ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ತಿಗೊವ್ನ್ ದವ್ರಯಾ

By

ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮನೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾನ್ ಇತ್ಲೊ ಘುಸ್ಪೂನ್ ವಚತ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಮಾತ್ಪೂಣ್ ವಿಸವ್ ಘೆವಂಕ್ ಫುರ್ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಯ್ ಪಾರ್ಖುಂ ಯೆತಾ. ಕೆನ್ನಾ-ಕೆನ್ನಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ ತಾಚೊ ಅದ್ಮಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆನಾ. ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೂನ್ ತಾಚೊ ಅದ್ಮಾಸ್ ಘೆವ್ಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರಿನಾತ್. ಆದಿಂ ಮನೀಸ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಯ್ಸ್-ಪಯ್ಸ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ ಹಾಚಿ ವಾಸ್ಪೂಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮನೀಸ್ ಬೆಕಾರ್ ಆಶಿಲ್ಲೊ ಅಸೊ ಮಾತೂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಂ. ಮನೀಸ್ ಆದೀಮ್ ಕಾಳಾ ಸಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಗುಥಿಲ್ಲೊಚ್ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾವ್ ತಸೊ ವೆಳ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಸಿಮೀತ್ ದವ್ರುನ್ ತೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದಿಂ ಸರ್ತಿ ಕರ್ಪಿ ವಾಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಣಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಾಮ್-ಧಂದೊ ಸಾಂಬಾಳಪಾಕ್ ಕಸ್ರತ್ ಕರ್ಚಿ ಪಡ್ಟಾ ಹೆಂ ವೆಗ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಪಡ್ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ದೀಸಪ್ಟ್ಟಿ ಕಾಮಾಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯೊ ಯೆವ್ಜ್ಣ್ಯೊ ಆಂಖ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಸರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಾಕಾಪುರೊ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಅಶಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ ಗಜಾಲ್ ಭೊವ್ಚ್ ಜಾಣವ್ತಾ ತಿ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಣ್ಟೆ ಅಶೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೀಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆ ಗೆಲೆ ಆಸ್ತಲೆ ಕಾಯ್ ? ತಾಂಣಿ ಕಶೆ ತರೆನ್ ಯೊವ್ಜ್ಣ್ಯೊ ಆಖಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಯ್ ? ಹಾಲೀಂಸರಾಂ ಚಡ್ಶೆ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ‘ಹಮ್ ದೊ ಹಮಾರೆ ದೊ’ ಘೊಶ್ವಾಕ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಸಿಮೀತ್ ಘರಾಬೊ ದವ್ರತಾ ತರಿ ಲೆಗೀತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಪ್ಲಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಟ್ಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ ತೆ ಆಠ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿ, ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಸೂಖ್ ಸೊಯಿ ತರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಶಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪೂಣ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಣೆ ಪಡೂಂಕ್ ದಿವಂಕ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಐಪ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಲೆ. ಅಶೆ ಅನೆಕ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಜಿಯೆತ್ಲ್ಯಾ ತುಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಡುಂ ಯೆತಾ. ಭೊವ್ ಥೊಡೆ ಮನೀಸ್ ಆಸಾತ್ ಜೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಪ್ಟ್ಟ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಆಂಖ್ಣಿ ಕರುನ್ ಚಿಂತ್ನಾ ವಿರಯ್ತ್ ವಾವೂರತಾತ್. ಹೆ ಬಾಬ್ತೀತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶೆಚಿ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್ಚೀಚ್ ಪಡ್ಟಲಿ ತಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪರಸ್ ಚಡ್ ಸೊಂಶೀಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಲೀಯ್ ಆಡ್ಖಳ್ ಪಯ್ಸಾವಪಾಚೆಂ ಸಾಮ್ರ್ಥ್ಯ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿ ಆಸಾ. ಜಣ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೈತಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಲವ್ ಆನಿ ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಅತಿತಾಯ್ ಜಾವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್.

ಮನ್ಶಾನ್ ಸದಾಂಚ್ ವೆಳಾಚೆ ಬಂಧನ್ ಪಾಳೂಂಕ್ ಜಾಯ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖರಿ ಪೂಣ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ರೊದಾಂ ಬಾಂದೂನ್ ನ್ಹಯ್ ಆಂ. ಫಾಟ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾ ಆಮಿ ಮನೀಸ್ ಧಾಂವ್-ಧಾಂವ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಗ್ಲೆ ಎಕೆಚ್ ಮಾಳ್ಯೆಚೆ ಮಣಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವರಿ ವಾಗ್ತಾತ್, ಸಗ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಅಡ್ಚಣಿ ಲೆಗೀತ್ ಎಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊಚ್. ಆಮ್ಚಿ ಧಾಂವ್ಪಳಿ ಜೀಣ್ ಪಳಯ್ತಕಚ್ ‘ಫುರ್ಸತ್’ ಹೆಂ ಉತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಶಬ್ದಕೊಶಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳೂನ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಅಸೊ ಮ್ಹಜೊ ತರಿ ಸಮಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹಾಚೆರ್ ಉಪಾಯ್ ಕೊಣೆ ಸೊದಪ್ ? ಆಮೀಚ್ ನ್ಹಯ್ ? ಪೂಣ್ ತಸೊ ಉಪಾಯ್ ಸೊದೂಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಪೆಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹೂಣ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಚ್ಕಿತ್ ಬ್ರೆಕ್ ಲಾಗಿಲ್ಲೆ ವರಿ ಜೀಣ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ, ಉಸಂತ್ ಘೆವಂಕ್ ಸೈಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಳ್ ದಿಲೊ, ಧಾಂವ್ಪಿ ಮನೀಸ್ ಘರಾಂತ್ ಬಸೂನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತೂನ್ ಚುಕೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ದಖಲ್ ಘೆವ್ಚಿ ಮ್ಹೂಣ್ ಸೈಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಇಂಗ್ಳೊ ದಾಖಯ್ಲೊ ಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಅಶೆಯ್ ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮನಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆ ಬಗರ್ ರಾವ್ಚೆ ನಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಯ್ ಆಸತ್. ‘ಜೀವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೀಕ್ ಮಾಗೂನ್ ಖಾಯ್ನ್’ ಹೆ ಮ್ಹಣೀಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ಬರೊ ಅರ್ಥ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಧಾಮಿ ವೆಳಾರ್ ಕಳ್ಳೊ ಹಾತೂಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜತ್ನಾಯ್ ಘೆವ್ಪ್, ಥೊಡೊ ವೆಳ್ ಸ್ವತಾ ಖಾತೀರ್ ಕಾಡಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಹೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಜ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಫುರ್ಸತ್ ಆಪ್ಸೂಕ್ ಮೆಳ್ನಾ ತಿ ಜಣಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದಿಸಾಪ್ತ್ರಕ್ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ಕಾಡ್ಚೀಚ್ ಪಡ್ಟಲಿ ಆಪ್ಣಾಲೆ ಕುಶ್ಳಟಾಯೆನ್ ಹೆ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವಂಯೆತಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಸೈಮಾಂತ್ ಜ್ಯೊ ಬರ್ಯೊನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಣೂಕೊ ಘಡ್ಟಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಡಾವ್ಪಿ ಅಸೊ ಕೊಣ್ ಅಜೂನ್ ಮೆರೆನ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆವಂಕ್ ನಾ. ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಸೈಮೂಚ್ ಆಸ್ತಲೆ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ತಾ. ರಾಜ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಾ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ಸಗ್ಲೆ ಕಿತೆಂ ನ್ಯಾಯಾನ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ಅಶಿ ಆಸ್ತ್ ಬಾಳ್ಗೂನ್ ಮನೀಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಖರೆ, ಪೂಣ್ ನ್ಯಾಯಾನ್ ಸಗ್ಲಿ ಕಾಂಮಾಂ ಜಾತಾತ್ ವ್ಹಯ್ ? ವಚತ್ ಥಂಯ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್ ಪಾತ್ಳಿಲ್ಲೆಂ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾ ಹಾತೂಂತ್ ಧ್ಯೆಯ್ವಾದಿ ಆನಿ ಸೊಂಶೀಕ್ ಮನೀಸ್ ಲೆಗೀತ್ ಭರ್ಡೂನ್ ವತಾ. ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾ ಕರ್ಪಿ ಮನೀಸ್ ಜೈತೀವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿರ್ವಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿ ಪಯ್ಸೊ ಯೆತಾ ಆನಿ ತೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ದುಡ್ವಾಕಾರ್ ಜಾವಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗರೀಬ್ ಫಾಟಿಂ ಪಡತ್ ರಾವ್ತಾ ಹಿ ವಾಸ್ತವತಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಗೀರೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಗರೀಬ್ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲಿ ಖಳಿ ಕೆನ್ನಾಚ್ ಭರುನ್ ಯೆನಾ. ಜನ್ಹಿತಾಂಚೆ ಕಾರ್ಯ್ ಕರ್ಪಿ ಫಾಟಿಂ ಪಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಟಕಚ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಅಸ್ಥೀರತಾ ವಾಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಮನ್ಶಾಂ-ಮನ್ಶಾಂ ಮದಿಂ ದುಸ್ವಾಸ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಎಕ್ ಪೊಕ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ತಾಂತೂತ್ ಫಾಫ್ಶಿಲ್ಲೆ ಮನೀಸ್ ಮಾರ್ಗ್ ಭಟ್ಕತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ವಾಡ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಜಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಸೊಶಣ್, ಲುಟ್ಪಾಟ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಾ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಫೊಫಾವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಮನೀಸ್ ಜಾತೀಕ್ ಪಿಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಎಕ್ ಹಾರ್ ಜಾತೀಚೊ ಸೊರೊಪ್ ಜಸೊ ಆಪ್ಲೆ ಸಾವ್ಜಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಪೀಳ್ ಘಾಲೂನ್ ದವ್ರತಾ ಆನಿ ಹಳುಹಳು ತಾಕಾ ಪೊಟಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭೂಕ್ ಮಿಟಯ್ತಾ ತಸೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಜಾಣ್ ಗರೀಬಾಚಿ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ಆವ್ಳೀತ್ ದವ್ರೂನ್ ತಾಂಚೆ ಕುಶ್ಳಟಾಯೆರ್ ಆಪೂಣ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಹೆ ಚಿತ್ರ್ ಬದ್ಲತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಯೊಗ್ಯ್ ಮೊಲ್ ಮೆಳ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ತುಸ್ತ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತನಾ ತಾಕಾ ಸಗ್ಲೆ ತರೆಚ್ಯೊ ಸೊಯಿ ಮೆಳೂಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಚೆ ಮನ್ ಪ್ರಸ್ನ್ನ್ ದವ್ರೂಂಕ್ ಕಾಮಾ ವಯ್ಲೆ ವಾತಾವ್ರಣ್ ಬರೆಂ ಆಸಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಜೆನ್ನಾ ಜಾತಾ ತೆನ್ನಾ ಚಾಕ್ರಮಾನ್ಯಾಚಿಂ ಉರ್ಬಾಂ ವಾಡ್ಟಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ವೆಗ್ ವಾಡ್ಟಾ. ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಬಾಂದಿಲಕಿ ಪಾಳ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶ್ಯಾ ಕುಶ್ಳಟಾಯೆನ್ ಭರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾರ್ಗ್ ದಾಖೊವಂಕ್ ಶಕ್ತಲೆ. ಯಾದ್ ಕರಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಣ್ಟೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಕೃತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ತಾಲಿ ಭುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ತೆ ಕಾಮ್ ದಿತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಟಕಚ್ ತಾಚೆ ಭುಕೆಚೊ ಪ್ರಸ್ನ್ ಕಾಯ್ಮಚೊ ಸುಟ್ಟಾಲೊ. ಇಗ್ಲಿಶೀಂತ್ ಜಿ ಎಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ if you feed a hungry man you feed him once if you teach him how to fish you feed him life time.  ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಅಸೊ ಭುಕೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜೆವ್ಣ್ ದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಎಕ್ ದಿಸಾಚಿ ಭೂಕ್ ಮಿಟೊವಂಕ್ ಶಕ್ತಾತ್ ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಜರ್ ತಾಕಾ ನುಸ್ತೆ ಧರ್ಪಾಕ್ ಶಿಕಯ್ತ್ ತರ್ ತಾಚಿ ಜಿವೀತ್ ಭರಾಚಿ ಭೂಕ್ ಮಿಟೊವ್ಯೆತಾ. ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನುಸ್ತೆ ಮಾರ್ಪಾಚಿ ಕಲಾ ಶಿಕೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪೊಟ್ ಭರ್ಪಾಚೆಂ ಸಾದನ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ದಿವ್ಪ್. ಹಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಪಾರ್ಖೂಯೆತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ಟೆಲ್ಯಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪ್ರಗತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ ತೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರೊಬರ್ ಹೆರಾಂಚೆಯ್ ಕಶೆಂ ಬರೆ ಜಾವಂಕ್ ಶಕ್ತಾ ಹಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ತೆ ಸದಾಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮನ್ಶಾನ್ ಕಶ್ಟ್ ತರ್ ಕರುಂಕಚ್ ಜಾಯ್ ಕಶ್ಟಾ ಶಿವಾಯ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ನಾ ಹಿ ಜರಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ತರಿ ಪೂಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕರೂನ್ ಕಶ್ಟ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ಆಸ್ಲೀಚ್ ಮ್ಹೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿಚೊ ಯೊಗ್ಯ್ ವಾಪರ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹುಶಾರಕಾಯ್ ಆನಿ ಕಶ್ಟ್ ದೊಗ್ ಇಶ್ಟಾ ವರಿ ಆಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್ ಹಾತಾತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೂನ್ ವಾವ್ರೂಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಚ್ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಫಳ್ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ಟಾ.

ಕುಳ್ಶಟಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಳಾರ್ ಕೊಣೂಯ್ ಜೈತ್ ಮೆಳೊವಂಕ್ ಶಕ್ತಾ ಗರಜ್ ಆಸ್ತಾ ತಿಚೊ ಯೊಗ್ಯ್ ತರೆನ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ಪಾಚಿ. ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸವ್ಣೆಂ ಲೆಗೀತ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಶ್ಳಟಾಯೆನ್ ಎಕ್-ಎಕ್ ಕಾಡಿ ಎಖ್ಠಾಂಯ್ ಕರೂನ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ತೆ ಕೊಣಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕಾಲಾ ಶಿಕ್ತಾ ಕಾಯ್ ಅಸೊ ಪ್ರಸ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಫಾವ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾ. ತಾಚಿ ಜಾಪೂಯ್ ಬಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈಮಾಕ್ ಬಾರೀಕಸಾಣೆನ್ ನಿಯಾಳಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಕಚ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಸವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಸೈಮೂಚ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯೊ ಸಗ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತೂಯ್ ತಾಕಾ ಸೈಮಾನೂಚ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಆಪ್ಸೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹರ್ಯಾಂಗತ್ ಯೆನಾತ್ ಸವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಸೊದೂನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ಪಡ್ಟಾತ್. ತೆನ್ನಾಚ್ ತಾಚೊ ಘೊಂಟೆರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಜಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸವ್ಣೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸೊದೂನ್ ಹಾಡ್ಟಾ ತಾಚೊ ಘೊಂಟೆರ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊತ್, ಪಾವ್ಸ್, ವಾರೆಂ, ಹುಂವಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಪಾಸೂನ್ ತಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ತಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಟಾ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಹಿ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚೊ ಫಾವೊ ತಸೊ ವಾಪರ್ ಕರೂನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ಸಫಳ್ ಕರುಂ ಯೆತಾ. ಹಾಲೀಂಸರಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಶಿರ್ವಿಸೆಕ್ ಘೆವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲಿಂ ಮುಲಾಖತಿ ವೆಳಾರ್ ಉಮೆದವಾರಾಚಿ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ತಪಾಸೂನ್ ಪಳಯ್ತಾತ್. ಜ್ಯಾ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಉಮೆದವಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವನ್ ಘೆವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೆತ್ರಾಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಆಸಪ್ ಗರ್ಜೆಂಚೆಂ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೆತ್ರಾತಲೆಂ ಪದ್ವಿ ಮೆರೆನಚೆಂ ವಾ ತತ್ಸಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಕಾಂಯ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಅಣ್ಭವ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಚ್ ಉಮೆದವಾರ್ ನಿವ್ಡಟಾತ್. ತರಿ ಲೆಗೀತ್ ಚಡ್ಶೆ ವೆವ್ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾದಾರಣಪಣಾನ್ ಜ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯೆರ್ ಭರ್ ದಿತಾತ್ ತ್ಯೊ ಅಶ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

  • ಬರೆತರೆನ್ ವ್ಹೆವ್ಹಾರ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಪ್ ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಮುಖೆಲ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್.
  • ಸಂಕ್ಶ್ಟಾ ವಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಯೆವ್ಪಿ ಆಡಖ್ಳ್ಯೊ ಆಪ್ಲೆ ಆಪೂಣ್ ಸೊಡ್ವಂಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಪ್ ಹಿ ದುಸ್ರಿ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್.
  • ಸ್ವತಾ ಮುಖಾರ್ ಸರೂನ್ ವಾವ್ರಪ್ ಹಿ ತಿಸ್ರಿ ಮುಖೆಲ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್.
  • ಸಬಾವಾಂತ್ ಲವ್ಚೀಕಸಾಣ್ ಆಸಪ್ ಚವ್ಥಿ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್.
  • ಸಗ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರಪ್ ಪಾಚ್ವಿ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್.

ಜಣ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆಕ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಜೈತ್ ಮೆಳಯ್ತಲೊ ಹೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಪಾಕ್ ಶಕ್ತಾ. ಎಕಾದ್ರ್ಯಾಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ನಾ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ಕಮಿ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ದಿಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿವ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ ಆಮಿ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕುಂ ಯೆತಾ. ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಣ್ಭವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಗೀತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕರೂನ್ ಲೆಗೀತ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ವಾಡೊವಂ ಯೆತಾ. ನಿಮ್ಣೆ ಎಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಪಾಕ್ ಸೊದ್ತಾ ತಿ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಅಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಘಡಟ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬಾರೀಕ್ ನದರ್ ದವ್ರಾತ್ ಕುಶ್ಳಟಾಯ್ ಆಪ್ಸೂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೆವ್ನ್ ದಸ್ತಲಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಂಮಾಂ ಮನಾ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾವಂಕ್ ಪಾವ್ತಲಿ.

**

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More