ಭಾಜ್ಯೆಚೊ ಮಾಂಡ್

By

ಚಾರಯ್ ವಟೆನ್ ಕೊರೊನಾಚೊ ಚಲ್ಲಾ ಸಾಂವಾರ್.

ಹಜಾರಾನಿ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾನಿ ಮರ್ಣಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ

ಕಸ್ಲೊ ಹೊ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಳ್.

ಚಾರಯ್ ವಟೆನ್ ಎಕ್ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಶಾಂತ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ನಿರವ್ ಶಾಂತತೆತ್

ಶಾರಾಚ್ಯಾ ಕಡೆರ್, ಆಂಬ್ಯಾ ಪೊಂದಾ

ತೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಗೆ ಕುಶೀನ್

ಎಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಗಾಂವ್ಡೀಣ್

ಮುಖಾರ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಭಾಜ್ಯೆಚ್ಯೊ ಚುಡ್ಯೊ,

ಚಿಟ್ಕೀಮಿಟಕೀಚೊ ಎಕ್ ವಾಂಟೊ

ಬಾರೀಕ್ ದುದಿ ,ದೊನ್ ಚಾರ್

ವಾಂಗ್ಯಾಚಿ ಗೊಳಾಂ

ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ.

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಮನೀಸ್ ನಾ

ದನ್ಪಾರಚೆಂ ವತ್ ರಖ್ರಖತಾ.

ಪುಲಿಸಾಚ್ಯೊ ಗಾಡ್ಯೊ ಹೆವ್ಟೆನ್ ತೆವ್ಟೆನ್

ಸಾಯ್ರನ್ ವಾಜಯ್ತ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್.

ಎಕ್ ಪಾತಳ್ ವಿರ್ವಿರೀತ್ ಮಾಸ್ಕ್

ತಿಣೆಂ ನಾಕಾರ್ ದವಲ್ಲಾ.

ತಿಜೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಖಡ್ಬಡೀತ್ ಕಾಳೆಂ ರಾಕಟ್ ಹಾತ್

ಸುರ್ಕುತಲ್ಲ್ಯಾತ್.

ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾತ್ ಫೂಲ್ ಪಡ್ಲಾ,

ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಉದಕ್ ಯೆತಾ.

ತಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪುಸ್ತಾ ಉದಕ್.

ಕುಶೀಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನೀತ್ ಉಬೊ ರಾವ್ನ್ ಕೊಣ್’ತರಿ

ವ್ಹಡಾವ್ಹಡಾನ್ ಮಿಠಾಚೊ ಗಳ್ಗಳೊ ಘೆತಾ,

ಥೊಡೊವೆಳ್ ತೊ ಆವಾಜ್

ಶಾಂತತಾ ಚಿರೀತ್ ರಾವ್ತಾ.

ವತಾಚೊ ಹೊ ಭಾರ್ ಸೊಂಶೀತ್

ತಿ ಬಸಲ್ಯಾ ಕೊರೊನಾಚೊ ಹೊ ಮಹಾಭಂಯಕರ್

ಆಘಾತ್ ಸೊಂಶೀತ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಜ್ಯೆಚೊ ಮಾಂಡೂನ್ ಮಾಂಡ್.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts