“ಸುವಾರ್ತೆ ಭೊಂವ್ಡಿ – 8” ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಾವಣ್….

By

2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪೆದ್ರು ನಾಟಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೋಗೋಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಯಶಸ್ವಿ 7 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಟ್ ನಾಟಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಟ್ ಕುಶಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಚೆಂ ಚಲಾವಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ, ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಎಮ್ಮಾವ್ಸ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುವಾರ್ತೆ ಭೊಂವ್ಡೆಚೆ ಸರ್ವ್ ನಾಟಕ್ ಬಾಪ್ ದೊತೊರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ ಹಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾಂಕ್ ನಾಟಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕರುನ್, ಕಲೆಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಸುವಾರ್ತೆ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಬಜ್ಜೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್ , ಲೋಗೋಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಝೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿ.

ಸುವಾರ್ತೆ ಭೊಂವ್ಡಿ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ 10 ನಾಟಕಾಂಚಿಂ ದೊನ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್…

BOOKINGS OPEN…..

Contact:

Rev. Dr. Alwin Serrao (8050310755)

Christy (9113226234)

Canwin (9964440776)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More