ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಕಥಾಸಂಧಿ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

By

“ಏಕ್ ಸೃಜನ್‍ಶೀಲ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾನಾ ಭಾಶೆಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರತಾಯ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ, ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಎಫ್. ಲೊಬೊ. ಜುಲಾಯ್ 30ವೆರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್‍ಬೈಲ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಕಥಾಸಂಧಿ’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಮಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾ ರಡ್ತಾ’ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

‘ಕಶೇಂಯ್ ತರೀ ಕಾಣಿ ಆಕೆರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜರ್ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿ ಸಲ್ವತಾ. ಬರೊ ಲೇಖಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದಿನಾ, ಬಗಾರ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ತ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾ. ಮಟ್ವ್ಯೆ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ಭೊವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್. ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಸವಲಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪಿ ದಿವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್, ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ, ಆಕರ್ಶಕ್ ಮಾತಾಳೊ- ಹೆ ಘಟಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೆ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಭೊವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಘಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ, ಪತ್ರ್‍ಕರ್ತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಲೇಖಕ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಥಾಸಂಧಿ, ಗ್ರಾಮ ಲೋಕ್, ಥ್ರು ಮೈ ವಿಂಡೊ, ಕವಿ ಸಂಧಿ, ಮೀಟ್ ದ ಆಥರ್, ನಾರಿ ಚೆಥಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉಪೇಗ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಲೇಖಕಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವಾ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್, ಚಾರ್ಲಿ ಸೊಜ್, ಯೆಯ್ಯಾಡಿ, ಡೇವಿಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ವಾಮಂಜೂರ್, ಚಾರ್ಲಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಸ್ಟೇನಿ ಬೇಳಾ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾದರ್ ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಣೆಂ ಚರ್ಚೆಚೆಂ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಆಕೇರಿಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More