‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ – ನೊವೊ ಸಂಸಾರ್- ನೊವೊ ದಿಸ್ಟಾವೊ’ –ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಸಂವಾದ್

By

ಮಂಗಳೂರು: ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್‌ʼ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಹಾಂಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ವೆರ್‌  ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ – ನೊವೊ ಸಂಸಾರ್- ನೊವೊ ದಿಸ್ಟಾವೊ’ – ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್‌ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್‌ ಪರಿಸಂವಾದ್‌ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್‌

ದೊ| (ಫಾ) ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್‌ಜೆ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್‌ ಉಲವ್ಪಾಂತ್‌  “ಖಂಚೀಯ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ತರ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಧರಾಳ್ ಆಸಾಜೆ. ತವಳ್ ತಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ಶಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವ್ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್. ರಸಾಯನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆಂ ಖಂಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್, ಜರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೂಕ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಣವ್ ದೊಸ್ತೊಲೊ ತೆಂ ನಖ್ಖಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ನಿವಾರ್ಚಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ವಾವ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಭಾಶೆತಜ್ಞ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೆ ಉಣೆ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಹಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್‍ಥೊಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತರೀ ಭಾಸೆ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಶಿಕೊನ್ linguists ಜಾಂವ್ಚಿ ತುರ್ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಸೊದಾಕಾಂಚೊಯ್ ಜಾಯ್ತೊ ಉಣವ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಅಮಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಯ್ಚೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಂವ್ಡೆತಾಂ. ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್, ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಯೆವ್ಜಣಾಂಕ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂವ್” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಗೊಂಯ್‌ ಕಾನಕೋನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್‌ ದೊ| ಪೂರ್ಣಾನಂದ್ ಚಾರಿ ಮುಖೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾ ಹಾಜರ್‌ ಆಸೊನ್‌, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್‌  ʻಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲನ್‌ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್‌ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಬರಾಬರ್‌ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್‌ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಆಸಾತ್.‌ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‌ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್‌ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ರಾಜ್ಯ್‌ ಸರ್ಕಾರಾನ್‌ಯಿ ಹಾತ್‌ ಮೆಳಯ್ಲಾ ತಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್.‌ ಜರ್‌ ಆಯ್ಷೊ ಪರಿಸಂವಾದ್‌ ದೊ| ಪ್ರವೀಣ್‌ ಮಾರ್ಟಿಸಾನ್‌ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್‌ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್‌ ಜಾಪಿ ಸೊಧುಂಕ್‌ ಸಕಾತ್‌ ತರ್‌ ನವ್ಯಾ ದಿಸ್ಟ್ಯಾವ್ಯಾನ್‌ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ ತಯಾರ್‌ ಕರ್ಯೆತ್‌ʼ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ  ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ಬಾ|  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೋ ಎಸ್.ಜೆ  ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್‌ ʻಕೊಂಕಣಿ ಲಿಪಿಚೊ ವಾದ್‌ ಪರ್ನೊ ಆನಿ ಝರೊನ್‌ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾಣೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಳ್ಗೆಕ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್‌ ಹತಾಂತ್‌ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ, ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ್‌ ನ್ಹಯ್‌, ಜಾತ್‌, ಭೌಗೋಳಿಕತಾ, ಧರ್ಮ್‌ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್‌ ಮಿಕ್ವೊನ್‌  ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್‌ ಜಾಯ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಯಯೋಜನ್‌ ತಯಾರ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ನವೊ ದಿಸ್ಟಾವೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‌ ಆಸಾ. ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ  ವಾವ್ರಾಕ್‌ ದೆಂವಾಜೆ, ಹೆರ್‌ ಸಂಗ್ಳೆಂ ಅಪಾಪಿಂ ಘಡೊನ್‌ ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಪ್ರಬಂಧ್‌ ಮಂಡನ್‌ ಕೆಲೆ. ದೊ| ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ SJ ಹಾಂಣಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್‌ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ನದರ್‌ ಮಾರ್ಲಿ. ಡೊ|  ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ ಹೆ  ʻಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಖಾತಿರ್‌ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿʼ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಷಯಾಚೆರ್‌ ಉಲಯ್ಲೆ.  ‌ʻಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್‌ ಆನಿ ಲಿಪಿ-ನವ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ʼ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್. Fr ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ SDB ಹಾಂಣಿ ಉಜ್ವಾಡ್‌ ಫಾಂಕ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್‌  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪಂಗಡ್‌ ತರ್ಕ್‌ ಚಲಯ್ಲೆ ಆಣಿ ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ಶಿಭಿರಾರ್ಥಿಂ ಮುಕಾರ್‌ ದವರ್ಲಿ.

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್)‌ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಕೆಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಹಿಣೆ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಭಾಶನ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್‌ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಧನ್ಯವಾದ್‌ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಮನೋರಂಜನ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್‌ `ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಂಗ್ಳುರ್’ ಹಾಂಣಿ `ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಮಾಂಡೋ ಆನಿ ದೆಕ್ಣಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್‌ ಕೆಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್‌ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್‌ ಕೆಲೆಂ.

ಗೊಂಯ್‌ ವಿಶ್ವ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಾಯ್ಚ್ಯಾ ಶೆಣಯ್ ಗೊಂಯ್‌ ಬಾಬ್ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ತೀಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ  ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ, ಕಾನ್‌ಕೋನ್‌  ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಮಂಜು ದೇಸಾಯಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ  ಪಾಂಚ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ  ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ,  ತಶೆಂಚ್‌ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಏಕೆಚಾಳಿಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ  ತಶೆಂಚ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್‌ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More