ಆಧಾರವಡ್

By

ಸದುಬಾಬ್ ಆನಿ ಇಂದೀಆಕಾಲೊ ರಾಜೆಶ್ ಹೊ ಎಕ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಪುತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ತರ್ ತಾಜೆಚ್ ಲಗ್ನ್ ಥಾರ್ಲಾ. ಇಂದೀಆಕಾನ್ ಸುನೆಕ್ ಘಾಲ್ಪಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತಿ, ಭಾಂಗ್ರಾಂ ಶಿಂಗ್ರಾಂ ಎಕೆಕ್ ಕರೂನ್ ಪಯ್ಲೀಂಚ್ ಕರುನ್ ದವ್ರಿಲ್ಯಾಂನ್ ಹುಸ್ಕೊ ಸೊ ನಾಶಿಲ್ಲೊಚ್. ಸದುಬಾಬಾಲಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿರ್ವಿಸ್ ಆಸಾ ಅಜುನ್. ಮ್ಹಯ್ನೊಮಾಲ್ ಪಗಾರ್ ಯೆತ್ಲೊಚ್, ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಂಕೆನ್  ದವ್ರಿಲ್ಯಾ ಪೈಶಾಂವೆಲೆಂ ಕಳಂತರ್ ಆಸಾಚ್. ಇಂದೀಆಕಾ ತಿಗುಳಸಾಣೆನ್ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಕರ್ಪಿ.” ಆಯ್ಕಲಾಂ ನ್ಹಂಯ್?” ” ಸಾಂಗ್ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ಕತಾಂ”। ” ಹೆಂ ಪಳಯ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶಿ ಜಗ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ದಿಸ್ ರಾಜೆಶ್- ವಿಂದಾಚೆ. ತಾಂಚೆ ಜೀಣೆಂತ್ ಆಮಿ  ಆಡ್ಖಳ್  ಜಾವ್ಪ್ ನಾಂ.” ” ಹಯ್ ಗೊಂ ಬಾಯೆ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” ” ನಾಂ ಒಗೀಚ್  ಎಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಯಾಂತ್ ಆಮಿ ರಿವ್ಹರ್ಸ್ ಗಿಯ್ರಾಂತಚ್ ರಾವ್ಪಾಚೆ.” “ಆತಾಂ ರಿಟಾಯ್ರಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಿಯ್ರಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚಿ ಪಡ್ತಲಿ?”  ಖೆಂಕ್ಕ್ ಕರುನ್ ಸದುಬಾಬ್ ಹಾಂಸ್ಲೊ ” ಪುತಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಲಾಗಿ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರೀಕಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಿಯ್ರಾಂಚಿ ತೊಖ್ಣಾಯ್? ಪುತಾಕ್ ಶಿಕಯ್ ತಿಂ ತುಜಿ ಗಿಯ್ರಾಂ .” ಖೊಖೊ ಹಾಂಸತ್ ಇಂದೀಆಕಾನ್ ಸದುಬಾಬಾಕ್ ಕುಲಾಯ್ಲೊ. ” ಮಾನ್ಯ್ ಬಾಯೆ”.” ಪಳಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ಆಮಿ  ವಿರೊಧ್ ಕರಪ್ ನಾಂ. ಪಟ್ನಾಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಕಡೆಕ್ ಸರಪ್…. ” ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸುನ್ ಯೆತ್ಗೀರ್ ಜಗ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀಣೆಚಿ ಶೀಮ್ ಆಖುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಸಾಂಚೊ ರಾಜೆಶ್ ಎಫೀಸಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಚ್ಯಾ ನಾಶ್ತೊ  ಜಾಲೊ, ಇಂದೀಆಕಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ” ಆರೆ ಯೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಕ್  ವಿಂದಾಕ್ ಫ್ರಿ ರಾವ್  ಸಾಂಗ್”. ” ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಆಇ?”. ” ಆರೆ ಬಾಬಾ ಮಂಗ್ಳಸೂತ್ರ್ ಆನಿ ಸದಾಂ ಘಾಲ್ಪಾಚೆಂ ಕಂಗನ್ ತಾಜೆ ಆವ್ಡೀಚೆ ಘೆವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ನ್ಹಂಯ್?”. ” ಒಕೆ ಸಾಂಗ್ತಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್”. ” ಆರೆ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ಸಕಾಳಚೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ”  ” ಆಂ ”

ಆಯ್ತಾರಾಕ್  ಸಕಾಳೀಂಚ್ ರಾಜೆಶ್ ವಚುನ್ ವಿಂದಾಕ್ ಘೆವುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಇಂದೀಆಕಾನ್  ಸುನೆಖಾತೀರ್ ಸ್ಪೆಶಲ್  ಸಾಂಮ್ಕೊ ಮೆದುವ್ಡೆ ಆನಿ ಸಾಂಬಾರಾಚೊ ಬೆತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಭಿತರ್ ಚೌಕೊನಿ ಜಾವ್ಪಿ ತ್ಯಾ ಫಾಮಿಲೀನ್ ತುಸ್ತ್ ಕರತ್ ನಾಶ್ತೊ ಕೆಲೊ.” ವಿಂದಾ, ಮಂಗ್ಳಸೂತ್ರ್ ಆನಿ ತುಕಾ ದಿಸ್ಪಟ್ಟೆ, ಕಾಮಾಕ್ ವತ್ನಾಂ ಘಾಲ್ಪಾಕ್ ಕಂಗನ್ ಘೆವ್ಪಾಕ್ ಆಮಿ ತನಿಷ್ಕಾಂತ್  ಯಾ ಮುಗೊ?” ” ಹಯ್ ಆಇ” ” ತುಂ  ದೊನುಯ್ ಹಾತಾತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಚಿ ಕಾಂಕ್ಣಾ ಘಾಲ್ತಲೆಂ ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನಂ ಘಡ್ಯಾಳ್ ಘಾಲುನ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನಂ ಕಂಗನ್ ಘಾಲ್ತಲೆ ತೆ ಸಾಂಗ್”. “ಆಇ ಎಕಚ್ ಕಂಗನ್ ಬೆಸ್ಟ್” ” ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ರಾಗ್ ಬಿ ಧರ್ನಾಕಾ ಹಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಬಜೆಟ್ ದೊನ್ ಲಾಖಾಂಚೆ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಸ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತಿ ಘೆ.” ” ಆಇ,ಆವ್ಡಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಝೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ” ಸದುಬಾಬ್ ಹಳುಚ್ ಫುತ್ಫುತಲೊ “ರಾಜೆಶ್, ಆಮಿ ಪೈಶೆ ಮೆಜುನ್ ದವ್ರಯಾ.”  ಚೊಕೊನಿ ಫಾಮಿಲ್ ಸಾತ್ಮಜಲಿ ಹಾಶಾಂತ್ ರಂಗ್ಲಿ. ವಿಂದಾ ಮಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಕ್  ಇಂದೀಆಕಾಚೆಂ ಫೆನ್ ಜಾಲೆಂ ಸಾಂಮ್ಕೆಂ, ಹಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಕಾಳ್ಜಾತಲಿ ಇಶ್ಟೀಣ್ ಜಾತ್ಲಿ ಹೆಂಯ್ ತಾಜೆ ಮತೀಂತ್ ಶೆರ್ತ್ ಜಾಲೆಂ.

ದಾರಾಂತಲೆಂ ಮಾಪ್ ಒಲಾಂಡೂನ್ ವಿಂದಾ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾಲೆಂ. ಪಾಯ್ಪಡಣಿ ಜಾವಂನ್ ವಿಂದಾನ್ ಇಂದೀಆಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಗಂಧಾಚೊ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ಇಂದೀಆಕಾನ್ ಲಖ್ಲಖಪಿ ವಜ್ರಾಚ್ಯೊ ವೆಡಿ, ಆನಿ ಕಂಗನ್ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾತ್ ದವರ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಪಿ ಸುನೆಕ್ ಮನ್, ಕಾಳೀಜ್ ಭರುನ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೆ. “ವಿಂದಾ, ಆತಾಂಚ್ ತು ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ನವವಧುಚ್ಯಾ ಶಿಣ್ಗಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತನಾಂಚ್ ತುಕಾ ಉತರ್ ದಿತಾಂ, ಹೆಂ ಘರ್…ಹೊ ಸಂಸಾರ್…ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ….ಹೆಂ ಸಗ್ಲೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ತುಜೆಂಚ್.”.  ” ಆಇ….”    ” ಆಯ್ಕ್ ಫುಡ್ಲೆಂ… ಪುಣ್ ಶಾಣ್ಯಾ ತುಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ವಿಕೆಟಕೀಪರ್, ಪುಣ್ ವಿಕೆಟಿ ರಾಖ್ಪಿ …ಉಡವ್ಪಿ ನ್ಹಂಯ್” ಸುನೆನೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಘಟ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಸದುಬಾಬಾನ್ ರಾಜೆಶಾಕ್ ಕುಲಾಯ್ಲೊ, “ಆರೆ ಪಳಯ್ ಆಇ ತುಜೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಊಜಾರ್ ಕರ್ತಾ.”.  ಲಜ್ಲಜುನ್ ತಾಂಮ್ಡೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಿಂದಾನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ,” ಹಾಂವ್ಯ್ ತುಕಾ ಉತರ್ ದಿತಾಂ, ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತ್ಲೊ,ತುಮ್ಚೆ ಮನ್ ದುಖ್ತಲೆಂ ಅಶೆಂ ನಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂಚ್  ವಾಗ್ಚೆ ನಾಂ.”

ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಭಿತರಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೌಕೊನಿ ಫಾಮಿಲೆಕ್ ನವಿ ಆಂಕ್ರಿ ಯೆವ್ಪಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ವಿಂದಾನ್ ದಾಖಯ್ಲಿ. ದುವಾಳಜೆವಣಾಂ, ಫುಲಾಂ ಬಿ ಜಾಂವ್ನ್ ರೂಹಿ ….ಇಂದೀಆಕಾಲಿ ನಾತ್ …ಪಹಿಲಿ ಬೆಟಿ ಧನಾಚಿ ಪೆಟಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಜನ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಸದುಬಾಬಾನ್  ರಿಟಾಯ್ರಮೆಂಟ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಕಿದ್ಯಾಕ್ ತರ್ …ರಾಜೆಶಾಚೆ ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ಶಿರ್ವಿಶೆಕಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ಅಣ್ಭವಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ನಾಶಿಲ್ಲೆ ಆತಾಂ ನಾತೀವೆಳಾರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸೊಡಪ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣೂನ್. ರುಹೀಫಾಟ್ಲ್ಯಾಂನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರೆಯಾಂಶ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಲ್ವಾಡಿ, ಪ್ರಾಥ್ಮಿಕ್, ಅಶೊ ನಾತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಚಡ್ತ್ಯೊ ಕಳಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಆಯ್ದನಾಂಕ್ ಆಯ್ದನ್ ನ ಲಾಗ್ತಾಂ ಚಲ್ಪಿ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಇಂದೀಆಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಖತ್ಖತೀತ್ ತೆಲ್ ಒತೀಲ್ಲೆವರಿ “ತಿಂ” ಉತ್ರಾ ಪಡ್ಲಿ. ಪುತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಕಿದೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್  ಥಂಯ್ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಬಾರೀಕಸಾಣೆನ್ ಲಕ್ಷ್ ನ ದಿವ್ಪಿ ಇಂದೀಆಕಾಕ್ ಥರ್ಥರೊ ಹಾಡ್ಪಿ ಉತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ್…..

ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕಿದೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಕಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ  ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕಿದೆಂಯ್ ಆಸುಂ …ಸಗ್ಲೆಂಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮಾಥ್ಯಾವರ್ ಘೆವ್ಚೆಂ ಅಶೆತರೆನ್ ಚಲ್ಪಿ ಘರಾಂತ್ ಹೆಂ ಅವ್ಚಿನ್ನಪಣ್ ಘಡ್ಲೆಂ.  ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ್ ಹೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಖಾತೀರಚ್ ಹೆಂ ಜಾಣುನ್ ಇಂದೀಆಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ  ಕಾಳೀಜ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರ್ಪುರವಣೆವೆಳಾರ್ ಸೂನೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಯಾದ್ ಕರುನ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾರ್ ಫಾತೊರ್ ದವ್ರಲೊ. ರಾತ್ಚೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡೀಂತ್ ನ್ಹಿದ್ಪಾಕ್ ವತ್ಗೀರ್ ಇಂದೀಆಕಾನ್ ಹಳುಚ್ ಸದುಬಾಬಾಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಾಲಿ.”ಆಯ್ಕಲಾಂ,ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಥಂಡ್ಸಾಣೆನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಘೆ. ಒಗೀಚ್ ಕಿಳಾಂಚ್ ಮಾರ್ನಾಕಾಂ ಆಂ” ಇಂದೀಆಕಾಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುಂನ್ ತೊ ಫಟ್ಟಕನ್ ಹಾಂಥ್ರುಣಾಚೆರ್ ಊಠುನ್ ಬಸ್ಲೊ.” ಆಯ್ಜ್ ರಾಜೆಶ್ ಆನಿ ವಿಂದಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ್ ಅಶೆಂ ಕಿದೆಂ ಊಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಘಡ್ಯೆ ಆಮಿ ಒಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ , ನಿರುಪಯೊಗಿ ಥಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಘರಾತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ವಚ್ಪಾಚಿ ಅಶಂಸ್ ದಿಸ್ತಾ.” ಇಂದೀಆಕಾ ಫಟಿ ಮಾರ್ನಾಂ ಹೆಂ ಜಾಣ್ಪಿ  ಸದುಬಾಬಾನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹ್-ಯಾಂನ್ ಒಢ್ಲಿ,” ಇಂದಿ , ತುವೆಂ ಲಗ್ನಾದಿಸಾ ವಿಂದಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ಯಾ. ವಿಂದಾ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಉತರ್ ಮೊಡ್ತಾ ತರ್ ಮೊಡು.” ” ಆತಾಚಂ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಂಚೊ, ತಾಂಕಾ ನಾಕಾ ತರ್ ವಚುಯಾ ಆಮಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾ ತ್ರಾಸ್ ದಿವ್ನಯೆ ಆಮಿಂ”. ವ್ಹಾಂವ್ತೆ ಡೊಳೆ ಪುಸತ್ ಇಂದೀಆಕಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಗ್ಲಿ ಸಹ್ಜತಾಯೆನ್ ವಾಗ್ಲಿಂ. ಸದುಬಾಬ್ ರುಹಿ ಆನಿ ರೆಯಾಂಶಾಕ್ ಸ್ಕುಲ್ಬಸೀರ್ ಪಾವೊವ್ಪಾಕ್ ಗೆಲೊ. ರಾಜೆಶ್ ಆಧಿ ವಿಂದಾ ,ದೊಗಾಂಯ್ ಇಂದೀಆಕಾಮ್ಹ್-ಯಾಂನ್ ಆಯ್ಲಿ,” ಆಇ, ಯೆತ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಭರಾತ್ ಬಾಬಾ ಆನಿ ತುಂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಂತ್ ರಾವ್ಪಾಚೆಂ.”. ” ಲಾಗಿ ನಾಂ ಮರೆ ತೊ? ಪೈಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಯೆಚೆ ಪಾಶ್ ಇಲ್ಲೆ ಬೆಗೀನ್ ತುಟ್ತಲೆ.”ಇಂದೀಆಕಾಚ್ಯಾ ಸಹ್ಜಪಣಾನೆ ಪುತ್- ಸುನ್ ಚೊರ್ಚೊರ್ ಝಾಲಿ. ” ನಾಂ ಪುಣ್ಯಾತ್”  ” ಬರೆಂ, ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ವಚ್ಪಾಚೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ನಾಮೊ  ತಿತ್ಲೊ ದಿ” ರಾಜೆಶಾನ್  ನಾಮೊ ಬರ್ಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗದ್ ಆನಿ ವರ್ಸಾಚೆ ಪೈಶೆ ಫಾರೀಕ್  ಕೆಲ್ಲಿ ರೆಶೀದ್ ಥಂಯ್ಚ್ ದವ್ರಲಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಗೆಲಿಂ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಚಿ ಇಂದೀಆಕಾ ಆನಿ ಸದುಬಾಬಾನ್ ನಾತ್ರಾಂ ಘರಾಂನ್ ಪಾವ್ಚೆಪಯಲೀಂಚ್ ಘರಾಚೊ ಕಾಯ್ಮಚೊ ರಕಾದ್ ಘೆತ್ಲೊ.ಪಾಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಪಿ ಪುತ್ ಆನಿ ಸುನೆಕ್ ” ಸದಾಂ ಸುಖಿ ರಾವಾತ್ ” ಅಸೊ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಆನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತಿ ದವ್ರಿಲ್ಲೊ  ದಬೊ ಆನಿ ಬೆನ್ಕೆಚ್ಯೊ ರಸೀದಿ ದಿಂವ್ನ್ ದಾರಾತ್ ಉಬ್ಯಾ ಆಶಿಲ್ಯಾ  ಟೆಕ್ಸೀಂತ್ ವಾಚುನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಘಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ,ದಿಸ್ ಹೆರಾಂವಾಂಗಡಾ ಸಹಜ್ ಸೊಪ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ರಾತ್ ಮಾತ್ ನಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಯಾದೀನ್ ಸೊಪುನ್ ಸೊಪ್ನಾಶಿಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾ ಆಬಾ-ಆಜೆಚಿ ಯಾದ್ ಯೆಂವ್ನ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾವ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಹೀಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಪುತ್-ಸುನೆಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನಾಶಿಲ್ಲಿಂ, ಕೆನ್ನಾಂಕೆನ್ನಾಂಯ್ ವಿಂದಾಚ್ ತಾಂಕಾ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಆಯ್ಜ್ ಣವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾಂಕಾ ಪುಣ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ನ್. ರಕ್ತಾಚಿ ಚೌಂಗಾಯ್ ಸೊಡ್ ಣವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪೊಟಾತ್ ವಾಡ್ಯಿಲ್ಲೊ ಪುತ್ ಲೆಗೀಜ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾಂ..ಹೊ ಖೆದ್ ಇಂದೀಆಕಾ ಊದ್ಕಾಬರೊಬರ್ ಗಿಳ್ತಾಲೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ನ್ಹಾಂತ್ನಾಂ ಮನ್ಸೊಕ್ತ್ ರಡ್ತಾಲಿಂ .ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಶಾಬಾಂವಾಚೊ ಫೆಸ್ ಗೆಲೊ ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಿತಾಲಿಂ.

ಅಚ್ಕಿತ್ ಎಕ್ ದಿಸ್ ವಿಂದಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ನಾತ್ರಾಂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ…ತಿಗಾಂಯ್ಚೀಯ್ ದಶಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಾಂಮ್ಕಿ. ಆಂಗಭರ್ ಒಢ್ಣಿ ಗುಠ್ಲಾಂವನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ವಿಂದಾನ್ ಇಂದೀಆಕಾಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.” ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಭವ್” ಸದ್ಚೊಚ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲೊ.ಆನಿ ವಿಂದಾ ತಿಕಾ ಘಟ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರೂನ್ ರಡ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದೊನುಯ್ ನಾತ್ರಾಂ ಆಬಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂನ್ ಪಡಿಲ್ಲಿಂ.” ವಿಂದಾ, ಆಗೊ ಜಾಲಾ ಕಿದೆಂ ಗೊ ಬಾಯೆ?” ಇಂದೀಆಕಾಕ್ ಜಾಪ್ ರುಹೀನ್ ದಿಲಿ,” ಆಜ್ಜೆ ಪಪ್ಪಾ ಗೆಲೊ ಗೆ ಆಮ್ಚೊ.” ಸದೂಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಪೊಂದಾ ಫೊಂಡ್ ಪಡಿಲ್ಲೆವರಿ ಝಾಲೊ.ಇಂದೀಆಕಾನ್ ತರ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸಾಂಮ್ಕಿ.” ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಪಾಡ್ಪಡಿಲ್ಯಾ ಯಮಾಚಿ ನದರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೆರಚ್ ಪಡ್ಲಿ.”

” ಆಇ ,ತುಕಾ ಲಗ್ನಾದಿಸಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಣುನ್ ಬುಜೂನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ರಾಜೆಶಾಕ್ ಫಾಯ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಜೀಚೊ ಕೆನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.”. ” ಪುತಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಪಾನಾ ಸುಪಾರೆಚ್ ಸುದ್ಧಾ ವೆಸನ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆಂ, ತರಿ ತ್ಯಾ ಹಲ್ಕಟ್ ದುವೆಂಸಾನ್ ಖಾಲೊಚ್ ತಾಕಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಪ್ಣೀಕ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಕರ್ಮಭೊಗ್ ಪಳೊವ್ಪಾಕ್  ದವರ್ಲಾಂ.” ಇಂದೀಆಕಾ ಫಟ್ಟ್ ಫಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಆನಿ ಕಪ್ಲಾರ್ ಥಾಪ್ಟಾಂ ಮಾರುನ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ” ಆಇ ಪುರಾಯ್ ಲಿವ್ಹರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಗೆ ತಾಜೆಂ”. ” ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದಿತ್ಲೆಂ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ ಅರ್ದೆಂ ಕಿಂವಾ ಪಾವುಣ್ ಲಿವ್ಹರ್ ತಾಕಾ”   ” ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಳಿಲ್ಲೊ ಗೆ ತಾಜೆಂ  ದುವೆಂಸ್. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಪಾಯ್ ಆನಿ ನಾಶಿಲ್ಲೊ. ಖೂಪ್ ತ್ರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂನಾಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಕಾಳ್ಜಾರ್ ಫಾತೊರ್ ದವ್ರೂನ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾಂತ್ ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ಧಾಕ್ಟುಲಿಂ ನಾತ್ರಾಂಯ್ ಸಾಮಿಲ್  ಆಶಿಲ್ಲಿಂ.”. ” ಆಬಾ…ಆಜ್ಜೆ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲ್ಲೆಂ ಕಿಂ  ತೊ ದೆವಾಗೆರ್ ಗೆಲೊ ಕಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಪಾಚೆಂ. ಆತ್ತಾಚ್ ಯಾ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ.” ರೆಯಾಂಶಾನ್ ಆಜೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂನ್ ಗಳ್ವೆಂಗ್ ಘಾಲಿ.

ಸದುಬಾಬ್ ಫಾತ್ರಾಚಿ ಮುರ್ತ್ ಕಸೊ ಜಾಂವ್ನ್ ಚಿತ್ತಾಲೊ, ಜಾಚೆ ಖಾಂದ್ಯಾವೆಲ್ಯಾಂನ್ ಆಪ್ಣೆ ನಿಮ್ಣೆ ಯಾತ್ರೆಕ್ ವಚ್ಪಾಚೆ ಚಿತೀಲ್ಲೆಂ ತೊಚ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮದಾತೊ ಹಾಂವ್  ಉರ್ಲಾ ಹಾಂಗಾಚ್. ಕಾಲ್ ಪಯ್ರ್ ಮೆರೆನ್ ಪುತಾಕಡೆನ್ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಾತಾರಪಣಾಂತಲೊ ಆಧಾರವಡ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಪಳಈಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಜೆಫುಡೆ ನಾತ್ರಾಂಚೊ ಆಧಾರವಡ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಜೀಣ್ ಸೊಪವ್ಪಾಚಿ.  ” ಚಲ್ ಆಬಾ ವಚುಯಾ ಆಮಿಂ”.  “ಹಯ್ತರ್, ಇಂದಿ- ವಿಂದಾ ಯಾ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More