‘സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്’ ആനി ‘വ്ഹഡ്ലെം ഘര’ തുൽനാത്മക് അധ്യയൻ

By

സാരാംശ്:

തുലനാത്മക് വിമർസൊ ആനി തുലനാത്മക് അധ്യയൻ – ദോൻ വെവെഗ്ളെ വിഷയ്. തുലനാത്മക് അധ്യയൻ ൻഹയ് ഫകത് ദോൻ കൃതിയാഞ്ചെ സമാൻ ആനി വിഭിന്ന് ഗുണാഞ്ചി പട്ടി കർതാ, ബഗാർ, ത്യൊ കൃതിയൊ രൂപിത് ജാല്ല്യാ വിശിഷ്ട് സാമാജിക് സന്ദർഭാചെംയ് അധ്യയൻ കർതാ. പ്രസ്തുത് മംഗ്ളുരാന്ത് കൊങ്ക്ണി കാദംബരി മൊക്ളിക് ജാംവ്ച്യൊച് അപ്രൂബ് തരീ, ഗൊയാന്ത് ആയ്ലെവാർ‍ച് മൊക്ളിക് ജാല്ലി, ഫാമാദ് ബരയ്ണാർ ഉദയ് ബെംബ്രെ ഹാചി `വ്ഹഡ്ലെം ഘർ’ കാദംബരി ആനി 1980വ്യാ വർസാ മൊക്ളിക് ജാല്ല്യാ സമാൻ കഥാ വസ്തു ആടാപ്ലെല്യാ ഖഡാപ് ഹാച്യാ `സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്’ കാദംബരിചെം തുലനാത്മക് അധ്യയൻ കെല്ലെം ലേഖൻ ഹെം.

*******************

ഇതിഹാസ്, സമാജ് ആനി കാദംബരി ഹ്യാ രുപാൻ താഞ്ചെം അധ്യയൻ കർതാനാ ജെ തഥ്യ് മെൾടാത് താഞ്ചൊ ആദാർ ഘെവ്ന് സാംസ്കൃതീക് സന്ദർഭാൻ വിചാർ കർപാചൊ യത്ന് കർതാ. ദൊനൂയ് കാദംബരി വസാഹതകാലീൻ സന്ദർഭ് ഘെവ്ന് യെതാ. “സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്` കാദംബരീകാർ ഖഡാപ് മ്ഹള്യാർ വി.ജെ.പി. സൽഡാൻഹാ (1925-2002) കന്നഡ് ലിപ്യെന്ത് ഹി കാദംബരി 1980 ഇസ്വെന്ത് ബരയ്ലെലി. പാഞ്ച് ഭാഗാംനി കാനഡി ലിപിയെന്ത് ബരയില്ലി ഹി കാദംബരി, 1997 ഇസ്വെന്ത് ഹാചി ദുസ്രി ആവൃത്തി പർഗട്ലി. തിസ്രി ആവൃത്തി 2013 ഇസ്വെന്ത് താചൊ പയ്ലൊ ഭാഗ് ദേവ്‍നാഗരി ലിപ്യെന്ത് യെതാ.

“വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` ബരൊവ്പി ഉദയ് ഭെംബ്രെ, പ്രകാശൻ വർസ് 2021. ഹി താഞ്ചി പയ്ലീച് കാദംബരി ആസാ. കാദംബരീചൊ കാൾ (പാൻ 13) 1566-1585, വീസ് വർസാഞ്ചൊ `ധർമാന്തർ ഹൊ ഹെ കാദംബരീചൊ വിശയ് ൻഹയ്. ധർമാന്തരണാംല്യാൻ ജെം ഇങ്ക്വിഝിശൻ ആയ്‍ലെം ത്യാ ഇൻക്വിജിശനാക് ലാഗൂൻ ജാല്ലൊ ആകാന്ത് ഹൊ ഹ്യാ കാദംബരീചൊ വിശയ്’. (പാൻ 14)

ജശെം `വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` ഇങ്ക്വിഝിശനാക് ലാഗൂൻ ജാല്ലൊ ആകാന്ത് ഹാകാ വിശയ് മാന്താ തശെഞ്ച് `സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്` ഹെ കാദംബരെന്ത് വി.ജെ.പി സാൽദാന്യ് `ഖഡാപ്` ഹാഞ്ചി കാദംബരി ജി ദെവ്നാഗരി ലിപ്യെന്ത് ആസാ ഥംയ് പ്രകാശകാലിം ഉത്രാം-

`ഗൊംയാന്ത് 17വ്യാ ശതമാനാന്ത് പെÇർതുഗെഝ് ആഡൾതെദാരാംനി ഇൻക്വിജിശൻ കാനൂൻ ഹാഡ്ന് കൊങ്ക്ണി ലൊകാവ്യർ കെലെലെ അന്യായ്, ഹിംസാ കാര്യ് ആനി താജെ നിമിത്താൻ ആമ്ഗെലെ മ്ഹാൽഘഡ്യാംനി കൊങ്ക്ണി ജണാലെ കുളാർ ഗൊംയ് സൊണു, കെനാരാ ആനി തെൻകാക്, ൻഹെശില്യാ ആംഗവ്ല്യാരി ധാംവൊൻ യെവ്ചെ തശിം ജാലെം. ത്യാ കാളാചെ ചാരിത്രീക് വിഷയ് ആപ്ണാല്യാ സൃജനശീൽ ബർപാൻ കൊങ്ക്ണി സാഹിത്യാന്ത് ഹാഡൂൻ എക് ദാക്ലൊ കെല്ലൊ പയ്ലൊ മഹാൻ സാഹിതി വി.ജെ.പി. സാൽദാൻഹ്- `ഖഡാപ്…..’

`താഗെലെ ലിഖ്ണെ താകൂൻ 50 വയ്ര് കഥാ, കാദംബരി, കവൻ വ്ഹാളൂൻ യെവ്ന്, കൊങ്ക്ണി സാഹിത്യ് ക്ഷെത്രാന്ത് എക് വിശെശ് ക്രാന്തി ജാവ്ച്യാക് കാരൺ ജാലെം.`

`വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` കാദംബരീന്ത് ഉപ്കാർ മാന്താനാ കാദംബരീകാർ ഉദയ് ഭെംബ്രെ ബരയ്താത്-

`യെദൊ നാമ്നെചൊ കാദംബരീകാർ അശെം കർതാ ജാല്യാർ മ്ഹജെ സാർക്യാ പയ്ലീച് കാദംബരി ബരയ്താല്യാൻ തശെം കരൂങ്കച് ജായ് അശെം….` (മ്ഹള്യാർ ഹി താഞ്ചി പയ്ലി കാദംബരി ആസാ.)

ദൊനൂയ് കാദംബരീകാർ ഹാഞ്ചെ വിശയ് സമാൻ ആസാ, ഇതിഹാസ് ലെഗീത് സമാൻ ആസാ കഥാവസ്ത് ലെഗീത് സമാൻ ആസാ. ഐതിഹാസീക് കഥാനക് ആശില്ല്യാൻ കാദംബരീകാരാക് ഇതിഹാസ് ബദ്ലൂങ്ക് മെൾനാ, മ്ഹൂൺ ദൊനൂയ് കാദംബരീകാർ ഹ്യാ സന്ദർഭാൻ ലെഗീത് സമാൻ ആസാ.

`വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` വാച്ചെം പയ്ലിം `വ്ഹഡ്ല്യാ ഘരാചിം സൊപ്ണാം ചഡ്ചെ പയ്ലിം’ വാച്ല്യാർ ഹാചൊ ദിശ്ടാവൊ ജാതാച്. കാദംബരീകാരാചി തയാരി, സന്ദർഭ് (പാൻ 10, 11) ഹെം സഗ്ളെം മാന്യ് ലെഗീത് ഇതിഹാസകാർ ആനി കാദംബരീകാർ ആപ്-ആപെÇ്ല സൃജൻ ശീലതായ് അന്തർഗത് ഫകത് ഘട്നാ വർണനച് കർതാ അശെം ൻഹയ് പൂൺ ജെം ഐതിഹാസീക് തഥ്യ് സാമ്കാർ ആസ്താ താകാ സാഹിത്യകാർ, കാദംബരീകാർ ത്യാ ഐതിഹാസീക് യഥാർഥ് അന്തർഗത് ലിപില്ലെ ഭാവ്, ക്രിയാ-പ്രതിക്രിയാ ഹാങ്കാം ചിത്രീത് കർപാചൊ യത്ന് കർതാ. കാദംബരീകാർ ഫകത് കഥാനക്, ഘടനാം, കാര്യ് ഹാഞ്ചി പരീഘ് ഭിതർ യെവ്പി മൻശാം, താഞ്ചെ മനാന്ത് ചൽപി താഞ്ചി മാനസിക് പ്രക്രിയാ, ഉത്ഫർകെം, ഹുസ്കെം, കളവ്ളെം ജെം താഞ്ച്യാ മനാന്ത് ഘുമ്ശെണാം ഘാൽതാത് താങ്കാം തശെഞ്ച് താഞ്ച്യാംനി ജെം കിതെം കെലാം…..ഹ്യാ സഗ്ള്യാങ്ക് ഖൂപച് ഖൊലായ് ആനി ഗഹ്നതായെൻ പളയ്താ. ജശെം ചിത്രകാർ ഫകത് വസ്തുകച് പളയ്നാ പൂൺ വസ്തുചെ അയ്സ്‍പയ്സ് ലെഗീത് നിയാൾതാ. അയ്സ്-പയ്സാചൊ പ്രഭാവ് തെ വസ്തൂചെർ, തശെഞ്ച് ത്യൊ വസ്തൂചൊ പ്രഭാവ് ത്യാ അയ്സ്-പയ്സാചെർ കസൊ ആസാ താചെം ആക്ലൻ കർപാചി ലെഗീത് ചെശ്ടാ കർതാ. കാദംബരീകാർ ഇതിഹാസാച്യാ ജ്യാ ഭാഗാക്, ഘട്നാ അന്തർഗത് വെഞ്ചൂൻ കാഡ്ടാ, താകാ പുനർ പ്രസ്തുത് കർപാചൊ യത്ന് കർതാ. ത്യാ കാൽഖണ്ഡാക് സ്ഥൂൽ, ഭൌതീക് ജഗത്, സാമാജീക് ജീവ്ന് ആനി പാത്ര് താഞ്ചെ വിചാർ പ്രാമാണീകപണാൻ പുനർ പ്രസ്തുത്  കർതാ. കാദംബരീകാർ ഐതിഹാസീക് തഥ്യാങ്ക് തൊഡൂങ്ക് ശക്നാ ഫകത് താതൂന്ത് നിഹീത് (ഛിoടിണചിiടിeജ) ആശില്ലി സൃജനശീലതായെക് ആപ്ല്യാ ഉദ്ദെശ്യാ അനുരൂപ് താകാ സാകാർ കരൂങ്ക് ശക്താ. ഹെം കാര്യ് ഭാശാ-ശൈലി വർവിം തയാർ ജാതാ. കാദംബരീചി ഹി ഗുന്ഥ്ണി കാദംബരീകാർ തയാർ കർനാ ലെഗീത് താചി ദൃശ്ടി ഹി ഗുന്ഥ്ണി തയാർ കർതാ, ജശെം ൻഹംയ് ആപെÇ്ല പാട് തയാർ കരൂൻ വ്ഹാംവ്നാ പൂൺ തൊ പാട് ൻഹംയ് വ്ഹാംവ്താനാ ആപൂണച് തയാർ ജായ്ത് രാവ്താ. ഹി ഗുന്ഥ്ണി കശി ആസ്ചി ഹെം സാംഗ്താനാ മ്ഹാകാ ദത്താ ദാമൊദർ നായ്ക് ഹാഞ്ചൊ ലെഖ് യാദ് ജാതാ (ലൊക്മത്-ആയ്താർ, മേ 2, 2021).

`സർവ് ഇതർ ഭാശാന്ത് കെവ്ള് ഫുലാഞ്ചി വെണി അസ്തെ. കൊങ്ക്ണീത് ശെവ്ത്യാഞ്ചി ഫാന്തി അസ്തെ. ജായാഞ്ചൊ പെÇഡ് അസ്തൊ. സുരംഗാചൊ വളെസർ അസ്തൊ. ഒംവ്ളാചൊ പഡ് അസ്തൊ. ആബൊല്യാഞ്ചൊ ഝെലൊ അസ്തൊ. മൊഗ്ര്യാം ചി ആടി അസ്തെ.`

ജ്യാ പ്രകാരാചി ഗുന്ഥ്ണി ത്യാ പ്രകാരാചെം നാംവ് യെതാ. വെണി, ഫാന്തി, പെÇഡ്, വളെസർ, പഡ്, ഝെലൊ, ആടി ഹെ സഗ്ളെം രെഖാങ്കീത് ശബ്ദ് ആപ്-ആപ്ലി ഉത്രാവൾ ഘെവ്ന് യെതാ. സാഹിത്യാന്ത് ലെഗീത് ഹി ഗുന്ഥ്ണി ആസ്താച് താകാ ശൈലി മ്ഹണും യെതാ, ആനി ഹി ഗുന്ഥ്ണി ഉത്രാഞ്ച്യാ മാധ്യമാന്ത്ല്യാനൂച് തയാർ ജാതാ. ജശെം സംഗിതാചെ സ്വർ സാതൂച് പൂൺ താതൂന്തലെ രാഗ്-രാഗിണി അനന്ത്. ഹാംഗാ എക് ഗജാൽ ലക്ഷാന്ത് ധരൂങ്ക് ജായ്, തി മ്ഹള്യാർ വെണി, ഫാന്തി, പെÇഡ്, വളെസർ, പഡ്, ഝെലൊ, ആടി ഹാതൂന്ത് താങ്കാം ബാന്ധ്പി ദൊർ ആമ്കാം ദിശ്ടി പഡ്ടാ പൂൺ സാഹിത്യാന്ത് ഉത്രാഞ്ച്യാ മാധ്യമാന്ത്ല്യാൻ വിചാരാഞ്ചൊ ദൊർ ദിസൂങ്ക് ജായ്നാ പൂൺ തൊ ദൊർ മൊത്യാഞ്ചി മാളാവ്രി അനുസ്യൂത് ആസൂങ്ക് ജായ്. ഉത്രാങ്ക് ബാന്ധ്പി പൂൺ തൊ ദിസ്നാ. ജർ സാഹിത്യകാർ ഹൊ ധാഗൊ വെവസ്ഥിത് രുപാന്ത്, ആപ്ലി ശൈലീച്യാ മാധ്യമാന്ത്ല്യാൻ അനുസ്യൂത് കരൂങ്ക് പാവാനാ തർ പാത്ര് ചിത്രൺ, വാതാവ്രൺ നിർമിതി, താഞ്ചെം കാര്യ്-വ്യാപാർ തശെഞ്ച് അന്തർസംബന്ധ് ഹാചെർ പ്രഭാവ് ഘാൽതാ ആനി മാഗീർ കൃതീചി സംപ്രെഷണീയതാ ഉണി ജാതാ. ശൈലി ആനി ശിൽപ് മെളൂൻ കൃതീചി സംഹിതാ (ഖിexണ) തയാർ ജാതാ ജശെം ദെവൂൾ, ഇഗർജ്, മസ്ജിദ് വാ കസ്ല്യായ് പ്രകാരാചി വാസ്തു മാതി, സിമെണ്ട്, ഫാതർ ചുനൊ ഹാഞ്ച്യാ സാമഞ്ജ്‍സ്ഥാൻ‍ച് തയാർ ജാതാ പൂൺ താഞ്ചെം ശിൽപ് വെഗ്ളെം ആസ്താ. ഹ്യാച് പ്രമാൺ സാഹിത്യകാർ ആപ്ലി ഭാസ്-ശൈലി വാപ്രൂൻ വെഗ്-വെഗ്ളെ ശിൽപ് തയാർ കർതാ. ഹ്യാ അർഥാൻ ശൈലി വിവിധ്-രുപാം ജാതാ. ഐതിഹാസീക് സാമാജീക് കാദംബരി മ്ഹള്യാർ ഇതിഹാസാചി സാഹിത്യീക് വ്യാഖ്യാ ജാതാ.

`സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്`- ആരംഭ് ജാതാ തെന്നാ വാതാവരൺ നിർമതി ആനി പാത്രാഞ്ചെം ചിത്രൺ-

`ആമ്ചെം മൂൾ പീഠ് ഗൊംയ്, ഥംയ് ഘഡ്‍ല്ലി കഥാ ഹി.’

സത്രാവൊ ശെങ്ക്ഡൊ…. ഇസ്വി 1661-മ്ഹള്യാർ, കെനാരാ ക്രിസ്താംവാഞ്ചെം ബന്ധഡെ പ്രാസയ് ശെംബൊർ വർസാം ചഡ് ആദ്ലി ഗജാൽ.

ഗാംവ്ചെം വർണൻ-

`സർ‍ല്ല്യാ ഗാംവാക് ഉർ‍ല്ല്ലൊച് പടെൽ മ്ഹൺചെ ബരി സർകാരി തശെം ധാർമിക് ഫുഡാരി മെളൊൻ, ഗർജെൻ, മർജെൻ തശെം ഖൊർജെൻ ആപ്ണാക് ജായ് ജാല്ലെബരി അത്മെ മ്ഹണൊൻ കദൾ ഉദ്കാന്ത് മാസ്ളി പാഗ്താലെ….’ (പാൻ 2).

ത്യാ വെളാരയ്, ഗൊംയാന്ത് ത്യാ പ്രാസ് ശെംബൊർ വർസാം അദിം, (ദൊം ഫ്രാ. ഗാസ്പാർ ദെ ലിയാംവ് പിരെർ, ഗൊംയ്ചൊ പ്രഥം ആർച് ബിസ്പ്, ആനി ദൊം കൊൻസ്താന്തീൻ ദെ ബ്രാഗാൻജാ ഗവർനർ ജാവ്ന് ആസ്ലെലെ തെദ്നാം) സ്താപീത് ജാല്ലെ ഭിരാങ്കൂൾ ധാർമിക് ഝഡ്തെചെ `ഇൻക്വിജിസാംവ്’ കൊഡ്തിചി മൊഡ്തഹുനൊനി ചൽതാലി. ദുഡ്വാധീക്, ബളാധീക് ആനി അധികാരി പ്രഭാവ് ആസ്ലെല്യാഞ്ച്യാ ചെലാങ്ക് അനി തസ്ല്യാം പാട്ല്യാൻ ലാംബ്തെല്യാങ്ക് ആനി ഖബ്രീങ്ക് ഗൂഢാചാരീങ്ക് സൊഡ്ല്യാർ ഹെർ സാർവത്രീക് ജീവൻ ദുബാബാചെം, ധമ്കെന്ത്, ലിപ്ത്യാ ആരൊപാംനി ആനി താപ്ത്യാ കെണ്ഡാംനി മ്ഹള്ളെവരി ലൊൾതാലെം, ഫുഡെം വെതാലെം-‘ (പാൻ 2).

ഉതാര്യാം ത രെഖാങ്കീത് ഉത്രാം ശൈലി അന്തർഗത് ജി സാമാജീക് പരിസ്ഥിതി ചിതാരതാ താചെം ദർശൻ ഘഡയ്താ.

`വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` ആരംഭീക് ഉത്രാം ആനി സാമാജീക് ചിതാർ-

`ഗൊർവാം ഗൊഠ്യാന്ത് പർതുപാചൊ വെൾ ജാവങ്ക് നാശില്ലൊ. പൂൺ വത് മൊവ് ജാല്ലെം. ഗൊംയ് ബന്ദർ ആനി ബന്ദ്രാ ലാഗിം ഉബി ആശില്ലിം താർവാം ദിസൂങ്ക് ലാഗ്ലിം. കാംയ് വെളാൻ വ്ഹഡെം ബന്ദ്രാ ലാഗിം പാവ്ലെം. മുഖെൽ ധക്യാക് തെങ്കൂൻ ആശില്ല്യാ ധാക്ട്യാ ധക്യാക് തെങ്ക്ലെം….. തിഗൂയ് ചഡും ലാഗ്ലെം…. ഭിതർ വായ്സരൊയാചി പാലാസ് ആസാ…. പുർതുഗെജ് `താകാ തെർരൈരു-ദെ സാബായ്യു` മ്ഹണ്ടാലെ…. സഗ്ള്യാന്ത് വ്ഹഡ്ലി ഇഗർജ്-സെ കെഥെഡ്രൽ….. കായ്താൻ….. തൊണ്ഡാന്ത്ല്യാൻ ഉത്രാം സുട്ലിം….. `വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` തിം ഉത്രാം അജാപ് ആനി ഭംയ് ഹാംണി ഉപാട് ഭരില്ലിം’.

ഉത്രാം ജർ അജാപ് ആനി ഭംയാൻ ഭായ്ര് സർലി തർ വാതാവ്രൺ അക്ബന്ധ് കശെം? ജി വാതാവ്രൺ നിർമിതി ജാതാ ഥംയ് ഭംയ് ആസ്ല്യാർ തൂടക് ഉത്രാം നാകാ ആശില്ലിം? ഉത്രാഞ്ചൊ ഭാവാർഥ്, ലക്ഷ്യാർഥ്, വിരൊധാർഥ്, താഞ്ചൊ ആഘാത്-പ്രത്യാഘാത് വയ്ല്യാ വർണനാത് ദിശ്ടി പഡ്നാ. അശെം ദിസ്താ കി കാദംബരീകാർ തഥ്യാത്മക് ഉത്രാം വാപ്രതാ ലെഗീത് സൃജനാത്മക് ൻഹയ്. ഐതിഹാസീക് തഥ്യ് ചിതാരലെം മ്ഹൂൺ തി കാദംബരി ജായ്നാ ആനി ജർ വർണനാത്മകതായെൻ തി കാദംബരി മാന്ലി തരി ലെഗീത് തി തഥ്യാത്മകച് ഉർതാ. ശൈലി അന്തർഗത് ജി സൃജനാത്മകതായ് ജായ് തി `വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` ഹാതൂന്ത് ദിശ്ടി പഡ്നാ.

ആതാം പളൊവ്യാ `സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്` കാദംബരി ഇൻക്വിജിശൻ സെണ്ട്രാചെം ചിത്രൺ കശെം കർതാ- `….ത്യാച് വെളാർ, ബന്ധെന്ത്ല്യാ കാൾക്യാ കുഡാന്ത്, ഫാത്രാച്യാ ബാങ്കാർ രാവൊൻ ആസ്ലെല്യാ സിഞõÉൂർ ജുവാംവ്ക് എക് ഥരാചൊ ധഖൊ ബസൊൻ തക്ലി താചി ഘുംവ്‍ല്ലെബരി ജാലെം, ഹാതാം പാംയാങ്ക് ആസ്ലെല്യാ സാങ്ക്ളിഞ്ചി ജഡായ് എകാച്ചാണെ വ്ഹാവങ്ക് കശ്ട് ജാല്ലെബരി താകാ ഭൊഗ്ലെം. ജാല്യാർ‍യ്, മൻ താണെം ഘട് കെലെം. താചെർ‍ച് തസ്ലൊ പരിണാം ജാലൊ തർ, ഭായ്ല്യാ ഹെരാഞ്ചെർ പ്രത്യെക് ജാവ്ന് സിഞõÉൂർ ക്രിയാദൊചെർ കസ്ലൊ വായ്ട് പരിണാം ജായ്നായെ? തെം പളെംവ്ചെ ആതുരതായെൻ ദൊളെ നിത്ളാവൻ, പർത്യാൻ ഭായ്ര് താണെം പളെലെം’ (പാൻ 166).

`വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` ഹാതൂന്ത് ജെം ചിത്രൺ യെതാ-

`കായ്താനാചെ കുഡീക് ദൊട്ടി ദാർ, എക് ഭിതാല്ല്യാൻ ഉഗ്ഡടാ അശെം ആനി ദുസ്രെം ഭായ്ല്യാൻ ഉഗ്ഡടാ തശെം ഭിതല്ലെം ദാർ ദൊൻ ദാട് ഫള്യാഞ്ചെം. താകാ ദൊൻ ഗഡ്ഗഞ്ജ് ഖിള്യൊ. ഹ്യാ ദാരാക് വയ്ല്യാ വാണ്ട്യാന്ത് എക് ൽഹാൻശെം ജനെൽ. താകാച് ധാക്ടെം ദാർ ആനി ഖിളി ആസാ. ജെവ്ണ് വാ ഹെർ കിതെംയ് ദിവ്പാച്യാ വെളാർ തെം ധാക്ടെം ദാർ ഉക്തെം കരൂൻ തെം ദിതാലെം ആനി രൊഖ്ഡെഞ്ച് ബന്ദ് കർതാലെ. ഭായ്ലെം ദാർ എക് ഫള്യാഞ്ചെം. പൂൺ ഭിതാത്ല്യാ ദാരാ ഇത്ലെം ദാട് ൻഹയ്….` (പാൻ 27)

അശെം ദിസ്താ കി കാദംബരീകാരാൻ ജിത്ലെം സന്ദർഭ് വാച്ല്യാന്ത് താതൂന്ത്ല്യാൻ‍ച് തഥ്യാത്മക് വിവരൺ ദിതാ. ഇതിഹാസാ കഡെൻ പ്രാമാണീക് രാവ്പ്, താകാ വികൃത് കർചൊ ൻഹയ് ഹെം മാന്യ്, പൂൺ ജർ ത്യാ ഇതിഹാസാന്ത്ല്യാൻ കാദംബരി ബരൊവങ്ക് ജായ് ജാല്യാർ ത്യാ ഐതിഹാസീക് കാൽഖണ്ഡാന്ത് ജെം കിതെം ആശില്ലെം വാ ഘഡില്ലെം തെം സഗ്ളെം പ്രതിബിംബ് രുപാന്ത് ആസ്താ പൂൺ കാദംബരീന്ത് ജർ തെം യെതാ തർ ചിത്ര് രുപാന്ത് ചിത്രീത് ജാവങ്ക് ജായ്. ഇതിഹാസ് മ്ഹള്യാർ തഥ്യാശ്രിത് യഥാർഥ് തരി ലെഗീത് ആമി ഇതിഹാസകാരാക് സാഹിത്യകാർ മ്ഹൺനാ ൻഹയ്? സാഹിത്യകാരാചെം കാം ആസ്താ ത്യാ ഇതിഹാസാന്ത്ല്യാൻ ജെം കിതെംയ് ഘഡ്ല്യാ താതൂന്ത്ല്യാൻ മാന്വീയ് സംവെദനാ സഞ്ച്രീത് ജാതാ താകാ ധർപാചി ചെഷ്ടാ കരപ്.

ഗൊംയ്ചൊ സാംസ്കൃതീക് ഇതിഹാസ് മ്ഹള്യാർ ഫകത് വസാഹതവാദ് ൻഹയ് പൂൺ ത്യാ വസാഹതവാദാന്ത് ജാല്ലെ ധർമാന്തരൺ-അoടിveഡിsioടി ആനി ഹാതൂന്ത്ല്യാൻ ആയ്ലെം ധർം‍പരീക്ഷൺ-Iടിquisiണioടി, ധർം പരീക്ഷക്-Iടിquisiണoഡി. ആനി ഹ്യാ ധർമപരീക്ഷണാക് ലാഗൂൻ ജാല്ലൊ ആകാന്ത് ഹൊ ഹെം കാദംബരീചൊ വിശയ്. തർ ഹെം സഗ്ളെം ഘഡ്ലെം കൊണാചെർ? മൻശാഞ്ചെരച് ൻഹയ്? `വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` ഹാചൊ വിശയ്ച് ജർ ഹൊ ആകാന്ത് തർ തൊ തുൾശീചൊ രൊംപെÇ, ദെവാചി മൂർത് ഹ്യാ സഗ്ള്യാഞ്ചെം നിരുപൺ ജാലാ പൂൺ ത്യാ ആകാന്താചെം ചിത്രൺ ജാവങ്ക് പാവ്ലെം, അശെം മ്ഹണൂങ്ക് ജാവ്ചെം നാ. തശെഞ്ച് പാൻ 135, 166, 169, 171, 176 ചിത്രൺ, സംവാദ് ആസാച്. പാൻ 176ചെർ `ബാഉതുജ്മാചി ആദ്ലി രാത്….ഗൊമ്തീചൊ ദൊളൊ ലാഗ്ലൊ നാ.` ഫുഡെം ആയില്ലെം വിചാർ പൂൺ ആസാ…. മൂർത്, ദെവൂൾ…. ഗൊമ്തീചെ ദൊളെ….. പാൻ 130ചെർ കായ്താനാചെ വിചാർ… വിചാരാഞ്ചെം ഭിരെം…..

`വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` ഇതിഹാസ് ദിതാ. തഥ്യ് ദാഖയ്താ. ഗൊംയാന്ത് ജാല്ലെ ധർമാന്തരൺ, ധർം പരീക്ഷൺ, 16വ്യാ ശെങ്ക്ഡ്യാന്തലെം ഗൊംയ്, താചൊ ഇതിഹാസ്, ഭുഗൊൽ ലക്ഷാന്ത് ധരൂൻ ഹി കാദംബരി ബരയ്ല്യാ. ഡൊ. ദെലാം ഹാഞ്ചെം അൺഭവ്-കഥൻ ദസ്താവെജ് രുപാന്ത് ആസാ. കാദംബരീകാർ സ്വികാർ കർതാ കി താഞ്ച്യാ അൺഭവ് കഥ്നാന്ത്ല്യാൻ തി വർണനാം ഘെത്ല്യാന്ത് (പാൻ 12).

`ജൊ ഇതിഹാസ് ആസൂങ്ക് ജായ് തിത്ലൊ ഉക്തൊ നാ ത്യാ ഇതിഹാസാചെർ ഹി കാദംബരി രച്ല്യാ. ഇതിഹാസാച്യാ ഗ്രന്ഥാംനി മെൾടാ. മ്ഹജൊ പ്രയത്ന് ആസാ തൊ സാഹിത്യാച്യാ മാധ്യമാന്ത്ല്യാൻ തൊ ലൊകാം മുഖാർ ദവ്രപാചൊ’ (പാൻ 15).

ജർ ഇതിഹാസ് സാഹിത്യാച്യാ മാധ്യമാന്ത്ല്യാൻ ദിവങ്ക് തൊ തഥ്യാത്മകതായ് വാംഗ്ഡാച് പാത്ര് ആനി ഘട്നാ ആപ്ലി സാപെക്ഷതായെ അന്തർഗത് ഫകത് ഭായ്ലൊ പരിവെശ് ൻഹയ് പൂൺ താഞ്ചെ ആത്മസ്ഥ് അന്തർജഗത് ഹാചൊ പരിവെശ് ആസ്താ താകാ പൂൺ ജൊഡ്പാചൊ യത്ന് കർതാ. വാതാവ്രൺ നിർമിതി കർതാനാ, ഫുഡ്ലി യെവ്പി ഘട്നാ ഹാകാ പൂൺ കെന്ദ്രാന്ത് ദവ്രൂൻ അശെം രിതീൻ വ്യക്ത് കർതാ കി തി ഘട്നാ താതൂന്ത്ല്യാനച് ഉത്പന്ന് ജാല്യാ അശെം ദിസ്താ. കഥാ ആനി അവാന്തർ കഥാ പാത്ര് ആനി വാതാവ്രൺ നിർമിതീത്ല്യാൻ താഞ്ചെ ആന്ത്രീക് വിശ്വ് പൂൺ സജീവ്തായെൻ ചിതാരപാചൊ യത്ന് കർതാ. തെന്നാച് തി സാഹിത്യീക് കൃതി ജാവങ്ക് പാവ്താ.

കാദംബരീകാർ ബരയ്താ-

`ത്യാ ഇങ്ക്വിഝിശനാച്യാ കാളാന്ത് രായ് ഗാംവാന്തലെ പൈ കുടുംബ് ഹിന്ദു ആസ്താനാ ഫാപ്സലെം. ഗാംവാന്ത് രാവ്ലെം ത്യാ ജൊഡ്പ്യാക് ദബാവാ ഖാലാ ധർം ബദ്ലചൊ പഡ്ലൊ….’ (ഈടചിഠി കവ്ഹരാചെർ).

മൂൾ മുദ്ദൊ ഹിന്ദുചെം ജാല്ലെം ധർം പരിവർതൻ…. ദബാവാ ഖാലാ ഹെം ഘഡ്ലെം. മാന്യ്. താഞ്ചി കാർണാം മ്ഹള്യാർ ഗൊംയാന്ത് ആശില്ലി പുർതുഗെജ് രാജവ്ട്. ജെന്നാ പർകി സത്താ, ദുസ്ര്യാ `ദെശാചെർ ആനി സമാജാചെർ ആപ്ലി സത്തി ഗാജയ്താ തെന്നാ ശാസ്കാക് മാൻ ദിവ്പ്, താഞ്ചെ വരി വാഗപ്, താഞ്ചൊ ധർം ആപ്ണാവപ് വാ താഞ്ചെർ ബൾജബരി ജാവ്പ്….. ശാസക് ആനി പ്രജാ താഞ്ചെം വെഗ്ളെംപൺ, താഞ്ചെം മദിം ജാല്ലൊ സംഘർശ് ആനി ഹ്യാ സംഘർശനാന്തല്യാനച് ജാല്ലെം ആത്മസാതീകരൺ ആസ്താ.

ഭാർതാചൊ ഇതിഹാസ് ഹാചി സാക്ഷി ദിതാച്. ഗൊംയ്ച്യാ ഇതിഹാസാന്ത് ഹെം ധർമപരീക്ഷൺ, ധർമാന്തരൺ ജെന്നാ ജാല്ലെം തെന്നാ-

The Portuguese Catholic Church ruthlessly implemented ‘inquisition’ and brought about mass conversions. In Goa the upper castes such as Brahmans and Kshatriyas first fell a prey to inquisitions and tyrannical laws, while in British India the lower castes were converted by manipulating their ‘consent’. (GomesOlivinhu,‘Village Goa.’pg.74)

ധർമാന്തരൺ, ധർമപരീക്ഷൺ ആനി താകാ ലാഗൂൻ ജാല്ലൊ ആകാന്ത്, ഹൊ ആകാന്തച് ജർ `വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` കാദംബരീചൊ വിശയ്- (മധ്യയുഗീൻ യുരൊപാന്ത്ല്യാ കാംയ് രാജ്യാംനി ജർ ഹൊച് ഇതിഹാസ് പാത്ളില്ലൊ ആസാത്, ഇത്ലെഞ്ച് ൻഹയ് പൂൺ പുർതുഗാലാന്തലെ ഇക്വിഝിശൻ സഗ്ള്യാം പരസ് ഖർ ആശില്ലെം തർ താചൊ ആകാന്ത് ലെഗീത് തിത്ലൊച് ഖർ, പാൻ 7, 8).

തർ ത്യാ ആകാന്താചെം നിരൂപൺ തിത്ല്യാച് ഖർപണാൻ ജാവ്പ് ഗർജെചെം ആശില്ലെം. തിത്ല്യാ സ്വരുപാന്ത് തെ ജാവങ്ക് പാവ്ലെം നാ, അശെഞ്ച് മ്ഹൺചെ പഡ്ടലെം.

`സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്`ചെ ഹെം ചിത്ര് കശെം ചിത്രീത് ജാല്യാ തെം പളയ്ല്യാർ-

`സിഞõÉൂർ ജുവാംവ്ചി ദീശ്ട്, ത്യാ നിമാണ്യാഞ്ചെർ തീർ ധരൂൻ ഖഞ്ച്ലി. ഹര്യെല്യാച്യാ ആംഗാർ, `സാന്വെനീതൊ` നാംവാചൊ, ഗൊണിയെ സാർകൊ, ഹൾദുവ്യാ രംഗാചൊ സഡീൾ ഡഗ്ലൊ ശിർകായ്ലൊലൊ…..`

`…..പാതക് കാണ്ടാൾ‍ചൊ ജാംവ്, കൂഡ് ഥർഥരാവൻ ധർ‍ചൊ അനുഭവ് തൊ ജാതാലൊ മ്ഹണ്യെതഃ. കുട്ടൊൻ ആനി ധാണ്ട്ടൊൻ, പഡൊൻ ആനി ഉടൊൻ തെ ഫുഡെം വെതാലെ, വെതാലിം-പയ്സ്-ഥാവ്ന് പളെവ്ന്, ദാദ്ലൊ വ സ്ത്രി മ്ഹൺ പാർകൂങ്ക് ജായ്നാത്ലെലെം, താഞ്ചി മുഖമളാം, രഗ്താചി ലയ് നാസ്താം, മാതീയാളിം ആനി ഗൊബ്രാളി ജാല്ലി, താഞ്ചെ കെസ് മ്ഹെളൊൻ, വൊളൊൻ ഝാടാം ജാല്ലെ, ഉജ്വാഡ് പളെവ്ന് വിസ്രപഡ്ല്യാ താങ്കാം, ത്യാ വൊതാന്ത് ദൊളെ ഉഗതെ ധരൂങ്ക് ജായ്നാത്‍ല്ലെം.’ (പാൻ 160).

ഹെം ചിത്രൺ ജെം ചിത്ര് ചിതാരതാ തെം ഫകത് പ്രതിബിംബ് രുപാൻ നാ പൂൺ ചിത്രീകരൺ രുപാന്ത് ആയ്ല്യാ. `സായ്ബാ ഭൊഗൊസ്’ കാദംബരി ഹെം സിദ്ധ് കർതാ.

`വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` അസ്ലെം ചിത്രീകരൺ കർപാന്ത് ഉണെം പഡ്ടാ. കാദംബരീകാർ ഫകത് എക്ഠാംയ് കെല്ലെ തഥ്യ് മാണ്ഡ്ടാ.

ഹാംഗാ എക് പ്രസ്ന് അസൊയ് ഉപ്രാസതാ കി ഹൊ ആകാന്ത് ഫകത് ഹിന്ദുചെരൂച് ജാല്ലൊ? പുർതുഗെജാം പയ്ലിം ഗൊംയാന്ത് ആദിലശാഹി ശാസൻ ആശില്ലെം. ഹാംഗാ മുസ്ലമാൻ ലൊക് നാശില്ലെ? ഫകത് പൈ കുടുംബച്? മാനുയാ കാദംബരീകാർ പ്രാതിനിധീക് പാത്ര് ഘെതാ പൂൺ ഇതിഹാസ് മാണ്ഡ്ടാനാ തൊ എകാംഗി ജാലൊ ൻഹയ്? സത്താധിശാ താഞ്ചെം ചാകർ മാനായ് നാശില്ലെം? ഗുലാം നാശില്ലെം? ഇക്വിഝിശനാം വിശിം ഹാംവെം വാഞ്ചില്ലി പുസ്തകാം സെണ്ട്രൽ ലായ്ബ്രെരീന്ത് ആസാത്. ലൊക്ഡാഉൻ ആനി സഞ്ചാരബന്ദി ആശില്ല്യാൻ ആമ്കാം സന്ദർഭ് പുസ്തകാം മെൾപാചൊ പ്രസ്നച് ഉപ്രാസനാ. തിത്ല്യാൻ `ലൊക്മത്` ആയ്താർ ആവൃത്തീന്ത് (മേ 16, 2021) മ്ഹാകാ വാൽമികി ഫാലെരൊ ഹാഞ്ചൊ ലെഖ് `കൂൾ ആനി മൂൾ` അന്തർഗത് വാചൂങ്ക് മെള്ളൊ.

`അഗസ്ട് 8, 1560 രൊജി ചൊഡൺ യെഥെ തർ, അഗസ്ട് 15, രൊജി ദിവാഡി തെഥെ സാമുഹീക് ധർമാന്തരാചാ കാര്യക്രം പാർ പഡ്ലാ. വിരൊധാചൊ ഹാ ബാലെകില്ലാ സർ ഝാല്യാനന്തർ ധർമാന്തരാൻ വെഗ് ഘെത്ലാ. ത്യാച് വർഷാന്ത് ചാളീസ് ഹജാർ ഹിന്ദു-മുസ്ലിമാംനി ഖ്രിസ്തി ധർമാന്ത് പ്രവെശ് കെലാ. സംപൂർൺ തിസ്വാഡി താലുകാച് ജണു ഖ്രിസ്തി ജാലാ ഹൊതാ.`

`ഇങ്ക്വിജിശനചെ പവിത്ര് കാര്യാലയ് എപ്രിൽ 02, 1560 രൊജി ശുരു കർണ്യാന്ത് ആലെ. ത്യാചാ ആരംഭീചാ രൊഖ് പെÇർതുഗാൽ മധീൽ ധർമാന്തർ കെലെല്യാ, പൺ സ്വതഃച്യാ മൂൾ ധർമാചെം ആച്രൺ കർണാര്യാ ജ്യു ധർമിയാങ്കഡെ ഹൊതാ. പൺ ജസാജസാ കാൾ ഉൽടലാ….’

ഇങ്ക്വിഝിശനാചൊ ആകാന്ത് ഫകത് ഹിന്ദു ഖാതീരച് നാശില്ലൊ പൂൺ വാൽമികി ഫാലെരൊ `കൂൾ ആനി മൂൾ` അന്തർഗത് ദുസ്ര്യാച് ധർമാച്യാ ലൊകാഞ്ചെർ ജാല്ല്യാ ആകാന്ത് വിശിം ബരയ്താത് തശെഞ്ച് ഐuis ജe ംssis അoഡിഡിeiചി ആപ്ല്യാ പുസ്തകാന്ത് –‘Portuguese India Mumbai-Chaul-Vasai, 1498-1739’- – പാൻ 123ചെർ ബരയ്താത്-

‘The Holy office relentlessly pursued the Cristaos- Novos and the Oriental Jews who in order to obtain advantages in trade, residing in Goa and Cochin, had declared themselves Christians. The first offence committed by such oriental Jews only merited an arrest and an appearance before the Holy office of the Inquisition, but…..’

ഹൊ ആകാന്ത് ഫകത് ഹിന്ദൂചെരൂച് ആയ്ലൊ അശെം മ്ഹണൂങ്ക് ജാവ്ചെം നാ. ഇതിഹാസ് മൻശാങ്ക് ആപെÇ്ല ദെശ്, സമാജ്, സംസ്കൃതി താഞ്ചൊ വികാസ് ഇത്ലെഞ്ച് ൻഹയ് തർ മാനവ്‍വംശ ശാസ്ത്രീയ് നദ്രെന്ത്ല്യാൻ ലെഗീത് ഇതിഹാസ് ഖൂപച് കിതെം ശികയ്താ. ഫകത് ആപ്ല്യാ ദെശാചൊച് ൻഹയ് തർ ദുസ്ര്യാ ദെശാഞ്ചൊ ഇതിഹാസ് ലെഗീത് ആമ്കാം, ആമ്ച്യാ മാനവീയ് സമാജാ ബദ്ദൽ വാസ്തവീക് ദർശൻ ഘഡയ്താ. മ്ഹള്യാർ ഇതിഹാസാക് സർവാംഗി രുപാന്ത പളൊവചൊ. എകാംഗി രുപാന്ത് പളയ്ല്യാർ മാനവ്‍വംശ ശാസ്ത്രീയ് ദൃശ്ടി ലെഗീത് ചൂക് കർതലി. `വ്ഹഡ്ലെം ഘർ` വിശയ് വെഞ്ച്താനാച് എകാംഗി ജാല്യാ, ഹെം മാത് മാൻചെഞ്ച് പഡ്ടലെം. u

ഃIഃഐIഔഉഖംPഊങ:

  1. സാൽദാൻഹാ, വി.ജെ.പി. (2013), സായ്ബാ ഭൊഗൊസ് (ദെവ്‍നാഗരി ലിപി). മംഗ്ള്ളുർ: വിശ്വ് കൊങ്ക്ണി കെന്ദ്ര്.
  2. ഭെംബ്രെ, യു. (2021), വ്ഹഡ്ലെം ഘർ. ഗോവാ: സഞ്ജനാ പബ്ലികേശൻസ്
  3. Gomes, O. (1987). Village Goa, New Delhi: S.Chand & Co.Ltd.
  4. Correi, A. L. D. ( 2009). Portuguese India, Mumbai, Chaul-Vasai, 1498-1739 Grafica (Goa) Dourada. Goa: The Golden Goa Press.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts