ಸಾಹಿತಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಸದಾಂಚ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾತ್: ಶ್ರೀಮತಿ ಆಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ

By

“ಸಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ. ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ಚ್‌ ತಾಂಕಾಂ ವರ್ತೆ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್‌ ಲಾಗೊನ್‌ ಲೋಕ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಒಳ್ಕಾತಾ ಆನಿ ಮಾನ್‌ ದಿತಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಹಿತಿ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾತ್‌ ಆನಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾತ್.‌ ಪುಣ್‌ ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್‌ ಅಜೂನ್‌ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ತರ್‌, ತೆಂ ತಾಣಿ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಮ್ಲಿನ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಜನೆರ್ 15ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪುತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊ. ಪತ್ರಾವೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ʻಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್‌ – 2024ʼಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪ್ಯಾಂತ್. ಮುಕಾರುನ್‌ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್‌ ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರೂಪಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಕವಿಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಗೆಕ್ ಫಾವೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರಂತರಿ ಯುವ ಕವಿಂಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಆನಿ ವಿವಿಧ್  ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಸಮ್ಮೇಳಾಂನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾ. ಆಜ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‌ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತೆ ವಯ್ರ್ ಆಸಕ್ತ್ ದವರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ”‌ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಆಮ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಿ ಆನಿ ಕವಯತ್ರಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್‌ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌, ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್.‌ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸಾಂದೆ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್‌ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್‌ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಸಂವ್ಚ್ಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಟ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್‌ ಹಿಣೆ “ಕವಿತೆಕ್‌ ತಡಿ, ಗಡಿ, ಮೆರೊ ನಾಂತ್.‌ ಕವಿತೆಕ್‌ ಎಕಾ ಚವ್ಕಟಾ ಭಿತರ್‌ ಬಾಂಧುನ್‌ ಘಾಲುಂಕ್‌ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ಕೃತೃ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ ʻಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್‌-2024ʼಮಾಂತಾಖಾಲ್‌ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲಾಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್‌ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಆನಿ ಸಂಜಯ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜಿಜಿ100 ಪಂಗ್ಡಾನ್ ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿಯತ್ರಿ ‍ಶ್ರೀಮತಿ ನೂತನ ಸಾಖ್ರದಾಂಡೆ ಹಿಣೆ ತಿಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿತಾಚೆಂ ನಾತೆಂ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್‌ ದವರ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್‌ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾಕರಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಡಿಂಪಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾಚೆಂ ಸುಂಖಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವ ವಾಚಕಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಂಬಾ ಲೋಲಿಯನ್ಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಲಿಕಲ್ಲೊ ‘ಉತ್ರಬಿತ್ರಾಂ’ ಕವಿತೆಚೊ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ನೆಲ್ಸನ್-ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ’ಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ದೊನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂವೇದನಾಶಿಲ್ ಆನಿ ಯುವ ಗಾವ್ಪಿ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್‌ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್‌ ಕಟೀಲ್‌ ಹಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಮನೋರಂಜನ್‌ ದಿಲೆಂ.

ಸಮರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್‌ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಭು ದೇಸಾಯಿ ಮುಖೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್, ಅನುವಾದಕಿ ಆನಿ ನಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಲಪಣ್ಕರ್‌ ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್,‌ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಖಜಾಂಚಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಂದೇಶ್‌ ಪ್ರಭು ದೇಸಾಯಿ ಹಾಣೆ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್‌ ದಿಸಾಚೆ (ಜನೆರ್‌ 16) ಉಲ್ಲಾಸ್‌ ಪಾಟವ್ನ್‌ “ಜರ್‌ ಗೊಂಯ್‌ ಏಕ್‌ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ ರಾಜ್ಯ್‌ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚೊ ಏಕ್‌ ವಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ ಆಜ್‌ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‌ ಕಶೆಂ ಭಾಶೆ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್‌ಗೀ, ತಶೆಂಚ್‌ ಆಮಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್‌ಯಿ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಪ್‌ ಸಂಖ್ಯಾತ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ಪಾವ್ತ್ಯಾಂವ್‌” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಥಾಯಸ್‌ ಕುಟಮ್ ‌ʻಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023ʼಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ರಚುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್‌ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್‌ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್‌ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಫ್ಲೊಯ್ಡ್‌ ಕಿರಣ್‌ ಮೊರಸ್‌ ಹಾಣೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶಿಸ್ತೆನ್‌ ಚಲವ್ನ್‌ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More