സൊബിത് ഗാംവ്

By

ശാരാന്ത്ല്യാ ഭാവാ മ്ഹജ്യാ

ശാരാന്ത് രാവൂൻ സാംഗ്താ ആമ്കാം

കിത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് പളയ്

ഇത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് ജാല്യാർ

ചാർ ദിസ് ഹാംഗാ രാവൂൻ പളയ്

 

ഗാവാന്ത് മ്ഹജ്യാ മാഡ് ആസാ

മാഡാചെർ നാല്ല് ആസാ

മാഡ്യെചെർ ബെഡെ ആസാ

പൺസാചെർ പണസ് ആസാ

ആമുല്ലെക് ഘൊടാം ആസാ

കാണ്ണാം ആസാ, ചുന്നാം ആസാ

ഖാണാരി തൊണ്ഡാ ആസാ

ഝാഡാർ ചഡ്പി, മാഡാർ ചഡ്പി

പാഡെലി ഖംയ് ആസാ?

 

ശാരാന്ത്ല്യാ ഭാവാ മ്ഹജ്യാ

ശാരാന്ത് രാവൂൻ സാംഗ്താ ആമ്കാം

കിത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് പളയ്

ഇത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് ജാല്യാർ

ചാർ ദിസ് ഹാംഗാ രാവൂൻ പളയ്

 

മാൻശെത് ആമ്ച്യാ സുംഗ്ടാ ആസാ

ൻഹംയെത് ചണക്, പാലു, ആസാ

പൊല്വെ ആസാ ശെംവ്ടെ ആസാ

രുചീക് ബരെ ഖുബെ ആസാ

ഗരവ്ണി ആസാ, കാണ്ട്യാളി രാംപൺ ആസാ

ഹൊഡി ആസാ, പനെൾ ആസാ, താർ ആസാ

താര്യാമാമാ ഖംയ് ആസാ?

 

ശാരാന്ത്ല്യാ ഭാവാ മ്ഹജ്യാ

ശാരാന്ത് രാവൂൻ സാംഗ്താ ആമ്കാം

കിത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് പളയ്

ഇത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് ജാല്യാർ

ചാർ ദിസ് ഹാംഗാ രാവൂൻ പളയ്

 

ഖണ്ഡ് നാ, ദണ്ഡ് നാ

രൊയ്തല്യാചെ ശെത് ജാലാ

മരഡ് തർ രൊയ്ച് നാ

വായംഗൺ ലെഗിത് നാകാ ജാലാ

ഗാവാന്ത് ആതാം ശിതാബദലാ

ഫ്രായഡ് രായ്സ് ശിജൂങ്ക് ലാഗ്ലാ

ശെത്കാരാചൊ പുത് ആതാ

നവ്യാ കാളാ ഭാട്കാർ ജാലാ

ഭുംയ്പുത് ഖംയ് ഗെലാ?

 

ശാരാന്ത്ല്യാ ഭാവാ മ്ഹജ്യാ

ശാരാന്ത് രാവൂൻ സാംഗ്താ ആമ്കാം

കിത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് പളയ്

ഇത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് ജാല്യാർ

ചാർ ദിസ് ഹാംഗാ രാവൂൻ പളയ്

 

ഗാവാന്ത് മ്ഹജ്യാ സൈം ആസാ

നിതൾ നിവ്ള് വാരെം ആസാ

വഝ്രയാചെ ഉദക് ആസാ

സുക്ണി ആസാ, സാവ്ദാം ആസാ

കുക്ഡാം ആസാ, വാസ്രാം ആസാ

ജാഞ്ചെപാസത് സഗ്ളെ ആസാ

മ്ഹജെ ഗാംവ്ഭാവ് ഖംയ് ആസാ ?

 

ശാരാന്ത്ല്യാ ഭാവാ മ്ഹജ്യാ

ശാരാന്ത് രാവൂൻ സാംഗ്താ ആമ്കാം

കിത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് പളയ്

ഇത്ലൊ സൊബിത് ഗാംവ് ജാല്യാർ

ചാർ ദിസ് ഹാംഗാ രാവൂൻ പളയ്

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts