ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಮೆಳಾವೊ `ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ್’ ಉಗ್ತಾವಣ್

By

ಜುಲಾಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ  ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ `ಭಾಸ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್: ಸಂಶೊಧನ್ ಆನಿ ಪರಸ್ಪರ್ ಸಂಬಂಧ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ `ಭಾಶಾ ಸಂಗಮ್ 2023’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಮೆಳಾವೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಭಾಶೆ-ವಿಭಾಗ್, ಐಕ್ಯುಎಸಿ, ಎಮ್‍ಐಸಿಎಎ ಹಾಣಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ವಿದ್ಯಾಪಿಠಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಚಿಂತ್ಪಿ, ಜೆಎನ್ಯುಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮೈಕಲ್ ಸಾಂತುಮಯೊರಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ವಿದ್ಯಾಪಿಠಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| (ಫಾ|) ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಬಿ.ಕೊಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊಸ್ಟೆನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಚಿ ನಿಮಂತ್ರಕಿ ಕು| ಕ್ಯಾರಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, MICAA ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಕು| ರಿಯಾನ್ನಾ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ದೊ| ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರಿಶ್ ಭಟ್ ಹಾಣೆಂ `ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್, ರಿಶಿವನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ದೊ| ಫಾ| ರುಡೊಲ್ಫ್ ಆರ್. ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ `Impact of Konkani & Latin in Religion’, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಖೆಲಿ ದೊ| ಸುಮ ಟಿ. ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರ ಹಿಣೆಂ `ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಮೆ ಹಿಂದಿ ಕಾ ಉಪಯೋಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂ ಮಂಡನ್ ಕೆಲಿಂ.

ಪರಿಸಂವಾದಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣೆಂ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕರೆಸ್ಪೊಂಡೆಂಟ್ ಫಾ| ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ದೊನ್ಶ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More