ವೊವಿಯಾಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಯ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ : ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

By

“ಆದಿಂ ವೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ದೆಕುನ್ ವೊವಿಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಯ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಆಚರಣ್. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಎರಿಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಯುಜಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲಗ್ನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಕಾಜಾರಾ ಸೊಭಾಣಾಂ ವೆಳಾರ್, ದಾಂತ್ಯಾಂನಿ ತಾಂದುಳ್ ದೊಳ್ಟಾನಾ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳ್ನ್ಯಾಂತ್ ಧಲಯ್ತಾನಾ, ಲಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ವೊಡ್ತಾನಾ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಮಾಗ್ ವೊಳ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೊವಿಯಾಂನಿ ಭೆಸೊರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ, ಅಸುಖಿ ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂ, ಕಾಮುಕಿ ತಶೆಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಿ ಘೊವಾವಿಶಿಂ ದುರಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಭಕ್ತಿಚೊ ಗಿರೊಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕುಶಿನ್ ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ವ್ಯಂಗ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಪಣಾಚೆ ವಿವಿದ್ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವೊವಿಯೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಅಸಲ್ಯೆ ಜಾನ್‍ಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಸೊದ್ ಚಲಾಜೆ. ವೊವಿಯಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಹಜರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್-ಕೋಶ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಯುಜಿಸಿ-ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ ಉಲವ್ನ್ – ಯುಜಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಕøತಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ತಾ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಯೆದೊಳ್ ಅಸಲಿಂ 14 ಸಂಸೊದ್ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಸಲಿಂ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ದೊ| (ಫಾ|) ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಉಲವ್ನ್ ‘ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಲೆಂ, ಸಮುದಾಯ್ ಬಾದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಹೆಂ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಹ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ ವಾ ಗಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರಿನಾಯೆ, ಬಗಾರ್ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಚೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತಿಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೈಭವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕಶೆಂ ಹತಾಂತರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಆನಿ ತೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗಾಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ದೊ| (ಫಾ|) ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಕು| ದಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಕೆಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಿಲೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್, ಜಿಎಸ್‍ಬಿ ತಶೆಂಚ್ ಕುಡ್ಮಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಗಿತಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆ. ಗೊಂಯ್ ನವೇಲಿಮ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರೋಜರಿ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಆಟ್ರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಫಾ| ರೋಮನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ‘ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನಳಂದಾ ಶಾಳೆಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಲ್ಯ ಹಿಣೆ ‘ಜಿಎಸ್‍ಬಿ ಹೊವ್ಯಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಮುಕೆಲಿ ಫ್ರೊ| ಜೆ. ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆಂ ‘ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ – ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ’ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ವಕೀಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿಣೆ ‘ಕುಡ್ಮಿ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ಆಳ್ವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಲಗ್ನಾ-ಗಾಣಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆ.

ದೊನ್ಪರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಕುಮ್ಟಾ ಹಾಣಿಂ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡಾಚಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲಗ್ನಾಗಿತಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಕುತ್ತಾರ್ ಕೃಷ್ಣಕೋಡಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಕುಡ್ಮಿ ಲಗ್ನಾ ಗಾಣಿಂ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಮೊರಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಣಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಲ್ಯ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ ಜಿಎಸ್‍ಬಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊವ್ಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣೆ ದೊ| (ಫಾ|) ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣೆ ಸಂಪ್ಣೆಚೆ ಶ್ಹರೆ ದಿಲೆ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್ 130ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕøತಿಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More