ಧುಂಪಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

By

ತುಂ ಧುಂಪಾಕಣ್,

ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಳೊ.

ತುಂ ಪೆಟುಂಕ್

ಹಾಂವೆಂ ಜಳಜೆ.

ಆಮಿ ಬದ್ಲುನ್

ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬ್ತಾನಾ

ಹಾಂವ್ ಜಾತಾಂ ಧುಂವರ್

ತುಂ ಪರ್ಮಳ್.

———-

ಭಾಗೆವಂತ್ ಧುಂಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್

ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ

ಮೋಗ್ ಉಜ್ಯಾಚೊ.

———-

ಧುಂವರ್ ದೀಂವ್ಕ್

ಖಂಯ್ಚೊ ರೂಕ್‍ಯಿ ಜಾತಾ.

ಪರ್ಮಳ್ ದೀಂವ್ಕ್

ಧುಂಪಾರೂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್..!

———-

ಧುಂಪಾರುಕಾಚೆಂ ಲಾಂಕುಡ್

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಳೊವ್ನ್

ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಪೇಜ್

ಶಿಜೊವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಗಾಂವ್‍ಭರ್

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊಚ್ ಪರ್ಮಳ್.

———-

ಧುಂಪಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್

ಧುಂಪಾಚೊ

ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್

ಕಳನಾ!

——–

ಸಂಸಾರಾಂತ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಾತಿಚೊ

ಧುಂಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ.

ಆಳೊನ್ ತರೀ

ಪರ್ಮಳ್‍ಚ್ ದಿತಾ.

———

ಧುಂಪಾಸವೆಂ ಕವಿತಾ ಉಡ್ಲಿ

ತುರಿಬಲಾಂತ್.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ

ಪರ್ಮಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್,

ಆಮಾಲ್‍ಯೀ ಭರುನ್ ಗೆಲೆಂ

ಇಗರ್ಜೆಂತ್!

———

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್

ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಧುಂಪ್

ಪೆಟುನ್ ಪರ್ಮಳ್ ಜಾಲೊ.

‘ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಾ’ ಥಾವ್ನ್

ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಧುಂಪ್

ಶೋಕೆಜಿಂತ್ ಭದ್ರ್ ಉರ್ಲೊ

———-

ಮಾಂಯ್ನ್ ಪರ್ನೆಂ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಮೊಡುನ್

ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಪೇಜ್ ಶಿಜೊಂವ್ಕ್ ದವರ್ಲಿ!

ಜಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್

ಲಾಂಕುಡ್ ಧುಂಪಾರುಕಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್

ಕಳುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ!

———

ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ

ತೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿಂನಿ

ಧುಂಪಯ್ತಾಲೊ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್

ಧುಂಪಯ್ಲೆಂ.

———-

ಪರ್ನೊ ಧುಂಪ್ ಮ್ಹಣ್

ಮಾಂಯ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೊ

ಉದಕ್ ತಾಪೊಂವ್ಚೆ ರಾಂದ್ಣಿಕ್!

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್

ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಾಣ್?

———

ದೊಗಾಂ ಸುನಾಂ ಮದೆಂ

ಧಾಕ್ಟೆ ಸುನೆಚೆಂ

ಜೆವಣ್ ಚಡ್ ರುಚ್ತಾಲೆಂ!

ಕಾರಣ್,

ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಇಲ್ಲೊ ‘ಧುಂಪಯ್ತಾಲೆಂ!”

———-

ಸರ್ಗಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್

ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಆಪಯ್ತಾಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ: ಧುಂಪ್

ದುಸ್ರೆಂ: ವಾತ್

ಮನಿಸ್ ಅಖೇರಿಕ್!

———-

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ

ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಸಲ್ವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್

ಧುಂಪಾಕಣಾಂನಿ

ಪಂಗಡ್ ಕೆಲೊ

ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲಿ…

ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚೊ ದಂಬು ನಾ!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More