സാഹിത്യ അകാഡെമിഥാവ്ന് കൊങ്കണി കവി ലുവിസ് മസ്കരേൻഹസ് ഹാച്യാ സാഹിത്യാചെർ സാഹിത്യ് മഞ്ച് കാര്യെം

By

കേന്ദ്ര് സാഹിത്യ് അകാഡെമി ആനി സാം. ലുവിസ് പരിഗണിത് വിദ്യാപീഠചൊ കൊങ്കണി സംസ്ഥൊ ഹാഞ്ച്യാ ജോഡ് ആസ്ര്യാഖാൽ കൊങ്കണി കവി ലുവിസ് മസ്കരേൻഹസ് ഹാച്യാ സാഹിത്യാചെർ ʻസാഹിത്യ് മഞ്ച്ʼ കാര്യെം 16 ഫെഭ്രെർ 2024 വെർ  സാം. ലുവിസ് പരിഗണിത് വിദ്യാപീഠ് ഹാച്യാ രാബർട് സിക്വേരാ സലാന്ത് മാണ്ഡുൻ ഹാഡ്ല്ലെം.

സാം. ലുവിസ് പരിഗണിത് വിദ്യാപീഠാചൊ രെജിസ്ട്രാർ ദൊ. ആല്വിൻ ഡെʼസാ, നാമ്ണെചൊ കൊങ്കണി കവി, സാഹിത്യ് അകാഡെമിച്യാ കൊങ്കണി സലഹാ സമിതിചൊ നിമന്ത്രക് മാനെസ്ത് മെല്വിൻ രൊഡ്രിഗസ്, സാഹിത്യ് അകാഡെമി കൊങ്കണി സലഹാഗാർ സമിതിചൊ വാംഗ്ഡി ശ്രീ ഹെന്രി മെണ്ഡോൻസാ (എച്. എം. പെർനാൽ), കൊങ്കണി സംസ്ഥ്യാചൊ ദിരെക്തൊർ ദൊ. ഫാ. മെല്വിൻ പിണ്ടൊ ആനി കൊങ്കണി സംസ്ഥ്യാചൊ കാര്യെം സംയോജക് ശ്രീ ജോകിം പിണ്ടൊ വെദിർ ആസ്ല്ല്ലെ.

ദൊ. ആല്വിൻ ഡെ’സാ ഹാണിം ജമ്ല്ല്യാങ്ക് ബരൊ യെവ്കാർ മാഗൊൻ കാര്യാചൊ ദിസ്ടാവൊ ദിലൊ. സാഹിത്യ് മഞ്ചാചെ മുഖെൽ ധ്യേയ് കിതെം മ്ഹള്ളെവിശിംയ് താണി മാഹെത് ദിലി.

ശ്രീ ഹെന്രി മെണ്ഡോൻസാ ഹാണിം യെദൊൾച് സാഹിത്യ് അകാഡെമിൻ ആയോജിത് കെല്ല്യാ കാര്യാവിശിം ആനി മുക്ല്യാ ദിസാംനി ചലംവ്ക് ആസ്ച്യാ കാര്യാ വിശിംയ് മാഹെത് ദിലി.

ഹ്യാ കാര്യാവെളാർ ശ്രീ ലുവിസ് മസ്കരേൻഹസ് ഹാചെം ജിവിത് ആനി സാഹിത്യ്  കൃതിയാഞ്ചെർ ചാർ പ്രപത്രാം മണ്ഡൻ ജാലിം. ഫാമാദ് ലേഖക് തശെഞ്ച് കർനാടക കൊങ്കണി സാഹിത്യ അകാഡെമി പ്രശസ്തി വിജേത് ശ്രീ ഡൊൽഫി കാസ്സിയാ ഹാണിം `ലുവിസ് മസ്കരേൻഹസ് ഹാചെം ജീവിത് ആനി കൃതിയൊ’ ശ്രീ മെല്വിൻ രൊഡ്രിഗസ് ഹാണിം `ലുവിസ് മസ്കരേൻഹസ് ഹാച്യാ കവിതെംനി ഛന്ദ്’, `രാക്ണൊ’ ഹപ്ത്യാള്യാചൊ ആദ്ലൊ സംപാദക് ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് രൊഡ്രിഗസ് ഹാണിം ‘സംപാദക് ജാവ്ന് ലുവിസ് മസ്കരേൻഹസ്’തശെഞ്ച് ഫാമാദ് നാടക്കാർ ദൊ. ഫാ. അല്വിൻ സെരാവൊ ഹാംണി `നാടക്കാർ ജാവ്ന് ലുവിസ് മസ്കരേൻഹസ്’മ്ഹള്ള്യാ വിഷയാഞ്ചെർ പ്രബന്ധ് മണ്ഡൻ കെലെ. ദൊ. ഫാ. മെല്വിൻ എസ്. പിണ്ടൊ സഭാ ചലയ്ണാർ ജാവ്നാസ്ല്ലെ.

ശ്രീ മർവിൻ സിക്വേരാ ഹാണെ കാര്യെം ചലയ്ലെം. ശ്രീ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കാസ്ടെലിനൊ ആനി പംഗ്ഡാൻ ധ്യേയ് ഗീത് ഗായ്ലെം. കു| ഡെല്വിട വേഗസ് ഹിണെ സഭാ ചലയ്ണാരാചി പരിചയ് വാച്ലി. ശ്രീ ജോകിം പിണ്ടൊ ഹാണെ ധന്യവാദ് പാടയ്ലെ.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts