ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್ ಚಳ್ವಳ್, ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಧೆಂ ತಾಳ್-ಮೇಳ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೊ: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

By

“ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್‌ ಚಡ್‌ ಯಶಸ್ವೀ ಸಮುದಾಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್‌ ಏಕ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್‌ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಫುಡಾರ್‌ ಘಟ್‌ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ ಧಯ್ರ್‌ ಪಾವಾನಾ. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್‌ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್‌ ಚಳ್ವಳ್‌, ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್‌ ಶಿಕಪ್‌ ಹ್ಯೊ ತೀನ್‌ ಸಂಗ್ತಿ ಭೋವ್‌ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ. ತಶೆಂಚ್‌ ಹ್ಯಾ ತಿನ್‌ಯಿ ಸಂಗ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ತಾಳ್‌-ಮೇಳ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲೊಚ್‌ ಚಡ್‌ ಗರ್ಚೆಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮನಿಸ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಸುತ್ತುರಾ ಭಾಯ್ರ್‌ ರಾವೊನ್‌ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್‌ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್‌ ವಾವ್ರ್‌ ಚಲ್ಲಾ ಆನಿ ಚಲ್ತೆಚ್‌ ಆಸಾ; ಕೊಂಕಣಿಕ್‌ ರಾಜಾಶ್ರಯ್‌ ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಯ್‌ ಮೆಳ್ಳಾ; ಇಸ್ಕೊಲ್-ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್‌ ಆವ್ಕಾಸ್‌, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್‌ ಪೀಠಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್‌ – ಅಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್‌ ಶಿಕ್ಪಾಕ್‌ ಆವ್ಕಾಸ್‌ಯಿ ಲಾಬ್ಲಾ. ಪುಣ್‌ ಹ್ಯಾ ತೀನ್‌ಯಿ ಘಟಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಾರ್ಕೊ ತಾಳ್‌-ಮೇಳ್‌ ನಾ. ಭಾರತೀಯ್‌ ಭಾಶೆಂನಿ ಸಂಘಟಕ್‌, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್‌ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಧೆಂ ತಾಳ್‌-ಮೇಳ್‌ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಭಾಶೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್‌ ಕುರ್ವೊಂಕ್‌ ಲಾಗ್ತಾ.  ಹೊ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಶೆಚಿ ಉದರ್ಗತ್‌ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ”  ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕರ್ನಾಟಕ  ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್. ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ್‌ ಹಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್‌ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್‌ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಮುಕಾರುನ್‌ ತಾಣೆ “ಕಿಟಾಳ್‌ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಏಕ್‌ ಸೊಡ್ನ್‌ ಹೆರ್‌ ಖಂಚ್ಯಾಯ್‌ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿಂ ಬಳ್ವಂತ್‌ ಧೋರಣ್‌ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ ಮೆಳಾನಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತಿರ್‌ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲಾತಾಯೊ ಸಮ್ಜಿಕಾಯೆನ್‌ ವಾಂಟುನ್‌ ಘೆವ್ನ್‌, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್‌ ಸಂಘಟನಾಂ-ಸಾಹಿತಿಂನಿ ತಶೆಂಚ್‌ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್‌ ಥರಾನ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್‌ ಆನಿ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್‌ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ ಕೊಂಕಣಿಕ್‌ ಬರೆ ದೀಸ್‌ ಉದೆತಲೆ.” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ್‌ ಹಾಂಣಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್‌ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.‌ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಮದಾಸ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಕ್ ಜೀವಮಾನ್ ಸಾಧಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಬಾಯಿ ನೀರ್ಕೆರೆಕ್ ಜಾನಪದ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕೃತಿಕಾ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ‘ದಿವೋಚೋ ಉಜ್ವಾಡು’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ 2022ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾಪ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಬಿಎಮ್ ಕೆ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಾರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳೆಂ.

ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಲಹದಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಸ್ಲಲ್ಯಾ  ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಹಾಣೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಸ್ಥಾನ್ ಕೆಬಿಎಮ್ ಕೆ ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಹಾಣೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಬಿಎಮ್ ಕೆ ಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಬಿಎಮ್ ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರಿಲಿ. ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ರಿಯಾನಾ ಡಿಕೂನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾಂದೊ ರೊಬರ್ಟ್ ಮಿನೆಜಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಗೌರವ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅರವಿಂದ ಶಾನಭಾಗ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಸ್ವೀಕರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್‌ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಗೌರವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್‌ ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲಿ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್  ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನಗ್ದಿ ಬಹುಮಾನ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರತ್ನಾಕರ ಕುಡ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪೈ, ಗೀತಾ ಸಿ ಕಿಣಿ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ, ನವೀನ ನಾಯಕ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್‌ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಣೈ, ವೇದಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ದನ್ಪಾರಾಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ 31 ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್‌ ಕರ್ನ್‌, ಕೊಂಕಣಿ ಘೋಷಣಾ ಸಂಗಿಂ, ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ ‌ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪ್ಲೊರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ‌ ಹಿಣೆ ನಿರ್ದೆಶನ್‌ ಕೆಲ್ಲೊ ʻಮುಂಗೈತಲೆʼ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಖೆಳೊನ್‌ ದಾಕಯ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More