‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ಆನಿ  ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ’ ತುಲ್ನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್

By

ಸಾರಾಂಶ್:

ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ – ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಷಯ್. ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆ ಸಮಾನ್ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಗುಣಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ತಾ, ಬಗಾರ್, ತ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾಚೆಂಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊಚ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ತರೀ, ಗೊಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಫಾಮಾದ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಉದಯ್ ಬೆಂಬ್ರೆ ಹಾಚಿ `ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ 1980ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಆಟಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಡಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ `ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಕಾದಂಬರಿಚೆಂ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಹೆಂ.

*******************

ಇತಿಹಾಸ್, ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜೆ ತಥ್ಯ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್ ತಾಂಚೊ ಆದಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ್ ಸಂದರ್ಭಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ದೊನೂಯ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಸಾಹತಕಾಲೀನ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. “ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್` ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಖಡಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (1925-2002) ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ 1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿ. ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ, 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. ತಿಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಯೆತಾ.

“ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಬರೊವ್ಪಿ ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ, ಪ್ರಕಾಶನ್ ವರ್ಸ್ 2021. ಹಿ ತಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಸಾ. ಕಾದಂಬರೀಚೊ ಕಾಳ್ (ಪಾನ್ 13) 1566-1585, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ `ಧರ್ಮಾಂತರ್’ ಹೊ ಹೆ ಕಾದಂಬರೀಚೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ಧರ್ಮಾಂತರಣಾಂಲ್ಯಾನ್ ಜೆಂ ಇಂಕ್ವಿಝಿಶನ್ ಆಯ್‍ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಇನ್ಕ್ವಿಜಿಶನಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್- ಹೊ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೀಚೊ ವಿಶಯ್’. (ಪಾನ್ 14)

ಜಶೆಂ `ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಇಂಕ್ವಿಝಿಶನಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಕಾ ವಿಶಯ್ ಮಾನ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ `ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್` ಹೆ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಾಲ್ದಾನ್ಯ್ `ಖಡಾಪ್` ಹಾಂಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಿ ದೆವ್ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಪ್ರಕಾಶಕಾಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ-

`ಗೊಂಯಾಂತ್ 17ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಪೊಡ್ತುಗೆಝ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂನಿ ಇನ್ಕ್ವಿಜಿಶನ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾವ್ಯರ್ ಕೆಲೆಲೆ ಅನ್ಯಾಯ್, ಹಿಂಸಾ ಕಾರ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಜೆ ನಿಮಿತ್ತಾನ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಣಾಲೆ ಕುಳಾರ್ ಗೊಂಯ್ ಸೊಣು, ಕೆನಾರಾ ಆನಿ ತೆನ್ಕಾಕ್, ನ್ಹೆಶಿಲ್ಯಾ ಆಂಗವ್ಲ್ಯಾರಿ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆವ್ಚೆ ತಶಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಚಾರಿತ್ರೀಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಪ್ಣಾಲ್ಯಾ ಸೃಜನಶೀಲ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡೂನ್ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಾಲ್ದಾನ್ಹ್- `ಖಡಾಪ್…..’

`ತಾಗೆಲೆ ಲಿಖ್ಣೆ ತಾಕೂನ್ 50 ವಯ್ರ್ ಕಥಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವನ್ ವ್ಹಾಳೂನ್ ಯೆವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ವಿಶೆಶ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ.`

`ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಕಾದಂಬರೀಂತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ತಾನಾ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ ಬರಯ್ತಾತ್-

`ಯೆದೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಪಯ್ಲೀಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತಾಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಕರೂಂಕಚ್ ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ….` (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ತಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಸಾ.)

ದೊನೂಯ್ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಹಾಂಚೆ ವಿಶಯ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಾ, ಇತಿಹಾಸ್ ಲೆಗೀತ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಾ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಲೆಗೀತ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಾ. ಐತಿಹಾಸೀಕ್ ಕಥಾನಕ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾದಂಬರೀಕಾರಾಕ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಬದ್ಲೂಂಕ್ ಮೆಳ್ನಾ, ಮ್ಹೂಣ್ ದೊನೂಯ್ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನ್ ಲೆಗೀತ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಾ.

`ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ವಾಚ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲಿಂ `ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚಿಂ ಸೊಪ್ಣಾಂ ಚಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ’ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಜಾತಾಚ್. ಕಾದಂಬರೀಕಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ, ಸಂದರ್ಭ್ (ಪಾನ್ 10, 11) ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾನ್ಯ್ ಲೆಗೀತ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಆಪ್-ಆಪ್ಲೆ ಸೃಜನ್ ಶೀಲತಾಯ್ ಅಂತರ್ಗತ್ ಫಕತ್ ಘಟ್ನಾ ವರ್ಣನಚ್ ಕರ್ತಾ ಅಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ಜೆಂ ಐತಿಹಾಸೀಕ್ ತಥ್ಯ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್, ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸೀಕ್ ಯಥಾರ್ಥ್ ಅಂತರ್ಗತ್ ಲಿಪಿಲ್ಲೆ ಭಾವ್, ಕ್ರಿಯಾ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಚಿತ್ರೀತ್ ಕರ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಫಕತ್ ಕಥಾನಕ್, ಘಟನಾಂ, ಕಾರ್ಯ್ ಹಾಂಚಿ ಪರೀಘ್ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಪಿ ಮನ್ಶಾಂ, ತಾಂಚೆ ಮನಾಂತ್ ಚಲ್ಪಿ ತಾಂಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಉತ್ಫರ್ಕೆಂ, ಹುಸ್ಕೆಂ, ಕಳವ್ಳೆಂ ಜೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಘುಮ್ಶೆಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ…..ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಖೂಪಚ್ ಖೊಲಾಯ್ ಆನಿ ಗಹ್ನತಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಫಕತ್ ವಸ್ತುಕಚ್ ಪಳಯ್ನಾ ಪೂಣ್ ವಸ್ತುಚೆ ಅಯ್ಸ್‍ಪಯ್ಸ್ ಲೆಗೀತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾ. ಅಯ್ಸ್-ಪಯ್ಸಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತೆ ವಸ್ತೂಚೆರ್, ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯೊ ವಸ್ತೂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯಾ ಅಯ್ಸ್-ಪಯ್ಸಾಚೆರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ಆಕ್ಲನ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಲೆಗೀತ್ ಚೆಶ್ಟಾ ಕರ್ತಾ. ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯಾ ಭಾಗಾಕ್, ಘಟ್ನಾ ಅಂತರ್ಗತ್ ವೆಂಚೂನ್ ಕಾಡ್ಟಾ, ತಾಕಾ ಪುನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಲ್ಖಂಡಾಕ್ ಸ್ಥೂಲ್, ಭೌತೀಕ್ ಜಗತ್, ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಜೀವ್ನ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ತಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕಪಣಾನ್ ಪುನರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್  ಕರ್ತಾ. ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಐತಿಹಾಸೀಕ್ ತಥ್ಯಾಂಕ್ ತೊಡೂಂಕ್ ಶಕ್ನಾ ಫಕತ್ ತಾತೂಂತ್ ನಿಹೀತ್ (contained) ಆಶಿಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತಾಯೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶ್ಯಾ ಅನುರೂಪ್ ತಾಕಾ ಸಾಕಾರ್ ಕರೂಂಕ್ ಶಕ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ಭಾಶಾ-ಶೈಲಿ ವರ್ವಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಕಾದಂಬರೀಚಿ ಹಿ ಗುಂಥ್ಣಿ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನಾ ಲೆಗೀತ್ ತಾಚಿ ದೃಶ್ಟಿ ಹಿ ಗುಂಥ್ಣಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ, ಜಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಪಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರೂನ್ ವ್ಹಾಂವ್ನಾ ಪೂಣ್ ತೊ ಪಾಟ್ ನ್ಹಂಯ್ ವ್ಹಾಂವ್ತಾನಾ ಆಪೂಣಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ರಾವ್ತಾ. ಹಿ ಗುಂಥ್ಣಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಚಿ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದತ್ತಾ ದಾಮೊದರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಚೊ ಲೆಖ್ ಯಾದ್ ಜಾತಾ (ಲೊಕ್ಮತ್-ಆಯ್ತಾರ್, ಮೇ 2, 2021).

`ಸರ್ವ್ ಇತರ್ ಭಾಶಾಂತ್ ಕೆವ್ಳ್ ಫುಲಾಂಚಿ ವೆಣಿ ಅಸ್ತೆ. ಕೊಂಕ್ಣೀತ್ ಶೆವ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಫಾಂತಿ ಅಸ್ತೆ. ಜಾಯಾಂಚೊ ಪೆÇಡ್ ಅಸ್ತೊ. ಸುರಂಗಾಚೊ ವಳೆಸರ್ ಅಸ್ತೊ. ಒಂವ್ಳಾಚೊ ಪಡ್ ಅಸ್ತೊ. ಆಬೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ಅಸ್ತೊ. ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂ ಚಿ ಆಟಿ ಅಸ್ತೆ.`

ಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಗುಂಥ್ಣಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ. ವೆಣಿ, ಫಾಂತಿ, ಪೆÇಡ್, ವಳೆಸರ್, ಪಡ್, ಝೆಲೊ, ಆಟಿ ಹೆ ಸಗ್ಳೆಂ ರೆಖಾಂಕೀತ್ ಶಬ್ದ್ ಆಪ್-ಆಪ್ಲಿ ಉತ್ರಾವಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಲೆಗೀತ್ ಹಿ ಗುಂಥ್ಣಿ ಆಸ್ತಾಚ್ ತಾಕಾ ಶೈಲಿ ಮ್ಹಣುಂ ಯೆತಾ, ಆನಿ ಹಿ ಗುಂಥ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾನೂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಜಶೆಂ ಸಂಗಿತಾಚೆ ಸ್ವರ್ ಸಾತೂಚ್ ಪೂಣ್ ತಾತೂಂತಲೆ ರಾಗ್-ರಾಗಿಣಿ ಅನಂತ್. ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ ಗಜಾಲ್ ಲಕ್ಷಾಂತ್ ಧರೂಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಣಿ, ಫಾಂತಿ, ಪೆÇಡ್, ವಳೆಸರ್, ಪಡ್, ಝೆಲೊ, ಆಟಿ ಹಾತೂಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಾಂಧ್ಪಿ ದೊರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾ ಪೂಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ದೊರ್ ದಿಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪೂಣ್ ತೊ ದೊರ್ ಮೊತ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಳಾವ್ರಿ ಅನುಸ್ಯೂತ್ ಆಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ಪಿ ಪೂಣ್ ತೊ ದಿಸ್ನಾ. ಜರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್ ಹೊ ಧಾಗೊ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ರುಪಾಂತ್, ಆಪ್ಲಿ ಶೈಲೀಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನುಸ್ಯೂತ್ ಕರೂಂಕ್ ಪಾವಾನಾ ತರ್ ಪಾತ್ರ್ ಚಿತ್ರಣ್, ವಾತಾವ್ರಣ್ ನಿರ್ಮಿತಿ, ತಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯ್-ವ್ಯಾಪಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್ಸಂಬಂಧ್ ಹಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಕೃತೀಚಿ ಸಂಪ್ರೆಷಣೀಯತಾ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ಶೈಲಿ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪ್ ಮೆಳೂನ್ ಕೃತೀಚಿ ಸಂಹಿತಾ (Text) ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಜಶೆಂ ದೆವೂಳ್, ಇಗರ್ಜ್, ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ವಾಸ್ತು ಮಾತಿ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಫಾತರ್ ಚುನೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮಂಜ್‍ಸ್ಥಾನ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಪೂಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್-ಶೈಲಿ ವಾಪ್ರೂನ್ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳೆ ಶಿಲ್ಪ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಶೈಲಿ ವಿವಿಧ್-ರುಪಾಂ ಜಾತಾ. ಐತಿಹಾಸೀಕ್ ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಜಾತಾ.

`ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್`- ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ತೆನ್ನಾ ವಾತಾವರಣ್ ನಿರ್ಮತಿ ಆನಿ ಪಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್-

`ಆಮ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪೀಠ್ ಗೊಂಯ್, ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಹಿ.’

ಸತ್ರಾವೊ ಶೆಂಕ್ಡೊ…. ಇಸ್ವಿ 1661-ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೆನಾರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಬಂಧಡೆ ಪ್ರಾಸಯ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಡ್ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

ಗಾಂವ್ಚೆಂ ವರ್ಣನ್-

`ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಲೊಚ್ ಪಟೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತಶೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಮೆಳೊನ್, ಗರ್ಜೆನ್, ಮರ್ಜೆನ್ ತಶೆಂ ಖೊರ್ಜೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಅತ್ಮೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕದಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ತಾಲೆ….’ (ಪಾನ್ 2).

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರಯ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ, (ದೊಮ್ ಫ್ರಾ. ಗಾಸ್ಪಾರ್ ದೆ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೆರ್, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್, ಆನಿ ದೊಮ್ ಕೊನ್ಸ್ತಾಂತೀನ್ ದೆ ಬ್ರಾಗಾನ್ಜಾ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತೆದ್ನಾಂ) ಸ್ತಾಪೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝಡ್ತೆಚೆ `ಇನ್ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್’ ಕೊಡ್ತಿಚಿ ಮೊಡ್ತಹುನೊನಿ ಚಲ್ತಾಲಿ. ದುಡ್ವಾಧೀಕ್, ಬಳಾಧೀಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಲಾಂಕ್ ಅನಿ ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಖಬ್ರೀಂಕ್ ಗೂಢಾಚಾರೀಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕ್ ಜೀವನ್ ದುಬಾಬಾಚೆಂ, ಧಮ್ಕೆಂತ್, ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಆರೊಪಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಪ್ತ್ಯಾ ಕೆಂಡಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವರಿ ಲೊಳ್ತಾಲೆಂ, ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲೆಂ-‘ (ಪಾನ್ 2).

ಉತಾರ್ಯಾಂ ತ ರೆಖಾಂಕೀತ್ ಉತ್ರಾಂ ಶೈಲಿ ಅಂತರ್ಗತ್ ಜಿ ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿತಾರತಾ ತಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘಡಯ್ತಾ.

`ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಆರಂಭೀಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಾಮಾಜೀಕ್ ಚಿತಾರ್-

`ಗೊರ್ವಾಂ ಗೊಠ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ತುಪಾಚೊ ವೆಳ್ ಜಾವಂಕ್ ನಾಶಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವತ್ ಮೊವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ ಬಂದರ್ ಆನಿ ಬಂದ್ರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಬಿ ಆಶಿಲ್ಲಿಂ ತಾರ್ವಾಂ ದಿಸೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ವೆಳಾನ್ ವ್ಹಡೆಂ ಬಂದ್ರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಧಕ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕೂನ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಧಕ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ….. ತಿಗೂಯ್ ಚಡುಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ…. ಭಿತರ್ ವಾಯ್ಸರೊಯಾಚಿ ಪಾಲಾಸ್ ಆಸಾ…. ಪುರ್ತುಗೆಜ್ `ತಾಕಾ ತೆರ್ರೈರು-ದೆ ಸಾಬಾಯ್ಯು` ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ…. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್-ಸೆ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್….. ಕಾಯ್ತಾನ್….. ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ….. `ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಜಾಪ್ ಆನಿ ಭಂಯ್ ಹಾಂಣಿ ಉಪಾಟ್ ಭರಿಲ್ಲಿಂ’.

ಉತ್ರಾಂ ಜರ್ ಅಜಾಪ್ ಆನಿ ಭಂಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ ತರ್ ವಾತಾವ್ರಣ್ ಅಕ್ಬಂಧ್ ಕಶೆಂ? ಜಿ ವಾತಾವ್ರಣ್ ನಿರ್ಮಿತಿ ಜಾತಾ ಥಂಯ್ ಭಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೂಟಕ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಕಾ ಆಶಿಲ್ಲಿಂ? ಉತ್ರಾಂಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ್, ವಿರೊಧಾರ್ಥ್, ತಾಂಚೊ ಆಘಾತ್-ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಣನಾತ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ನಾ. ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಕಿ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ತಥ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪ್ರತಾ ಲೆಗೀತ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ನ್ಹಯ್. ಐತಿಹಾಸೀಕ್ ತಥ್ಯ್ ಚಿತಾರಲೆಂ ಮ್ಹೂಣ್ ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಜರ್ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕತಾಯೆನ್ ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮಾನ್ಲಿ ತರಿ ಲೆಗೀತ್ ತಿ ತಥ್ಯಾತ್ಮಕಚ್ ಉರ್ತಾ. ಶೈಲಿ ಅಂತರ್ಗತ್ ಜಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತಾಯ್ ಜಾಯ್ ತಿ `ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಹಾತೂಂತ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ನಾ.

ಆತಾಂ ಪಳೊವ್ಯಾ `ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್` ಕಾದಂಬರಿ ಇನ್ಕ್ವಿಜಿಶನ್ ಸೆಂಟ್ರಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾ- `….ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಬಂಧೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್, ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಞೋರ್ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಥರಾಚೊ ಧಖೊ ಬಸೊನ್ ತಕ್ಲಿ ತಾಚಿ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ, ಹಾತಾಂ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂಚಿ ಜಡಾಯ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ವ್ಹಾವಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯ್, ಮನ್ ತಾಣೆಂ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆರ್‍ಚ್ ತಸ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ ತರ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಞೋರ್ ಕ್ರಿಯಾದೊಚೆರ್ ಕಸ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ? ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಆತುರತಾಯೆನ್ ದೊಳೆ ನಿತ್ಳಾವನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ’ (ಪಾನ್ 166).

`ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಹಾತೂಂತ್ ಜೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಯೆತಾ-

`ಕಾಯ್ತಾನಾಚೆ ಕುಡೀಕ್ ದೊಟ್ಟಿ ದಾರ್, ಎಕ್ ಭಿತಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಟಾ ಅಶೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಟಾ ತಶೆಂ ಭಿತಲ್ಲೆಂ ದಾರ್ ದೊನ್ ದಾಟ್ ಫಳ್ಯಾಂಚೆಂ. ತಾಕಾ ದೊನ್ ಗಡ್ಗಂಜ್ ಖಿಳ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಜನೆಲ್. ತಾಕಾಚ್ ಧಾಕ್ಟೆಂ ದಾರ್ ಆನಿ ಖಿಳಿ ಆಸಾ. ಜೆವ್ಣ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿವ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ದಾರ್ ಉಕ್ತೆಂ ಕರೂನ್ ತೆಂ ದಿತಾಲೆಂ ಆನಿ ರೊಖ್ಡೆಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಭಾಯ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಎಕ್ ಫಳ್ಯಾಂಚೆಂ. ಪೂಣ್ ಭಿತಾತ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಇತ್ಲೆಂ ದಾಟ್ ನ್ಹಯ್….` (ಪಾನ್ 27)

ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಕಿ ಕಾದಂಬರೀಕಾರಾನ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಭ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ತಥ್ಯಾತ್ಮಕ್ ವಿವರಣ್ ದಿತಾ. ಇತಿಹಾಸಾ ಕಡೆನ್ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕ್ ರಾವ್ಪ್, ತಾಕಾ ವಿಕೃತ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಮಾನ್ಯ್, ಪೂಣ್ ಜರ್ ತ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೊವಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸೀಕ್ ಕಾಲ್ಖಂಡಾಂತ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ ವಾ ಘಡಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ರುಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪೂಣ್ ಕಾದಂಬರೀಂತ್ ಜರ್ ತೆಂ ಯೆತಾ ತರ್ ಚಿತ್ರ್ ರುಪಾಂತ್ ಚಿತ್ರೀತ್ ಜಾವಂಕ್ ಜಾಯ್. ಇತಿಹಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಥ್ಯಾಶ್ರಿತ್ ಯಥಾರ್ಥ್ ತರಿ ಲೆಗೀತ್ ಆಮಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ನಾ ನ್ಹಯ್? ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ವೀಯ್ ಸಂವೆದನಾ ಸಂಚ್ರೀತ್ ಜಾತಾ ತಾಕಾ ಧರ್ಪಾಚಿ ಚೆಷ್ಟಾ ಕರಪ್.

ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ವಸಾಹತವಾದ್ ನ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವಸಾಹತವಾದಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಾಂತರಣ್-Conversion ಆನಿ ಹಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್‍ಪರೀಕ್ಷಣ್–Inquisition, ಧರ್ಮ್ ಪರೀಕ್ಷಕ್- Inquisitor. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷಣಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಹೊ ಹೆಂ ಕಾದಂಬರೀಚೊ ವಿಶಯ್. ತರ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಚೆರ್? ಮನ್ಶಾಂಚೆರಚ್ ನ್ಹಯ್? `ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಹಾಚೊ ವಿಶಯ್ಚ್ ಜರ್ ಹೊ ಆಕಾಂತ್ ತರ್ ತೊ ತುಳ್ಶೀಚೊ ರೊಂಪೆÇ, ದೆವಾಚಿ ಮೂರ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರುಪಣ್ ಜಾಲಾ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಾವಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೂಂಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಾನ್ 135, 166, 169, 171, 176 ಚಿತ್ರಣ್, ಸಂವಾದ್ ಆಸಾಚ್. ಪಾನ್ 176ಚೆರ್ `ಬಾಉತುಜ್ಮಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ರಾತ್….ಗೊಮ್ತೀಚೊ ದೊಳೊ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ.` ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ ಪೂಣ್ ಆಸಾ…. ಮೂರ್ತ್, ದೆವೂಳ್…. ಗೊಮ್ತೀಚೆ ದೊಳೆ….. ಪಾನ್ 130ಚೆರ್ ಕಾಯ್ತಾನಾಚೆ ವಿಚಾರ್… ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಭಿರೆಂ…..

`ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಇತಿಹಾಸ್ ದಿತಾ. ತಥ್ಯ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಾಂತರಣ್, ಧರ್ಮ್ ಪರೀಕ್ಷಣ್, 16ವ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತಲೆಂ ಗೊಂಯ್, ತಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್, ಭುಗೊಲ್ ಲಕ್ಷಾಂತ್ ಧರೂನ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಡೊ. ದೆಲಾಂ ಹಾಂಚೆಂ ಅಣ್ಭವ್-ಕಥನ್ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ರುಪಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಕಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಣ್ಭವ್ ಕಥ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ವರ್ಣನಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್ (ಪಾನ್ 12).

`ಜೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಉಕ್ತೊ ನಾ ತ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಚೆರ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂನಿ ಮೆಳ್ಟಾ. ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಸಾ ತೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಲೊಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವ್ರಪಾಚೊ’ (ಪಾನ್ 15).

ಜರ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿವಂಕ್ ತೊ ತಥ್ಯಾತ್ಮಕತಾಯ್ ವಾಂಗ್ಡಾಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಘಟ್ನಾ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಪೆಕ್ಷತಾಯೆ ಅಂತರ್ಗತ್ ಫಕತ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಪರಿವೆಶ್ ನ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ತಾಂಚೆ ಆತ್ಮಸ್ಥ್ ಅಂತರ್ಜಗತ್ ಹಾಚೊ ಪರಿವೆಶ್ ಆಸ್ತಾ ತಾಕಾ ಪೂಣ್ ಜೊಡ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ವಾತಾವ್ರಣ್ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಫುಡ್ಲಿ ಯೆವ್ಪಿ ಘಟ್ನಾ ಹಾಕಾ ಪೂಣ್ ಕೆಂದ್ರಾಂತ್ ದವ್ರೂನ್ ಅಶೆಂ ರಿತೀನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಕಿ ತಿ ಘಟ್ನಾ ತಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನಚ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಥಾ ಆನಿ ಅವಾಂತರ್ ಕಥಾ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ವಾತಾವ್ರಣ್ ನಿರ್ಮಿತೀತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಆಂತ್ರೀಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಪೂಣ್ ಸಜೀವ್ತಾಯೆನ್ ಚಿತಾರಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ತೆನ್ನಾಚ್ ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ಕೃತಿ ಜಾವಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಬರಯ್ತಾ-

`ತ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಝಿಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ರಾಯ್ ಗಾಂವಾಂತಲೆ ಪೈ ಕುಟುಂಬ್ ಹಿಂದು ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾಪ್ಸಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಜೊಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಬಾವಾ ಖಾಲಾ ಧರ್ಮ್ ಬದ್ಲಚೊ ಪಡ್ಲೊ….’ (ಈಟಚಿಠಿ ಕವ್ಹರಾಚೆರ್).

ಮೂಳ್ ಮುದ್ದೊ ಹಿಂದುಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಪರಿವರ್ತನ್…. ದಬಾವಾ ಖಾಲಾ ಹೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ಮಾನ್ಯ್. ತಾಂಚಿ ಕಾರ್ಣಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಪುರ್ತುಗೆಜ್ ರಾಜವ್ಟ್. ಜೆನ್ನಾ ಪರ್ಕಿ ಸತ್ತಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ `ದೆಶಾಚೆರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸತ್ತಿ ಗಾಜಯ್ತಾ ತೆನ್ನಾ ಶಾಸ್ಕಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿವ್ಪ್, ತಾಂಚೆ ವರಿ ವಾಗಪ್, ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆಪ್ಣಾವಪ್ ವಾ ತಾಂಚೆರ್ ಬಳ್ಜಬರಿ ಜಾವ್ಪ್….. ಶಾಸಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಜಾ ತಾಂಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಪಣ್, ತಾಂಚೆಂ ಮದಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶನಾಂತಲ್ಯಾನಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆತ್ಮಸಾತೀಕರಣ್ ಆಸ್ತಾ.

ಭಾರತಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಹಾಚಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿತಾಚ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಹೆಂ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷಣ್, ಧರ್ಮಾಂತರಣ್ ಜೆನ್ನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆನ್ನಾ-

The Portuguese Catholic Church ruthlessly implemented `inquisition` and brought about mass conversions. In Goa the upper castes such as Brahmans and Kshatriyas first fell a prey to inquisitions and tyrannical laws, while in British India the lower castes were converted by manipulating their `consent` (Gomes, 1987, p.74).

ಧರ್ಮಾಂತರಣ್, ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್, ಹೊ ಆಕಾಂತಚ್ ಜರ್ `ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಕಾದಂಬರೀಚೊ ವಿಶಯ್- (ಮಧ್ಯಯುಗೀನ್ ಯುರೊಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಜರ್ ಹೊಚ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಪಾತ್ಳಿಲ್ಲೊ ಆಸಾತ್, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ಪುರ್ತುಗಾಲಾಂತಲೆ ಇಕ್ವಿಝಿಶನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಪರಸ್ ಖರ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಲೆಗೀತ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖರ್, ಪಾನ್ 7, 8).

ತರ್ ತ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಪಣಾನ್ ಜಾವ್ಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವರುಪಾಂತ್ ತೆ ಜಾವಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ, ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪಡ್ಟಲೆಂ.

`ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್`ಚೆಂ ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಚಿತ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್-

`ಸಿಞೋರ್ ಜುವಾಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ತೀರ್ ಧರೂನ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ಹರ್ಯೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್, `ಸಾನ್ವೆನೀತೊ` ನಾಂವಾಚೊ, ಗೊಣಿಯೆ ಸಾರ್ಕೊ, ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಸಡೀಳ್ ಡಗ್ಲೊ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊಲೊ…..`

`…..ಪಾತಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್‍ಚೊ ಜಾಂವ್, ಕೂಡ್ ಥರ್ಥರಾವನ್ ಧರ್‍ಚೊ ಅನುಭವ್ ತೊ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಃ. ಕುಟ್ಟೊನ್ ಆನಿ ಧಾಂಟ್ಟೊನ್, ಪಡೊನ್ ಆನಿ ಉಟೊನ್ ತೆ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲೆ, ವೆತಾಲಿಂ-ಪಯ್ಸ್-ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ದಾದ್ಲೊ ವ ಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕೂಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ತಾಂಚಿ ಮುಖಮಳಾಂ, ರಗ್ತಾಚಿ ಲಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾತೀಯಾಳಿಂ ಆನಿ ಗೊಬ್ರಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ, ತಾಂಚೆ ಕೆಸ್ ಮ್ಹೆಳೊನ್, ವೊಳೊನ್ ಝಾಟಾಂ ಜಾಲ್ಲೆ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ರಪಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ, ತ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ದೊಳೆ ಉಗತೆ ಧರೂಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.’ (ಪಾನ್ 160).

ಹೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಜೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಚಿತಾರತಾ ತೆಂ ಫಕತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ರುಪಾನ್ ನಾ ಪೂಣ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ರುಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. `ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಂ ಸಿದ್ಧ್ ಕರ್ತಾ.

`ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ಅಸ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ಪಾಂತ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಟಾ. ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಥ್ಯ್ ಮಾಂಡ್ಟಾ.

ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ಅಸೊಯ್ ಉಪ್ರಾಸತಾ ಕಿ ಹೊ ಆಕಾಂತ್ ಫಕತ್ ಹಿಂದುಚೆರೂಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ? ಪುರ್ತುಗೆಜಾಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆದಿಲಶಾಹಿ ಶಾಸನ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಮುಸ್ಲಮಾನ್ ಲೊಕ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆ? ಫಕತ್ ಪೈ ಕುಟುಂಬಚ್? ಮಾನುಯಾ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧೀಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ ಪೂಣ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಟಾನಾ ತೊ ಎಕಾಂಗಿ ಜಾಲೊ ನ್ಹಯ್? ಸತ್ತಾಧಿಶಾ ತಾಂಚೆಂ ಚಾಕರ್ ಮಾನಾಯ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆಂ? ಗುಲಾಮ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆಂ? ಇಕ್ವಿಝಿಶನಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚಿಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರೀಂತ್ ಆಸಾತ್. ಲೊಕ್ಡಾಉನ್ ಆನಿ ಸಂಚಾರಬಂದಿ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂದರ್ಭ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮೆಳ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಸ್ನಚ್ ಉಪ್ರಾಸನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ `ಲೊಕ್ಮತ್` ಆಯ್ತಾರ್ ಆವೃತ್ತೀಂತ್ (ಮೇ 16, 2021) ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಫಾಲೆರೊ ಹಾಂಚೊ ಲೆಖ್ `ಕೂಳ್ ಆನಿ ಮೂಳ್` ಅಂತರ್ಗತ್ ವಾಚೂಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

`ಅಗಸ್ಟ್ 8, 1560 ರೊಜಿ ಚೊಡಣ್ ಯೆಥೆ ತರ್, ಅಗಸ್ಟ್ 15, ರೊಜಿ ದಿವಾಡಿ ತೆಥೆ ಸಾಮುಹೀಕ್ ಧರ್ಮಾಂತರಾಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. ವಿರೊಧಾಚೊ ಹಾ ಬಾಲೆಕಿಲ್ಲಾ ಸರ್ ಝಾಲ್ಯಾನಂತರ್ ಧರ್ಮಾಂತರಾನ್ ವೆಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಷಾಂತ್ ಚಾಳೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಖ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಪ್ರವೆಶ್ ಕೆಲಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಿಸ್ವಾಡಿ ತಾಲುಕಾಚ್ ಜಣು ಖ್ರಿಸ್ತಿ ಜಾಲಾ ಹೊತಾ.`

`ಇಂಕ್ವಿಜಿಶನಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 02, 1560 ರೊಜಿ ಶುರು ಕರ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಲೆ. ತ್ಯಾಚಾ ಆರಂಭೀಚಾ ರೊಖ್ ಪೆÇರ್ತುಗಾಲ್ ಮಧೀಲ್ ಧರ್ಮಾಂತರ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ, ಪಣ್ ಸ್ವತಃಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಆಚ್ರಣ್ ಕರ್ಣಾರ್ಯಾ ಜ್ಯು ಧರ್ಮಿಯಾಂಕಡೆ ಹೊತಾ. ಪಣ್ ಜಸಾಜಸಾ ಕಾಳ್ ಉಲ್ಟಲಾ….’

ಇಂಕ್ವಿಝಿಶನಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಫಕತ್ ಹಿಂದು ಖಾತೀರಚ್ ನಾಶಿಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಫಾಲೆರೊ `ಕೂಳ್ ಆನಿ ಮೂಳ್` ಅಂತರ್ಗತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತ್ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ Luis de AssisCorreia ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ –‘Portuguese India Mumbai-Chaul-Vasai, 1498-1739’- ಪಾನ್ 123ಚೆರ್ ಬರಯ್ತಾತ್-

`The Holy office relentlessly pursued the Cristaos- Novos and the Oriental Jews who in order to obtain advantages in trade, residing in Goa and Cochin, had declared themselves Christians. The first offence committed by such oriental Jews only merited an arrest and an appearance before the Holy office of the Inquisition, but..’

ಹೊ ಆಕಾಂತ್ ಫಕತ್ ಹಿಂದೂಚೆರೂಚ್ ಆಯ್ಲೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೂಂಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ನಾ. ಇತಿಹಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಪೆÇ್ಲ ದೆಶ್, ಸಮಾಜ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಾಂಚೊ ವಿಕಾಸ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾನವ್‍ವಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ನದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಗೀತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಖೂಪಚ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೆಶಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಲೆಗೀತ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾನವೀಯ್ ಸಮಾಜಾ ಬದ್ದಲ್ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ದರ್ಶನ್ ಘಡಯ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತಿಹಾಸಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಗಿ ರುಪಾಂತ ಪಳೊವಚೊ. ಎಕಾಂಗಿ ರುಪಾಂತ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾನವ್‍ವಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ದೃಶ್ಟಿ ಲೆಗೀತ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ತಲಿ. `ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್` ವಿಶಯ್ ವೆಂಚ್ತಾನಾಚ್ ಎಕಾಂಗಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಹೆಂ ಮಾತ್ ಮಾನ್ಚೆಂಚ್ ಪಡ್ಟಲೆಂ. u

BIBLIOGRAPHY:

  1. ಸಾಲ್ದಾನ್ಹಾ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. (2013), ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್ (ದೆವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ). ಮಂಗ್ಳ್ಳುರ್: ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆಂದ್ರ್.
  2. ಭೆಂಬ್ರೆ, ಯು. (2021), ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್. ಗೋವಾ: ಸಂಜನಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್
  3. Gomes, O. (1987). Village Goa, New Delhi: S.Chand & Co.Ltd.
  4. Correi, A. L. D. ( 2009). Portuguese India, Mumbai, Chaul-Vasai, 1498-1739 Grafica (Goa) Dourada. Goa: The Golden Goa Press.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More