ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನೀತ್ ಆನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಹಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ

By

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರ್ಯಾಕಾಲ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ `ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನೀತ್-2020 ಆನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

`ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನೀತ್-2020’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕುಲಸಚಿವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ ಹಾಂಣಿ ಉಲವ್ನ್- `ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸೊ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ `ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನೀತ್-2020’ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ನಿತಿದ್ವಾರಿಂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನೀತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‍ಬೂಕಾಂಚೊ ಉಣವ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಅಂಗನವಾಡಿಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಠ್‍ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮುಕಾರುನ್ ತಾಣೆ `ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಸಂಗಿಂ ಸಂವಹನ್ ಕರ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮುಳಾವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಸಾ ಕರಿಜೆ. ನರ್ಸಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ `ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಸರಣಾ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೆಂಪೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಗಣಕ್À ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಿ ರಾಜನ್ ಹಿಣೆ `ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ? ಗೊಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಡವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. “ಅಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ತಂತ್ರ್‍ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ಭೊವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತಂತ್ರ್‍ಗಿನ್‍ಯಿ ವೆಗಾನ್ ಬದಲ್ತೆ ಆಸಾ. ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯೊ. ಅಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರ್‍ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಗರ್ಜ್. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಚೊ ಗಂಬೀರ್ ಉಣವ್ ಆಸಾ, ಮಾತ್ರ್‍ನ್ಹಯ್ ಲಿಪಿಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಚಾಳಿಸ್ ಆನಿ ದೊನಾಂ ವಯ್ರ್ ಬೊಲಿಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಅಡ್ಕಳಿ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ದೊ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಜೋಶ್ವಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆÉಲೆಂ. ಕು| ಡೆಲ್ವಿಟಾ ವೇಗಸ್ ಹಿಣೆಂ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಕ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More