ನಿರ್ಕಾಣಾಂತ್ ‘ಗ್ರಾಮಲೋಕ’ ಕಾರ್ಯೆಂ

By

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ 2023 ಅಗೋಸ್ತ್ 13ವೆರ್ ನಿರ್ಕಾಣಾಂತ್ ‘ಗ್ರಾಮಲೋಕ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆ. ಸಾಂ ತೊಮಾಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕವಿ ಜಿಯೊ ಅಗ್ರಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಸೊಭಾಯಿಲ್ಲೆಂ

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೊರಾಸ್, ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಯೊ ಅಗ್ರಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನ್, ನಿರ್ಕಾಣ್ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಕು| ಸ್ವಿಡಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದಿವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ಸ್ವಿಡಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪಿಲಿ. ಲಗ್ಬಗ್ 100 ಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More