ಶಿತಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

By

ರಯ್ತಾಂಚೆಂ ಮಾಸ್ ಕಿಸ್ಪರ್ಜೆತಿತ್ಲೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್

ಬಸಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ವೊಂಕ್ಲೊ.

ಜಿರನಾಸ್ತಾಂ ತಶಿಂದ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಶಿತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ –

“ತುಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜೆವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ

ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ಪತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಮುಳಾ ಸಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ!”

————————————————–

ತಾಣೆಂ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ –

“ಆನಿ ಏಕ್ ಉತರ್ ತುಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ಶಿ ತರ್

ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ತುವೆಂ ಪಿಯೆಜೆ ಪಡತ್”

ರಯ್ತಾನ್ ಶಾಂತ್‍ಪಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ –

“ಹಾಂವೆಂ ಗುಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲೆಂಚ್

ತುಂ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸಾಯ್!”

————————————————-

ಚರ್ಬೆಲ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದಂದ್ಯಾವಾಲೊ ಜೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್.

‘ಫಳಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜನೆಲಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಫುಟವ್ನ್

ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾತರ್

ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಘಾಬ್ರೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾವಾಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ –

“ರಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬೊಶಿಯೆಕ್ ಫಾತರ್ ಉಡಯ್ತಾ, ತಾಕಾ ಗಡಿಪಾರ್ ಕರಾ”

ಫಾತ್ರಾಕ್ ಹುಂಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿತಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ –

“ರಯ್ತಾನ್ ಉಡವ್ನ್ ತುಜ್ಯೆ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾತರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮಿ.

ಸಾಧ್ ತರ್ ತುಜ್ಯೆ ಬೊಶಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್!”

———————————————–

ಕಠೀಣ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ

ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ವ್ಹಳೂ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬೊಶಿಯೆಕ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ಆದಿಂ ರಯ್ತಾವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ

ಆಜ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿಂ.

ಬೊಶಿ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಿಚ್.

ಧರ್ಣಿರ್ ಶಿಂಪ್ಡಲ್ಲಿ ಶಿತಾಂ ತಾಕಾಂ ಅಶಿಂ ದಿಸ್ಲಿಂ –

ಆದಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಬರಿ!

————————————————

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ರಯ್ತಾಚೆಂ

ಏಕ್ ಥಂಬೊ ದೂಕ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್ತೊ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ –

“ಹಾಂವ್ ತಾಂದು ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್

ಹ್ಯಾ ದುಕಾಥೆಂಬ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಉಕಡ್ನ್ ಶಿತ್ ಜಾತೊಂ!”

———————————————–

ಚ್ಯಾನೆಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡಿಯೋಂತ್ ಬಸೊನ್

ವೊರಾಂಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಯ್ತಾವಿರೋಧ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಲೊ ನಿರೂಪಕ್

ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಜೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತಲೊ…

ಬೊಶಿಭರ್ ಬಂದೂಕೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ!

ತಾಚಿ ಬೊಶಿ ಪುರ್ಪುರಿಲಾಗ್ಲಿ –

“ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ

ರಯ್ತಾಂಕ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂಚ್ ನೆ…

ಬೊವ್ಶಾ ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಜ್ಯೆಚ್ ಬುತಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿತಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ…”

————————————————–

ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ

ಸನ್ಮಾನ್ ಸಂಪೊನ್ ಗತ್ತಾನ್ ಘರಾ ರಿಗ್ಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎವಾರ್ಡ್ ಮೆಜಾವಯ್ರ್ ದವರುನ್

ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕಿತ್ತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಬೊಶಿ ಖಾಲಿ!

“ಶಿತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಬೊಬಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ

ರಿತ್ಯೆ ಬೊಶಿಯೆರ್ ಶಿತಾಂನಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಸ್ಲೊ –

“ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್

ತುವೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ದೆಕುನ್

ಆಮಿಂಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಲೆಂವೊನ್‍ಚ್ ತುಜಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್!”

————————————————

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More