മിലാർ കൊലെജിന്ത് ʻകൊങ്കണി ലോക്വേനദ് ആനി പുഡാർʼ രാഷ്ട്രീയ് മട്ടാചെം വിചാർ സാതെം

By

ഹ്യാച് മാർച് 26, 2024 വെർ കൊങ്കണി അധ്യയൻ പീഠ ആനി മിലാർ കൊലെജ് മംഗ്ളുർ സംഗിം മെളൊൻ ʻകൊങ്കണി ലോക്വേിദ് ആനി പുഡാർ, മ്ഹള്ളെം രാഷ്ട്രീയ് മട്ടാചെം എകാ ദിസാചെം വിചാർ സാതെം മാണ്ഡുൻ ഹാഡ്ല്ലെം . മംഗ്ളുർ വിശ്വവിദ്യാനിലയാചൊ കുലസചിവ് ഡാ| പി. എൽ. ധർമ ഹാണിം ക്രാര്യക്രം ഉഗ്താവൺ കെലെം. ഡാ| ജയവന്ത് നായക്, ഹാംണി പ്രസ്താവിക് ഭാഷൺ ദിലെം. മുംബയ്ച്യാ് വിൽസൻ പിണ്ടൊ ഹാംണി കൊങ്കണി ലോക്വേ്ദ് വിശിം സവിസ്താർ സമ്ജണി ദിലി. കൊലെജിചൊ സഞ്ചാലാക് ബാ| ബൊനവെഞ്ചർ നജെരെത് ഹാംണി അധ്യക്ഷീയ് സന്ദേശ് ദിലൊ. പ്രാംശുപാൽ ബാ| മൈകൽ സാന്തുമൈയോർ ഹാംണി സർവാങ്ക് സ്വാഗത് കെലെം. വെദിർ കഥൊലിക് വിദ്യാ സംസ്ഥെചൊ നിയോജിത് കാര്യദർശി ബാ| ഡാ ലിയൊ ലസ്രാദൊ, കൊങ്കണി സംഘാചി സംയോജകി ട്രെസ്സി പിണ്ടൊ ആനി വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധി അൻസ്ന്  പിണ്ടൊ വെദിർ ഹാജർ ആസല്ലിം.

വെദി കാര്യാ ഉപ്രാന്ത് ചല്ലെല്യാ പയ്ല്യാ വിചാർ സാത്യാന്ത് സംപന്മൂൾ വെക്തി ജാവ്ന് കൊങ്ക്ണി സംഘടകി, കൊങ്ക്ണി ഭാസ് ആനി ലോക്വേദ് കാര്യ്കർത് ഐരിൻ രെബൊല്ലൊ ഹിണിം ʻകൊങ്കണി ലോകവേദ് ആനി പുഡാർʼ മ്ഹള്യാ വിശയാചെർ ഉലൊവ്പ് ദിലൊ. ദുസ്രെ സാത്യാന്ത് ബിന്ദുമാദവ് ശെണയ് ഹാണിം ʻജി.സ്.ബി ലോക്വോദ് ആനി പുഡാർʼ മ്ഹള്യാ വിശയാചെർ ഉലൊവ്പ് ദിലൊ. ത്യാ നന്തർ ഡാ| രോശൻ പിണ്ടൊ ഹാംണി കൊങ്കണി ലോക്വേേദ് ആനി പുഡാർ ഹാചെർ ചർചാസംവാദ് ചലവ്ന് വ്ഹെലെം ഹ്യാ സമ്മേളനാന്ത് വിവിദ് കൊലെജിന്ഥാവ്ന് സുമാർ 130 വിദ്യാർഥിംനി ആനി ശിക്ഷകാംനി വാണ്ടൊ ഘെത്ലൊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts