ಸೇಂಯ್ಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

By

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸೇಂಯ್ಟ್‌ ಆಗ್ನೆಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಂತ್‌ ಆಗಸ್ಟ್ 18ವೆರ್ ʻಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ʼ ಆಚರಿಲೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾ|. ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಆಚರಣಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಹೆ ಮುಕೆಲ್‌ ಸರ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ʼಲ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಕಾಲೇಜಿಚಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೊ| (ಸಿ.) ವೆನಿಸ್ಸಾ ಎ.ಸಿ. ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾನ್‌ ವರ್ಸ್‌ ಭರ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂಕ್‌ ಹೊಗ್ಳಿಕ್‌ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ‌ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಸನ್ ಹಿರ್ಗಾನ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ಲೆನಿಟಾ ಡೆʼಸಾ ಹಿಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಆಟಯ್ಲೊ. ಸಿ| ವೆಲೆಂಟಿನಾ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್‌ ಚಲವ್ನ್‌ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More