ʻಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕʼ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ದೆ| ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

By

ಅಕ್ತೋಬರ್‌ 26ವೆರ್‌ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 75 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್  ದೆವಾದಿನ್‌ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ ʻವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾʼ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್‌ ಹಜಾರೊಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಮೊಗಿಂಕ್‌ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌’ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಎಡ್ವಿನ್‌ ಜೋಸೆಫ್  ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ  ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್  ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್  ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. 2023, ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಮಿನಿ ಸಭಾಸಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಕ್‌ ತಾಚೆ ಆಪ್ತ್‌ ಬರವ್ಪಿ ಮಿತ್ರ್‌, ಅಭಿಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್‌ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್‌ ಡಿಸೋಜಾ, ಧುವ್‌ ರೂತ್‌ ಎಸ್ತೆರ್‌ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾನ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಆನಿ ಮೆಕ್ಸಿ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೌನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮಾನಾನ್ ಗೌರವ್ ಅರ್ಪಿಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಠಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ʻಕೊಂಕಣಿ  ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕʼ ಹಾಚ್ಯಾ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್-‌‘ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ಪೀರಿತ್‌ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್‌ ಝರವ್ನ್‌, ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್‌ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೊ ಎಡ್ವಿನ್‌ ಜೆ. ಎಫ್.‌ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ ತಶೆಂಚ್‌ ಹರ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಪ್ರೇಮಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂನಿ ಶಾಶ್ವಿತ್‌ ಜೀವಂತ್‌ ಉರ್ತಲೊʼ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್. ತರ್ಫೆನ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ನಜ್ರೆತ್‌ ಹಾಣೆ- ಎಡ್ವಿನಾನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್‌ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್‌ ಚಡ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್‌ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ʻತೊ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‌ ಚಿಂತ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ ಬರಯ್ತಾʼ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್‌ ಆಸಾ. ಎಡ್ವಿನಾಕ್‌ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ ಬೆಜರಾಯ್‌ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕುರ್ಕುರಿತ್‌ ಸಂಭಾಶನ್‌, ವಾಸ್ತವಿಕ್‌ ವಿವರಣ್‌ ಆನಿ ಸಧೃಡ್‌ ಪಾತ್ರ್‌ – ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂಚಿ ಏಕ್‌ ವಿಶೇಷತಾ. ಹರ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್‌ ರಚ್ಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ ವಿಶೇಸ್‌ ಚತ್ರಾಯ್‌ ಆನಿ ಮಸ್ತ್‌ ತಯಾರಾಯ್‌ ಆಸ್ತಾಲಿ. ೧೯೭೭ ಇಸ್ವೆಂತ್‌ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ʻನಿಮಾಣಿ ಶೆಳಿʼ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್‌ ಎಡ್ವಿನ್‌ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ – ʻಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್.‌ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ ನಾಂವ್‌, ದೇಶ್‌ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಫಾನ್‌ ಉಟ್ತಾಲೆಂ. ಶಿಂತಿದ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾರುಂ ಹ್ಯಾ ತುಫಾನಾಂತ್‌ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂʼ. ಅಸಲೆಂ ವಿವರಣ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ವಾಚುಂಕ್‌ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್‌ ನ್ಹಯ್‌, ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಸಂಗಿಂ ಪಾತ್ರಾಂಚೆ ಹಾವ್-ಭಾವ್‌ಯಿ ವ್ಯಕ್ತ್‌ ಕರ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್‌ ಜೀವ್‌ ಭರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್‌ ವಿಷಯ್‌ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ʻಜೊವ್ಳಿ ವಜ್ರಾಂʼ ಕಾದಂಬರಿಂತ್‌ ಘಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್‌ ಆಸಾ ತರ್‌, ʻಶೆತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂʼ ಕಾದಂಬರಿಂತ್‌ ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್‌, ಆನಿ ತಾಣಿ ಆಧುನೀಕತಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಒದ್ದಾಟ್ಚೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಡ್‌ ಆಸಾತ್.‌ ʻಪಿಲಾತಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್‌ʼ, ʻಏಕ್‌ ಮನಿಸ್‌ ದೋನ್‌ ಸಾವ್ಳ್ಯೊʼ, ʻಆಜ್‌ ಆಮಿ ಖುನ್‌ ಕರ್ಯಾಂʼ, ʻಜುದಾಸಾಚೊ ಕುರೊವ್‌ʼ, ʻತಾಂಬ್ಡೊ ಸಾಳಿಯೊʼ ಅಶೆಂ ತಾಚೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬೊನ್‌ಚ್‌ ವೆತಾ. ʻಪಿಲಾತಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್‌ʼ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಗೂಡಾಚಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್‌ ಪಾತ್ರ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ʻಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್‌ʼಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್‌ ಆಂವಡ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ತಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಂತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿ, ಜೆನಿಫರ್‌, ಲಿಂಡಾ, ಜೇಸನ್‌ ತಸಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಇತ್ಲೆಯ್‌ ಜಿವಾಳ್‌ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.‌ ʻಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆʼಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾ ಆಕಯ್‌, ಅಂತೊನ್‌ ಪಿರೇರ್‌ – ಹೆ ಸರ್ವ್‌ ಪಾತ್ರ್‌ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಣೆ ನೀಜ್‌ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‌ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ ಕೊಣ್ಣಾ -ಅಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ʻವಿಂಚುನ್‌ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾʼಕಾದಂಬರಿಂತ್‌ ಜೊ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್‌ ಪ್ರಮುಕ್‌ ಪಾತ್ರ್‌ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್‌ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್‌ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತೊ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನ್‌ ದೊಗ್‌ಯಿ ಏಕ್‌ಚ್‌ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಖುದ್‌ ಎಡ್ವಿನಾಲಾಗಿಂಚ್‌ ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ತೊ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್‌ ತಾಣೆ ʻವ್ಹಯ್‌ʼವಾ ʻನಾʼಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‌ ಯುಎಫ್‌ಒ (UFO) ಚಿ ಮಾಹೆತ್‌ಚ್‌ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ ತಾಣೆ ಬರೆಯಿಲ್ಲಿ ʻತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ʼಕಾದಂಬರಿ, ʻಹಾಂವ್‌ ಜಿಯೆತಾಂʼಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್‌ ಕಾದಂಬರಿ, ತವಳ್‌ ಪರ್ಯಾಂತ್‌ ʻಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಸಾಧೆ, ತಾಂಕಾಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ ಸಮ್ಜಾನಾʼ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ ಮಾರ್ನ್‌ ಉಡಂವ್ಕ್‌ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ. ʻಎಡ್ವಿನಾನ್‌ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್‌ ಹಾಡ್ಲೆಂʼ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಾ| ಚೇತನಾಚೆಂ ಉತರ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ʻಜುದಾಸಾಂಕ್‌ ಕುರೊವ್‌, ಏಕ್‌ ಮನಿಸ್‌ ದೋನ್‌ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ, ಹಾಂವ್‌ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ’ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‌ ದಿಸ್ಚಿಂ ಉಡ್ಕೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಆಸೊನ್‌ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ ಯೆದೊಳ್‌ ಹೆರ್‌ ಕೊಣೆಂಯ್‌ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ʻಸಿರೆನಾಂತ್ಲೊ ಜುದಾಸ್ʼ ಗ್ರೀಕ್‌ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್‌ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಹಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್‌ ಖುದ್‌ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂ ಆಸಾ ತಸಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್‌ ಜಾತಾ.

ಎಡ್ವಿನಾನ್‌ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್‌ ಹೆರ್‌ ಖಂಚ್ಯಾಯ್‌ ಭಾಶೆಂತ್‌ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್‌ ತೊ ಪಾವ್ತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್‌ ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌ ತಶೆಂ ಹೆರ್‌ ಭಾಶೆಕ್‌ ಭಾಶಾಂತರ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್.‌ ಪುಣ್‌ ತಾಚ್ಯೊ ʻವಿಂಚುನ್‌ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ’, ಪಯ್ಕಿ ʻಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್‌ʼ, ‘ಜೊವ್ಳಿಂ ವಜ್ರಾಂʼ ಕಾದಂಬರಿ ಜರ್‌ ಹೆರ್‌ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ ಎಡ್ವಿನಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭೋವ್‌ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್‌ ಆಸ್ತೆಂ. ʻಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್‌ʼ, ʻಜಾಂಬಿಯಾ ದಹಶತ್‌ʼ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಗೂಂಡ್‌ ಅಧ್ಯಯನ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ಭಾಯ್ರ್‌ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಜಾತಾಲಿಂ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಂತ್‌ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ ತೊ ಥಿಯೊಲೊಜಿಯ್‌ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್‌ ಖುದ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್‌ಯಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣ್‌ ಬರ್ಪಾಂನಿಯ್‌ ಬದ್ಲಾವಣ್‌ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್‌ ಉಣ್ಯಾರ್‌ ತೀನ್‌ ಚಾರ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಕೇಂದ್ರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್ಲಾಂ. ಪುಣ್‌ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್‌ ಲಾಗೊನ್‌ ತಾಕಾ ತಿ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ʻಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್‌ʼಕಾದಂಬರಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿಕ್‌ ಲಿಪ್ಯಂತರ್‌ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್‌ ತಾಕಾ ಕೇಂದ್ರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. ಹೆರ್‌ ಸರ್ವ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್‌ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್‌ ಕೇಂದ್ರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಖಾತಿರ್‌ ತಾಣೆ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್‌ ಕರಿಜೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಯ್ ಫಕತ್‌ ತಾಚಿ ನ್ಹಯ್‌, ಬಗಾರ್‌ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್‌ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್‌ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ದುರ್ದೆಶಾ.

ಸತ್ತರ್‌ ಆನಿ ಪಾಂಚ್‌ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಎಡ್ವಿನ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‌ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್‌ ಜೇನ್‌ ಜಾಯೆಚೆರ್‌ ಹೊಂದ್ವೊನ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.‌ ತಿಣೆ ಆನಿ ರೂತಾನ್‌ ತಾಕಾ ಭೋವ್‌ ಉತ್ತಿಮ್‌ ಥರಾನ್‌ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್‌ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್‌ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್‌ ಮಾಗ್ತಾಂʼಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಎಡ್ವಿನ್‌ ಜೆ.ಎಫ್.‌ ಡಿಸೋಜಾನ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬರಾಬರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಆಪ್ತ್‌ ಮಿತ್ರ್‌ ಮಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್‌ ಹಾಣೆ – ಎಡ್ವಿನ್‌ ಕೇಂದ್ರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಜೆರಾಲ್‌ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಲಿಪಿಂಚೊ ವಾದ್‌ ತಾಣೆ ಪರತ್‌ ಜಿವೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಾವ್ರುಂಕ್‌ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಹೆರ್‌ ಸಾಹಿತಿಂ ಸಂಗಿಂ ತೊಯ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಂತ್‌ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಏಕ್‌ ಸಮಾವೇಶ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಝುಜ್‌ ಸಾತ್‌ ವರ್ಸಾಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೊರ್ಗೊಳಾಕ್‌ ಲಾಗೊನ್‌ ಹೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತರೀ, ಆಮಿ ತವಳ್‌ ತವಳ್‌ ಮೆಳೊನ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.‌ ಆಮ್ಚಾ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಂತ್‌ ತಾಚೊ ʻಚೊಕ್ಲೆಟಾಂʼಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್‌ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಾ ಸಂಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್‌ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್‌ ಹಿ ತಾಚಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ಪಾವ್ಲಿ.

ತಾಣೆ ರಾಕ್ಣೊ ದಫ್ತರಾಂತ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್‌ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ವಾವ್ರ್‌ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್‌ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗದ್ಯ್‌ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್‌ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಕ್‌ ಪಠ್ಯ್‌ ತಾಣೆ ತಯಾರ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ. SACAAಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಜಾಲ್ಲೊ. ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಜೆರಾಲ್‌ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್‌ (ರಿ.) ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಹಾಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌, ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‌ ಅಮರ್‌ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್‌, ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‌ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಂತ್‌ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್‌ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್‌ ಉಲವ್ಪ್‌ ದಿತಾಲೊ.  ರೊಟೇರಿಯನ್‌ ಸೆವಾ ಆನಿ ರೊಟಾಲೊರ್‌ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್‌ ದಿಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಸಾಂಗೊಡಿ ಮಿತ್ರ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್-‌ ʻʻಎಡ್ವಿನಾಕ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕುಣೀಸ್‌, ವೀಸ್‌ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಥಾವ್ನ್‌ ಹಾಂವ್‌ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ತಾಚಿ ʻಪಿಲಾತಾನ್‌ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್‌ʼಕಾದಂಬರಿ, ತಾಣೆ, ಫಾ| ವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಸಿರಿವಂತಾನ್‌ ಮೆಳೊನ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್‌ ತರ್ಜಣ್‌ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್‌ ತಿ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಕೆಲಿನಾ. ತಾಣೆ ಏಕ್‌ ನಾಟಕ್‌ಯಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಜೊ ಏಕ್‌ಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್‌ ದೆಕೊಂಕ್‌ ಪಾವ್ಲೊನಾ. ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಅಜೂನ್‌ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್‌ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಮಿತ್ರಾರ್‌ ಹಾಂವೆಂ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚಿ ʻಹಾಂವ್‌ ಜಿಯೆತಾಂʼಕಾದಂಬರಿ ಮಿತ್ರ್‌ ಪತ್ರಾರ್‌ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ವಿಚಾರುಂಕ್‌ ವೆತಾನಾ ತಾಣೆ ʻತಿ ಕೋಣ್‌ ವಾಚ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‌ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಕರ್ತಾಯ್?‌ʼಮ್ಹಣ್‌ ಮ್ಹಾಕಾಚ್‌ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಭೋವ್‌ಚ್‌ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್‌ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ೩೦೦ ಬೂಕ್‌ಯಿ ಛಾಪ್ಲೆ. ತೆಯ್‌ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ ವಿಕೊನ್‌ ಗೆಲೆ. ತಾಣೆ ʻಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತೆಕಿದ್ ಬರಯ್ನಾ ಬಗಾರ್‌ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್‌ ಬರಯ್ತಾಂʼ‌ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಣೆ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್‌ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಎಡ್ವಿನಾಕ್‌ ಹಾಂವ್‌ ಸದಾಂಚ್‌ ಋಣಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ತೊ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀವ್ನ್‌ ಗೆಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯ್ಕಿ ಲಗ್ಬಗ್‌ ೨೫ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆಂಚ್‌ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ೨೫ ರುಪಯ್‌ ಲೆಗುನ್‌ ದಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್.‌ ಎಡ್ವಿನಾಕ್‌ ಆಮಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಪರತ್‌ ಆನಿ ಪರತ್‌ ವಾಸ್ಚ್ಯೊ..

ʻರಾಕ್ಣೊʼಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರುಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಧಿನ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತಾಂಕ್ ಭುಜ್ವಣ್ ಪಾಠವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ದೆವಾಧಿನ್ ಎಡ್ವಿನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಜೇನ್ ಡಿಸೋಜ, ಧುವ್ ರುತ್ , ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಎಡ್ವಿನಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸವೆಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಫೊಟೊಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ವರ್ದಿ: ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್‌

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More