്ലലൊ തൊ പ്രഥം ബ്രിടീഷ് നാഗ്രീക് ൻഹയ്. താച്യെ ആദിം ഹെർ ബ്രിടീഷ് നാഗ്രീക് ഭാർതാക് ആയ്ല്യാത്.

ബാപ് സ്ടീവ്ൻസാൻ ഗൊംയ്ച്യാ ലൊകാക് സമ്ജൂഞ്ചെ ഖാതീർ കൊങ്ക്ണി ഉത്രാം ഭർസൂൻ മരാഠി ഭാശെന്ത് ഇiscurso sobre a vinda de ॡesus ഇhristo nosso ദalvador so കundo (ജെജു ക്രിസ്ത് ആമ്ച്യാ സൊഡ്വണദാരാചെം സംസാരാന്ത് യെണെം ഹാചി ശിക്വ്ണ്) നാംവാഞ്ചൊ പദ്യ് ഗൃന്ഥ് രൊമി ലിപീയെന്ത് ബരയ്ലൊ. ത്യാ കാളാർ ഗൊയാന്ത് ജെജ്വീതാഞ്ച്യാ ഛാപ്ഖാന്യാന്ത് ഛാപ്ലെല്യാ സർവ് ദെശി പുസ്തകാങ്ക് പൊർതൂഗെജ് ഭാശെന്ത് നാംവ് ദിംവ്ചി രിവാജ് ആസ്ല്ലി. ത്യാ വെളാർ ത്യാ ഗൃന്ഥാചെം നാംവ് ക്രിസ്താ പുരാണാ അശെം നാത്ല്ലെം. ക്രിസ്താ പുരാൺ ഹെ നാംവ് കൊണെം ആനി കെദ്നാം ദിലാം ഹാചി മാഹെത് ആമ്കാം നാ. ഇiscurso ഹാചി തിസ്രി ആവൃത്തി 1654 വർസാ ഛാപ്ലി. തി ഛാപൂങ്ക് പർവൺഗി ദില്ല്യാ പത്രാന്ത് പുരാൺ അസൊ ഉല്ലെക് ആസാ. ആതാം ഇiscurso പുസ്തക് ക്രിസ്ത് പുരാൺ ഹ്യാച് നാംവാൻ ഫാമാദ് ജാലാം. ക്രിസ്ത് പുരാൺ 1616, 1649 ആനി 1654 വർസാംനി തീൻ പാവ്ടിം രൊമി ലിപിയെന്ത് ഗൊയാന്ത് ഛാപ്ലെം, തരി ആജ് സംസാരാർ താചി ഛാപ്ലലി എകച് എക് പ്രതി പളെംവങ്ക് മെളാനാ. ചവ്തി ആവൃത്തി 1907 വർസാ മംഗ്ളൂരാന്ത് ജെ.എൽ.സൽഡാനാ ഹാണെ ഹാത് പ്രതീയാഞ്ച്യാ ആദാരാർ രൊമി ലിപീയെന്ത് ഛാപ്ലെം. 1956 വർസാ പ്രസാദ് പ്രകാശൻ, പൂണെ, ഹാണിം ശാന്ത്രാം ഭണ്ഡെലു ഹാണെം ദെവ്നാഗരി ലിപീയെന്ത് ലിപിയന്തർ കരൂൻ സംപാദീത് കെല്ലി പാഞ്ച്വി ആവൃത്തി ഛാപ്ലി. ഹാച്യൊ പ്രതീയൊ മൊലാക് ഘെവങ്ക് മെൾനാന്ത്. 1996 വർസാ പൊപ്യൂലർ പ്രകാശൻ മുംബ്യി ഹാണിം ജെജ്വീത് പാദ്രി കരിദാദ് ദ്രാഗ്, ജെ.സ. ഹാണെ ദെവ്നാഗരി ലിപീയെന്ത് ലിപ്യന്തർ കരൂൻ സംപാദീത് കെല്ലി സവി ആവൃത്തി ഉജ്വഡാക് ഹാഡ്ലി. 2009 വർസാ ജ്യൊതി പബ്ലികെശൻ, ബെംഗ്ളൂർ ഹാണിം സാലെശീയൻ പാദ്രി നെൽസൻ ഫാൽകാംവ് ഹാണെം ദെവ്നാഗരി ലിപീയെന്ത് ലിപ്യന്തർ കരൂൻ സംപാദീത് കെല്ലി സാത്വി ആവൃത്തി ഉജ്വാഡാക് ഹാഡ്ലി. ആതാം സവി ആനി സാത്വി ആവൃത്ത്യാഞ്ച്യൊ പ്രതീയൊ മൊലാക് മെൾടാത്.

സൊളാവ്യാ ശെക്ഡ്യാന്ത് ഗൊയാന്ത് ലൊക് കൊങ്ക്ണി ഉലയ്താലൊ, പൂൺ ബരയ്താനാ മരാഠി ഭാസ് വാപ്ർതാലൊ. ത്യാ കാളാർ സാഹിത്യ് ചഡ്ശെം പദ്യ് രൂപാർ ആസ്താലെം. ഹാകാ ലാഗൂൻ ഗൊയാന്ത് ജെജ്വീത് ആനി ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിശ്നരിംനി പദ്യ് മരാഠീന്ത് ആനി ഗദ്യ് കൊങ്ക്ണീന്ത് ബരയ്ലെം. ക്രിസ്താ പുരാൺ മരാഠി `ഒവി കാവ്യ്’ ശൈലീർ ബരയ്ലാം. ആജ് ഗൊയാന്ത് ക്രിസ്താംവ് ലൊകാക് ക്രിസ്താ പുരാണാചി വ്ഹഡ്ലിശി വളക് നാ. കർനാടകാന്ത് ആമ്ച്യാ മ്ഹാലഘ്ഡ്യാങ്ക് താചി വളക് ആസ്ലി ആനി താചെം വാചപ് ആനി ഗാവാപ് കാംയ് മാനെസ്ത് കർതാലെ. ദെകീക്, കുന്ദാപൂർ ഇഗ്ർജെന്ത് മ്ഹജൊ പൺജൊ ഗ്രെഗ്രി കാർവാൽ, ഭാഗെവന്ത് ഹഫ്ത്യാന്ത് ഇഗ്ർജെ മൂകാർ ഘാല്ല്യാ മാട്വാന്ത് ജമ്ലെല്യാ ലൊകാക് ക്രിസ്ത് പുരാൺ ഗാവ്ന് താചൊ അർഥ് കൊങ്ക്ണീന്ത് സാംഗ്താലൊ. ആതാഞ്ച്യെ പിൾഗെക് ക്രിസ്താ പുരാണാചി വളക് നാ.

ബാ। സ്ടീവ്ൻസാൻ കൊങ്ക്ണീന്ത് ബര്യ്ലലെം ദൊതൊർനീചെം പുസ്തക് ഇoutrina ഇhristam 1622 വർസാ രശൊൽ സെമിനരീന്ത് ആസ്ലല്യാ ജെജ്വീതാഞ്ച്യാ ഛാപ്ഖാന്യാന്ത് ഛാപ്ലെം

ബാ। സ്ടീവ്ൻസാൻ പൊർതൂഗെജ് ഭാശെന്ത് ബര്യ്ലലെം വ്യാക്രൺ അrte de എingoa ഇanarim 1640 വർസാ ജെജ്വീത് പാദ്രി ദിയൊഗ് രിബെരീൻ ഗൊയാന്ത് രശൊൽ സെമീനരീന്ത് ആസ്ലല്യാ ഛാപ്ഖാന്യാന്ത് ഛാപ്ലെം. ഭാർതീയാ ഭാസാംനി ഛാപ്ലല്യാ വ്യാക്രണാം ബിതർ ഹെം കൊങ്ക്ണി വ്യാക്രൺ പയ്ലെം. ഹൊ മാൻ ആമ്ച്യെ ഭാശെക് ബാ। സ്ടീവ്ൻസാക് ലാഗൂൻ ഫാവൊ ജാലൊ.

ബാ। സ്ടീവ്നസാൻ കൊങ്കംണി ആനി മരാഠീചൊ വാവ്ര് കർതാനാ ഗൊംയ്ച്യാ രശൊൽ സെമിനരീന്ത് രെക്ടർ ജാവ്ന്, മഡ്ഗാംവ്, ബാണാവ്ലി, നാവെലിം ആനി ദക്ഷീൺ ഗൊംയ്ച്യാ ഹെർ ഫിർഗജാംനി വിഗാർ ജാവ്ന് 40 വർസാം സെവാ ദില്യാ. 1579 വർസാ ഗൊയാം ആയ്ലലൊ ബാ। സ്ടീവ്ൻസ് ആപ്ല്യാ മാംയ് ഗാംവാക് പാടിം വചാനാസ്തം ആതാം പൊർന്യാ ഗൊംയാ ബൊം ജെജു (ബരൊ ജെജു) ഇഗ്ർജെ കുശീൻ ആസ്ച്യാ ജെജ്വീത് ഘരാന്ത് 1619 വർസാ സർലൊ. ഹ്യാ മഹാൻ വിദ്വാംസ് ജെജ്വീത് ബരവ്പ്യാചി ജൽമാചി ആനി മർണാചി താരീക് മെളാനാ. താണെ കെല്ല്യാ കൊങ്ക്ണി മുളാവ്യാ വാവ്രാചെർ ആധാരൂൻ ഹെ മിശ്നരീംനി കൊങ്ക്ണി വാവ്ര് ഫൂഡെം വ്ഹെലൊ ആനി ഫകത് തൊണ്ഡാർ ആസ്ലെല്യെ കൊങ്ക്ണീക് ലിഖീത് ഭാശെചൊ ദർജൊ മെളൊവ്ന് ദിലൊ.

– പ്രതാപ് നായ്ക് ജെ.സ., പൺജി-ഗൊംയ്

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts