സാം ലുവിസ് പരിഗണിത് വിശ്വ്വിദ്യാലയാന്ത് ‘അന്തരാഷ്ട്രീയ് സ്ത്രീയാഞ്ചൊ ദീസ്-2024’ ആചരൺ

By

സാം ലുവിസ് കൊലെജ് ഹാംഗാസർ കർനാടക കൊങ്കണി സാഹിത്യ് അകാഡെമി, കൊങ്ക്ണി ലേഖകിഞ്ചൊ എക്താർ, മംഗ്ളുർ ആനി കൊങ്ക്ണി സംഘ് സാം. ലുവിസ് പരിഗണിത് വിശ്വ്വിദ്യാലയ് ഹാഞ്ച്യാ ജോഡ് ആസ്ര്യാ ഖാൽ ‘അന്തരാഷ്ട്രീയ് സ്ത്രീയാഞ്ചൊ ദിവസ്-2024’ ആചരൺ കെലൊ.

സാം ലുവിസ് കൊലെജ് വിദ്യാർഥിംനി കൊങ്ക്ണി ധ്യേയ് ഗീത് ഗായ്ലെം. ഫ്ലാവിയാ അൽബുകർക്, പുത്തൂർ ഹിണെം യെവ്കാർ മാഗൊൻ, ചാർ വർസാം പുർവിം കൊങ്ക്ണി ലേഖകിഞ്ചൊ എക്താർ കിത്യാ പാസത് സുർവാത്ലൊ മ്ഹുൺ പ്രാസ്തവിക് ഉലൊവ്പാന്ത് വിവരിലെം. മാനെസ്തിൺ ബസ്തി ശോഭാ ശെണൈ ഹിചെ സവെം ഹെർ മുകെൽ സയ്ര്യാംനി ഗുമട് വ്ഹാജവ്ന്, കൊങ്ക്ണി ലേഖകിഞ്ച്യാ എക്താരാചൊ നവൊ ലോഗൊ ഉഗ്താവൻ കെലൊ. സലൊമി മൊഗർനാഡ് ഹിച്യാ അധ്യക്ഷ്പണാഖാൽ കവിഗോഷ്ടി ചലയ്ലി. ചന്ദ്രികാ മല്യ, കൃതികാ കാമത്, ഫ്ലാവിയാ അൽബുകർക് പുത്തൂർ, ജോയ്സ് കിന്നിഗോളി, മർലിൻ മസ്കരെൻഹസ് ഹാണിം കവിതാ വാചൻ കെലെം. സ്ത്രീയാഞ്ച്യാ ദിസാ സന്ദർഭി ആസാ കെല്ലെല്യാ ലേഖൻ സ്പർധ്യാന്ത് ജിക്ലെല്യാഞ്ചി നാംവാം ഡാ. ഡിംപലാൻ  ജാഹിർ കെലിം. സ്പർധ്യാക് ആയ്ലെല്യാ സുമാർ പാന്ത്തീസാം വയ്ര് ലേഖനാ പയ്കി പയ്ലെം ഇനാം: ഐരിൻ രെബെല്ലൊ കുൽശേകർ, ദുസ്രെം ഇനാം: കൻസെപ്ടാ ഫെർനാണ്ഡിസ് ആനി തിസ്രെം ഇനാം: പെൽസി ലോബൊ ദേരെബൈൽ ഹാങ്കാം ഫാവൊ ജാലെം.

കാര്യാധ്യക്ഷ് രെ. ഫാ. മെല്വിൻ ജെ. പിണ്ടൊ ഹാണിം “ഹാംഗാസർ കവയത്രിംനി വാച്ല്ല്യാ കവിതെ ഥാവ്ന് മ്ഹാകാ പ്രേരൺ മെള്ളെം തശെഞ്ച് തുമ്ച്യാ കവിതെ ആനി ബർപാം ഥാവ്ന് വാച്പ്യാങ്ക് പ്രേരൺ ലാഭൊന്ദി…” – അസൊ സന്ദേശ് ദിലൊ. വെദിർ ഹാജർ ആസ്ല്ല്യാ സർവാങ്ക് ശ്രീമതി മേരി ഡിസില്വാ ഹിണെ ഉഗ്ഡാസാചി കാണിക് ദിലി. ആമ്ച്യാ സമാജിച്യാ താലെന്താങ്ക് വെദി ദിംവ്ച്യാ മാനെസ്തിൺ മേരി ഡിസില്വാ ഹികാ കൊങ്ക്ണി ലേഖകിഞ്ച്യാ എക്താരാ തർഫെൻ മാൻ കെലൊ. സന്മാൻ പത്ര് മാനെസ്തിൺ പ്രീതാ മിരാന്ദാൻ വാചൻ കെലെം.  സി. ഡാ. മേബൽ ക്ലാരാ ഡിമെല്ലൊ ബി.എസ്. ഹിണെം ʻഭലായ്കെഭരിത് സമാജ് രച്ചാന്ത് ആധുനിക് കാളാചാ സ്ത്രീയെചൊ പാത്ര്ʼ ഹ്യാ വിശിം ഉലൊവ്പ് ദിലൊ. ലവി ഗഞ്ജിമഠാൻ സി. ഡാ. മേബൽ ഹിചൊ പരിചയ് ദിലൊ.

മാനെസ്തിൺ ഐരിൻ രെബെല്ലൊ, സപ്ണാ സൽഡാൻഹാ ആനി ഫ്ലാവിയാ സൽഡാൻഹാ ഹാണിം സ്വ രചിത് ആനി വിഞ്ച്ണാർ പദാം ഗായ്ലിം. ഹാങ്കാം ആർ. മനോഹർ കാമത് ഹാണിം ഉഗ്ഡാസാചി കാണിക് ദിലി. ഐരിൻ മെണ്ഡോൻസാ ഹിണെം ജമ്ലെല്യാ ഖാതിർ ഖെൾ മാണ്ഡുൻ ഹാഡ്ലെ. ഹാന്തുൻ സപ്ണാ സൽഡാൻഹാ  വിജേത് ജാലി.  ശ്രീമതി ഫ്ലോരാ ക്യാസ്തെലിനൊ ഹിണെം സർവാഞ്ചൊ ഉപ്കാർ ആടയ്ലൊ.

ഫെൽസി ദെരെബായ്ല് ഹിണെം ഭോവ് ഉത്തിം രീതിൻ കാര്യെം ചലയ്ലെം. കാഫി- ഫൾഹാർ ആനി വിദ്യാർഥിഞ്ച്യാ ബായ്ലാ നാചാ  സവെം കാര്യെം സംപ്ലെം.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts