ದೂಸ್ರೆ ಭಾಸೆಂಚೆ ಆಧಾರ್ ನಾಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬರೊವುಂಕ್ ಜಾಯ್- ಡಾ. ಕಸ್ತುರಿ ಮೊಹನ್ ಪೈ

By

ಮಂಗ್ಳೂರ್: “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಭಾರತಾಚೆ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳೂನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಹುಪ್ಲಿಂ ಆನಿ ಎಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನವಿ ಪಿಳೀಗಾ ಆಯ್ಜ್ ಉಬೊ ರಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ವ್ ಕಾಲಾಚೆರ್ ಕನ್ನಡ್, ಮಲ್ಯಾಳಮ್, ರೊಮಿ ಯಾನೆ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಲಿಪೀಂಚೊ ಆಧಾರ್ ನಾಶೆಂ ನವಿ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಕೇವಲ್ ದೇವ್‌ʼನಾಗರೀಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬರೊವುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಘೆವುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬೊಲಿಯೊ ವೆಗ್ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಸ್ವತಾಚೆಂ ಶೊಭಿತಕಾಯ್ ಆಸ್ತಾ ಪೂಣ್ ಪಾಠ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಎಕ್ ಲಿಪಿಯೆರ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ್ ರೂಪಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಕ್ ಎಕ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣು ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚೊ ವಿಶ್ವಸ್ಥ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೆಖಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಕಸ್ತುರಿ ಮೊಹನ್ ಪೈ ಹಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿವ್ಸಾಚೆ ಸುವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಉಲೌ ದಿಲೊ. ದೆವ್ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಥಟವ್ರ್ತಿ ಜಿಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಕುಮ್ಟಾ ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರ್ಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಂತ್ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಂಕ್ ತಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸುಸಂದರ್ಬಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್ ಶಿಶ್ಯವೆತನ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಮೊಹನ್ ಪೈ ಆನಿ ಶ್ರಿ ಎಮ್.ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಹಾನಿಂ ಶಾಳಾ ಬ್ಯಾಗ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪಾಚೆ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಶ್ರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ್ ದೆವುಳಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸ್ತ್ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಸಂತ್ ರಾವ್, ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಾರೊಳಿ ಸಾಹಿತಿ ರೆಮಂಡ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಆದ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗ, ಖಜಾಂಚಿ ಸುರೆಶ್ ಶೆಣೈ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ಗಂಗೊಳ್ಳೆಂತ್ ಶಾಲಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಸದಾಶಿವ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕುಮ್ಟಾಂತ್ ಶಾಳೆಚೊ ಗೌರವ್ ಸಚಿವ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರಾಂತ್ ಶಾಳೆಚೊ ಮುಖೈಲ್ ಸಿಕ್ಷಕ್ ಅಶೊಕ್ ರಾಣೆ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಿಕಾಂ ಐಶ್ವರ್ಯ್ ಭಟ್ಟ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ನಮಿತಾ, ರೆಶ್ಮಾ, ರಮ್ಯಾ ಚಿತ್ತಾಲ್, ಕುಮ್ಟಾಂತ್ ಗೌರಿಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರಾಂತ್ ವೈಶಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾನಿಂ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಯೊ ಚಲಯ್ಲ್ಯೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More