ಅಸ್ತಿತ್ವ್  

By

ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್….

ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ… ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ವರೊವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್‍ಚ್ ಕೇಸ್ ಧವೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೊಂಡಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ…

“ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ತುಕಾ ತುಜಿ….?” ಸುಜಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂ… ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಮೊಸ್ತು ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ತಾಂ….” ವಾಶ್ ಬೇಶಿನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ.

ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್…. ಕಶಿಂ ಜಾಲಿಂ…?

ತೆಂ ಸೊಬಾಯೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಶೆಂ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ.

ಪ್ರಭಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ರವಿ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಮಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ರವಿ ಖಾತಿರ್… ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ…? ತರ್‍ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಕ್ಷೇಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ… ರಿವಾಜ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ… ಕೆದ್ನಾಂ ಪ್ರಭಾ ಥಾವ್ನ್ ರಮಾ ಜಾಲ್ಲಿಂಗೀ… ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ… ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ…. ರಂಗ್‍ಮಂಚಾರ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿ… ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್… ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ… ಹರೆಕಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೀವ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ… ಪೂಣ್ ಆಜ್… ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ…. ಹೆಡ್ ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಡ್ತೆ ಸವೆಂ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಯೆತಾನಾ….

ಪರ್ದೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ…

ದೃಶ್ಯಾಂ ಬದಲ್ಲಿಂ….

ಭರ್ಲಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಅವಾಜ್…

“ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕರ್….” ತೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ… “ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಘೆ…..” ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹರೆಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯೊ… ಆಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್ಲಿ…. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಜಯಾ “ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚುನ್ ಯೆ… ತುಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಘರ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ…” ಸುಜಯಾನ್ ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ.

“ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ಸುಜಿ? ಮಾಂಯ್-ಮಾವಾಂಕ್ ದೊಗಾಯ್ಕಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆತಾತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್…. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ನಾ ಖುಶಿ….

“ವ್ಹಯ್ ತಾಂಕಾಂ… ಘರ್‍ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ… ತುಜ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಮೆಳತ್…? ಸುಜಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

ಸತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ…

“ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ… ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರವಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್… ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಘೆವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್… ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ…? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಿತೆಂ..?

“ವೈನಿ… ತುಕಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಗೊಲ್ಡ್              ಮೆಡಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತುಜ್ಯಾನ್ ರಾಂದ್ಣಿಚೊ ಗೊಬರ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ? ಆನಿ ರಾಂದ್ಣಿಚೊ ಗೊಬರ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ quಚಿಟiಜಿiಛಿಚಿಣioಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್…? ಅಟ್ರಾ ಜಾತಾನಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ….” ರವಿಚೊ ಭಾವ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಸರ್ಪಾಕ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?… ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ…

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ರಾಂದ್ಣಿಚೊ ಗೊಬರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ವಾ ಘರ್-ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ ತರ್… ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಪಣ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ಕಾರ್… ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಳ್ಶಿ ಜಾತಾನಾ…. ಹಾಂವ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಯಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ….

ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟುನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಷ್ಟೊ… ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ರಾಂದುನ್ ದವ್ರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಚ್… ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಮ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ನೀಬ್ ದಿವ್ನ್ ಹಿಂ ಅರಾಮಾಯೆನ್ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ತಾಲಿಂ…. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ….

ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ತಾರಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜಾಲೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಚಿಂ… ತೆಂಚ್ ರವಿ ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ… ಬಾಯ್ಲ್-ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ….

ವಾಗೊವ್ನ್… ಶಿಕಪ್ ದಿವ್ನ್ ಜೊಡಿಕ್ ಪಾವಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ? ಧೈರ್ ನಾ? ವಾ ಸುನ್ ಜೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ…?

ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ರವಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಚೆರ್ ಅಕ್ಷೇಪ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸರ್ವಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ… ಗಿದಾ ಪರಿಂ “ತುಂ ಜೊಡ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ… ನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್…. ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯೆ ಬಾವ್ಲೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರಯ್ತಿಂ…”

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ಲಾಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್… ಹೊಂದುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್….”

“ವೈನಿ… ಯೂ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ನೈಸ್ ಹಸ್‍ಬ್ಯಾಂಡ್…” ರವಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಫುಟ್ತಾನಾ…. ತಾಕಾ ದೋನ್ ವಾಜೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ…

ಏಕ್ ಬರೊ ಪೂತ್, ಬರೊ ಘೊವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ? ಏಕ್ ಬರೊ ಭಾವ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ….?

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರವಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಕ್ಷೆಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೆಂಪ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಕರ್ಯೆತ್? ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆನಿ ರವಿಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉಮೆದಿಚೆಂ ಏಕ್ ಕಿರ್ಣ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲಿ ಬೆಪರ್ವಾ… ಇತ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಾ… ಹಾಂವ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್… ಆಶಾ ಅತ್ರೆಗ್ ನಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್…. ಮೋಗ್… ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ದಿತಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಪೆಕ್ಷಾ ಕರ್ಯೆತ್… ಪರ್ವಾಚ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ…? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಸುಖ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ….”

***

“ಎದೊಳ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ… ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿಂ… ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪುಣಿ ವೆಶಿ… ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಂ…” ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.

ಮೌನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ… ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯ್ಚೆಂ ಮೌನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚುಕಿಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ… ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಂತ್ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಜಾಯ್ನ್ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ…

“ಆಯಿ…. ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಲ್ಹಾನ್… ತಾಂಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತರ್‍ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ…” ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಸೊಳಾ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ… ಆಮ್ಚೆ ದೀಸ್ ವಚುಂಕ್‍ನಾಂತ್‍ಗೀ…? ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್… ಆಮ್ಚೆ ದೀಸ್ ವೆತೆ…? ಕುಟಮ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್‍ನಾಂಗೀ?” ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಆದಿಂ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್… ತೆದ್ನಾಂ ಇತ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ…. ಸೌಲತ್ಯೊ ನಾತ್ಲ್ಯೊ…. ಚಿಂತಪ್‍ಯಿ ಇತ್ಲೆಂ ವಾಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.. ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್… ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಹರ್ ಕಾಮಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಚಲ್ತಲಿಂ….

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಯಿನ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ….

ಫಾಂತ್ಯಾಪಾರಾರ್ ಉಟುನ್ ಲಾಟ್ಯೆಂತ್ ಉದಕ್ ವೊಡ್… ಭಾತ್ ಕಾಂಡ್… ಮಯ್ಲಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲುನ್ ಸಾಂತೆಕ್ ವೊಜಿಂ ವ್ಹಾವಯ್…

ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ  ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ, ಶೆಜಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ತಿಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾನ್ ತಿಕಾ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್ ವಚುನ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಚಲಿ ಹಾಂವ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಯಿ…

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುಶೆಗಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ಚಿಣಟeಚಿsಣ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಭರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

ಶಿಕ್ಪಿ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಸೊದುನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ… ವೇಳ್ ಉತ್ರಲ್ಲೊ…. ಹರೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳೊವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊಂವ್ಚೆಂ…. ಹಾಂವ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಚಿ ಖರ್ಗೊವ್ಣಿ….

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ…. ತರ್‍ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ….

ಜಿವಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ….

***

“ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೆಲೊ? ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುನ್ ಯೆತಾನಾ ರವಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾ….”

“ತರ್… ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಘೆಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ?

“ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯ್ತಾಂ….”

“ಚಿಂತ್… ತುಕಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂಗೀ ವಾ ಘರ್-ಕುಟಮ್…?” ತೊ ಚಲ್ಲೊ.

“ಕುಟಮ್….? ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಜೆ ಕಿತೆಂ ಕುಟಮ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ತಾಗೀ… ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ…

ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚಿಯ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಹ್ಯೆ ಆಯಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ… ತೆಂ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ. ಜಿವಿತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ…

***

ಸರ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಖುಶೆ ಆನಿ ನಾ ಖುಶೆ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವಾಂ ಸಂಗಿಂ… ಘರಾಂತ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ.

ಏಕ್ ನವಿ ಉಮೆದ್ ಘೆವ್ನ್….

ಚೆನೈ ಮೇಯ್ಲ್ ಸುಟುಂಕ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ… ಟಿ.ಸಿ.ಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಧುವೆನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ….

“ಮಾಮ್ಮಾ…. ತುವೆಂ ಚಾರ್ ಟಿಕೆಟಿ ಬುಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್…!?”

ಮ್ಹಜಿ ದಿಷ್ಟ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಯ್ಲಾಚೆರ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ರವಿಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ….

ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವದನಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ…

ರಯ್ಲ್ ಸುಟ್ಲೆಂ… ಕ್ರಮೇಣ್ ರಯ್ಲಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡತ್ ಆಯ್ಲೊ….

(ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More