ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಕಾರ್ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್

By

ಸಂಪಾದಕಾಚೆ ಶ್ಹರೆ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್, ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್‍ನ್, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾಗೀ ವಾ ಫಕತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಕಾ ಉತ್ರೊನ್, ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ರಿತಿಂ ವರ್ತೊವ್ತಾ, ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಹರೆಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಕಾಲೆತ್ ಆಸ್ತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಮನನ್ ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಲೆತ್. ರೇಡಿಯೊ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಸರ್ವ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್‍ತಾ ತರ್, ಟಿ.ವಿ. ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿ ಕಾಲೆತ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ತೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾತ್ರಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ, ತೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾನ್  ವಾ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜಯ್. ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಮಸ್ತು ಫರಕ್ ಆಸಾ. ನಾಟಕ್ ಎಕಾ ವೆದಿರ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ತಾ ತರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕಾ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಶೆಂ ರುತಾ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್, ಎಕಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾತ್ ತರ್, ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗೀಯ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (expressions) ದ್ವಾರಿಂ ಉಜಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಂವಹನ್ಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಮಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಾಟಕ್ ನ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕಾ ವೆದಿಚೆರ್ ನಾಟಕ್‌ಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಸುಮಾರ್ ೧೮೯೫ಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸುರ್ವೆಕ್ ಕೆಮರಾ ಮುಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆಕ್ ಕೆಮಾರಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾಬರಿ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೆಮಾರಾ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ಯೆತ್ ಆಸೊನ್, ಲೆನ್ಸಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧುನಿಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಬೊವ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಮಿ ಅರ್ಥ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್‌ಯೀ ಮಸ್ತು ವಿಕಸಿತ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಜ್ ಕೆಮಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಲೆತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ.

 

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಆಕಾಸ್‌ಚ್ ಗಡ್ (sky is the limit). ಭಾರತಾಂತ್‌ಚ್ ಆಜ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾಜಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಕಾಲೆತ್ ಭಿಗ್ಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ.

ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಕರಣ್ (ಗ್ರಾಮರ್) ಆಸಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಕರ್‍ತಾನಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೂಲ್ ಪಾಳಿಜೆ; ದೋನ್ ಪಯ್ಶಿಲೆ ದೃಶ್ಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಶೊಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ, ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿಂ ಪಾಳಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತೊ/ತಿ ಹೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಮೊಡ್ತಾ ತರ್, ತೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಕೊನ್, ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಮೊಡ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್, ತೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ನ್ಹಯ್.

 

ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಹಾಕಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಜಾಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ಣಾರಾಂನಿ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾತಾಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಹರೆಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಳೆಯ್ಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್’. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ನಿಜಾಕೀ ತ್ಯೆ ದಿಶಿಂ ಕಠೀಣ್ ಚುಕಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್  ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಜಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್  ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ.

ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ದೋನ್ ರಿತಿಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ – ಫೀಚರ್ ಆನಿ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ. ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಕೃತಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಘಾಲ್ನ್ ಡೊಕ್ಯುಡ್ರಾಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಥರಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾತ್. ನಾ ತರ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಆನಿ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗೀ, ವಾ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೀ ವಾ ಡೊಕ್ಯುಡ್ರಾಮಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ ಸಹಜ್. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ನಾಯಿಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಐಡೆಂಡಿಟಿ ಸೊದುನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾತ್. ಪುಣ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂನಾ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ನೃತ್ಯ್, ಪದಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ – ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕ್ಯೆ ರಿತಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್‌ಯೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಚಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಂ. ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿವಿಧತೆಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಒಳೊಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಾತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ ಶಿಂಪ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಸಬಾರ್ ಚುಕಿ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಥೊಡೆಕಡೆ ಪಾತ್ರ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಘುಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಶೆಚ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಯಕಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್. ಸುರ್ವೆರ್ ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಐಡೆಂಡಿಟಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್‍ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಜವ್ಣೆಕ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ತೆ ಪಾತ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಕಾಣಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಲೇಖಕ್ ಬಾಬ್ ಎರಿಕ್ (ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್) ಏಕ್ ದೋನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಯೆತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಟಿ.ವಿ. ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್‌ಯೀ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುರೂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಶೆಚ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾ. ನಿಜಾಕೀ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಗರ್ಚೆಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರೂಪಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಘುಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಅಶೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಆನಿ ಆಕೇರಿಕ್, ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೀ ವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಡ್ರಾಮಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್. ಸಬಾರ್ ಕಡೆ, ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಅವ್ವಲ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಕ್ಯಾಮಾರಾ ಮುಕಾರ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ಅಸಹಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಉಮಾಳೆ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾಂತ್. ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಸಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಯೇನಾ.

ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ಲೇಖನಾ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ವೊವಿಯಾಂಚೆರ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪರ್ನಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲೇಖನ್‌ಯೀ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.

‘ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ೨೦೨೩ ಅಕ್ತೋಬರ್ ೨೬ವೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ೭೫ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ೧೨ ವರ್ಸಾಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ಬಗ್ ೧೫ ವರ್ಸಾಂ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ನಶ್ಟ್. ತಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ಮಾಂದುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ಅಂಕೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವಲೋಕನಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮೊಗಿಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

– ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಸ್. ಪಿಂಟೊ, ಜೆ.ಸ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More