ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಬದಿಯಡ್ಕಾಂತ್ ‘ಗ್ರಾಮಲೋಕ’ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

By

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರ್ಫೆನ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನಾಂತ್ ‘ಗ್ರಾಮಲೋಕ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞ್ ದೊ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ‘ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದಮಿ ಖರ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪೆÇ್ರತ್ಸಾಹ ದಿಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ.  ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಾಲೂಚ್ ಉರಾಜಯ್. ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ರಸಿಕಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಜಯ್’ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಗ್ರಾಮಲೋಕ’ ಕಾರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವ್ನ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಬದಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಶಂಕರ ಹಾಣೆಂ ಗ್ರಾಮಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ತಸಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಸತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ‘ಅಸಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಬದಿಯಡ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಗ್ರಾಮಲೋಕ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರಿಯ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕರ್ಚಿಂ ತರ್ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ರೋಶನ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಹಾಣಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳಾನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ  ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿ.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More