സാഹിതി താഞ്ച്യാ കൃതിയാംനി സദാഞ്ച് അമർ ഉർതാത്: ശ്രീമതി ആമ്ലിൻ ഡിസോജ

By

“സാഹിതി സാമാന്യ് ജാവ്ന് ഖാൽത്യാ സ്വഭാവാചെ. താഞ്ചെം സാഹിത്യ്ച് താങ്കാം വർതെ കർതാ. താഞ്ച്യാ സാഹിത്യാക് ലാഗൊൻ ലോക് താങ്കാം ഒൾകാതാ ആനി മാൻ ദിതാ. ജായ്തെ സാഹിതി ജൽമല്യാത് ആനി അന്തർല്യാത്. പുൺ താഞ്ചെം നാംവ് അജൂൻ ലൊകാ മധെം ആസാ തർ, തെം താണി രച്ല്ല്യാ സാഹിത്യാ വർവിം” അശെം മ്ഹണാലി വാണിജ്യ് അധികാരി ശ്രീമതി ആമ്ലിൻ ഡിസോജാ ജനെർ 15വെർ ആയ്താരാ പുത്തൂർച്യാ സാം ഫിലൊമിനാ ക്യാംപസാന്ത്ല്യാ മൊ. പത്രാവൊ സ്മാരക് സാലാന്ത് ചല്ലെല്യാ ʻകവിതാ ഫെസ്ത് – 2024ʼഉഗ്താവ്ണെച്യാ ഉലൊവ്പ്യാന്ത്. മുകാരുൻ തിണെം മ്ഹളെം: “മ്ഹജ്യാ കൊലെജിച്യാ ദിസാംനി, ഹാംവെംയ് കവിതാ ഫെസ്താന്ത് പ്രതിനിധി ജാവ്ന് ഭാഗ് ഘെത്ലാ ആനി കവിതാ തശെഞ്ച് താകാ സംബന്ധ് ജാല്ല്യാ വിവിധ് സാഹിത്യ് രൂപാഞ്ചൊ പർമൾ അൻഭോഗ് കെലാ. കൊങ്കണി കവിതെക് ഉത്തേജൻ തശെഞ്ച് യുവ കവിങ്ക് തർബെതി ദിംവ്ചൊ കവിതാ ട്രസ്ടാചൊ വാവ്ര് ഹൊഗ്ളിഗെക് ഫാവൊ. മ്ഹാകാ കളിത് ആസ്ചെ പർമാണെം കവിതാ ട്രസ്ട് നിരന്തരി യുവ കവിങ്ക് വൾകതാ ആനി വിവിധ്  സ്പർധെ, ടിവി കാര്യിം ആനി സമ്മേളാംനാം മാരിഫാത് താങ്കാം പ്രോത്സാഹ് ദിതാ. ആജ് കവിതാ ട്രസ്ട് താച്യാ വിശിഷ്ട് കാര്യക്രമാ ദ്വാരിം കൊങ്കൺ പ്രാന്താച്യാ ഹര്എകാ ജാഗ്യാംനി പാവ്ലാം. കവിതാ ട്രസ്ടാച്യാ സർവ് ട്രസ്ടിങ്ക് താഞ്ച്യാ ഫുഡാരാച്യാ സർവ് യോജനാങ്ക് ബരെം മാഗ്താം. തശെഞ്ച് കവിതെ വയ്ര് ആസക്ത് ദവർൻ ആനി മാംയ് ഭാശെചെർ അഭിമാൻ ദവർൻ ഹാംഗാസർ ഹാജർ ജാല്ലിം തുമി സർവ് ഹൊഗ്ളികെക് ഫാവൊ” അശെം മ്ഹണാലി.

ആമ്ലിൻ ഡി’സോജാ, കൊങ്കണി ലേഖകി ആനി കവയത്രി ഫ്ലാവിയാ അൽബുകർക്, കവിതാ ട്രസ്ട് ഹാചൊ സ്ഥാപക് മെല്വിൻ രൊഡ്രിഗസ്, പ്രസ്തുത് അധ്യക്ഷ് കിശൂ ബാർകുർ, ഖജാന്ദാർ ആണ്ഡ്ര്യൂ എൽ. ഡികുൻഹാ, സാന്ദെ വിതൊരി കാർകൾ ആനി വിലിയം പായ്സ് ഹാണിം ഗുലൊബാച്യൊ പാക്ള്യൊ ഉസംവ്ച്യെ മാരിഫാത് അട്രാവെം കവിതാ ഫെസ്ത് ഉദ്ഘാടൻ കെലെം.

ഹ്യാ സന്ദർഭാർ ഉലയില്ല്യാ ഫ്ലാവിയാ അൽബുകർക് ഹിണെ “കവിതെക് തഡി, ഗഡി, മെരൊ നാന്ത്. കവിതെക് എകാ ചവ്കടാ ഭിതർ ബാന്ധുൻ ഘാലുങ്ക്യി ജായ്നാ. തസല്യാ കവിതെചെ കൃതൃ ജാവ്നാസ്ച്യാ തുമ്കാം സർവാങ്ക് ʻകവിതാ ഫെസ്ത്-2024ʼമാന്താഖാൽ എക്വടായ്ലാം. കവിതാ ട്രസ്ടാൻ പയ്ലെം പാവ്ടിം പുത്തൂരാന്ത് കവിതാ ഫെസ്ത് ആയോജൻ കെല്ല്യാക് ഹാംവ് കവിതാ ട്രസ്ടാക് ആഭാരി ജാവ്നാസാം.” മ്ഹളെം.

ഉഗ്താവ്ണെച്യാ കാര്യാ ഉപ്രാന്ത് സ്ടേനി ബെളാ ആനി സഞ്ജയ് രൊഡ്രിഗസ് ഹാഞ്ച്യാ മുഖെൽപണാർ ജിജി100 പംഗ്ഡാൻ വൊവിയൊ ആനി വേർസ് ഗായ്ലിം.

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അകാഡെമി സാംഗാതാ ആസാ കെല്ല്യാ കവിസന്ധി കാര്യാന്ത് കവിയത്രി ശ്രീമതി നൂതന സാഖ്രദാണ്ഡെ ഹിണെ തിചെം ആനി കവിതാചെം നാതെം ലൊകാ മുകാർ ദവർലെം, ആപ്ല്യൊ വിഞ്ച്ണാർ കവിതാ വാച്ല്യൊ ആനി കവിതാച്യാ വിവിധ് പ്രാകരാം വിശിം ഹാജർ ആസ്ല്ല്യാ  പ്രേക്ഷാകാം സാംഗാതാ സംവാദ് ചലയ്ലൊ.

ഡിംപൽ ഫെർനാണ്ഡിസ് ഹിണെം കവിതാ ഫെസ്താചെം അന്യേക് ആകർഷൺ ജാവ്നസ്ലെല്യാ കവിതാ വാചനാചെം സുംഖാൺ ഹാതിം ഘെത്ല്ലെം. നെൺത്യാ തശെം യുവ വാചകാംനി കവിതാ വാച്ല്യൊ.

ഹ്യാ കാര്യാ വെളാർ കാശിനാഥ ശംബാ ലോലിയൻകർ ഹാണിം ലികല്ലൊ ‘ഉത്രബിത്രാം’ കവിതെചൊ ബൂക് മൊക്ളിക് കെലൊ. തശെഞ്ച് നെൽസൻ-ലവീനാ രൊഡ്രിഗസ്, ചാ. ഫ്രാ. ദെ’കൊസ്താ സ്മാരക് അഖിൽ ഭാരത് കൊങ്കണി കവിതാ വാചൻ സ്പർധ്യാന്ത് വിജേത് ജാല്ല്യാ ഭുർഗ്യാങ്ക് ആനി വ്ഹഡിലാങ്ക് ബഹുമാൻ വിതരൺ കാര്യെം ചല്ലെം.

ദൊൻപരാം ഉപ്രാന്ത് സംവേദനാശിൽ ആനി യുവ ഗാവ്പി ജേസൻ ലോബൊ ഹാണെം മെല്വിൻ രൊഡ്രിഗസ്, കിശൂ ബാർകൂർ ആനി വിൽസൻ കടീൽ ഹാഞ്ചിം പദാം ഗാവ്ന് മനോരഞ്ജൻ ദിലെം.

സമരോപ് കാര്യാന്ത് ലേഖക് ആനി പത്ർകർത് സന്ദേശ പ്രഭു ദേസായി മുഖെൽ സയ്രൊ ജാവ്ന്, അനുവാദകി ആനി നടി പ്രശാന്ത് തലപൺകർ മാനാചി സയ്രി ജാവ്ന്, ആനി കവിതാ ട്രസ്ടാചൊ അധ്യക്ഷ് കിശോർ ഗൊൻസാല്വിസ്, ഖജാഞ്ചി ആണ്ഡ്ര്യൂ ഡികുൻഹാ വെദിർ ഹാജർ ആസ്ല്ലിം. സന്ദേശ് പ്രഭു ദേസായി ഹാണെ ജമ്ലെല്യാ ലൊകാക് അസ്മിതായ് ദിസാചെ (ജനെർ 16) ഉല്ലാസ് പാടവ്ന് “ജർ ഗൊംയ് ഏക് പ്രത്യേക് രാജ്യ് ജായ്നാസ്താം, മഹാരാശ്ട്രാചൊ ഏക് വാണ്ടൊ ജാല്ലെം തർ ആജ് കർനാടകാന്ത് കൊങ്കണി ലോക് കശെം ഭാശെ അൽപ്സംഖ്യാത്ഗീ, തശെഞ്ച് ആമി ഗൊംയ്കാര്യി മഹാരാശ്ട്രാന്ത്ലെ കൊങ്കണി അൽപ് സംഖ്യാത് ജാംവ്ക് പാവ്ത്യാംവ്” മ്ഹണാലൊ.

ഹ്യാ കാര്യാ വെളാർ ലേഖക് തശെഞ്ച് കവി പ്രകാശ് ദത്താരാം നായക് ഹാങ്കാം മഥായസ് കുടം ʻകാവ്യ പ്രശസ്തി 2023ʼപാടയ്ലൊ.

പ്രശസ്തി സ്വീകാർ കെല്ല്യാ കവി പ്രകാശ് ദത്താരാം നായക് ഹാംണി കവിതാ ട്രസ്ടാക് ആനി കവിതാ രചുങ്ക് സഹകാർ ആനി പ്രൊത്സാഹ് ദില്ല്യാ സർവ് വാച്പ്യാങ്ക് ധിന്വാസ് പാടയ്ലെ.

കാര്യാച്യാ സുർവെർ കിശൂ ബാർകുർ ഹാണെം സ്വാഗത് കെലൊ. കാര്യാച്യാ അകേരിക് വിതൊരി കാർകൾ ഹാണെ ധന്യവാദ് പാടയ്ലെ. ഫ്ലൊയ്ഡ് കിരൺ മൊരസ് ഹാണെ സഗ്ള്യാ ദിസാചെം കാര്യെം ശിസ്തെൻ ചലവ്ന് സർവാഞ്ചി ശാഭാസ്കി ആപ്ണായ്ലി.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts