ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕಯಕುಲಮಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ

By

‘ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್’ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಯಕುಲಮ್ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 23ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ/ಕವಯತ್ರಿಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ| ಸುನಿತ್ ಬಾಯಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ  ಉಡಾಸಾಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಪಾ ತಜ್ಞ್, ದೂರದರ್ಶನಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ದೊ| ಹರೀಂದ್ರ ಸರ್ಮಾ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶ್‌ಕಾರ್ ದೊ| ದೆ| ಸುನೀತಾ ಬಾಯಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಅವಲೋಕನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಕು| ನಮ್ರತಾ ಪಿ. ಕಿಣಿ ಹಿಣೆಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿ. ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಾಂದೊ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಲೇಖಕ್ ಶ್ರೀ ಪಯ್ಯನ್ನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹಾಂಕಾಂ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಮಾಪನ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಕು| ನಮ್ರತಾ ಪಿ. ಕಿಣಿ ಹಿಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More