ದಿಷ್ಟಾವೊ

By

ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್

ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಪಾಪಿಂ ದಿಸ್ತಾ

ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಲಾಭ್ತಾ

 

ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತನಾಂ

ಏಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಕಾರಣ್ ದಿಲೆಂಯ್

‘ತುಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚಿ ಜತನ್’

 

ತುಂ ಆಸ್ತನಾಂ, ಖಂತಿವಿಣ್ ಜಿಯೆಲಿಂ

ತುಂ ನಾಸ್ತನಾಂ, ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗ್ಲಿ

ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಖ್ತಾನಾಂ, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ…

 

ತುಕಾ ದೆವಾನ್ ವೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್

ನೆಂಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಂಟಿ ಜಾಲಿಂ

ಬಾಳಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ…

 

ತಾಂಕಾಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಜಾಲಿಂ

ಸರ್ವ್ ಖುಶಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿಂ

ಸದಾಂಚ್ ತಾಂಚೊಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಲಿಂ…

 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ದಿತನಾಂ ದೆವಾನ್

ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ

ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ; ಆಧಾರ್ ಜಾತೆಲೊ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್…

 

ತುಜೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‍ಯ್ ಸಾಧ್ ನಾಂ

ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೊ

ಆಮಿಯ್ ತಾಕಾ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೊ…

 

ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಖಾತಿರ್

ತೊ ತಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ತುಂಯ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ…

 

ತುಂವೆ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಸಂಗಿಂ

ಮುಖಾರ್ಸಿತಾ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್

ತುಂವೆ ಆಮ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಸವೆಂ…

 

ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಣ್ಕಾಂಚಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ

ತುಂವೆ ಗರ್ವ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ವಾಡಯ್ಲಾಂ

ವೋತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಸದಾಂ…!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More