ಮಿಣ್ಮೀಣಟೊ ಸ್ವಾಸ್

By

ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮೊಗಾಚಿ ಭಾಸ್ ಆಸಾ

ಸಪ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕೂಯ್ ನಿಸರ್ಗೀಕ್ ವಾಸ್ ಆಸಾ

 

ಕೆನ್ನಾ ತರಿ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಥಾಂಬಿಲ್ಲೊ ಖೀಣ್

ಜಾವಂ ಗೈರ್ ತುಕಾ ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಖಾಸ್ ಆಸಾ

 

ನಾತಿಂ ಪುಂಜಾಯ್ತನಾ ಕಿಸ್ತೀನಿಂ ಶಿಂಪ್ಡಲಾಂ ಪಳಯ್

ಪಿಜೀಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತುಜಿ ಆಸ್ ಆಸಾ

 

ಜಿವೀತಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರಾಯ್ ಗಣೀತ್ ಘುಸ್ಪಲಾಂ

ದಿಸ್ತಾ ಗಳ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಉದಾರೀಚೊ ಫಾಸ್ ಆಸಾ

 

ಪಾವ್ಶಿ ಕುಂಪಾನಿಂ ಸುರ್ಯಾ ಗಿಳೂನ್ ಉಡಯ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ

ಶೆರ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಖಾಚೊ ತ್ರಾಸ್ ಆಸಾ

 

ಮ್ಹಜೆ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮುಕ್ಕಾಮ್ ಖಬರ್ ನಾ

ತರಿ ದರ್ ಪಾತ್ರಾಚೊ ತಿಕಾ ಖರೊಚ್ ಧ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ

 

ಶಿಮ್ತರೀಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ತೆ ಗೀದ್ ತೆಳೂನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್

ಉಪಾಶಿ ಪೊಟಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ

 

ಜಿವಾಚೆಂ ರಾನ್ ಕರೂನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕಣ್ಸಾಂ ಧೊಲಯ್ಲಿಂ

ಮೆರೆರ್ ರಾವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಘಾಸ್ ಆಸಾ

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಿಮತ್ ಹಾಂವ್ ವತ್ಕಚ್

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಕುಡೀಂತ್ ಮಿಣ್ಮೀಣಟೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆಸಾ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More