ದೊ| ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್

By

“ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ. ಹಿ ಪಿಳ್ಗೆಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಬದ್ಲಾಪಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಸವೆಂ ಅವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ಧಾರಾಳ್” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಛಾಪ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್.  ಫೆಬ್ರೆರ್‌ 17ವೆರ್‌ ಸಾಂಜೆರ್‌ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್‌ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್‌ ತೊ ಮುಕೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ.ಎನ್ ಖಂಡಿಗೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೋರಾಸ್, ಸಾಂದೆ ದೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ವೆದಿರ್ ಆಸೊನ್, ಶೆಲೊ, ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್, ಮೈಸೂರ್ ಪೇಟ ಸಜವ್ನ್, ಫಳಾಂ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ಆನಿ ರು. 25,000/- ದೀವ್ನ್ ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಗೌರವ್ ಸಯ್ರೊ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ.ಎನ್ ಖಂಡಿಗೆ ಹಾಣೆಂ ಉಲೊವ್ನ್, ʻಕರಾವಳ್ ಏಕ್ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಗಮ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಿವಿಧತೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮರಸ್ಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಮ್ಕುನ್, ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮುಕಾರೀ ರಚನ್ ಜಾಂವ್ʼ ಅಶೆಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ‘ಪೊಯೆಟಿಕಾ’ ಕವಿಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ವಳಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡ್ಮಿನ್ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾಕ್ 25 ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ 2024ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ‘ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್, ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂಕಾಂ ಕ್ರಮಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೋರಸಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ದೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸಾನ್ ದೊ| ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ ಲಿಗೋರಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಲುದ್ರಿಕ್ ಬೊಂದೆಲ್, ದಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಆನಿ ಕೆನಿಸ್ಸ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಸೆವಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಲೇಖಕ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಅತ್ತಾವರ್, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್, ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾಹಿತಿ ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More