ಕಲಾಸಂಪತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ – 20

By

27-08-2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸ್ಟೇಫನ್ ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್,  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪೊಯೆಟಿಕಾ  ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್  20 ವೀ  ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ  ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

ಕೆಲರಾಯ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ|  ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಂತೋಷ್ ‘ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ವೀಣಾ ವಾಸ್,  ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೇಲಿ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್, ಸ್ಟೇಫನ್ ವಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ತೆರೆಸಾ ವಾಸ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕಶೆಂ  ದೂದ್ ಅಮ್ರತ್, ನಿತಳ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳಿಚೊ ಸಂಕೇತ್ʼಗೀ  ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪರಿಶುದ್ಧ್. ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಅಶೆಂಚ್  ವಾಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಟ್ಟೆಂಬರ್ ದೂದ್ ಚೆಂಬಾಕ್ ಒತುನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಧೀಕ್ ಬಾಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಸ್ಟೇಫನ್ ವಾಸ್ ಹಾಕಾ 19 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಚ್ಯಾಖಣ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ವೀಲ್ ಚೆರಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಎಕ್ ಬರೊ ಕವಿ. ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ತೊ ರಚ್ತಾ. ತೊಟಾಚ್ಯೊ, ಕೃಷೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತೊ ಕರ್ತಾ. ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ʼವಿಶ್ವಾಸಾನ್‌ ತಾಕಾ ಜೀವಂತ್ ದವರ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ʼಲ್ಲೊ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮನೋಭಾವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿ ಕವಯತ್ರಿ ಆನಿ ರಸಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಐವಾಜ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್ ರುಪಯ್ 1,50,000  ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್‌ ತಾಕಾ ಹತಾಂತರ್ ಕೆಲೆ.

ʻಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂʼತ್ ಡಾ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಚಿಕಾಗೊ ಹಾಂಚಿ ಕವಿತಾ, ಡಾ. ದೀಪಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ವಾಚನ್ ಕೆಲಿ. 20 ಕವಿ ಕವಯತ್ರಿಂನಿ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಲಾಸಂಪತ್ ಮುಖೆಲಿ ಡಾ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪೋಷಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ʼಲ್ಲೆಂ.  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ʼಲ್ಲಿಂ.

ಕ್ರಿಸ್ ಬೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲ್ಲಿ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾ’ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಜ್ ಆನಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾಯ್ ಭಾಷೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ವಾಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ.

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ರೋನಿ ಕ್ರಾಸ್ತ ಕೆಲರಾಯ್ ಆನಿ ಎಡಿ ಕಾಡ್ದೊಸ್, ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್‌ʼಲ್ಲೆಂ.

ಮರ್ಲಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ದೆರೆಬೈಲ್ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ವೀಸ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟ್ಯೊ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿವಿದ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ವರ್ದಿ: ಮರ್ಲಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್,  ದೆರೆಬೈಲ್.

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಜುಲ್ಯೆಟ್‌ ಮೊರಸ್‌, ದೆರೆಬಯ್ಲ್.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More