ವೆರ್ಸ್ ಲೊಕ್ ಗಿತಾಂ – ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

By

ರೊಜರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ್ ನಾವೆಲಿಂ, ಸಾಶ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೊಡ್’ಪಾವ್ಲಾನ್ `ವೆರ್ಸ್ ಲೊಕ್’ಗಿತಾಂ: ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ 2024 ಫೆಬ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಆಯೊಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ದಾಂತ್ಯಾಂತ್ ತಾಂದೂಳ್ ಘಾಲೂನ್ ಹೊ ಪರಿಸಂವಾದ್‌ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೊ. ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವೀಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ಸಂಯೊಜಕ್ ಫಾ. ರೊಮನ್ ರೊಡ್ರಿಗೀಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ಜೋಡ್ ಸಂಯೊಜಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ವೆಷಾ ಸಿಂಗ್’ಬಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್‌ ದೊ. ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆಂ ಬೀಜ್’ಭಾಶಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ದೊ. ಡೆನೀಸ್ ವಾಜ್ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಆಟೊವ್ಪಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೀಜ್ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ಪಿ ದೊ. ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ವೆಷಾ ಸಿಂಗ್’ಬಾಳ್ ಹಾಂಕಾಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದಿಲಿಂ. ಉಕ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಸೂತ್ರ್‌ಸಂಚಾಲನ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಸಾಂಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಪರಿಸಂವಾದಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾಕ್ ಡೊ. ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಫಳ್ದೆಸಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸತ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ವೆರ್ಸಾಂಚಿ ವಾಟ್’ಚಾಲ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಶ್ರಿ. ಜೊಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರೂನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಪತ್ರ್ ಬಾಯ್ ಡೆಲ್ವಿಟಾ ವೇಗಸ್ ಹಿಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಸತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾ ಮೊರ್ಜಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರಪತ್ರ್ ʻಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆರ್ಸಾಂಚಿ ವಾಟ್’ಚಾಲ್ʼ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ. ವೆರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡಿಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೀಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾ. ರೊಮನ್ ರೊಡ್ರಿಗೀಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪ್ರಪತ್ರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಪತ್ರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸತ್ರಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಪ್ರಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ನಾ ಖಾತೀರ್ ಮಾಂಚಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಸಭಾಘರಾಂತ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ನಾಂಕ್ ಜಾಪೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಕಲ್ಪಿತಾ ಹಿಣೆಂ ಸತ್ರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ಲೆ. ಸತ್ರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದಿಲಿ.

ʻಕಾಜಾರಾಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ವೆರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸಾದರೀಕರಣ್ʼ ಸತ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ವೆರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸತ್ರಾಂತ್ ಡೊ. ಗ್ಲೆನೀಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನೊಗತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆ. ಪರಿಸಂವಾದಾಕ್ ಲಗ್ನಾಚೆ ರಿತೀಚೆರ್ ಚಡ್ ಕರೂನ್ ವೆರ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಣಾನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ ವಾಯ್ಲಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಹಿಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸತ್ರಾಚೆಂ ಸೂತ್ರ್‌ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ.

ʻವೆರ್ಸ್ ಲೊಕ್’ಗಿತಾಂ: ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿʼ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೊಪ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಪ್ರೊ. ಹೆಲೀಕ್ ಬರೆರ್ಟೊ ಹಾಣಿಂ ಸಭಾಘರಾಂತ್ ಹಾಜೀರ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆ ಪ್ರಶಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಫಾ. ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಬಾಯ್ ಶಾರುಫಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಎವಿಸನ್ ಗೊಮಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ರೀತ್‌ ಚಲೊವ್ನ್‌ ವ್ಹೆಲಿ. ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಕ್ ಪುರ್ಣವಿರಾಮ್ ಲಾಯ್ಲೊ.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More