ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

By

2023 ಮಾರ್ಚ್ 28ವೆರ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಸಂಘ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. ಸಂದೇಶ ಫೌಂಡೇಶನಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಚೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪ್ರೊ. ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಂಣಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೋ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್, ಶಾಲ್, ಫೂಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ರು. 25,000 ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಉಲವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಸಂಘ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ್) ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾನಿ ರಚುನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ(ಮಜತ್) ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಘಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್, ವಿವಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸವೆಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ಸದಸ್ಯ್ ಡಾ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜರೆತ್ ಹಾಂಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. “ಸ್ವಭಾವಂತ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ತತ್ವಾಂತ್(ಸಿದ್ಧಾಂತ್) ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವಿಷಯ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಛಾಪಾನಾತ್ಲೆಂ ನೆಮಾಳಿಂ ವಾ ಪತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಣಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಪಕ್ಷಪಾತಾಂಚೆ ಲೇಖನಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯೊ (ಬಹುಮತ್) ಸುಮಾರ್ ಕಾಣಿಂಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಮುದಾಯ್ ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆ ಸಮಸ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಜೋಸಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ತಾಂಣಿ ಪಾಳ್ಚೆ ನಿರಂತರತಾ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ  ಆನಿಂ ಯುವ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ.

ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊ. ಧನಚಿಜಯ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ‘ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಂಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ್ ಕೂಟಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವಂದನ್(ಪ್ರಣಾಮ್, ಸಲಾಮ್). ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್) ಕಾರಣಾಂತರ್ ಕೊಣೀ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್(ಮಾನ್ವನಾಂತ್). ಪೂಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ (ವಳ್ಕೊನ್) ಚಿಂತುನ್ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಹೆಂ ಅತ್ಯಂತ್ (ತೊಣ್ಕಾಯೆಕ್) ಪುಗಾರ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತಶೆ ಆಸ್ತಾಂ ಲೇಖಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊÉ್ಕೀವಲ್ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶ್ ವಾ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನಾ. ಪುಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್.”

ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಸಂಘಾಕ್ ಪರ್ಭಿ (ಅಭಿನಂದನ್) ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, “ಹಾಂವ್ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ತಶೆಂಚ್ ಅನೇಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೊಂವ್ಚೆ ಸಪಣ್ ದೆಕ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂದರ್ಭಂನಿ ಬೆಟ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾ (ಠರಾಯ್ಲ್ಯಾ) ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಂತುಯಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಖಾಂಕಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕರ ಸಂಘಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ಆಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಕೀ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ಉದೇವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸಂಘಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಹುಮಾನಾಂ (ಇನಾಮಾಂ) ಪೋಷಕ್ ದಿತಾಂ (ಪ್ರಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾಂ). ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಬರಿ ಬಲಾಯ್ಕಿ, ಸಂತೊಸಚೆ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.”

ಗೌವರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, “ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಬರಯ್ತಾಂ. ಹೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರಂತರಚ್ಯೆ ಘುಟ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಗೌರವ್ (ಸನ್ಮಾನ್) ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಕ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಂದನ್.”

ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತಾಳ್ಯಾಚೆ ನವೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾದರ್ ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆನಿ ಧನಜಯ್ ಹಾಂಣಿ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಹಾಂಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚನ್ ಕೆಲೆ (ವಾಚ್ಲೆಂ). ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಣಿ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More