Load More
post-image

‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ಆನಿ  ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ’ ತುಲ್ನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಸಾರಾಂಶ್: ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ – ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಷಯ್. ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ … Continue reading ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ಆನಿ  ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ’ ತುಲ್ನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್
Read More
Load More
Load More
post-image

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್...
Read More
Load More
post-image

ದೊ| ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್

“ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ. … Continue reading ದೊ| ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್...
Read More
Load More