ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

By

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್  ಅಕ್ತೋಬರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂಚೆರ್ ಆದೇಸಾಚೆಂ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ(ಕೊಂಕಣಿ ಮೈನಾ) ಹಾತಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾರಿಯೆಟ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಅಜೆಕಾರಾನ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್, ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ತಚ್, ಮಾ| ದೊ|  ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಯೆವ್ಕಾರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕರ್ತಚ್, ಬಾಯ್ ನಿಯೊನಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವ್ ಮಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದಿವುನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾರಿಯೆಟ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಮೊಟ್ವಿ ಯಾದ್ ಕರುನ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ದೆಣ್ಗೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಪರಿಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಚಾಲನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವನ್ ಚಯ್ಲೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಎಮ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರ್ ಆನಿ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಚೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನದರ್ ಘಾಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂಚೆರ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮೊರಸಾನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕರ್ತಚ್ ಮಾ| ದೊ|  ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊನ್ ʻಕೊಂಕಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ʼ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಪುಸ್ತಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಮೊಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್; ಮಾ| ಬಾ|  ರುಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದೊ| ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾ| ದೊ|  ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಮೊಟ್ವಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಮಾ| ದೊ|  ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊಚ್ಯಾ ದೋನ್ ನಾಟಕಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಿಂ 53ವೆಂ (ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿ) ತಶೆಂಚ್ 54ವೆಂ (ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ) ’ದಾನಿಯೆಲ್ ಆನಿ ಎಸ್ತೆರ್ ರಾಣಿ’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ರುಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ದೊ| ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿಂ. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜರ್ನಲಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಜಾತಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆವಿಲ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾ ಆನಿ ದೊ| ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜರ್ನಲಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ- ಆವಿಲ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ದೊ| ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಚ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ದಿವುನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾಮ್ನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್; ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ಕ್ಲೀಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಎಮ್. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಜ್ಯೂಲಿಯೆಟ್ ಮೊರಾಸ್, ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ, ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜ ವಾಮಂಜೂರ್, ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್, ಮಾ| ಬಾ| ನವೀನ್, ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್, ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More