ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಚೆ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಏಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಖರಿಂ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ – ದೊ| ಫಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್

By

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಚೆ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಏಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಖರಿಂ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ – ದೊ| ಫಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್.

“ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ 33ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಾದಂಬರಿ, 100 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿಂ ದೆಣ್ಗಿಂ ಆಮಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಅಮರ್ ದವರುಂಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ದೊ| ಫಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ `ಉತ್ರಾಂ-ನಮನ್’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಉದ್ಧೇಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

‘ಸುಮಾರ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಸಂಸೊಧ್ ಷಣ್ಮಾಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ 35 ಅಂಕ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೆವಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊ| ಫಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ದೆ| ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೆಂ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೇವಾನಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ಇತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ‘ಕಥಾರಂಗ್’ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ರುಪಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ- ಹೆ ಚಾರ್ ಠಾರಾವ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್ತ್) ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದಿಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ರ್, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಷನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ‘ಸಹೋದಯ’ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜೀವಂತ್ ದವರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್-

ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ದೀನಾಂತ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಥಳಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಬೌಧಿಕ್ ಶೆತಾಂಚಿ ನಕ್ಶ್ಯಾಬದಲ್ಪಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ದೇಣ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಸಲಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ದಿವ್ಯೆತ್? ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ತಾಚಿ ಗರಜ್‌ಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂ.

ಹಾಂವೆ ಹಾಚೆ ಆದೀಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂನಿಂ ವಾಚುನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿಂ ವಿಂಚ್ಲಾಂ, ಅಶೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್, ವಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾಂ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಸುಗ್ಗೆ ಕಾಳ್. ರಾಕ್ಣೊ, ಪಯ್ಣಾರಿ, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ ತಸಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ತಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ವ್ಹಾಳ್ತ್ಯೊ ಕಾದಂಬರ್‍ಯೊ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಲೋಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಕೃತಿ ಅಸಲ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ಪಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ಜಾತಲೊ. ಸಕ್ಕಡೀ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಾಚ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆತಾಂ ಪರತ್, ವಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?

ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಮಧ್ಲೆಂ ನಾತೆಂ, ಕಲ್ಪನ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಖೇಳ್. ಬೌಧಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ವಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಛಾಪ್ತ್ಯಾಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಉತಳಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್‍ಣತೆಂತ್, ವಯ್ಚಾರೀಕ್ ಸೂಕ್ಶ್ಮಿಕಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ಅರ್‍ಥಾಂಸಂಗಿ ಜುಳುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ.  ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಶೆಲಾಯೆಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಾರ್‍ಕುನ್, ಕೃತಿಯೆಚೊ ವಿಸ್ತಾರ್  ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂದರ್‍ಭ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೇವ್ನ್, ಲೇಖಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ಥಿತೆ ಸಂಗಿ ಮಿಸ್ಳೊಂಚೆಂ.

ಆನಿ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂನಿಂ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಸವೆಂ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಚ್.

ಆಮಿಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ‘ಟೇಕನ್ ಫೋರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್’. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಸಕ್ಕಡೀ ತಶೆಂಚ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೇಯ್, ವಾಸ್ಚೆಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಗೀ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಆಮಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉತಳ್ ಬರ್‍ಪಾಂಕ್, ಆಮಿಂ ಸಾಧ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಆಮಿಂ ಸಾಧೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂತಿತ್ಲೀಂಚ್ ಉತಳ್ ನೀಬಾಂ ದೀವ್ನ್, ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್ ಚಲೊವ್ನ್ಂಚ್, ಫಕತ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮಾತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಸುರ್‍ವೆಥಾವ್ನ್ ಸರ್‍ವಾಂಪರಾಸ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಉರ್‍ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಥಾವ್ನ್, ಹೆರಾಂ ಪರಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕೀನ್ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಾದ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‍ಬೇತ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಆಯ್ತೆ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕೀನ್ ಮಿಸಾಂವಾನ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರೊನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಿ ಏಕ್ ಕೊನ್ಶಿಯಸ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಯಾ ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಖುದ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊಗಿ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನೀ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಖುದ್ ವೊಡಾರುಕಾಬರಿಂ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಫುಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಕಸೊ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ?

ಏಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾಚ್ಪಾವರ್‍ವಿಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಶೆಂ ಭೌತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಬದ್ಲಾಪಾಂ ಪಾರ್‍ಕುನ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಒಳ್ಸುನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ವಾಡುನ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಾಕಾರ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕೋಣಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣ್ಯೊಸಾಂಗ್ಚಿ ಕುಶೆಲಾಯ್ ಪಾಜುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಬುಡುವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನವ್ಯೊ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಚಿಂವುನ್ ಘೇವ್ನ್, ನಾನಾಂತ್ಯಾ ನಾದಾಂಕ್ ಒಳ್ಸುನ್ ಘೇವ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ ನಿರೂಪಣಾಂಚಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ಯೆತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪರಿಗತೆಸವೆಂ ಜುಳುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಬದ್ಲಾತ್ಯೊ ಪ್ರವೃತ್ಯೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂತರ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾಪಾಂಚಿ ಸಾರ್‍ಕಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಒಕ್ತಾಂ ತೊಪುಂಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಸಲೆ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಿಂವುನ್ ಘೇವ್ನ್, ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುನ್ ಯೆತಾನಾ, ತೊ ಒಳ್ಸಾಲೊ ಆನಿ ಫುಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ದುವಿದಾಯೆಂಸಾಂಗಾತಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಝುಜ್, ಆನಿ ಸದಾಂ ಬದ್ಲ್ಯಾತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ತ್ಯಾರೂಪಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ನಾತೆಂ ರಚುಂಕ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲೆಂ.

ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅಲಗ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ತೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಾಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಕಲ್ ಕರ್‍ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಮೂರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್‍ಸೊಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ತರ್‍ಬೆತಿ ಆಸ್‌ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚೆಂ ವಿರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಶಾತಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬುನ್ ಆಸೊನ್ ಭುಂಯ್ಗೋಳಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಸವೆಂ ಜುಳುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ತರ್‍ಬೆತಿಚಿ ಗರಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಟ್ರೇಯ್ನ್‌ಡ್ ರೀಡರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಮ್ ತರ್‍ಬೆತಿವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕರ್‍ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಒಳ್ಕುನ್ ಘೆತಾತ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂವಿಶಿಂ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೊರಾಂ ವೊರಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸೀದಾ ಆನಿ ಸೊಂಪೊ. ತೊ ಅಖೇರ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್‍ಥಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್‍ಲೊ ಆನಿಂ ನಿರಂತರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕರೀತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕುನ್ ತ್ಯೊ ಚುಕಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿಂ ಸುಧಾರ್‍ಸುನ್ ವರ್‍ಚಿ ಖಾಲ್ತಿ ಜಾಂಟಿಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಉಕ್ಲೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ತಾನೆನ್ ಆನಿ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾನ್, ನವ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತೆಪಣಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆನಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾಂಕ್ ತೊ ಘೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ಬದ್ಲಾಪ್ ಆನಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಂವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆದ್ವಾರಿಂ, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸ್ವಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೆವೀಸ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಶೆಂಬರಾವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪಡ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ನಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ಸಂವಹನಾಂಚೊ ಮಾಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಪರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯೆನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ತೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಪಾಸತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಪರಿದೆಭಿತರ್‌ಚ್ ಫಿಚ್ಯಾರ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚೆರೀ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೋಯ್ ಆಸಾ. ‘ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್‍ಜಾ’, ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ತಸಲ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಸಾರ್‍ಕೆ ರಿತಿರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಕ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾರ್‍ಕ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾ ಲಾಭಾಜೇಚ್. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಧತಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಅಸಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್‍ಜಣಿತ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ದಾಮೋದರ್ ಮಾವುಜೊ ತಸಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ತೆಂಕೊ ದಿತಾತ್.

ಎಡ್ವಿನಾಸವೆಂ ಸಳಾವಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತೊ ಗಂಭೀರ್, ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಆನಿ ಸಂಘರ್‍ಶಾಂಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂದ್ವಾರಿಂ ತಾಕಾ ವಳ್ಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಖುದ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ಕರ್‍ತಾನಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಸರ್‍ಗಾಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆಸಾ.  ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್, ಪ್ರಾಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಕುಟ್ಮಾಂಸಮೇತ್ ಆಮಿ ಸಳಾವಳೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಟ್ಟಿಭೆತುನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ವಿನಾಚೆಂ ಕಟ್ಟೆಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳಿಜ್, ತಾಚೊ ಮಯ್ಪಾಶಿ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಕಂಪ್ಯಾಶನೇಟ್, ಕಿತ್ಲೊ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ತೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸದೆಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆ ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ವಾಂಜೆಲ್ ಆನಿ ದತರ್‍ನಿಂ ಬೂಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಚೆ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್ ಎಡ್ವಿನಾಚೊಚ್, ‘ರಾಜ್‌ಧ್ರೋಹಿ’. ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೆಗ್ಳೊ ತೊ ಹಾಂವೆ ಪಾರ್‍ಕಿಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ಪಾತಾಂಕ್ ಜಿ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್ಲಾಂ. ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಎಡ್ವಿನಾಚೆ ಸರ್‍ವ್ ಬೂಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾಚ್ಲೆ ಆನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ, ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಕಾದಂಬರ್‍ಯೊ ತೊಂಡ್‌ಪಾಟ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ

‘ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್‍ಜಾ’.

ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಚೆ ಎಕೇಕ್ ಕಿರ್‍ದಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ಜ್ಯೊ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಎನಾಬೆಲ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕೆನೆತ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಯಾನೆ ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್. ಇಮೆಲ್ಡಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಲಿಂಡಾ.. ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಫಕಣಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಕೃತಿ ದುಸ್ರಿ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.  ತಿ ವಾಚುನ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಮಾಳೊ ಮ್ಹಯ್ನಾಳ್ಯಾರ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಮಧೆಂಚ್ ಅಡ್ಚೊನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್‍ನ್, ಪರತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪೆಟೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ಕಿಸ್ತಾಂನಿಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ‘ರೆಂವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತರ್’. ಜೆರೋಮ್ ಲಾಝ್ರಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲೀಯೊ. ರಿಚರ್‍ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್, ರಮೋನಾ, ಈವಾ ಲಾಝ್ರಾ, ಹೆಲೀನಾ, ಲಿಲಿಯನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ…

ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಕಾಣ್ಯೆಂಜಾಳ್, ಇತ್ಲೆ ರುಂದಾಯೆಕ್ ಉಡವ್ನ್, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಬಳ್ಪು ವೊಡ್ನ್ ಯೆಂಡ್ಯೆತೆವ್ಶಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಂಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಥರಾನ್  ಝೀರೊ ಇನ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಾಂಚ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಕಿರ್‍ದಾರ್, ಶೆಂಬರ್ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾನಿಂ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಶ್ಯಾಥಿ… ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ ವರ್‍ಡ್ ಕಾಂವ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಪಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್  ಕಿಸ್ತಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ತಿ ಶಿಸ್ತ್.. ಹೌ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಪೋಸಿಬಲ್? ಆಪ್ಲೆ ಸಮಕಾಳಾಚೆ ಥೊಡೆ ರೆಡೊ ಮುತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬರವ್ನ್ ವೆತಾನಾಂ, ಸ್ವಸಾಮರ್‍ಥೆನ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್?

ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಕ್ ಕುರೊವ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ, 1008 ಪಾನಾಂಚೊ, ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ, ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ಗ್ರಂಥ್. ತೀನ್ ಆವೃತ್ತ್ಯಾನಿಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸರಾಯೆನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ತಿ ಕಾಣಿ, ತಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್, ತೆ ಕಿರ್‍ದಾರ್, ತಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್, ಎಡಿ, ಭಟ್ಟು, ಜಾಕು.. ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಆರ್‍ಸೊ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮೇರುಕೃತಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ವಾಸ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೊ ತುಕ್ಡಾ’ ಜಾಪ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ದುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ. ಹೆ ಪಾತ್ರ್, ಹಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ, ತಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ವ್ಹಾಳ್ಪಿಂ ತೆಂ ವ್ಯಂಗ್ಯ್, ಆನಿ ಮಂದ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೀವೃತಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಭೊಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಂತೋಸ್ತಾಂಗಿ ಯಾ ಹೆರಾಂಕೀ ಅಸಲೋಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ? ಕಿತ್ಲೆಶೆ ದೀಸ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಚ್ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಪಾರ್ ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಲೊಳುನ್ ಉರ್‍ತಾಂ ಯಾ ಹೆರಾಂಕೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿ ತೀವೃತಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಕರ್‍ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಸವೆಂ ಜುಳುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಎಡ್ವಿನಾ ತಸಲೊ ಸಹೃದಯಿ ಮಾತ್ ಖರೊ ಬರವ್ಪಿ. ಫಕತ್ ಥೊಡೆಚ್ ಬರವ್ಪಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ತಸಲೆ ವಾಚ್ಪೀಯ್ ಅಪ್ರೂಪಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಎಡ್ವಿನಾಚಿಂ ‘ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸೆಸ್ ಪಿಂಟೊ’ ತಸಲಿಂ ಅಂಕಣಾಂ, ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್’, ‘ಬ್ಲೋಂಡಿ’, ತಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಆನಿ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್, ತಾಚೆಂ ಸೆನ್ಸ್ ಒಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನ್ಹುನಿ ಕೊಫಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಬಣ್ಣಕಡ್ಡ್ಯೊ, ತಾಚಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ, ಜ್ಯೋ, ಇಮೆಲ್ಡಾ, ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಸಾಯ್ಮನ್, ಎಡಿ, ಭಟ್ಟು, ಆರನ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್‍ದಾರಾನಿಂ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂಘರ್‍ಶಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥರಾಂನಿಂ ಲಿಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್‍ದಾಂರಾಂಚಿ ಸರ್‍ಲಾಂ ಸುಟಯ್ತಾನಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀ ಆನಿ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಸವೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ದುವಿದಾಯೆಸವೆಂ, ತಾಂಕಿ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಂಸವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಡ್ವಿನ್ ದಿಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲಾಂ, ವಜನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಭರಮ್ ವಾಡಯ್ಲಾ. ತಡವ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಧರುನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸರ್‍ವ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚೊ ಮಾನ್ ತಾಂಚೆಸ್ತಕಿ ವಾಡ್ಲಾ.

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಡ್ವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್‍ತಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಮಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆನಾಂವ್. ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಾಜೆ ತರ್, ಆಜ್ ಹೊ ಸಂದರ್‍ಬ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಎಡ್ವಿನಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಖಜಾನ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್‍ಚೆಂ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಿಂತಿಜೆ ಮಾತ್ ನಂಯ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಾಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆ ಸಾರ್‍ಕ್ಯಾ ವೆವೆಸ್ಥಿತ್ ಥರಾನ್  ‘ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್’ ಕರ್‍ಚೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಆನಿಂ ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮುಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಪಾಸತ್ ವಾಪಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ‘ಒನ್ ಡಿಮಾಂಡ್’ ಮೆಳ್ಚೆತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಜೆ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೃತಿಯೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತರ್‍ಜಣಿ ಕರ್‍ಚೆತೆವ್ಶಿಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ವ್ಹರಿಜೆ. ತೀಚ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಖರಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಥಿರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ಆನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕೃತಿ ‘ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್’ ಆನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದಾಚಿ ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಶಿಂ ಗೋವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ತಿಣ್ ಡಾ| ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ರಾಚೊ ದೊ| ಬಿ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ., ‘ಸಾಕಾ’ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಂದರ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೊ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಫುಲಾಂ ನಮನ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ದೊ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More