Load More
post-image

‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ಆನಿ  ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ’ ತುಲ್ನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಸಾರಾಂಶ್: ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ – ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಷಯ್. ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ … Continue reading ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ಆನಿ  ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ’ ತುಲ್ನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್
Read More
Load More
Load More
post-image

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್...
Read More
Load More