ʻಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ʼ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಸಂವಾದ್

By

ಕಲಾ ನಿಕೆತನ್ ಗೊಂಯ್, ಮಾಜೊರ್ಡಾ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಆಗ್ನೆಲ್‌  ಕೊಲೆಜ್ ಎಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಮರ್ಸ್‌ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ‌ʻ ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್‌ʼ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್‌ ದೋನ್‌ ದಿಸಾಂಚೊ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಆಗ್ನೆಲ್‌  ಕೊಲೆಜಿಂತ್‌ ಅಗೋಸ್ತ್‌ ೧೯ ಆನಿ ೨೦ವೆರ್‌ ಚಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚಾದ್ವಾರಿಂ ಜಾಲಿ.  ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್‌ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಲನಾಚೊ ಸಾರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಸಿಯಾಸಾನ್ ರಚ್‌ʼಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್)‌ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್‌ ಕು| ರೆಮೊನಾ ಪಿರೇರಾ ಹಿಣೆ ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಕ್‌ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್‌ ನಾಚಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್‌ ದಿಲೆಂ.

ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ಗೊಂಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಆನಿ ವಿದೆಶಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಳಾರ್ ವಾವುರ್ಪಿ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ‌ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ʻಕೊಂಕಣಿ ರತ್ನ್‌ʼ ಪುರಸ್ಕಾರ್   ಫಾದರ್ ಮೆನ್ಯುಎಲ್ ಪಾಸ್ಕೊಲ್ ಗೊಮ್ಸ್ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೆಸಾಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ʻಕೊಂಕಣಿ ಭೂಷಣ್ʼ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ʼಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ದ ಗೊಂಯ್ ಔಟ್‌ʼರೀಚ್ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ದುಬಯ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಕುವೈಟ್‌ʼಚ್ಯಾ ಡೊಮಿಂಗೊಸ್ ಅರೌಜೊ ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭೂಷಣ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್  ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ʼಲ್ಲೆ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿಗಂಬರ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ʻಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್‌ ಭಾಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್‌ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚಿ ವಳಖ್ ದಿವಂಕ್ ಶಕ್ತಾʼ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ  ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಕ್, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕ್ ಮಾಂಡೊ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಅಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜಿ ವಾಂಗ್ಡಾ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಗೊಂಯ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಚಂಡೀಗಢ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್‌ ೨೦೦ ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ ಎಕಾ ಮಾಂತಾಖಾಲ್‌ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಕಲಾನಿಕೆತನ್ ಗೊಂಯ್ ಹಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ ಪಾಟವ್ನ್‌, ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ದಿವ್ಪಾಚಿ ಆಶ್ವಾಸನ್ ತಾಂಣಿ ದಿಲಿ.

ಉಗ್ತಾವಣ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣೆ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್‌  ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್‌ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್‌ʼಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್‌ ಫಾಮಾದ್‌ ಲೇಖಕ್‌, ನಾಟಕಿಸ್ತ್‌, ಸೀರಿಯಾಲಾಂಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್‌ ತಶೆಂ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್‌ ಡೊಟ್‌ ಕೊಮ್‌ ಹಾಚೊ ಮುಖೆಲ್‌ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಣೆ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶಕ್‌ ಉಲವ್ಪ್‌ ದಿಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ತಾಂತ್‌  ʻಕೊಂಕಣಿ ಮನಿಸ್‌ʼ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಖಾಲ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್‌ (ಫಾ| ಒನಾಸಿಸ್‌ ಡಿಕ್ರುಜ್)‌, ತಿಯಾತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್‌ (ಡೊ| ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್‌ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ), ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸರ್ತಾಂತ್ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾರಿಫಾತ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್‌ (ದೊ| ಪಾಂಡುರಂಗ ಫಲ್ದೇಸಾಯ್)‌ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್‌ (ಫಾ| ಜೇಸನ್‌ ಪಿಂಟೊ),‌ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸರ್ತಾಂತ್‌  ʻಎಕ್ವಟ್‌ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತಾʼ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್‌ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಲ್‌, ದಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೆಲ್ಷೊ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್‌ ಪ್ರೊ| ಎಲ್ಸನ್‌ ಡಿʼಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಪ್ರಬಂಧ್‌ ಮಂಡನ್‌ ಕೆಲೆ. ಹೆ ಪರಿಸಂವಾದ್‌ ,ದೊ| (ಫಾ.) ಲೂಯಿಸ್‌ ಗೋಮ್ಸ್‌, ಪ್ರೊ| ರಾಮರಾವ್‌ ವಾಘ್‌, ದೊ| ಪೂರ್ಣಾನಂದ್‌ʼಚಾರಿ ಹಾಂಣಿ ಚಲವ್ನ್‌ ವ್ಹೆಲ್ಯೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್‌ ತನ್ವಿ ಬಾಂಬೊಲಕಾರ್, ವ್ಹಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್, ಫಾದರ್ ಮಾಯ್ರನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ (ಗೊಂಯ್) ಆನಿ ರೆಮೊನಾ ಇವ್ಹೆಟ್ ಪಿರೇರಾ (ಮಂಗ್ಳುರು) ಹಾಂಕಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯೊಗ್ದಾನಾ ಖಾತೀರ್ ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More