‘ಪಟ್ಟಾಂಗ’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾ’ಚಿ ನಾಟಕ್ ಕೃತಿ ‘ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್’ ವಾಚನ್

By

ಅಸ್ತಿತ್ವ (ರಿ.) ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಜಮಾತಿ, ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭೊಂವಾರಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಅಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಅನ್ಭವ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ‘ಪಟ್ಟಾಂಗ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಂಕಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾ’ಚಿ ನಾಟಕ್ ಕೃತಿ ‘ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್’ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಸಂವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ಶಿಸ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್ ನಾಟಕಾಚೊ ತಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಣೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ‘ಪಟ್ಟಾಂಗ’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಸಂವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More