ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್

By

ಎಕಾಂಕಿಕಾ

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ :  ( ಯೆವ್ನ್ ) ವಿಟಯ್ಲೆಂ, ಸಾಮ್ಕೆಂ ವಿಟಯ್ಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ತಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ದವ್ರೂಂಕನಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ. ದೆವಾ, ಪರಮೆಶ್ವರಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ತರೆಚಿ ವಿಟ್ಮ್ಬನಾ ಕೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ. ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬೀತ್, ಕಿತ್ಲಿ ನಿವ್ಳ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆಸ್ಲಿ ಹಿ ಧರ್ತರಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಧರ್ತರೆಚಿ ವಾಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ-ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ…! ತೊ ಪಳಯ್ ಕಸೊ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲಾ ತೊ. ಆರೆ ಬಾಬಾ, ಮಾತ್ಸೊ ಆಡ್ಸಾಕ್ ತರಿ ಬಸ್…! ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಶೀಕ್ ಅಶೆ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾತ್ ಹೆ ಕರೂಕ್. ( ದೊನ್ ಬೊಟಾ ದಾಕ್ವೊನ್ ) ಲಜ್ ಕಶಿ ದಿಸ್ನಾ ಹಾಂಕಾಂ. ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಜ್ ಭಾಜೂನ್ ಖಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತೆಂ ಖರೆ…! ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾ ಚಿಂತೂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ, ಧರ್ತರೆಚೆರ್ ಹಿ ಅಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ಧರ್ತರೆಚಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೊವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖೂಬ್ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ದೆವಾ ಪರ್ಮೆಶ್ವರಾ, ಆತಾಂ ತೂಚ್ ಕರ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ…! ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ? ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ? ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಆವ್ಯ್ಚಿ ಅಶಿ ಹಿ ವಿಟ್ಮ್ಬನಾ?

ಬಾಳು : (ಹಾತಾನ್ ರಿಕಾಮಿ ತಾಂಬ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಪಳೊವಾನ್ ) ಹಾಂ ಹೊ ಆನಿ ಕೊಣ್? ಕೊಣಾಕ್ ಸೊದ್ತಾ ಕಾಯ್…? ಯೆ ಮನ್ಶಾ. ( ತಾಕಾ ಉಲೊ ಕರ್ತಾ )

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಹಾಂವ್ ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್.

ಬಾಳು : ತುಂ ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್? ಕೊಣ್ ತರ್ ತುಂ? ಪುರಾಣೀಕ್ ನಾಟ್ಕಾಂತಲೆಂ ಪಾತ್ರ್?

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಹಾಂವ್ ನಾಟ್ಕಾಂತಲೆಂ ಪಾತ್ರಯ್ ನ್ಹಯ್.

ಬಾಳು : ಮನೀಸ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟ್ಕಾಂತಲೆಂ ಪಾತ್ರಯ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣ್ ತರ್ ತುಂ? ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊದ್ತಾ?

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಹಾಂವ್ ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್. ಹಿಂ ಝಾಡಾಂ, ವೆಲಿ, ಫುಲಾಂ, ನ್ಹಂಯ್, ಸುಕ್ಣಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಂಗಾತಿ. ( ತಾಕಾ ಹಾಂತ್ ಲಾಯ್ತಾ ಬಾಳೂಕ್ ಝಟ್ಕೊ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾವರಿ ಜಾತಾ ) ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಈಶ್ಟ್ ತಾಂಚೊ.

ಬಾಳು : ತುಂ ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್? ಪೂಣ್ ಹೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಟ್ಕೊ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಸಾರಕೊ…!?

ಸೈಮಾಚೊ ಇಶ್ಟ್ : ಹೊ ಝಟ್ಕೊ ನ್ಹಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ಣಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲಾ ಹಾಂವೆಂ.

ಬಾಳು : ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ಣಾಕ್ ತುಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲಾ? ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹೂಣ್?

ಸೈಮಾಚಿ ಈಶ್ಟ್ : ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ಕರ್ಮಾ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿವ್ಪಾಕ್.

ಬಾಳು : ಆಮ್ಚಿ ಕರ್ಮಾ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ನಾ.

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಹಯ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್, ಆತಾಂ ತರಿ ಸಮ್ಜೂಂನ್ ಘೆಯಾತ್. ಹಿ ಧರ್ತರಿ ತುಮ್ಚಿ ಆವಯ್. ಸಾಂಬಾಳಾತ್ ತಿಕಾ, ಜತ್ನಾಯ್ ಘೆಯಾತ್ ತಿಚಿ, ರಾಖಣ್ ಕರಾತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಆವಯ್ಚಿ.

ಬಾಳು : ಧರ್ತರಿ… ಆವಯ್…! ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೂಕ್ ಸೊದ್ತಾ ತುಮಿ?

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ತೊ ಪಳಯ್… ಕೊಯ್ರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಗಾರ್ಬೆಜಿಚಿ ಕೆಲ್ಯಾ ರಾಸ್. ದುಯೆಂಸಾಂಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಹೆಉ, ಸೊಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಘಾಂಣೀಚೊ ವಾಂಸ್.

ಬಾಳು : ಹಯ್ ವಾಂಸ್ ತರ್ ಬರೊಚ್ ಯೆತಾ ಹಾಂಗಾ.

ಸೈಮಾಚೊ ಇಶ್ಟ್ : ಹೆಂ ತುಮ್ಚೆಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ.

ಬಾಳು : ಆಮ್ಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್?

ಸೈಮ್ ಈಶ್ಟ್ : ಹಯ್! ತುಮ್ಚೆಚ್, ಹಾತಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ?

ಬಾಳು : ತೊ ಹಾಂವ್ ಹೆಕಾ ( ದೊನ್ ಬೊಟಾ ದಾಕಯ್ತಾ ) ಗೆಲ್ಲೊ.

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಹೆಉಚ್ ತೆಂ. ಅಶೆಂ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಶಿಂ ಕರೂಕ್ ಬಸ್ತಾ. ಮಾಗೀರ್ ಘಾಣಿ ಪಡ್ಚಿನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ? ದುಯೆಸಾಂಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ?

ಬಾಳು : ಮಾಫ್ ಕರಾತ್ ಚುಕ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ, ಆನಿ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಿ ತರ್ ನಾ ಆಮ್ಚೆ. ಮಾಗೀರ್ ಉಪಾಯ್ ನಾಸೂನ್ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಚೆ ಪಟ್ಟಾ.

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಸುರ್ವಾತ್ ಹಿ ಸ್ವತಾಪಾಸೂನ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ದರೆಕ್ ಮನೀಸ್ ಸ್ವತಾಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಫ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ದವ್ರತಾ, ಆಪ್ಲೆ ಘರ್ ನಿತಳ್ ದವ್ರತಾ. ತಸೊಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ನಿತಳ್ ದವ್ರೂಂಕ್ ಜಾಯ್. ಘರ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್ ನಿತಳ್ ಜಾತ್ಲೊ, ಗಾಂವ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆಶ್ ನಿತಳ್ ಜಾತ್ಲೊ. ದರೆಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವತಾಚೊ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದೂಕ್ ಜಾಯ್.

ಬಾಳು : ಪೂಣ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಜಾಗೊ ಸರ್ಕಾರ್ ದಿತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೆವ್ಜೆಣೆಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಘೆಯಾತ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಜ್ತೀಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಘೆಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಹೆಕಾ ಬಸೂನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಅಬ್ರು ಘಾಲೊವ್ ನಾಕಾತ್. ಅಶೆಂ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೂಯ್ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೊಕ್ ಪಳೊವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಲೆಂ ಹೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾ ತುಮಿ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಶಿ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳಯ್ತ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಲೆಂ?

ಬಾಳು : ಹಯ್ ಈಶ್ಟಾ, ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ಡಲೆ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಕ್ಷಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಈಶ್ಟಾ. (ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಘಾಲೂನ್ ಘೆತಾ )

ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ : ಉಟ್ ಉಟ್, ಆನಿ ಲಾಗ್ ಕಾಮಾಕ್, ವೆಳ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ ನಾಕಾ. ಜಾಗಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, ಆತಾಂ ಪಾಸೂನ್ ಲಾಗಾತ್ ಕಾಮಾಕ್. ಗೊಂಯ್ ಸೊಬೀತ್ ಆಸಾ, ತಾಚಿ ಸೊಬೀತಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಾತ್. ಸೈಮಾಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರಾತ್, ಸೈಮಾಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರಾತ್. ( ತೊ  ವತಾ)

ಬಾಳು : ಈಶ್ಟಾ… ಈಶ್ಟಾ, ಗೆಲೆ. ಖರ್ಯಾನೀಚ್ ಹೆ ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾ? ಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಪ್ನಾಂತ್ ತರ್ … ( ತಾಂಬ್ಯೊ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಯ್ತಾ ) ನಾ ನಾ! ಈಶ್ಟಾ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಪೂತ್ ದಿತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸೊಬೀತಕಾಯ್ ರಾಖ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರತಲೊ, ಸೈಮಾಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್. ಸ್ವತಾಕ್ ಪಾಸೂನ್ ಸೊಂಪಯ್ತಲೊ, ಹೊ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾ ಸೊಪೂತ್ ದಿತಾ.

( ಕಾಳೊಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಖಾವ್ ಪಯ್ಲೊ ಸೊಂಪ್ತಾ )

(ದೆಖಾವ್ ದುಸ್ರೊ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್, ಮಾಚ್ಯೆಚೆ ಎಕೆ ವಟೆನ್ ಎಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ದನಾ ಧುತಾ, ತರ್ ದುಸ್ರೆ ವಟೆನ್ ಎಕ್ ಮನೀಸ್ ಉದಕ್ ನ್ಹಾತಾ. ಪಳಯ್ತ್ ಥಂಯ್ ಕೊಯ್ರೂಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಪಿಮ್ಪ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕ್ ಮನೀಸ್ ಬ್ರಶ್ ಕರೀತ್ ಪಿಮ್ಪಾಮ್ಹರ್ಯಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ತೊಂಡ್ ಧುತಾ. ವಯ್ರ್ ಸಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಗಾರ್ಬೆಜೀಚ್ಯೊ ಪೊತ್ಯೊ ಭರಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪಡ್ಟಾ. ಎಕ್ ಮನೀಸ್ ಪಿಮ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ಕಾಡೂನ್ ಘೆವ್ನ್ ವತಾ. ಎಕ್ ಮನೀಸ್ ಹಾಂತಾನ್ ತಾಂಬ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ಧುತಾ. )

 

ಬಾಳು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಶಿ ಶಿ ಶಿ ಶಿ ಖರ್ಯಾನೀಚ್ ದೆವಾ ಹೀಚ್ ಖರಿ ವಿಟಂಬನಾ ತುಮ್ಚೆ ಸೊಬೀತ್ ಧರ್ತರೆಚಿ. ಹೊಚ್ ಖರೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್ಚೆರ್. ಜೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ವೆಗೆಂತ್ ವಾಡಯ್ಲೆ, ಸಾಂಬಾಳಲೆ, ತೆ ಆವಯ್ಚಿ ಅಶಿ ಅವಸ್ಥಾ? ನಾ ದೆವಾ ಹೆಂ ಆನೀಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸೂಂಕ್ ಶಕ್ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ಆವಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಸ್ತಾ. ಸ್ವತಾಚ್ ಮ್ಹೆಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿತಳ್ ದವ್ರತಾ, ಆನಿ ಆಮಿ ಮನೀಸ್… ಥು ಆಮ್ಚೆರ್!

ನಿರ್ಮಲ್ : ( ಆಯ್ದನಾ ಧುತಾ ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲ್ಹವು-ಲ್ಹವು ಉಠ್ತಾ, ಬಾಳೂಚ್ಯಾ ಮ್ಹರ್ಯಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ) ಬಾಳು ಭಾಉ, ಅಶೆಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಕಿತೆಂ ಬಡ್ಬಡಟಾ? ಆಯ್ಜ್ ಸಕಾಳಿ ಸಕಾಳಿ ಕಸ್ಲೆಂ ಭಾಶಣ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ತಾ?

ಬಾಳು : ತುಜೆ ನಾಂವ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಮಗೊ?

ನಿರ್ಮಲ್ : ಹಯ್, ಹಾಂವೂಚ್ ನಿರ್ಮಲ್. ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಳು : ನಿರ್ಮಲಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾ ತುಂ? ( ಕಾಂಯ್ ವೆಳ್ ವಗಿ ) ಹೊ ಜಾಗೊ ಆಯ್ದನಾ ಧುವ್ಪಾಚೊ? ಆನಿ ತೊ ನ್ಹಾತಾಲೊ ತೊ ಕೊಣ್ ಗೊ? ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಪಾಚೆ, ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ನ್ಹಾತಾ, ಧುತಾ? ಹಾಂಚೊ ಪರೀಣಾಮ್ ಜಾಣಾ ತುಮಿ?

ನಿರ್ಮಲ್ : ಪೂಣ್ ಭಾಉ…

ಬಾಳು : ಎಕ್ ಜಾಪ್ ನಾಕಾ, ಅಸ್ಲಿ ಹಿ ಹಳ್ಶೀಕ್ ಕರೂನ್ ತುಮಿ ಸ್ವತಾಚ್ ದುಯೆಸಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆ ದಿತಾ. ಡೆಂಗ್ಯು, ಮಲೆರೀಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಜೊರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಘೆತಾ. ( ವಯ್ರ್ ಸಾವ್ನ್ ಗಾರ್ಬೆಜೀಚಿ ಪೊತಿ ಪಡ್ಟಾ ) ಹೆ…  ಹೆ ಪಳಯ್, ಕೊಣಾಚೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೆ?

ನಿರ್ಮಲ್ : ( ವಯ್ರ್ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ )  ಶೆಂವ್ತೂಚೆ, ಶೆಂವ್ತು ಆಕ್ಕಾ!

ಬಾಳು : ಶೆಂವ್ತೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಎಲಮ್ಪಿಕಾನ್ ಗುಳೊ ಶೆವ್ಟೂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್ ಮೆಳಿಲ್ಲೆಂ? ಕಾಯ್ ಹೆ ಖೆಪ್ ಮೆಳವ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಪೂಣ್ ಭಾಉ, ಹಾವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ…

ಬಾಳು : ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ ( ಬ್ರಶ್ ಕರೂನ್ ಥುಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗೆಟಾಕ್ ) ಹೊತೊ ಚುನೊ ಕೊಣೆಂ ಕಾಡ್ಲಾ ಥಂಯ್? ಫೆಸ್ತಾ ಲಾಗಿ ಪಾವ್ಲಿ ಕಿ ಖುರ್ಸಾಂಕ್ ಕಾಟ್ಟಾ ತಸೊ. ( ಕಾಂಯ್ ವೆಳ್ ವಗಿ )

ನಿರ್ಮಲ್ : ಶಾಣೊ ಕಾಕಾ, ಶೆಂವ್ತು ಆಕ್ಕಾ, ವ್ಹನಿಬಾಯ್. ಯೆಯಾತ್ ಹೊ… ಮಾತ್ಸಿ ಬೆಗೀನ್ ಯೆಯಾತ್. ಭಾಉ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ. ( ಫಟಾಫಟ್ ಸಗ್ಳಿ ಯೆತಾ, ಬರೊಚ್ ಲೊಕ್ ಪುಜವ್ತಾ ) ಪಳ್ಯಾತ್ ಗೆ ಹೊ ಭಾಉ ಕಸೊ ವಾಗ್ತಾ ತೊ ಆಯ್ಜ್ ವಿಚೀತ್ರ್ ಕಸೊ ಜಸೊ ಕಿ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ.

ಶಾಣೊ : ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಗೊ? ಭಾಉ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, ಆರೆ ಬಾಳು ಭಾಉ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ರೆ ಹೆಂ?

ಬಾಳು : ಪಿಸೊ ಹಾಂವಾ ನ್ಹಯ್, ಪಿಶಿ ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳಿಂ…! ಶಾಣೊ ಮರೆ ತುಂ? ಖರ್ಯಾನೀಚ್ ಶಾಣೊ ಕಾಯ್ ನಾಂವಾಚೊ.

ಶಾಣೊ : ಹೆ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಭಾಉ ತುಮಿ?

ಬಾಳು : ಹೊ ಜಾಗೊ ನ್ಹಾವ್ಪಾಚೊ? ತುಂ ನ್ಹಾವನ್ ಧುವ್ನ್ ಚಕ್ಚಕೀತ್ ಜಾಲೊ ಮರೆ? ಹಿ ಹಳ್ಶೀಕ್ ಜಾತಾ ತಿ ದಿಸ್ನಾ ರೆ? ತೆಂ ರೆಬ್… ಖೆಳ್ಟಾ-ಖೆಳ್ಟಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಲ್ ತ್ಯಾ ರೆಬಾಂತ್ ಪಡ್ಟಾ. ಭುರ್ಗೆ ರೆಬ್ಯಾಂತಲೊ ಬಾಲ್ ಹಾಂತ್ ಘಾಲೂನ್ ಕಾಡ್ಟಾ ಆನಿ ಭುಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಪುಸ್ತಾ. ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾತಾ ರೊಗ್, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಖಬರ್ ನಾ ಹೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕರ್ಮಾಚೆ ಭೊಗ್.

ಶೆಂವ್ತು: ಪೂಣ್ ಭಾಉ ತುಮಿ ಅಚ್ಕೀತ್ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಮಿಶ್ನಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆ ಶೆ… ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ?

ಬಾಳು : ಸಧ್ಯಾ ತರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಾಯ್ ಜಾವಂಕ್ ನಾ ಹಾ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಅಶೀಂಚ್ ವಾಗತ್ ರಾವ್ಲಿ ತರ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಜಿವಾಂಕ್ ಖೂಬ್ ವ್ಹಡ್ ಧೊಪ್ಕೊ ಲಾಗುಂ ಶಕ್ತಾ.

ಶೆಂವ್ತು : ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತುಮಿ ಭಾಉ ಆಯ್ಜ್!

ನಿರ್ಮಲ್ : ಹಯ್ ಗೆ… ವದಳ್ ಸಾವ್ನ್ ಅಶೆಚ್ ಉಲಯ್ತಾ! ಪಿಚ್ಚೆರಾಂತ್, ನಾಟ್ಕಾಂತ್ ಭಾಶಣ್ ಉಲಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವರಿ.

ಶಾಣೊ : ( ಭಿಯೆತ್, ಭಿಯೆತ್ ಬಾಳು ಮ್ಹರ್ಯಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ) ಭಾಉ, ಹೆ ಪಳಯ್ ಭಾಉ, ತುಮಿ ಬಸಾತ್, ಸುಶೆಗಾತ್ ಬಸಾತ್ ಆನಿ…

ಬಾಳು : ಹೊ ವೆಳ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಬಸ್ಪಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ಶಾಣ್ಯಾ, ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಖಟ್ಪಟ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಯ್… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಭವಿಶ್ಯ್ ಬರೆಂ ತರೆನ್ ಘಡೊವಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝುಜ್ಚೆ ಪಡ್ಟಲೆಂ, ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಯೆವ್ನ್, ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ವಾವುರಚೆಂ ಪಡ್ಟಲೆಂ, ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಚೊ ನಿತಳ್ ದವ್ರೂಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸೊಬೀತಕಾಯ್ ವಾಡೊವಂಕ್, ಸೈಮಾಚಿ ರಾಖಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕರ್ಚಿ ಪಡ್ಟಲಿ.

ಶಾಣೊ : ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಕ್ಷಾಂತ್…! ಪೂಣ್ ಭಾಉ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷಾಂತ್ ಹೆ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ?

ಬಾಳು : ಸೈಮಾಚೊ ಈಶ್ಟ್… ಹಯ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ಡಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಬೀತ್ ಸೈಮಾಚಿ ಸೊಬೀತಕಾಯ್ ಕಶಿ ನಶ್ಟ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ತಾಣೀಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಟೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಆಯ್ಜ್ ಫಾತೊಡೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಈಶ್ಟಾಚೆ ದರ್ಶನ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆನ್ನಾಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಡ್ಲೊ…! ಚವ್ಥೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜೀಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀಚ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆ ಸಪನ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೆಶ್ ಸಾಫ್ ಜಾವ್ಚೊ ಮ್ಹೂಣ್, ಆಂಗಾರ್ ಅರ್ದ್ ಕಪ್ಡೆ ಘಾಲೂನ್ ತೊ ಸ್ವತಾಚ್ ರಸ್ತೊ ಸಾಫ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಹಾಂತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಝಾಡು ಘೆವ್ನ್ ರಸ್ತೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಭ್ರಸ್ಟಾಚಾರೂಯ್ ಸಾಫ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಆಮಿ ಚಲ್ಪಾಚೆ. ತಾಂಚೊಚ್ ಆರ್ದಶ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾವುರಚೆಂ.  ದೆಶ್ ಸಾಫ್ ಕರ್ಪಾಕ್, ಗೊಂಯ್ ನಿತಳ್ ದವ್ರಪಾಕ್ ಭಾಶ್ಣಾಚಿ ಗರಜ್ ಪಡ್ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಗಾಂವಾಂ- ಗಾಂವಾಂನಿ ಎಕ್ ತರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಪಡ್ಟಲೊ… ತರೂಚ್ ಜಾತ್ಲೊ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್, ನಿತಳ್ ಗೊಂಯ್.

ಶಾಣೊ : ಟಾಳ್ಯೊ ( ಸಗ್ಳಿ ಟಾಳ್ಯೊ ಮಾರ್ತಾ ) ವ್ವಾ! ಬಾಳು ಭಾಉ ವ್ವಾ!! ಆಯ್ಜ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಗಾಂಧೀಜೀಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಆಮೀಯ್ ಬಿ ಆಯ್ಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್  ಕಮೀತ್ ಕಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ತರಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೆಂ ಅಸೊ ಆಮಿ ಸಪೂತ್ ಘೆತಾ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಬಾಳು ಭಾಊಚೊ…. ( ಸಗ್ಳಿ ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ )

ಬಾಳು : ರಾವಾತ್… ರಾವಾತ್…. ಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ನಾಕಾ, ಜಯ್ ಕರಾತ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜೀಚೊ! ಮ್ಹಣಾತ್, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜೀಚೊ ( ಸಗ್ಳಿ ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕಾಳೊಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಖಾವ್ ದುಸ್ರೊ ಸೊಂಪ್ತಾ )

 

(ದೆಖಾವ್ ತಿಸ್ರೊ )

 

( ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತಾ, ತೊಚ್ ಜಾಗೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ. ಸಗ್ಳಿ ಸಾಫ್ ಸಫಾಇ ಕರ್ತಾ )

ಬಾಳು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ವ್ವಾ! ವ್ವಾ!! ಅಶೆಂಚ್ ದರೆಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಸೂನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆ… ಅಶೆಂ ಕರೂಂನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ತರ್ ಸಾಫ್ ಜಾತ್ಲೊಚ್, ಪೂಣ್ ದೆಶಯ್ ಬಿ ಸಾಫ್ ಜಾತ್ಲೊ ಅಶಿ ಆಸ್ ಆಮಿ ಧರಿ ಯೆತಾ.

ಶಾಣೊ : ಹಯ್ ಬಾಳು ಭಾಉ, ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ತರ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಾಂವ್ಕರ್ಯಾ ಮೆಳೂನ್ ನೀತಳ್ ದವರ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚೆ ಕಿತೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಫ್ ಆಸೂನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಆಮಿ ದರೆಕ್ ಗಾಂವಾನ್ ಹಿ ಕಬರ್ ಧಾಡೂಕ್ ಜಾಯ್. ಗಾಂವಾತ್ಲ್ಯಾ ದರೆಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್, ಗಾಂವ್ ಸಾಫ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಫಾಯ್ದೆ ಜಾತಾ. ಮನ್ಶಾಚೆ ಮನ್, ವಿಚಾರ್ ತಾಜೆ ಜಾತಾ, ಮನೀಸ್ ನಿರೊಗಿ ಜಾತಾ. ಹೆ ಪಟೊವ್ನ್ ದಿವಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಬಾಳು : ಹಯ್ ಸಾರ್ಕೆ ಊಲಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ನ್. ಹೆ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕರ್ಚೆ ಪಡ್ಟಲೆಂ ಆನಿ ಎಕ್… ಖೂಬ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ದರೆಕ್ ಘರಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವತಾಚೊ ಸನ್ಡಾಸ್ ಆಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸನ್ಡಾಸ್ ಸ್ವತಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೊ ಬಾಂದೂನ್ ಘೆವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೊ ವಾಪ್ರೂಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಶೆಂವ್ತು : ಪೂಣ್ ಭಾಉ, ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತರ್. ಹೊ ಜಾಗೊ ಭಾಟ್ಕಾರಾಚೊ ಆನಿ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಕಸ್ಲೊ, ತೆ ತರ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಚ್.

ಬಾಳು : ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಕಸ್ಲೊ ಆಸು! ಸನ್ಡಾಸ್ ಬೊರೊ ಆಸೂಕ್ ಜಾಯ್. ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಕರೂನ್ ಗಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಚ್ ನೀತಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ, ದುಯೆಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಹೆ ಕಶೆಂ ಶಕ್ಯ್ ಆಸಾ?

ಬಾಳು : ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಶಕ್ಯ್ ನಾ, ಕರೂನಚ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲಿ ಕರೂಕ್ ತರಿ ಜಾಯ್.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಪೂಣ್ ಭಾಉ, ಭಾಟ್ಕಾರ್…

ಬಾಳು : ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಗೆಲೊ ತೆಲ್ ಲಾಯ್ತ್…! ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಎಕ್ ಆಸತ್ ತರ್ ಭಾಟ್ಕಾರಾಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರು ಯೆತಾ?

ಶಾಣೊ : ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತ್ಲೊ…? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಗಾಡಿ ದವ್ರೂಕ್ ದಿನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳ್ಪಾಕ್ ದಿನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಜಾಗೊ ಕಸೊ ದಿತ್ಲೊ?

ಬಾಳು : ದಿತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ತೊ…! ತಾಕಾ ದಿವ್ಚೊಚ್ ಪಡ್ಟಲೊ, ಆತಾಂ ಕಾಯ್ ವೆಳಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತ್ಯಾಚೆ ಮನೀಸ್ ಯೆವ್ಪಾಚೆ ಆಸಾ. ಜೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಪಾಚೆ ಆಸಾ ತೆ ತೆಂಚ್ ಕರ್ತಲೆಂ ಆತಾಂ, ಆಮಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವೊಟ್ ದಾಖವ್ಪಾಚೊ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಹಯ್, ವಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾ ಎಕ್ಟಾಯ್, ಆಗೆ ಮಾವ್ಶೆಂ, ಆಕ್ಕಾ, ತಾಇ, ಮಾಇ . ( ಅಶೆ ಮ್ಹಣೀತ್ ವತಾ )

ಶೆಂವ್ತೆ : ಭಾಉ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ಯಾ! ತಾಂಕಾಂಯ್ ಬಿ ಸನ್ಡಾಸಾ ವಿಶಿ ಜಾಣೀವ್ ಜಾತ್ಲಿ.

ಶಾಣೊ : ನಾಕಾ ಹಾಂ… ಸನ್ಡಾಸಾ ವಿಶಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕೂಚ್ ಜಾಣೀವ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗೂಕ್ ನಾಕಾ, ತೆ ಸಗ್ಲ್ಯಾಚೆಚ್ ಸದ್ಚೆ ಕಾಮ್.

ಬಾಳು : ಶಾಣೊ ಮರೆ ತುಂ…? ಉಲೊಯ್ಲೊ ಪಿಶ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ…? ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ಅಶೆಂ ಕಿ ಸನ್ಡಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಯೆವ್ಜಣೆ ವಿಶಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಣೀವ್ ಜಾತ್ಲಿ. ಸಾರ್ಕೆಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಹಿ ಎಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೆವ್ಜಣ್. ಘರಾ-ಘರಾಂತ್ ಸನ್ಡಾಸ್. ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೆವ್ಜಣೆಚೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಘೆವ್ಚೊ.

ಶಾಣೊ : ಶೆಂವ್ತು ಆಕ್ಕಾ… ವತಾತ್ ನ್ಹಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾರ್… ಪೂಣ್ ರೊಕ್ಡೀಚ್ ಯೊ ಹಾಂ, ಖಬ್ರಿ ಮಾರೂಂಕ್ ರಾವ್ನಾಕಾ.

ಶೆಂವ್ತು : ಆತ್ತಾ ವತಾ ಆನಿ ರೊಕ್ಡೀಚ್ ಯೆತಾ ಪಳಯ್… ( ವತಾ )

( ಭಲಾಯ್ಕಿ ಖಾತ್ಯಾಚೆ ದೊಗ್ ಮನೀಸ್, ಎಕ್ ಮೆಡಮ್ ಯೆತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾಂತಾಂತ್ ಫಾಯ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ, ತೊ ಪಿವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. )

ಬಾಳು :  ( ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿವ್ನ್ ) ಯೆಯಾತ್, ಯೆಯಾತ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೀಚ್ ವಾಟ್ ಪಳಯ್ತಾಲಿಂ.

ಶಾಣೊ : ( ಎಕ್ ಮೊಡಿಲ್ಲಿ ಕದೆಲ್ ಹಾಡ್ತಾ) ಘೆಯಾತ್ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ಬಸಾತ್ ಹಾಂ, ಮಾತ್ಸಿ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾ ತಿ. ( ಸಂನ್ಡಾಸಾಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ವರಿ ಆಪೂಣ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸ್ತಾ)

ಸರ್ : ಮೊಡಿಲ್ಲೆಂ ಕದೆಲೀರ್ ಬಸ್ಚೆ ನಾಸ್ತಾ, ಬಸ್ತಾತ್ ತರ್ ಬರೆ ಜೆತಾನ್ ಬಸ್ಪಾಚೆ. ಸನ್ಡಾಸಾಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಬಸ್ತಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ಪೊಜ್ ಆಸ್ತಾ, ದೊನ್ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಬಸನ್ ತೊಲ್ ಸಾಂಬಾಳನಾ. ( ಶಾಣೊ ಬೆಗಿ-ಬೆಗಿ ಉಠ್ತಾ )

ಮೆಡಮ್ : ದೆಖೂನ್ ತರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಚಾಲೀಕ್ ಲಾಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಾರಾ ಭಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಪಾಚೆ ಆನಿ ರಾಜಾ ಭಶೆನ್…

ಶಾಣೊ : ( ತಿಕಾ ಮದೀಚ್ ಥಾರೊವ್ನ್ ) ಕಳ್ಳೆ, ಕಳ್ಳೆ ಮೆಡಮ್. ರಾಜಾ ಭಶೆನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಪಾಚೆ ತೆ ಕಳ್ಳೆ.

ಮೆಡಮ್ : ಕಳ್ಳೆ ನ್ಹಯ್? ಆಸು… ಆತಾಂ ಕಾಮಾಚೆ ಉಲವ್ಯಾ, ತರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್… ( ಖೂಬ್ ಲೊಕ್ ಯೆತಾ )  ಸಗ್ಳಿ ಮನ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಯಾತ್, ಖಬರ್ ಖೂಬ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಹಿ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಹಾಂಡ್ಲಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ, ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ ಪಾಲನ್ ಕರೂಕ್ ಜಾಯ್ ಮನೀಸ್ ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ.

ಸರ್ : ಉಲ್ಹಾಸ್ ತುಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ನಾಂವಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆ.

ಉಲ್ಹಾಸ್ : ಬರೆ ಸರ್…

ಸಾರ್ : ತುಮಿ ಜಾಗ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಲ್ನಾಕಾ, ಹೊ ಉಲ್ಹಾಸ್, ತುಮ್ಚಿ ನಾಂವಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತುಮಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಾಂಗಾತ್ ತಾಕಾ. ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಿವ್ನ್…! ಹಾ ಹಾ ಸೊರೊ ಪಿವ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಆೆಫಿಸಾತಲೊ ಪಿವ್ನ್.

ಬಾಳು : ಹಾ… ಮೆಡಮ್, ಲೊಕಾಂಕ್ ಸನ್ಡಾಸಾಚೆ ಫಾಯ್ದೆ, ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ ನ್ಹಿ.

ಮೆಡಮ್ : ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸನ್ಡಾಸಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಖಬರ್ ಆಸಾ..? ನಾ ತೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ನಾ. ಕಾಯ್ ನಜೊ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ…! ಸನ್ಡಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟ್ ಸಾಫ್ ಜಾತಾ, ತೊ ಫಾಯ್ದೊ…. ಆನಿ ಸನ್ಡಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಘಾಣ್ ತೆ ಲುಂಕ್ಸಾನ್.

ಬಾಳು : ಆರೆ ಮೆಡಮ್ ಹೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ…?

ಮೆಡಮ್ : ಖರೆ ತೆಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ… ಹಯ್ ದೆಖೂನ್ ಆಮಿ ಸದಾಚ್ ಸನ್ಡಾಸಾಕ್ ವಚೂಕ್ ಜಾಯ್… ಆನಿ ಸದಾಚ್ ಸನ್ಡಾಸಾಕ್ ವಚ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಸಾಫ್, ನೀತಳ್, ನೀವ್ಳ್  ಸನ್ಡಾಸ್ ಜಾಯ್. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಕಾರ್ ದಿತಾ.

ಬಾಳು : ಟಾಳ್ಯೊ, ಟಾಳ್ಯೊ ಮಾರಾತ್…( ಸಗ್ಳಿ ಟಾಳ್ಯೊ ಮಾರ್ತಾತ್ )

ಮೆಡಮ್ : ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಾತ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಜಾತಿ ಪರಸ್ ಚಡ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ದಿಲಾ. ಪೂಣ್ ಆಮೀಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಪ್ರೂಕ್ ಕಮಿ ಪಡ್ಟಾ. ದೊನ್ ಶರಿರಾಚೆ ಮೆಳಪ್ ಜಾತಾ ಚಾರ್ ವಣಟ್ಟಿ ಆಡ್, ಮನೀಸ್  ಜಲ್ಮತಾ ಪಡ್ಯಾ ಆಡ್, ಆವಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಡ್ಡಯಾತ್ಲೆ ದುಧ್ ಪಿವ್ಯ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದ್ರಾ ಆಡ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸುಣ್ಯಾ ಮಾಂಜ್ರಾ ಸಾರ್ಕೆ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಸನ್ಡಾಸಾಕ್ ಕಾತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ?

ಬಾಳು : ಪರ್ತೂನ್ ಎಕ್ ಫಾವ್ಟ್ ಟಾಳ್ಯೊ ( ಲೊಕ್ ಟಾಳ್ಯೊ ಮಾರ್ತಾ )

ಸರ್ : ಮೊಗಾಳ್ ಭಾವಾಂನೊ ಆನಿ ಭಯ್ಣೀಂನೊ, ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳು ಭಾಊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳಿ ಫಾವೊ ತಿ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ಫಕತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸನ್ಡಾಸ್ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ತೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ, ಜಾಗೊ ಭಾಟ್ಕರಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸೊ ಘೆವ್ಪಾಚೆ ತೆ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆ ಆನಿ ತೆ ಆಮಿ ಕರ್ತಲೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೆವ್ಜಣೆಚೊ ಲಾಭ್ ಕರೂನ್ ದಿತ್ಲೆಂ ಹೆ ಉತರ್ ದಿತಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಠವ್ಡ್ಯಾನ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಮುರ್ಹೂತ್ ಕಾಡ್ಪಾಚೊ ಆನಿ ಬೆಗೊ ಬೆಗ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಸ್ವತಾಚೊ ಸನ್ಡಾಸ್ ವಾಪ್ರೂಕ್ ಮೆಳ್ಟಲೊ. ಆಯ್ಚಿ ಹಿ ಬಸ್ಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಂಪಯ್ತಾ. ಆನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ತೊ ಪರ್ಯಂತ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳಾತ್, ನಿತ್ಳಕಾಯ್ ದವ್ರಾತ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾವಾಂತ್.

( ಲೊಕ್ ಟಾಳ್ಯೊ ಮಾರ್ತಾ, ಕಾಳೊಖ್ ಜಾತಾ ತಿಸ್ರೊ ದೆಖಾವ್ ಸೊಂಪ್ತಾ. )

 

( ದೆಖಾವ್ ಚವ್ಥೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ )

 

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಖಂಯ್ ಆಸಾ ರೆ ತೊ ಮಾಲ್ಕಿರ್ಯಾದ್! ಲೊಕಾಂಕ್ ಬುದಿ ದಿತಾ. ಆಯ್ಜ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾಚ್ ಬುದ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ( ಯೆವ್ನ್ )  ಆರೆಂ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಮರೆ, ಕಸೊ ಆಸಾ ಭಾಟ್ಕಾರಾ?

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಹಾಂವ ಆಸಾ ಬರೊ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲಾ?

ನಿರ್ಮಲ್ : ಆಮ್ಚೆ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲಾ ತರ್! ಹಾಂ, ತೆ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದೂನ್ ದಿತಾ ಖಂಯ್.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದೂನ್ ದಿತಾ…? ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಜಾಗೊ ಕೊಣ್ ದಿತಾ?

ನಿರ್ಮಲ್ : ಜಾಗೊ ತೆ ತುಮ್ಚೆ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಕತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ವಿಕತ್ ಘೆತ್ಲೆ ಖಂಯ್, ಹಾಂವ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಕತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್?

ನಿರ್ಮಲ್ : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ಡಾಸಾಕ್ ಲಾಗ್ತಲೊ ಜಾಗೊ ತುಮಿ ವಿಕ್ಚೆ ನಾತ್?

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ನಾ. ಹಾಂವ್ ವಿಕ್ಚೊನಾ!

ನಿರ್ಮಲ್ : ಪೂಣ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಚೆನಾ ತಂ?

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಕಿತ್ಯಾಕತರ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಖೂಬ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆನೀಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಕಾ ದೆಖೂನ್.

ಬಾಳು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ತುಮ್ಚೆಕಡೆನ್ ಖೂಬ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಥೊಡಿ ಅಕ್ಕಲ್ ವಿಕತ್ ಘೆಯಾತ್ ಭಾಟ್ಕಾರಾ. ಕೊಣ್ ತಿ ವಿಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ತುಂ…! ತುಜಿ ಇತ್ಲಿ ಕಾಪಾಸ್ತಾದ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ನಾಸ್ತನಾ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಕ್  ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದೂನ್ ದಿತಾ ಖಂಯ್?

ಬಾಳು : ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಂದೂನ್ ದಿನಾ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ತೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಾಂದೂನ್ ದಿತಾ.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಫಾತ್ ತೊ? ಕಶೆ ಬಾಂದ್ತಲೆ ಸನ್ಡಾಸ್ ಪಳಯ್ತಾ ಹಾಂವ್…   ( ಶಾಣೊ ಯೆತಾ )

ಬಾಳು : ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ಆದಿಂ ಎಕ್ ಜಾಲೆಂ ತೆ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್ ಉಗ್ಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಪಾಚೆಂ ಸನ್ಡಾಸಾಕ್? ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸುದ್ರಲಾ, ಹ್ಯಾ ಸುದ್ರಲೆಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಆಮೀಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾಟಿ ರಾವ್ಪ್.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಹೆ ತ್ಯೊ ಬುದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕೊವ್ ನಾಕಾ ತುಂ! ಮ್ಹಜೊ ಜಾಗೊ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದೂಂನ್ ವಾಪರ್ ಕರೂಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ ತುಮ್ಕಾಂ.

ಶಾಣೊ : ಪೂಣ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶೀಕ್ ಬಾಂದ್ತಾ ನ್ಹಯ್ ಸನ್ಡಾಸ್, ಮದಿ ಮೆಕ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತರ್ ಬಾಂದಿನಾ. ಆನಿ ಹೊ ಖಾಚ್ಕಣೆಚೊ ಜಾಗೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಫಾವ್ ತಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಮೆಳ್ಟಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಹೆ ಶಾಣ್ಯಾ, ತುಜಿ ಶಾಣೆಪಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ! ಆನಿ  ದುಸ್ರೆಖೆಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹರ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಕಾಡೂನ್ ಉಲೊವ್ಚೆನಾ ತುಂ, ಆಯ್ಕಲಾ ಮರೆ?

ಶಾಣೊ :  ಹಯ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ.

ಶೆಂವ್ತು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಕೊಣ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮೊಟ್-ಮೊಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡಟಾ! ( ಭಾಟ್ಕಾರಾಕ್ ಪಳೊವ್ನ್ ) ಆರೆ ಭಾಟ್ಕಾರ್! ಬಾಬು, ತುಮಿ ಕೆನ್ನಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಬಾಬು?

ಬಾಳು : ಶೆಂವ್ತು ಆಕ್ಕಾ, ಬಾಬು- ಬಾಬು ಮ್ಹೂಣ್ ಚಡೂಯ್ ಲಾವ್ನಾಕಾ ಶಾಬು… ಆದ್ಲೆಂ ಪದೆರ್ ಮೆಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ದೀಸ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲಿ ಖೂಬ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಶಾಬು. ಬಾಬು-ಬಾಬು ಮ್ಹಣೂನ್. ಆತಾಂ ಹೊ ಬಾಬು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಥ್ಯಾರ್ ಬಸೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಹೆಯ್, ( ಬಾಳೂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ವಚೂನ್ ) ಜತ್ನಾಯ್ ದವ್ರ್ ತುಂ ಭಾಟ್ಕಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಹೆ ವಿಸ್ರತಾ ತುಂ!

ಬಾಳು : ಹೆಟ್ಟ್! ಕೊಸ್ಲೊ ರೆ ತುಂ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ಮುಣ್ಕಾರಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥೀತಿ ಸಮ್ಜೂನ್ ಘೆಯ್ನಾ ತೊ ಕಸ್ಲೊ ಭಾಟ್ಕಾರ್. ಆಯ್ಜ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ನಿತಳ್, ನಿವ್ಳ್ ಕರೂಕ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ಭವಿಶ್ಯ್ ಬರೆಂ ಕರೂಕ್ ವಾವೂರತಾತ್. ಹಿ ಘಾಣ್… ಹಿ ಘಾಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರೂಂಕ್, ದುಯೆಸಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾವಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ, ತುಂ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಲಕ್ಷಾತ್ ಯೆನಾ! ಹ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್. ಅಶೆಂ ಪರಿಸ್ಥೀತೀನ್ ತುಕಾ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣಪ್ ಕಶೆಂ?

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ತೆ ತುಜೆ ನ್ಯಾನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕೊವ್ ನಾಕಾ, ಸನ್ಡಾಸಾ ಖಾತೀರ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವ್ಟಚೊ ನಿರ್ಣಯ್. ವತಾ ಹಾಂವ್… ಆನಿ ಆಯ್ಕ್, ವಗೀಚ್ ಶಕ್ಯ್ ನಾ ತಿ ಖಟ್ಪಟ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಸೊಡ್ ಬಾಳು… ಆನಿ ಜಮ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾತೀಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕಡೆನ್ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್. ( ಭಾಟ್ಕಾರ್ ವಚೂಕ್ )

ಬಾಳು : ವತಾ-ವತಾ ಮ್ಹಜೀಯ್ ಬಿ ದೊನ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕ್ ಭಾಟ್ಕಾರಾ. ತುಂ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಮುಣ್ಕಾರ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಭಾಟ್ಕಾರಾ ಪರಸ್ ಮುಣ್ಕಾರಾಂಕ್ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ವೀಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ. ತುಂ ಯತ್ನ್ ಕರ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಕ್  ವಿಬಾಡಪಾಚೊ, ಹೊ ಗಾಂವ್ ವಿಬಾಡಪಾಚೊ. ಪೂಣ್ ಆಮೀಯ್ ಬಿ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೆಂ ಕರ್ಪಾಕ್ ‘ ಸೊಬೀತ್, ಸುಂದರ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್.’

( ಕಾಳೊಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಖಾವ್ ಚವ್ಥೊ ಸೊಂಪ್ತಾ )

( ದೆಖಾವ್ ಪಾಂಚ್ವೊ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತಾ… ಮಾಚ್ಯೆರ್ ಘರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಶೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ, ಶೆಂವ್ತು ಆಕ್ಕಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಾರನ್ ಮಾರ್ತಾ. )

ನಿರ್ಮಲ್ : ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ವಾಡೊ ಖೂಬ್ ಸೊಬೀತ್ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್ ಗೆ. ಪಯ್ಲಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ಘಾಣ್ ಗುಟ್ಟಾಣ್ ನಾ ಆತಾಂ.

ಶೆಂವ್ತು : ಹಯ್ ಗೊ ಬಾಯ್… ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಯೆತಾ, ಜಿವಾಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಖೂಬ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಆನಿ ಆತಾಂ ಸನ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿ ಎಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾತ್ಲೊ ನ್ಹಿ ಗೆ ಶೆಂವ್ತು ಆಕ್ಕಾ.

ಶೆಂವ್ತು :  ಹಯ್ ಗೊ…! ಪೂಣ್ ತೊ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಮೆಲ್ಲೊ… ದಳ್ಡಿರೊ ಕಸೊ. ಆಮ್ಚೆ ಸ್ವತಾಚೆ ಸನ್ಡಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಗೊ ಕಸ್ಲಿ ಆಡ್ಖಳ್?

ನಿರ್ಮಲ್ : ಹಯ್… ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಕಶೆ ಲಿಪ್ಚ್ಯಾನಿ ಖೆಳ್ಚೆ ಪಡ್ಟಾ ತೆ ಆಮೀಚ್ ಜಾಣಾ, ಕೊಣ್ ಯೆತ್ಲೊ ಕಾಯ್, ಕೊಣ್ ಪಳಯ್ತಾ ಕಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಭಂಯಾನ್ ಸಾಮ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಲೆಗೀತ್.

ಶೆಂವ್ತು : ಹಯ್ ತರ್…! ಪೂಣ್ ಕಾಯ್ ನಜೊ… ಯೆತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಯ್ ಬಿ ಬರೆಂ ದೀಸ್. ಬಾಳು ಭಾಉ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಿ? ಘಾಲ್ತಲೊ ತೊ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಹಯ್ ಹಾಂ, ಬಾಳು ಭಾಉ ಸಾಮ್ಕೊ ದೆವ್ ಮನೀಸ್ ಕಸೊ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ, ತಾಚೆ ಹೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾ ವಿಸ್ರೂಕ್ ಜಾತಾ ಗೆ?

ಬಾಳು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಕಸ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಲ್ಯಾತ್ ಗೆ?

ಶೆಂವ್ತು : ಆನೀಕ್ ಕಸ್ಲ್ಯೊ? ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ, ಸಧ್ಯಾ ತರಿ ಹ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್.

ಬಾಳು : ನಾ ಹಾ… ಕಸ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ತೆ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪರ್ಕೊ? ಹ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆರ್ ಕೊಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾ. ತುಮಿ ಕರೂಂಕ್ ನಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಖಾತೀರ್?

ನಿರ್ಮಲ್ : ನಾ ಭಾಉ, ಹೆಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಮೊಟೆಂಪಣ್. ಸಗ್ಳೆಚ್ ಮನೀಸ್ ಅಶೆ ನಾಸ್ತಾತ್. ನಾತರ್ ತೊ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಮೆಲ್ಲೊ…

ಬಾಳು : ಆಸು…. ಭಾಟ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸೊಡಾತ್, ಆಯ್ಜ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತ್ಯಾಚೆ ಮನೀಸ್ ಯೆವ್ಪಾಚೆ ಆಸಾತ್ ಜಾಣಾ ನ್ಹಯ್ ತುಮಿ? ಆಯ್ಜ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಟಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ ತಾಣಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೂನ್ ದವ್ರಲಾಂ ನ್ಹಯ್?

ಶೆಂವ್ತು : ಹಯ್ ಭಾಉ, ಸಗ್ಳಿಂ ಆಸಾತ್ ಆಮಿ. ತಾಂಚೀಚ್ ವಾಟ್ ಪಳಯ್ತಾತ್. (ಭಲಾಯ್ಕಿ ಖಾತ್ಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಗಾ ಜಾಣಾ ಯೆತಾ ಪಯ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತೀಚ್ )

ಬಾಳು : ಯೆಯಾತ್, ಯೆಯಾತ್ ಸರ್ ಬಸಾತ್…! ಮೆಡಮ್ ಬಸಾತ್…

ಸರ್ : ವ್ವಾ ಬಾಳು, ಆಠ್ ದಿಸಾಂನೀಚ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರುಪೂಚ್ ಬದ್ಲ್ಲೆಂ. ವಾಲೊರ್ ಹಾ ತುಮ್ಕಾಂ ( ಸರ್ ಬಸ್ತಾ, ಮೆಡಮ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್ ಝಾಡಾಂ ಪಳಯ್ತಾ. ಖೂಬ್ ಲೊಕ್ ಜಮ್ತಾ )

ಬಾಳು : ಹಯ್ ಸರ್ … ಹೊ ವಾಲೊರ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಕ್  ಫಾವ್ತಾ, ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕಶ್ಟಾಚೆ ಫಳ್ ತೆಂ. ಆತಾಂ ಉರ್ಲಾಂ ತೆಂ ಎಕಚ್ ಕಾಮ್.

ಮೆಡಮ್ : ಸಾರಿ ಬಾಳು ಭಾಉ, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಕಠೀಣ್. (ಶಾಂತ್ ವಾತಾವ್ರಣ್ ಜಾತಾ)

ಬಾಳು : ಕಠೀಣ್ ಕಾಮ್, ಮೆಡಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚೆ ಆಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ?

ಮೆಡಮ್ : ಬಾಳು, ಸಾಂಗ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ಡಾಸಾಚಿ ಫಾಯ್ಲ್ ಅಡ್ಕೂನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ.

ಬಾಳು : ಪೂಣ್ ಮೆಡಮ್, ಆಯ್ಜ್ ಯೆವ್ಪಾಚೆ ಆಸ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ಪಾಕ್?

ಸರ್ : ಬಾಳು (ತಾಚೆ ಫಾಟೀರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರೂನ್ ) ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರಾಕ್ ವಿಕತ್ ಘೆತ್ಲೊ ಸೊ ದಿಸ್ತಾ.

ಬಾಳು : ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್?

ಸರ್ : ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಕಿ ಆಯ್ಜ್ ಹಾಂಗಾ ಸರ್ವೆಕ್ ವಚ್ಪಾಚೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೂನ್, ಪೂಣ್ ಆಜಚ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರ್ ಸುಟ್ಯೆರ್. ಇತ್ಲೆಚ್ ನ್ಹಯ್, ತರ್ ದೊಗೂಯ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ಪಿ ಡಿವ್ಟೆಂರ್ ನಾ, ನಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೊಂ ತಿಗಾಯ್ಚೊಂ ಫೊನ್ ಬಂದ್… ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರಪ್ ತೂಚ್ ಸಾಂಗ್.

ಬಾಳು : ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೆಂ, ಜೆ ಮದ್ತಗಾರ್ ಆಸಾ ತಾಣೀಂಚ್ ಜರ್ ಫಾಟ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಆಮಿ ಸಾದಾರಣ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಪ್? ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ, ಸಪ್ನಾಂ ಖರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೂನ್. ತರಿ ಲೆಗೀತ್ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಸಪನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ ತೆ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಭೊಳ್ಯಾ-ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ಕೂಯ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಕರೂನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಚೆ ಮನ್ ದುಖಯ್ಲೆಂ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂನೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾತ್, ಮಾಫ್ ಕರಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ( ಗಾವ್ಕಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ದುಖ್ಖಿ ಜಾತಾ, ಕಾಂಯ್ ಜಾಣ್ ರಡ್ತಾಯ್ ಬಿ )

ಮೆಡಮ್ : ಬಾಳು, ಅಸೊ ದುಖ್ಖಿ ಜಾವಂನಾಕಾ. ಆನಿ ಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡೂನ್ ಉಡೊವ್ನಾಕಾ. ಆಮಿ ತುಕಾ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ, ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದೂನ್ ದಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣೂನ್ ಆಸ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಉತರ್ ರಾಖ್ತಲಿಂ, ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ ಪುರಾಯ್ ಕರ್ತಲಿಂ.

ಸರ್ : ಹಯ್ ಬಾಳು ಆಮಿ ವಯ್ರ್ ಮಾಗ್ಣಿ ಕರ್ತಲಿ. ಹಿ ಫಕತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೀಚ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಕಥಾ ಹಿ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಹಿ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಹೆಂ… ಎಕ್ ಮಿನೀಟ್, ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಕೊಣಾಕಡೆನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಸಾ ತರ್ ವಿಡೀವೊ ರೆಕೆಡೀಂಗ್ ಕರಾತ್… ತಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡಾರಾಕ್  ಪಡ್ಟಲಿ. ( ದೊಗ್ ತೀಗ್ ಜಾಣ್ ರೆಕೊರ್ಡೀಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್ )

ಪಂಚ್ : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಬಾಳು ಬಾಬ್ ಎಕ್ ಶೆಕೆಂನ್ಡ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಯಾತ್…! ( ಬಾಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹರ್ಯಾಂತ್ ವತಾ, ಪಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ವತಾ )

ಬಾಳು : ಹಾ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲೊ!

ಮೆಡಮ್ : ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಲೊ ಬಾಳು ತುಂ? ಆನಿ ತೊ ಕೊಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತೊ? ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ?

ಬಾಳು : ಜಾಚೊ ಭಂಯ್ ಆಸ್ಲೊ, ತೆಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮೆಡಮ್.

ಮೆಡಮ್ : ಕಸ್ಲೊ ಭಂಯ್ ಬಾಳು, ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಳು : ( ಬಾಳು ಮೆಡ್ಮಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಮೆಡಮ್ ಸರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ )

ಸರ್ : ಹಾಂ ಅಶಿ ಭಾನ್ಗಡ್ ತರ್…! ಹೆಂ ಪಳ್ಯಾತ್ ಗಾಂವ್ಕರಾಂನೊ, ಆಮಿ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಸನ್ಡಾಸ್ ಮೆಳ್ಟಲೊ. ಆತಾಂ ತರ್ ಖರಿ ಮಜಾ ಯೆತ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಕರೂಂಕ್.

ಶಾಣೊ : ಪೂಣ್ ಸರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆ…

ಸರ್ : ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ತುಮಿ ಫಕತ್ ಸನ್ಡಾಸಾಂತ್ ಬಿನ್ದಾಸ್ ಕೆನ್ನಾ ಬಸ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಲೆ ತೆಂ ಪಳ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಕ್ ಬಾಳು… ದೊಗಾಂ ತಿಗಾಂ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಕ್  ಘೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಫಿಸಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಮೆಳ್, ಆನಿ ಹಾಂ ತೆ ರಿಕೆಡೀಕ್ ಹಾಂಡ್ಪಾಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ… ಆತಾಂ ವತಾ ಆಮಿ. ಪಳೊವ್ಯಾ ಸನ್ಡಾಸ್ ಕಶೆಂ ಬಾಂದೂಕ್ ದಿನಾತ್ ತೆ… ( ತಿಂ ವತಾ )

ಬಾಳು : ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂನೊ… ಬರ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಖೂಬ್ ಆಡ್ಮೆಳಿ ಯೆತಾತ್, ಸತ್ಯಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಹೊ ಖೂಬ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ವೊಟ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ. ಆಮಿ ಎಕ್ವೊಟಾನ್ ಫುಡೆ ಸರ್ಯಾ. ರಸ್ತೊ ಹೊ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸ್ಲೊ ತರಿ ಎಕ್ಚಾರಾಚಿ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕೊಣ್ ಆಡೊವಂಕ್ ಶಕ್ನಾ. ಘರಾ-ಘರಾಂತ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಗರಜ್, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಹಕ್ಕ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಹಕ್ಕ್, ಆಮ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಟಲೊಚ್.

( ಕಾಳೊಖ್ ಜಾತಾ’ ದೆಖಾವ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಸೊಂಪ್ತಾ )

 

( ದೆಖಾವ್ ಸವೊ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತಾ, ಸಗ್ಳೆ ಲೊಕ್ ಜಮ್ಮಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಮೆಡಮ್ ಆನಿ ಸರ್ ಬಶಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ, ಬಾಳು ಎಕ್ ವಟೆನ್ ಉಬೊ. ದುಸ್ರೆ ವಟೆನ್ ಶಾಣು. )

ಮೆಡಮ್ : ಭಾಟ್ಕಾರಾಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆ ಧಾಡ್ಲಾಂ, ಪಳೊವ್ಯಾ ತೊ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್.

ಸರ್ : ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಯೆವ್ಚೊಚ್ ಪಡ್ಟಲೊ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸ್ನ್ ಸೊಡೊವ್ಚೊಚ್ ಪಡ್ಟಲೊ.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಲಯ್ಲಾ ತುಮಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊ ಆಫಯ್ಲಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾ ನಾತ್? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಬೆಕಾರ್ ಆಸಾ ಹಾಂವ್?

ಸರ್ : ಬೆಕಾರ್ ತುಂ ನ್ಹಯ್, ಬೆಕಾರ್ ಆಸಾ ಆಮಿ ನ್ಹಯ್ ರೆ, ಪರ್ತೂನ್-ಪರ್ತೂನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆವ್ಪಾಕ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಒರ್ಡರ್ ಆಯ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ತುಕಾ, ಜಾಗೊ ದಿವ್ಪಾಚಿ. ಚಲ್ ಆತಾಂ ವೆಳ್ ನಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಸಯ್ ಕರ್.

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ( ರಾಗಾನ್ ಕಾಗ್ದಾ ಘೆತಾ, ಪೆನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಯ್ ಕರೂಕ್ ) ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಚೊನಾ.

ಮೆಡಮ್ : ಭಾಟ್ಕಾರ್, ಸೊಡ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತೆಂ ಸೊಡ್…! ಪಯ್ಲಿ ಕಾಗದ್ ಬರೆ ತರೆನ್ ವಾಚೂನ್ ಘೆ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಸಯ್ ಕರ್. ವಾಚೂಕ್ ತರಿ ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್?

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ( ಸಯ್ ಕರ್ತಾ )  ತುಮಿ ಜಬರದಸ್ತೀನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಜೊ ಜಾಗೊ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಚೊನಾ…!

ಮೆಡಮ್ : ಪರ್ತೂನ್ ಸೊಡ್ಚೊನಾ, ಆರೆ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಹಟ್ಟ್ ಸೊಡ್ ಆತಾಂ ಆನಿ ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಯೆತಾನಾ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲಾಲೊ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್? ( ಲೊಕ್ ಹಾಂಸ್ತಾತ್ )

ಬಾಳು : ಶೆ! ಕೊಣೂಚ್ ಹಾಂಸು ನಾಕಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಪರಿಸ್ಥಿತೀರ್ ಕೊಣೆಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿ ಸಾಂಗೂನ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಯೆನಾ.

ಮೆಡಮ್ : ನಾ, ಹಾಂಸಾತ್ ತುಮಿ! ಹಾಸುಂದಿ ತಾಂಕಾಂ, ತೆ ತಾಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೀರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾರ್ ಹಾಂಸ್ತಾ. ಹೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಶಿಲ್ಲೊ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ತಾಕಾ ಮಾಂತೂಯ್ ಕಳ್ನಾ. ಕಿ ಜಾಗೊ ಕೆನ್ನಾ ಎಕ್ಟ್ಯಾಕಡೆನ್ ಉರ್ನಾತ್ ಮ್ಹೂಣ್. ಆಪ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ಆಪ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಕರ್ತಾ ತೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಹಾಂಡಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಜಾಗೊ ತುವೆಂ?

ಭಾಟ್ಕಾರ್ : ಹೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜ್ಯಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಮೆಡಮ್ : ಮೆಳ್ಳಾ… ಹಾ ಫುಕಟ್ ಮೆಳ್ಳಾ ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಹೆ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗೊ ವಿಕತ್ ಘೆವ್ಪಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾ ತರಿ ತುಂ ವಿಕ್ಪಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಯ್ಶೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್? ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಹೆ ತುಂ ಜಾಣಾ ತರಿ, ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನೂಯ್ ಹಿಂ ನಾಟ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್. ಖಬರ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ ತುಕಾ, ನೀಟ್ ಬೊಟಾನ್ ತೂಪ್ ಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೊಟ್ ವಾಕ್ಡೆ ಕರ್ಚೆ ಪಡ್ಟಾ. ಆನಿ ಜ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲೂನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೊ ರಸ್ಸೊಚ್ ವಾಕ್ಡೊ ಕರ್ಪೀಯ್ ಮನೀಸ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್. ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಬೀತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ಗಾಂವ್ಚಿ ಉದ್ರಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣೂನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಭಾಟ್ ಹಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತರ್ ವಯ್ಚೊಂ ನಾ ನ್ಹಯ್ ತುಂ.

ಸರ್ : ಮೆಡಮ್, ಆಸು ಆತಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ವಚೂದಿ ತಾಕಾ. ಹೆ ಪಳಯ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್, ತುವೆಂ ಆತಾಂ ವಚು ಯೆತಾ, ತುಜೊ ಹಿಶೊಬ್ ರೊಕ್ಡೊಚ್ ಜಾತ್ಲೊ… ( ಭಾಟ್ಕಾರ್ ವತಾ, ವತಾನಾ ಬಾಳೂಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪಳಯ್ತಾ ) ತರ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂನೊ ಆಯ್ಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ ಶೆ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ… ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾಂನಿ ಉರ್ಲಾ ತೆ ಕಾಮ್ ಸೊಂಪ್ತಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ವಾಪ್ರಪಾಚಿ. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾವ್ನ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾತ್ಲೆಂ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ ಕೊಂತ್ರಾದೊರ್ ತಾಕಾ ಹೆ ಕಾಮ್ ದಿಲಾ. ತುಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತೆ ಪರಿ ಬಾಂದೂನ್ ಘೆವ್ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ತುಮಿ ಮಜತ್ ಕರಾತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತೊ ಕಾಮ್ ಬರೆ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ಬೆಗೀನ್ ಕರ್ತಲೊ. ಕಳ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ

ಸಗ್ಳಿ : ಹಯ್ ಸರ್…..!  ( ಕಾಳೊಖ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ದೆಖಾವ್ ಸವೊ ಸೊಂಪ್ತಾ )

ದೆಖಾವ್ ಸಾತ್ವೊ

( ಉಜ್ವಾಂಡ್ ಜಾತಾ, ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದೂನ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಲೊಕ್ ಆಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್, ಕೊಣ್ ಫೊಲ್ಯೊ ಲಾಯ್ತಾ, ಕೊಣ್ ಕೊರ್ ಕಾಡ್ಟಾ. ತಾಂಬ್ಡೆ ಫಿತ್ ಬಿ ಬಾಂದಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾ. )

ಬಾಳು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಹಾ ಜಾಲಿ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಿ? ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಯೆವ್ಪಾಚೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ಡಾಸಾಚೆ ಉಕ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಪಾಕ್, ತೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ?

ನಿರ್ಮಲ್ : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಭಾಉ ಆಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್.

ಬಾಳು : ಆಯ್ಲೆಂ… ಆರೆ ವ್ವಾ! ಸೊಬೀತ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾ ಮಗೊ ತುಂ ಸಾಡಿ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಹಯ್ ಭಾಉ, ಸಗ್ಳೆಚ್ ಸೊಬೀತ್, ಸುಂದರ್ ಜಾಲಾ. ಗಾಂವ್ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಮನಾಂಯ್ ಬಿ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂಯ್

ಬಾಳು : ಹಯ್ ಹಾ, ಹಯ್. ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆ. ಪೂಣ್ ತೆ ಬರೆಂ ಆಸಾ… ಕಾತರ್ ಗೊ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಕಿತೆಂ ಕಾತ್ರುಂ ಭಾಉ?

ಬಾಳು : ಆಗೊ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಾತರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, ಕಾತರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಕಾಯ್ ವಿಚಾರತಾ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಹಾ ತಿ ಕಾತರ್, ಕಾತ್ರತಾ ತಿ…  ಹಾ ತಿ ತಾಟಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಬಾಳು : ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಟಾಂತ್?

ನಿರ್ಮಲ್ : ತ್ಯಾ… ಕಾತರ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ತಾಟಾಂತ್

ಬಾಳು : ಹಯ್ ಗೊ ಪೂಣ್ ತೆ ತಾಟ್ ಖಂಯ್?

ನಿರ್ಮಲ್ : ಭಿತರ್ ಆಸಾ ಭಾಉ!

ಬಾಳು : ಆಸಾ ಮಗೊ ಭಿತರ್..! ತರ್ ಹಾಡ್ ನ್ಹಯ್. ಮಂತ್ರಿ ಯೆವ್ಚೊ ಜಾಲೊ.

ನಿರ್ಮಲ್ : ಆತಾಂಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ಭಾಉ. ( ತೆ ವತಾ )

ಶಾಣೊ : ( ಎಕ್ ಉದ್ಕಾ ಭರಿಲ್ಲೊ ಡೊಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ) ಭಾಉ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ಡಾಸಾಚೆ ಉಕ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಲೆ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಡೊಬೊ ಭರೂನ್ ಹಾಂಡ್ಲಾ ಹಾ.

ಬಾಳು : ಆರೆ ಹೊ ಡೊಬೊ ಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ?

ಶಾಣೊ : ನಾ ಉಕ್ತಾವಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹೆಂ ಕರ್ಚೊನಾ ತರ್.

ಬಾಳು : ಶಾಣೊ ಮರೆ ತುಂ. ಉಕ್ತಾವಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹೆ ಕರ್ತಲೊಚ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಆಸಾ? ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಲೊ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ಆನಿ ಜಾಲೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚಿ ಕಸ್ಲಿ ಗರಜ್, ಸನ್ಡಾಸಾಂತ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ವೆವ್ಸ್ಥಾ ಆಸಾ.

ಶಾಣೊ : ಹಯ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾಉ, ಹಾಂವ್ ಆಪ್ಲೊ ಆದ್ಲೆಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾ… ( ಸಾಯ್ರನ್ ವಾಜ್ತಾ ) ಭಾಉ ಮುಖೆಲ್ ಮತ್ರಿ ಆಯ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾ ಹಾ.

ಬಾಳು : ಹಯ್ ವಯ್ ಆಯ್ಲೆ ಆಯ್ಲೆ. ಯೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಯೊ ಗೊ ಬೆಗೀನ್ ಕಾತರ್ ಘೆವ್ನ್. ( ಮತ್ರಿ ಆನಿ ಆನೀಕ್ ದೊಗ್ ಜಾಣ್ ಯೆತಾ, ನಿರ್ಮಲ್ ಕಾತರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. ) ನಮ್ಸ್ಕಾರ್ ಭಾಇ…

ಮಂತ್ರಿ : ನಮ್ಸ್ಕಾರ್, ನಮ್ಸ್ಕಾರ್…! ( ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ನದರ್ ಭೊವ್ಡಾಯತಾ ) ಆಕ್ಕೊ ಗಾಂವ್ ಬರೊಚ್ ನೀತಳ್ ಕೆಲಾ ಹಾ…! ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಪಾಸಯ್ ಮಾರೂನ್ ಪಳಯ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ. ಗಾಂವ್ಚೆ ದರೆಕ್ ಘರ್, ಘರಾ ಕುಶೀಚೊ ವಾಠಾರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಫ್. ದರೆಕ್ ಗಾಂವಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಆರ್ದಶ್ ಘೆವ್ಚೊ.

ಬಾಳು : ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ತುಮ್ಚೆಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾಇ. ತುಮ್ಚೆ ಮಜ್ತಿ ಬಗಾರ್ ಹೆಂ ಶಕ್ಕಚ್ ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಮಂತ್ರಿ : ಆಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ತರ್ ದರೆಕ್ ಗಾಂವಾ ಖಾತೀರ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ದರೆಕ್ ಗಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ, ಆನಿ ಜರ್ ದರೆಕ್ ಗಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಸಾರ್ಕೊ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಗೊಂಯ್ ಹೆಂ ಸರ್ಗಾಚೆ ದುಸ್ರೆ ನಾಂವ್ ಜಾತ್ಲೆಂ.

ಬಾಳು : ಹಯ್ ಭಾಇ, ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಗಾ ಸಾರ್ಕೆ ಕರ್ಪಾಕ್ ಆಮಿ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಸಾರ್ಕೆಚ್ ದುಸ್ರೆಯ್ ಬಿ ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ಚೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಗಾಂವಾ ಗಾಂವಾನಿ ಜಾಗ್ರುತಕಾಯ್ ಕರ್ತಲೆಂ, ಗೊಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಖೂಬ್ ಸುಂದರ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಸುಂದ್ರತಾಯ್ ತಿಗೊವ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಕಠೀನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೆ.

ಮಂತ್ರಿ : ಹಯ್ ಹೆಂ ತುಮೀಚ್ ಕರೂಕ್ ಶಕ್ತಾತ್. ತುಮ್ಚೆ ಮನ್ ಖೂಬ್ ಸಾಫ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಮನ್ ಸಾಫ್ ತರ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾಫ್. ಆತಾಂ ಫೀತ್ ಕಾಪೂನ್ ಉಕ್ತಾವಣ್ ಕರುಯಾ. ( ಕಾತರ್ ಘೆವ್ನ್ ಫೀತ್ ಕಾಪ್ತಾ, ಸಗ್ಳಿ ತಾಳ್ಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ಕಾಳೊಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಖಾವ್ ಸಾತ್ವೊ ಸೊಂಪ್ತಾ )

ದೆಖಾವ್ ಆಠ್ವೊ

( ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತಾ, ಮೆಡಮ್ ಆನಿ ಸರ್ ಯೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾತೂಂಚ್ ಸೊಬೀತ್ ಕಾಯೆಚಿ ತೊಕೂಣಾಯ್ ಕರ್ತಾ )

ಬಾಳು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಆರೆ  ಮೆಡಮ್, ಸರ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್?

ಮೆಡಮ್ : ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಯೆವ್ಪ್ ನಾ ರೆ ಬಾಳು.

ಬಾಳು : ನಾ ನಾ ಮೆಡಮ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿ ಮೊಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಅಚ್ಕೀತ್ ಅಶಿ.

ಸರ್ : ಅಚ್ಕೀತ್ ಯೆವ್ಪಾಚೆ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ, ತುಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ಚ್ ತಸೊ ಸೊಬೀತ್ ಆಸಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರ್ತೂನ್-ಪರ್ತೂನ್ ಯೆವ್ ಅಶೆ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆಂ ಕಿ ಪರ್ತೂನ್ ವಚು ನಯೆ ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಶಾಣೊ : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಮೆಡಮ್, ಸರ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೆವ್ಪ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ದೆವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ, ಕೆನ್ನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ತರ್ ಕೆನ್ನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾ.

ಮೆಡಮ್ : ಆರೆ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಹೊ.

ಬಾಳು : ಆಪ್ ಆಯೆ ಹಮಾರೆ ಘರ್ ಯೆ ಖುದಾ ಕಿ ಕುದ್ರತ್ ಹೈ … ತೆ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ ತೆ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ತರೆನ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ.

ಮೆಡಮ್ : ಹಾ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ( ತಿ ಹಾಸ್ತಾ )

ನಿರ್ಮಲ್ : ( ಯೆವ್ನ್)ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲಿ ಜಗ್ಲಾವಣಿ, ಗಡ್ಗಡ್ ಮಾರ್ತಾ. ವಾದಳ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲಿ… ದರ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಪಡ್ಟಾ ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಯೆವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೀಂಚಿ ಖುಣಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಳ್ ನಾ ಮೆಡಮ್… ಪಯ್ಲಿ ಕಳಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚ್ಯಾ ನಾಸ್ತ್ಯಾಚಿ ತರಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಲಿಂ ಆಸ್ಲಿ.

ಸರ್ : ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಬರೆಚ್ ಫುಡೆ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಹಾಂ ಕಳ್ಟಾ ತೆ.

ಶೆಂವ್ತು : ( ಯೆವ್ನ್ ) ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ನಿತ್ಳಸಾಣೆಚೊ ಅಸರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಆಮ್ಚೆ ತನ್ ಮನ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾಫ್ ಜಾಲೆಂ ಸರ್.

ಮೆಡಮ್ : ವ್ವಾ ವ್ವಾ ವ್ವಾ ಅಶೆಂ ಹೆ ಭಾಗ್ಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್ ಬಾಳು ಬಾಬ್… ಆನಿ ಎಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಭಾಗ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ.

ಬಾಳು : ಭಾಗ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಖಾತೀರ್.

ಮೆಡಮ್ : ಹಯ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಖಾತೀರ್. ಸರ್… ( ಸಾಂಗ್ಪಾಕ್ ಖುಣಯ್ತಾ )

ಸರ್ : ತರ್ ಖಬರ್ ಅಶಿ ಆಸಾ… ತುಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಪರಸ್ ‘ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಗಾಂವ್ ‘ ಮ್ಹಣೂನ್ ವೆಂಚೂನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಆನಿ ತೆ ಖಾತೀರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಖಾತೀರ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ… ಹೆಂ ಘೆಯಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಹೊ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಲಾಖಾಂಚೊ ಚೆಕ್ ಇನಾಮಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್. ( ಬಾಳು ಚೆಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಘೆತಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಯೆತಾ ಸಗ್ಳಿಂ ಖೂಶ್ ಜಾತಾ )

ಬಾಳು : ಪಳಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಶ್ಟಾಚೆ ಫಳ್ ಸದಾಂಚ್ ಗೊಡ್ ಆಸ್ತಾ, ಬಳಾ ಪರಸ್ ಬುದ್ದ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂವ್ಸಾರ್ ಹೊ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ವಜ್ನದಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ತರಿ ಮೊಗ್ ಹೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನ್ ಜಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸೊ ಹೊ ‘ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ‘ ಕಿತೆಂ? ತುಮ್ಚೊಯ್ ಗಾಂವ್ ಅಸೊ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಜಾವಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಯ್ಜ್ ಪಾಸೂನ್ ನಿತ್ಳಸಾಣೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಾತ್. ಸ್ವತಾಕ್ ಸಾಫ್ ದವ್ರಾತ್, ಗಾಂವ್ ಸಾಫ್ ದವ್ರಾತ್. ಘರಾ ಘರಾಂತ್ ಸನ್ಡಾಸ್ ಬಾಂದಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರಾತ್. ತರಚ್ ಜಾತ್ಲೊ ‘ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ‘

।। ಸೊಂಪ್ತಾ ।।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More