ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ‘ಯುನಾಯ್ಟಿಂಗ್ ವೊಯ್ಸಸ್’ ಬಹುಭಾಶೀ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಚಾರ್’ಸಾತೆಂ

By

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ್, ಬೆಸೆಂಟ್ ವಿಮನ್ಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾನ್’ಪದ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ‘ಯುನಾಯ್ಟಿಂಗ್ ವೊಯ್ಸಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಮಲಯಾಲಮ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ವಿಚಾರ್’ಸಾತೆಂ ಮಾರ್ಚ್ 21ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಾಚ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ| ಈಶ್ವರ್ ಹಾಣೆಂ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ – ‘ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಯುನಾಯ್ಟಿಂಗ್ ವೊಯ್ಸಸ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಾಳೆ’ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಹೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೇ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಪೀಠಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ್ ಭೋವ್’ಚ್ ಬಲೀಷ್ಟ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಕೊರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 14ಲಾಕ್ ವಾಡ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯೆತಾ. ಫಕತ್ ಸೂಕ್ತ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಆನಿ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೊ| ಜಯವಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮುಕಾರುನ್ ತಾಣೆಂ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತೆ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಜೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಜೆ. ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿ. ಎ. ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಉಲವ್ನ್ -‘ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಉರವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿವಿಶಿಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ WNES ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಣೇಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ತಶೆಂಚ್ WNES ಹಾಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ದೊ| ಮಂಜುಳಾ ಕೆ. ಟಿ., ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ದೊ| ರಾಜ್’ಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದೊ| ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಸಿ. ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

ಬಾಹುಭಾಶೀ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಯನ್ನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹಾಣಿಂ ಮಲಯಾಲಮ್ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ, ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್’ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ, ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ  ಆನಿ ದೊ| ಮಾಧವ ಎಮ್. ಕೆ. ತುಳುಭಾಶೆವಿಶಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ದೊ| ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಬಿ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾಂದೆ, ವಿವಿಧ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ದೊ| ಜಯವಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಜಾನ್’ಪದ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪ್ರೊ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಹಿಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಸಹಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ| ಪರಶುರಾಮ ಮಾಳಗೆ, ಪ್ರೊ| ಅನುಪಮಾ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಿ ಪ್ರೊ ಮಾಯಾ ಕುಡ್ವಾ ಹಾಣಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More