ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪಿ-ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್

By

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 41ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧ್ ಷಣ್ಮಾಸಿಕ್ `ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಪರ್ತಾಕ್ 2021ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪಿ-ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 9.30ಕ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ದನ್ಪರಾಂ 1.00ವೊರಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರವ್ಪಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ  ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದೊ| ಫಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.  ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ  ಜೆ.ಸ. ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಕು| ವಿಯೊಲ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್  `ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಷಣ್ಮಾಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಣೆ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತಶೆಂಚ್  ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಷಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ದೊ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಸ್. ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಷಣ್ಮಾಸಿಕ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ.

ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಧರ್’ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಹಟ್- ಹೆಂ ದೊನೀ ಗೂಣ್ ಆಜೂನ್ ಆಪುಣ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ `ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಷಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ದೊ| ಫಾ|  ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ರಿತಿರಿವಾಜಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಆಮಿಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತ್ಯೊ ಪಾಳ್ತಾಂವ್. ತರೀ ತಾಚೊ ನೀಜ್ ಆರ್ಥ್ ವಾ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಳಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ರೊಸಾಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾತ್ ದರ್ನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಉಟಯ್ಜೆ? ಸನ್ನಾಂಕ್ ಪೀಟ್ ಪುಗಾತ್

ದವರ್ತಾನಾ ಮೊಡ್ಕೆಚೆರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುರ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ತಾತ್? ವಾ GSB  ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ `ಉಡಿದಾ ಮುಹೂರ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್  ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಪಾಳ್ತಾತ್? – ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಕ್’ಯಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಆಚರಣಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಸ್, ಮನ್ಶಾಶಾಸ್ತಿರ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿದ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ಸಂಸೊದ್ ಲೇಖನಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಯುರೊಪಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಂಸೊದ್ (Research)  ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ (Studies) ಹಾಚೆ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಸಂಸೊದ್ ನವಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಗಿನ್ಯಾನ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತಾ. ತೆಂ ನವೊ ವಿಚಾರ್ ವಾ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ನ್ಹಂಯ್ ಫಕತ್ ಜ್ಞಾನ್ ವಾಂಟ್ತಾ ಬಗಾರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಉದ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್’ಯಿ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಸೊದ್ ಬರವ್ಪಿ ರಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸೊದ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಪಾಂಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ONLINE ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರ್’ಯಿ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಖದ್ದ್ ಏಕ್ ಸಂಸೊದ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ದೊ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಿ ತರ್ಬೆತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೊ.

ಸಂಸೊದ್ ಲೇಖನಾಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್, ತಂತ್ರ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಂತ್ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಂತ್ ಮಹತ್ವಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸಂಸೊದ್ ಲೇಖನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಲೇಖನ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕಾ ತಜ್ಞಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್’ಯಿ ಚಿಂತಪ್  ಆಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಭೋವ್ ಚಡ್ ಅಂಕೆ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಚ್ಯಾ 23ವ್ಯಾ ಬ್ಯಾಚಾಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಹಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪರ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಚ್ಯಾ 24ವ್ಯಾ ಬ್ಯಾಚಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಿಕಾ ಕಿಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮಾ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ  ಹಾಂಣಿ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

`ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ಚ್ಯಾ 76 ಅಂಕ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 35 ಅಂಕ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ ಉಲವ್ನ್ `ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಪತ್ರ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ “ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ವೆಬ್’ಸೈಟಿ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

`ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಷಣ್ಮಾಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಕು| ಡೆಲ್ವಿಟಾ ವೇಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ, ಗೊಂಯ್ಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕಿ, ವಿಮರ್ಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ದೆ ಸೋಜಾ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಸೊದ್ ಲೇಖನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ಲಿ. ಜೆವ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More