ಕವಿ

By

ಮಾಪ್ ಘೆವನ್ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಕ್

ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಸತ್?

ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತ್

ಜಿಣ್ಯೆ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಸೊಧೀತ್

 

ಫುಲಾಕ್ ಚೀರ್ನ್ ಪಾರ್ಕೂನ್ ಪಳೆವ್ನ್

ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುಮ್ಚಿ ವಾಡಾತ್

ಪರ್ಮಳ್ ಸೆವೂನ್, ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾ

ಕವಿಚೊ ಆನಂದ್ ಮೆಳತ್?

 

ತನ್ರ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂ

ಇಂಜ್ನೆರ್ ದೊತೊರ್ ದೆಖ್ಶಾತ್

ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಕಿಣ್ಕುಳ್ಯಾ ಹಾಶ್ಯಾಂಕ್

ಸಂಸಾರ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರಾತ್

 

ವಾರ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ಫಾಂಕೆಂ ಘುಂವ್ಡಾ

ವೀಜ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ಶಾತ್

ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್

ಮೊಗಾಚಿ ಹಾಜ್ರೀಚ್ ಭೊಗಾತ್

 

ಫಾಲ್ಯಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್‍ಯ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೂನ್

ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ ಉದೆತ್

ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ಘಚ್ರ್ಯಾಂಕ್

ಕವಿಕ್ ಕೋಣ್ ಮಿಕ್ವತ್?

 

ಮಹಾನ್-ರೆ ತೂಂ ಕವಿ ಬಾಬಾ

ಸಂತೊಸ್ ಜೊಡ್ತಾಯ್ ಪ್ರಕೃತೆ ಬಾಳ್

ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್

ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರೀಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts