`ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ಫುಡೆಂ ಸರ್ಯಾಂ’- ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ

By

‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾಜೆ, ‘ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೊ’ ಮನೊಭಾವ್ ಸಾಂಡುನ್, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾಜೆ. ಆತಾಂ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ – ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಬ್ತಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್. ತರೀ, ತಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ…” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರ್‍ಕರ್ತ್ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ 2023 ಎಪ್ರಿಲ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಮಿನಿ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮುಕ್ತ್ ಮುಲಾಖತ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆಂ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗಿಂ ಮುಲಖಾತ್ ಚಲಯ್ಲಿ.

ಮುಲಾಖತೆ ವೆಳಾರ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್‍ಪಣಾವಿಶಿಂ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾವಿಶಿಂ, ಸಾಹಿತ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಶ್ರೀ ರಿಚ್ಚಿ ಮಿರಾಂದ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ‘ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವಾ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಆರ್. ಆಳ್ವ- ಬೂಕಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಾಶ್ವಿತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕೆಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬೂಕ್ ಯೇಜೆ, ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಕವಿತಾಂಚೆ, ಅಪ್ರೂಬ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ, ಬಗಾರ್ ಹರ್ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಬೂಕ್ ಯೇಜೆ. ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಿವಿದ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವಿವಿದ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಯಿ ಬುಕಾ ರುಪಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಹಿಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More