ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್

By

ಶಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಶಾರಾಂತ್ ರಾವೂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ

ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಪಳಯ್

ಇತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಚಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವೂನ್ ಪಳಯ್

 

ಗಾವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಡ್ ಆಸಾ

ಮಾಡಾಚೆರ್ ನಾಲ್ಲ್ ಆಸಾ

ಮಾಡ್ಯೆಚೆರ್ ಬೆಡೆ ಆಸಾ

ಪಣ್ಸಾಚೆರ್ ಪಣಸ್ ಆಸಾ

ಆಮುಲ್ಲೆಕ್ ಘೊಟಾಂ ಆಸಾ

ಕಾಣ್ಣಾಂ ಆಸಾ, ಚುನ್ನಾಂ ಆಸಾ

ಖಾಣಾರಿ ತೊಂಡಾ ಆಸಾ

ಝಾಡಾರ್ ಚಡ್ಪಿ, ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಪಿ

ಪಾಡೆಲಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?

 

ಶಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಶಾರಾಂತ್ ರಾವೂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ

ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಪಳಯ್

ಇತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಚಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವೂನ್ ಪಳಯ್

 

ಮಾನ್ಶೆತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾ ಆಸಾ

ನ್ಹಂಯೆತ್ ಚಣಕ್, ಪಾಲು, ಆಸಾ

ಪೊಲ್ವೆ ಆಸಾ ಶೆಂವ್ಟೆ ಆಸಾ

ರುಚೀಕ್ ಬರೆ ಖುಬೆ ಆಸಾ

ಗರವ್ಣಿ ಆಸಾ, ಕಾಂಟ್ಯಾಳಿ ರಾಂಪಣ್ ಆಸಾ

ಹೊಡಿ ಆಸಾ, ಪನೆಳ್ ಆಸಾ, ತಾರ್ ಆಸಾ

ತಾರ್ಯಾಮಾಮಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?

 

ಶಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಶಾರಾಂತ್ ರಾವೂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ

ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಪಳಯ್

ಇತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಚಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವೂನ್ ಪಳಯ್

 

ಖಂಡ್ ನಾ, ದಂಡ್ ನಾ

ರೊಯ್ತಲ್ಯಾಚೆ ಶೆತ್ ಜಾಲಾ

ಮರಡ್ ತರ್ ರೊಯ್ಚ್ ನಾ

ವಾಯಂಗಣ್ ಲೆಗಿತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ

ಗಾವಾಂತ್ ಆತಾಂ ಶಿತಾಬದಲಾ

ಫ್ರಾಯಡ್ ರಾಯ್ಸ್ ಶಿಜೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ

ಶೆತ್ಕಾರಾಚೊ ಪುತ್ ಆತಾ

ನವ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾ

ಭುಂಯ್ಪುತ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ?

 

ಶಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಶಾರಾಂತ್ ರಾವೂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ

ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಪಳಯ್

ಇತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಚಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವೂನ್ ಪಳಯ್

 

ಗಾವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಮ್ ಆಸಾ

ನಿತಳ್ ನಿವ್ಳ್ ವಾರೆಂ ಆಸಾ

ವಝ್ರಯಾಚೆ ಉದಕ್ ಆಸಾ

ಸುಕ್ಣಿ ಆಸಾ, ಸಾವ್ದಾಂ ಆಸಾ

ಕುಕ್ಡಾಂ ಆಸಾ, ವಾಸ್ರಾಂ ಆಸಾ

ಜಾಂಚೆಪಾಸತ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಸಾ

ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವ್ಭಾವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ?

 

ಶಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಶಾರಾಂತ್ ರಾವೂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ

ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಪಳಯ್

ಇತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಚಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವೂನ್ ಪಳಯ್

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More