2023 നവെംബർ 4-5: മംഗ്ളുരാന്ത് രുപ്യാളെം അഖിൽ ഭാരതീയ് കൊങ്കണി സാഹിത്യ് സമ്മേളൻ

By

“84 വർസാഞ്ചി ചരിത്രാ ആസ്ച്യാ അഖിൽ ഭാരതീയ കൊങ്കണി പരിഷദെച്യാ ബത്തിസ് പരിഷദെ ഥാവ്ന് 24 സമ്മേൾ ജാല്യാ ഉപ്രാന്ത് 25വെം സമ്മേൾ മംഗ്ളുരാന്ത് ജാതാ. സാഹിത്യാചി വൈവിധ്യതാ സംഭ്രംമ്ചെം ഹെം സാഹിത്യ് സമ്മേളൻ ലൊകാ മെരെൻ പാവൊയാം, താഞ്ച്യാ ഉസ്ക്യാർ ഖെളയാം മ്ഹൺ ചിന്തുൻ ഇത്ലെം വ്ഹഡ് ജൂം ആമിം ആമ്ച്യാ ഖന്ദാർ ഘെത്ലാം. തുമി ആനി ആമി സംഗിം മെളൊൻ ഹെം സമ്മേളൻ യശസ്വി കര‍്യാം. 2023 നവെംബർ 4 ആനി 5താരികെർ മംഗ്ളുര‍്ച്യാ ശക്തിനഗരാന്ത്ല്യാ വിശ്വ് കൊങ്കണി കേന്ദ്രാന്ത് ചൽചാ ഹ്യാ സമ്മേളാനാക് ദേശ്-വിദേശാന്ത്ലെ സുമാർ 800 പ്രതിനിധി വാണ്ടൊ ഘെംവ്ചി നിരീക്ഷാ ആസൊൻ, വിദ്യാർഥിങ്ക് വിശേസ് രിയായ്ത് ദില്യാ. പ്രതിനിധിങ്ക് രാവ്പാചി ആനി ഖാണാ ജെവ്ണാചി വെവസ്ഥാ കെല്യാ. ഒന്ലൈൻ മാരിഫാത് നൊന്ദണി സുര‍്വാത്ലാം” അശെം മ്ഹണാലൊ 25വ്യാ അഖില ഭാരതീയ് കൊങ്കണി സാഹിത്യ് സമ്മേളൻ സ്വാഗത് സമിതിചൊ പ്രധാൻ കാര്യാദർശി കൊങ്കണി കവി, ചിന്തക്, രാഹുൽ എഡ്വടൈസർസ് ഹാചൊ മ്ഹാലക് മാനെസ്ത് ടൈടസ് നൊരൊൻഹാ. 25വ്യാ അഖിൽ ഭാരതീയ് കൊങ്കണി സാഹിത്യ് സമ്മേളനാചെം നാം ചിന്ന് ഉഗ്താവൺ കാര്യാവെളിം സമ്മേളാനാചി മാഹെത് ദീവ്ന് തൊ ഉലയ്താലൊ. സാം ലുവിസ് കൊലെജ് കൊങ്കണി സംസ്ഥ്യാചൊ കാര്യെം സംയോജക്, ഫാമാദ് കലാകാർ പിണ്ടൊ വാമഞ്ജൂർ ഹാണെം ഹൊ നാം ചിന്ന് വിന്യാസ് കെലാ.

രാക്ണൊ പത്രാചൊ ആദ്ലൊ സംപാദക്, 1947വ്യാ വർസാ കർനാടകാന്ത് കൊങ്കണി ഭാഷാ മണ്ഡൾ സ്ഥാപുങ്ക് വാവുർല്ലൊ, ʻശ്രീമതി വിമലാ വി. പൈ ജീവൻ സിദ്ധി പ്രശസ്തിʼ പുരസ്കൃത് മാ| ബാ| മാർക് വാൽഡർ ഹാണെം സമ്മേളാനാചെം നാം ചിന്ന് മൊക്ളിക് കെലെം. വിശ്വ് കൊങ്കണി കേന്ദ്രാചൊ അധ്യക്ഷ് നന്ദഗോപാൽ ശെണൈ ഹാണെം സമ്മേളാനാചെം മാഹെതി പുസ്തക് ലോകാർപൺ കെലെം. സാഹിത്യ് അകാഡെമി പ്രശസ്തി വിജേത് സാഹിതി ഗോകുൽദാസ് പ്രഭുൻ നോന്ദണി പുസ്തക് മൊക്ളിക് കെലെം. കഥൊലിക് സഭാ മംഗ്ളുർ പ്രദേശ്(നൊ) അധ്യക്ഷ് ആല്വിൻ ഡിʼസോജാ പാനീർ ഹാണെ ക്യൂ ആർ കോഡ് സ്ക്യാൻ കര‍്ൻ ഒന്ലൈൻ നോന്ദണെക് ചാലൻ ദിലെം. അഖില ഭാരതീയ് കൊങ്കണി പരിഷദ് ഹാചൊ അധ്യക്ഷ് അരുൺ ഉഭയ്കർ വെദിർ ഹാജർ ആസ്ല്ലൊ.

സ്വാഗത് സമിതിചൊ കാര്യാധ്യക്ഷ്, പത്ർകർത് മാനെസ്ത് എച്. എം. പെർനാൽ ഹാണെം യെവ്കാർ മാഗ്ലൊ ആനി ജമ്ല്ല്യാ മാനാച്യാ സയ്ര്യാഞ്ചി ഒളൊക് കര‍്ൻ ദിലി. സാഹിത്യ് അകാഡെമി ന്യൂ ഡെല്ലി ഹാച്യാ കാര്യാകാരി സമിതിചൊ നിമന്ത്രക് മാനെസ്ത് മെല്വിൻ രൊഡ്രിഗസാൻ കാര്യെം ചലയ്ലെം. വിശ്വ് കൊങ്കണി കേന്ദ്രാചൊ മുകെൽ കാര്യനിർവഹൺ അധികാരി മാനെസ്ത് ഗുരുദത്ത് ബാളിഗാൻ ധന്യവാദ് അർപിലെ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts